Anda di halaman 1dari 16

SULIT

3757/1

Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang konsep ekonomi?


A

Kekurangan pengeluaran makanan berbanding modal

Kekurangan permintaan terhadap output berbanding buruh

Kekurangan permintaan masyarakat berbanding bahan mentah


D Kekurangan industri memproses makanan berbanding permintaan masyarakat

Gambar di bawah ialah iklan promosi jualan kereta

Apakah jenis barang dalam iklan itu ?


A
B
C
D

Kereta
Barang ekonomi
Barang awam
Barang awam
Barang awam

Telefon Bimbit
Barang ekonomi
Barang Percuma
Barang ekonomi
Barang percuma

Apakah tujuan firma membuat pilihan apabila mengeluarkan sesuatu keluaran?


A

Memenuhi kehendak manusia

Meminimumkan kos pengeluaran

Mengurangkan masalah pembaziran

Memaksimumkan kepuasan pengguna


2

SULIT

3757/1

Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Sutera Sendirian Berhad


Syarikat menggunakan 100 orang buruh untuk mengeluarkan kain
songket
4

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?


1

Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?


11

Bagaimana hendak dikeluarkan ?

111 Berapa hendak dikeluarkan?


1V Untuk siapa dikeluarkan ?
A 1 dan 11
B 1 dan 1V
C 11 dan 111
D 111 dan 1V
5 Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh firma NQA.
Teknik Pengeluaran
A
B

Telefon Bimbit(unit)
160
110

Komputer Peribadi (unit)


40
95

Berapakah kos lepas sekiranya firma NQA menukar teknik pengeluaran dari A ke B?
A

50 unit telefon bimbit

160 unit telefon bimbit

40 unit komputer peribadi

55 unit komputer peribadi


3

SULIT

3757/1

Pengguna dan pengeluar bebas membuat keputusan ekonomi.


A

Islam

Sosialis

Kapitalis

Campuran

Pilih pasangan yang benar tentang cara penyelesaian masalah asas ekonomi oleh dua
sistem ekonomi.
Penyelesaian Masalah

Sistem Ekonomi

Asas Ekonomi

Sosialis

Campuran

Apa yang hendak


dikeluarkan

Ditentukan oleh kerajaan

Ditentukan oleh pengguna

Berapa yang hendak


dikeluarkan

Ditentukan oleh kerajaan

Ditentukan oleh kuasa


pasaran dan campur tangan
kerajaan

Bagaimana hendak
dikeluarkan

Insentif buruh untuk


memaksimumkan keuntungan

Insentif modal untuk


memaksimumkan kebajikan

D Untuk siapa dikeluarkan Untuk semua rakyat

Mengikut corak agihan


pendapatan

Berikut adalah perbualan antara rakyat dua Negara , X dan Y


Rakyat Neara X
Rakyat Negara Y

Di Negara says,pengguna adalah raja. Saya bebas


memilih barnag yang dikehendaki
Oh! Bagusnya.Pengguna di Negara saya tiada hak
memilih

Berdasarkan perbualan itu,apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara X dan Negara Y?

SULIT

3757/1
Negara X
Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi perancangan pusat
Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi Islam

A
B
C
D

Negara Y
Sistem ekonomi Islam
Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi perancangan pusat
Sistem ekonomi campuran

Antara yang berikut, yang manakah faktor pendorong individu bekerja dengan pihak
lain?
I
Menerima gaji tetap
II
Peluang kenaikan pangkat
III Berani menghadapi risiko
IV Bebas membuat keputusan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
10 Jadual di bawah menunjukkan peratus pekerjaan penduduk di daerah Sri Maju.
Pekerjaan
Ejen insurans
Penternak
Tentera
Juruteknik kilang
Pembantu kedai
A.
B.
C.
D.

Peratus (%)
10
25
20
15
30

Berapakah peratus penduduk yang terlibat dalam sektor ketiga?


30%
40%
55%
60%
Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Qaim.
Encik Qaim pengurus Syarikat X mendapat kenaikan gaji
selepas beliau mengikuti kursus pengtirusan selama setahun di
Australia. Perbelanjaan kursus ini ditanggung sepenuhnya oleh
majikannya.

11

Apakah faktor yang mendorong Encik Qaim kekal sebagai pengurus di Syarikat X?
A Faedah sampingan
B

Prospek pekerjaan

Bayaran pindahan
5

SULIT

3757/1

D
12

Upah wang.

Potongan wajib terdiri daripada


I

caruman KWSP

II

bayaran zakat

III cukai tanah


IV premium insurans
A I dan II
B

I dan III

C II dan IV
D

III dan

IV
Jadual di bawah menunjukkan upah wang dan harga purata barang mulai tahun 2002
hingga tahun 2005.

Tahun

Upah Wang
(RM)

2002
2003
2004
2005

1 000
1 100
1 200
1 300

Harga
Purata
Barang
(RM)
50
45
52
70

13 Pada tahun berapakah upah benar paling tinggi?


A 2002
B 2003
C 2004
D 2005
14

Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan Encik Rahman pada suatu
lahun.
Encik Rahman, pegawai kewangan yang bergaji RM4 800 sebulan adalah seorang duda
yang mempunyai empat orang anak. Anak sulungnya telah bekerja manakala tiga lagi
masih bersekolah. Setiap bulan dia mencamm daJam KWSP sebanyak 11 % dan
membayar premium insurans sebanyak RM50
Pelepasan cukai yang dibenarkan:
Diri
Isteri

RM8 000
RM3 000
6

SULIT

3757/1

Anak
tahun ke bawah)
KWSP dan Insurans

RM1 000 (Setiap seorang; 18


RM 5 000 (Maksimum)

Berapakah pendapatan boleh cukai Encik Rahman pada tahun tersebut?


A RM37 600
B RM38 600
C RM39 664
D RM41 600

Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan Encik Saufi.


Pendapatan boleh cukai Encil Saufi ialah RM18 000.
Kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan adalah seperti yang berikut:
RM2 500 pertama 0%
RM2 500 berikutnya 1%
RM15 000 berikutnya 3%
15

Berapakah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Saufi?


A RM475
B

RM415

RM405

RM390

Soalan 10 berdasarkan rajah 2


Y

X
Jumlah Pendapatan Potongan Wajib =

Z
7

SULIT

3757/1

Rajah 2
16

Y dan Z mungkin sekali


A Tabungan dan Zakat
B Tabungan dan Perbelanjaan
C Zakat dan Premium Insurans
D

17

Perbelanjaan dan Premium Insurans

Tindakan manakah yang akan meningkatkan pendapatan boleh guna individu?


A
B
C
D

Kadar caruman KWSP meningkat


Kadar faedah atas pinjaman bertambah
Jumlah pelepasan cukai pendapatan meningkat
Kadar cukai pendapatan bertambah.

18 Antara berikut,yang manakah benar tentang keluk permintaan ?


A Hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah positif

19

Penurunan harga menyebabkan permintaan berkurangan

Keluk permintaan mencerun ke atas dari kiri ke kanan

Menunjukkan kuantiti yang diminta pada setiap tingkat harga

Rajah 3 menunjukkan pergerakan X ke Y di sepanjang keluk permintaan (DD)

Rajah 3
Pergerakan dari X ke Y berlaku disebabkan
A

kenaikan harga barang itu

kejatuhan harga barang itu

Kenaikan harga barang penggenap


8

SULIT

3757/1

20

kejatuhan harga barang penggenap

Apakah kesan kepada kuantiti diminta jika harga turun sebanyak 35% bagi
permintaan barang anjal ?
A Menurun lebih daripada 35%
B Meningkat lebih daripada 35%
C Menurun kurang daripada 35%
D Meningkat kurang daripada 35%

21

Jadual 1 menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan terhadap


motosikal tempatan bagi bulan Mac dan Jun 2011.
Bulan

Harga Seunit (RM)

Kuantiti Diminta (unit)

Mac 2011

3 800

19 000

Jun 2011

3 800

39 000

Jadual 1
Faktor manakah yang mempengaruhi perubahan permintaan motosikal itu pada bulan
Jun berbanding bulan Mac 2011 ?
I

Harga petrol telah meningkat

II

Cukai motosikal impot dinaikkan

III Pendapatan boleh guna individu merosot


IV Kadar faedah skim sewa beli dikurangkan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

SULIT

22

3757/1

Jadual 2 menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang.


Harga (RM)

Kuantiti Diminta(unit)

10

20

4
Jadual 2

Berapakah keanjalan harga permintaan jika harga berubah daripada RM10 kepada
RM20 ?
A 0.20
B 0.25
C 0.40
D 0.50
23

Jadual 3 merujuk kepada pekali keanjalan harga permintaan bagi Barang


X dan Barang Y.
Barang X
Pekali Keanjalan

1.5

Barang Y
0.5

Jadual 3
Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh peniaga untuk meningkatkan hasil jualan
bagi setiap barangan berikut ?
Barang X

Barang Y

Naikkan harga

Turunkan harga

Kekalkan harga

Turunkan harga

Turunkan harga

Naikkan harga

Naikkan harga

Kekalkan harga

Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang.

10

SULIT

24

3757/1

Kuantiti Diminta

10
P1

(unit)
5
4

Berapakah nilai P, jika keanjalan harga permintaan jika keanjalan permintaan ialah 0.2 ?

A
B
C
D

24

Harga (RM)

0
5
15
20

Apakah yang dimaksudkan dengan firma?


A Sebuah organisasi yang menjamin pengeluaran barangan yang mencukupi
B Sebuah organisasi yang bertanggungjawab memaksimumkan kepuasan
manusia
C Sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat
D Sebuah organisasi yang mengeksploitasi sumber ekonomi untuk
menghasilkan barangan
25

Pilih pernyataan yang menerangkan konsep keanjalan harga penawaran .


A Peratus perubahan kuantiti ditawarkan dibahagi dengan perubahan harga
B Peratus perubahan harga dibahagi dengan peratus perubahan kuantiti
ditawarkan
C Peratus perubahan harga dibahagi dengan perubahan kuantiti ditawarkan
D Peratus perubahan kuantiti ditawarkan dibahagi dengan peratus perubahan harga
Harga
(RM)

P1

P2
S
11

SULIT

3757/1

Kuantiti yang ditawarkan


Q0

Q1
(Unit)
Rajah 4

26

Rajah 4 menunjukkan keluk penawaran firma X. Keluk tersebut menunjukkan


A kuantiti ditawarkan mempunyai hubungan langsung dengan harga
B kuantiti ditawarkan mempunyai hubungan songsang dengan harga
C harga dipengaruhi oleh perubahan kuantiti ditawarkan

27

D kuantiti ditawarkan tidak dipengaruhi oleh harga


Antara langkah-langkah berikut, yang manakah tidak boleh dilakukan oleh firma untuk
menambahkan output dalam jangka pendek?
I Menambahkan bilangan pekerja
AI Menambahkan saiz kilang
III Menambahkan bahan-bahan mentah IV
Meningkatkan teknologi baru
A I dan II
B I dan III
C II dan V
D III dan IV
Soalan 28 dan 29 berdasarkan jadual 4 di bawah
Keluaran (unit)

Jumlah Kos (RM)

14

20

38

96

Jadual 4
28

Hitungkan jumlah kos tetap bagi keluaran ke 4


A RM 9.50

12

SULIT

29

3757/1

RM14.00

RM18.00

RM38.00

Hitungkan kos purata bagi output ke 8, jika kos berubah ialah RM 132.00
A RM16.50

30

RM18.00

RM18.25

RM25.00

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi peningkatan penawaran


barang?
I

Penggunaan teknologi tinggi

II

Jangkaan harga pada masa depan jatuh

III Citarasa pengguna bertambah


IV Penambahan subsidi kepada pengeluar
A I,II dan III
B I,II dan IV
C I, III dan IV
D II,III dan IV

31

Jadual 5 menunjukkan peratus perubahan kuantiti yang ditawarkan dan peratus perubahan
harga bagi barang X dan barang Y.
Barang

Peratus perubahan kuantiti

Peratus perubahan harga

20

10

15

15
Jadual 5

Apakah jenis keanjalan harga penawaran bagi barang X dan barang Y ?


Barang X

Barang Y

Anjal

Tidak Anjal

Tidak Anjal

Anjal satu
13

SULIT

32

3757/1

Anjal

Anjal satu

Tidak Anjal

Anjal

Keseimbangan pasaran akan dicapai jika


A Kuantiti permintaan pasaran sama dengan kuantiti penawaran pasaran

33

Kuantiti permintaan pasaran melebihi kuantiti penawaran pasaran

Kuantiti permintaan pasaran kurang daripada kuantiti penawaran pasaran

D Kuantiti permintaan pasaran tidak sama dengan kuantiti penawaran pasaran


Apakah kesan kepada pasaran buruh apabila banyak pekerja asing masuk bekerja di
Malaysia?
I

Tingkat upah buruh akan meningkat

II

Penawaran buruh akan bertambah

III Tingkat upah buruh akan menurun


IV Permintaan buruh menurun
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34

Rajah 5 menunjukkan keseimbangan pasaran bagi suatu barang.

Pilih pernyataan yang benar.

Rajah 5

A Kuantiti keseimbangan berlaku pada Q:


14

SULIT

3757/1

B Wujud lebihan permintaan pada tingkat harga P,


C Wujud lebihan penawaran pada tingkat harga P,
D Harga tidak cenderung untuk berubah pada tingkat harga P()
35

Antara berikut yang manakah harganya tidak dapat ditentukan dalam pasaran faktor?
A Usahawan
B Buruh
C Modal
D Tanah
36

Jadual 8 menunjukkan hubungan di antara harga sejenis buah-buahan


dengan kuantiti yang diminta oleh pemborong W, X dan Y.
Kuantiti Permintaan (kg)
Harga Buah-buahan
(RM)

Pemborong W

Pemborong X

Pemborong Y

10

80

85

90

15

60

65

60

20

40

45

45

25

20

25

30

Jadual 8
Jika kuantiti penawaran pasaran buah-buahan tersebut ialah 130 kg, berapakah
harga keseimbangan pasaran?
A RM10
B RM15
C RM20
D RM25

15

SULIT

3757/1

Petuniuk
-----Aliran fizikal

- - Aliran wang

37

Apakah aliran X?
A Pendapatan input
B

Faktor pengeluaran

Perbelanjaan isi rumah

D Barang dan perkhidmatan


Soalan 38 hingga Soalan 40 berdasarkan pilihanjawapan seperti jadual di bawah.

38

Pilihan

Pernvataan I

Pernyataan II

Betul

Salah

Salah

Betul

Betul

Betul

Salah

Salah

Barang keperluan mempunyai nilai keanjalan harga permintaan anjal.

II

Barang kehendak mempunyai nilai keanjalan harga permintaan tidak anjal.

16

SULIT

39

I
II

40 I
II

3757/1

Upah benar merupakan jumlah wang yang diterima oleh pekerja dalam tempoh masa
tertentu.
Semakin tinggi upah benar, semakin tinggi kuasa beli pengguna.

Dalam ekonomi dua sektor, isi rumah meminta faktor pengeluaran daripada firma.
Isi rumah menggunakan barangan yang dikeluarkan oleh firma

17