Anda di halaman 1dari 27

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ

Maharat al-Quran
Dokumen Standard Kurikulum

Tingkatan 2
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Mei 2015

ii

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii


.1
.2

v
vi
vii
1
1
2
3
3
3
6
7
7
9
9
10
10
11
12

iv

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari


segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan

warganegara

berketerampilan,
berkeupayaan

Malaysia

berakhlak

mencapai

yang

mulia,

kesejahteraan

berilmu

pengetahuan,

bertanggungjawab
diri

serta

dan

memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,


masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR
Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu

pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian

Tahfiz adalah kurikulum Agama Islam yang dilaksanakan

diharapkan guru-guru dapat menggunakan dokumen

di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang

standard ini semaksimum mungkin

berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

pelaksanaan KBDKBT untuk melahirkan modal insan

Matlamat menjadikan Kurikulum Bersepadu Dini dan

yang menguasai asas ilmu Agama dan bahasa Arab

Kurikulum

sebagai

Bersepadu

Tahfiz

sebagai

kurikulum

persediaan

untuk

supaya matlamat

menjadi

ulama

yang

berpengetahuan tinggi dan luas akan tercapai.

kebangsaan adalah untuk melahirkan generasi ulama


dan cendekiawan Islam pada masa akan datang.

Akhir sekali Bahagian Pembangunan Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum Bersepadu Dini dan

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima

Kurikulum Bersepadu Tahfiz merupakan transisi kepada

kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan

pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM)

kepakaran dan tenaga untuk menghasilkan Kurikulum

yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2017.

Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

Oleh itu kurikulum ini digubal dalam bentuk pernyataan


standard. Pernyataan Standard terdiri daripada standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu
dicapai oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan.
Dr. MASNAH BINTI ALI MUDA

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Dokumen Standard Kurikulum ini juga merupakan


sumber rujukan kepada guru dalam melaksanakan

vii

.1

2012/3

.
.
.

25 2012


.
.

.2


.
.

.6

.
.3

200
26 2012
.

.4


3 2012

.5


5 2013/1


.2015

54

231 27

2013

.

.1

30

) (
.
.2

.3

.4

.5

.6

30

.1

.2

.3

.4

.5

.6


.1

.3

30

.
.2

.4.
4


.5

43

.
.6

2
1

.1

.2

/ .
.
.

.5

.
.
.
.

.3
.4

.6


.
.

.7
.8

.9 .
.10 .


.
.


.
:
7

.
:

.
.
:

.1

.
.

.3

.
.
.

.6

.
.
.
.

.10

.11

.
.
.

.2
.4
.5
.7
.8
.9

.12
.13

.1

.
.

.3

.4

.
.

.2

.5


) (
.

.
.
..

.


.

.
:1


.
..
.
9

.
.


.

.

10

) (

.1

9 .


1.1


) ( :
.ii

148-186

.iv

.v

.i

.iii

.vi
.vii
.viii
.ix
.x
.xi

11

.2

2.1
2.2
2.3

.xii

.xiii:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4


2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

12


2.5


2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.6

3.1

3.4

4.1

3.2
3.3
3.5
4.2

4.2.1
4.2.213


4.3

""
4.3.1 ""
4.3.2
.i :
.a
.b
.c
.d
.ii

:
.a
.b

.d

.c

4.4


14


4.4.1
4.5
4.6
4.7
.5

.6

4.4.2

4.5.1

4.6.1

5.1

5.3

5.6

6.1

5.2
5.4
5.5

6.2

15


6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.3

16