Anda di halaman 1dari 49

PENDIDIKAN ABAD KE-21 : ISU DAN CABARAN

1. Pendahuluan: Apa Abad Ke-21?


Abad ke-21 ialah abad kini dalam kalendar-kalendar yang berdasarkan
Kalendar Gregory, Tempohnya adalah dari 2001 hingga 2100 dan tempoh
milenium ketiga adalah dari 2001 sehingga 3000. Ini disebabkan pengiraan
abad pertama bermula dengan tahun 1. Biasanya, penggunaan umum
mengganggap bahawa abad ke-21 berlangsung dari 2000 hingga 2099 dan
milenium ketiga dari 2000 sehingga 2999. Pada 2000, ISO menyokong
kegunaan

umum

dengan

mentakrifkan

kalendar

yang

memulakan

perhitungannya dari tahun sifar. Dari segi amalan, masalah ini telahpun
diselesaikan dengan penggunaan 1 Januari, 2000 yang meluas untuk
menandakan permulaan abad ke-21. Dekad-dekad sering dianggap sebagai
bermula dengan tahun sifar dan diberikan nama yang sewajar, umpamanya
"2010-an" dan sebagainya. Serupa dengan tempatnya abad ke-20 dalam
penamaan "20th century Fox", abad ke-21 telah dipergunakan dalam nama
pelbagai syarikat dan organisasi. (Sumber : Wikipedia bebas dalam Versi
Bahasa Melayu; Tarikh akses : 24 September 2010)
Abad

ke-21

membawa

masyarakat

dunia

ke

satu

lagi

fasa

penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada


masyarakat perindustrian kepada masyarakat berinformasi; penggunaan
teknologi manusia kepada penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa
kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi
tempatan kepada ekonomi antarabangsa; dan perancangan jangka pendek
kepada perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan,
2002).
Razali Ismail (2000:2), mengatakan abad Ke-21 sering dikaitkan
dengan era Teknologi Maklumat (IT) yang memungkinkan kepantasan dan
menjumudkan faktor jarak dan masa. Perkembangan terkini dalam open sky
technology membawa implikasi kepada kehidupan manusia sejagat. Seperti
yang kita lihat dan rasa, dunia yang luas pada hakikatnya telah dikecilkan
dengan teknologi komunikasi yang canggih dan pantas.
1

Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan arus


globalisasi ini telah mempengaruhi sistem komunikasi global. Jika satu ketika
dahulu isu limpahan siaran melalui Direct Broadcasting Services, aliran berita
antara negara yang tidak seimbang dan order baru maklumat dunia menjadi
isu hangat dibincangkan dalam arena komunikasi, isu-isu ini kini tidak lagi
begitu diperdebatkan. Sebaliknya isu-isu komunikasi tanpa sempadan,
masyarakat bermaklumat dan masyarakat berpengetahuan menjadi isu-isu
baru yang memenuhi ruang perbincangan di peringkat antarabangsa. Dunia
abad ke 21 adalah satu dunia baru. Dunia sekarang ini bukan lagi
terkenalkerana ideologi politiknya tetapi kepada kuasa ekonominya. Kuasa
besar ekonomi dunia dengan sistem kapitalisnya ingin mewujudkan satu
dunia global dengan pasaran global.
Kemajuan dalam bidang komunikasi ini juga telah memberikan
pengaruh yang besar kepada keadaan sosial, pentadbiran, perubatan,
hubungan antarabangsa, pengangkutan dan sebagainya tidak terkecuali
bidang pendidikan yang menjadi teras kepada perubahan dunia abad ke 21
ini. Kesan globalisasi terhadap sektor pendidikan sangat ketara di negaranegara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, Australia, New
Zealand, Jerman dan Russia. Ini dapat dilihat dengan pertambahan pelajar
luar negara yang belajar di institut pengajian tinggi negara-negara tersebut.
Demikian juga di Malaysia, Pendidikan Tertiari menunjukkan fenomena yang
sama di mana pada setiap tahun universiti-universiti tempatan di negara kita
menerima pelajar-pelajar luar dari seberang laut semakin meningkat.
Dalam keghairahan dunia abad ke-21 menikmati kemajuan Sektor
Teknologi Maklumat dan Komunikasi, bidang pendidikan khususnya di negara
kita terus berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran yang perlu dilihat
dengan rasa tanggungjawab oleh semua pihak. Sekiranya isu-isu dan cabaran
ini tidak ditangani dengan baik dan betul, kemajuan yang dicapai bukan saja
tidak akan mendatangkan sebarang faedah, bahkan akan menimbulkan
berbagai-bagai isu kemanusiaan sejagat. Terdapat berbagai-bagai isu dan
cabaran pendidikan di Malaysia yang timbul akibat kesan globalisasi dan
transformasi sama ada isu dan cabaran ini wujud disebabkan oleh hasrat
2

kerajaan itu sendiri ataupun kesan daripada kemajuan Sektor Teknologi


Maklumat dan Komunikasi dunia.
Dalam tugasan ini, saya ingin fokuskan kepada 4 isu dan cabaran iaitu
Pendidikan bertaraf Dunia, Pembestarian Sekolah, Pendidikan K-Ekonomi dan
Gejala sosial yang diakibatkan oleh ledakan maklumat dan globalisasi.
2. Isu dan Cabaran : Pendidikan Malaysia Bertaraf Dunia
Malaysia

Ke

Arah

Pendidikan

Bertaraf

Dunia

yang

telah

diilhamkan oleh Y.A.Bhg Tun Abdullah Ahmad Badawi, Mantan Perdana


Malaysia di Sidang
Membangunkan

Kemuncak Pendidikan 2004 beliau


Sistem

Pendidikan

Bertaraf

Dunia

menyatakan
merupakan

agenda kerajaan saya. Pendidikan Bertaraf Dunia merupakan wahana


penting bagi mencapai

hasrat wawasan 2020 ialah mahu menjadikan

masyarakat Malaysia maju dan saintifik. Masyarakat maju perlu bersedia


untuk menerima sesuatu yang baru, maju dan berdaya saing. Agen
perubahan utamanya ialah pendidikan. Pendidikan merupakan alat terpenting
di dalam pembangunan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat
pembangunan negara. Pendidikan bertaraf dunia atau world class akan
menentukan kejayaan perubahan insan. ( Mohd Najib , 1997 ). Ini adalah
antara kata-kata terawal pemimpin kita mengenai pendidikan bertaraf dunia.
Tepat pada masanya, Wawasan 2020 dan pendidikan bertaraf dunia
berada di dalam lingkungan abad ke -21 menunjukkan betapa besar hasrat
dan cita-cita kerajaan yang bersungguh-sungguh untuk bersaing di peringkat
antarabangsa. Apakah maksud sistem pendidikan bertaraf dunia? Mengikut
Merian-Webster Online world class is defined as being of the highest
caliber in the world. Pada pendapat saya bertaraf dunia bermaksud satu
pencapaian yang tertinggi atau yang setaraf dengannya di dunia . Ia
menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan
negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan
kredentialiti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia.
Dilihat dari perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud

kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan


sektor pendidikan untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis,
iaitu :
i.

Pembangunan tenaga manusia

ii.

Kepesatan pertumbuhan ekonomi

iii.

Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial

iv.

Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat

v.

Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual

vi.

Pembangunan teknologi dan sains

vii.

Kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi di kalangan


masyarakat.

Untuk mencapai status pendidikan bertaraf dunia, pihak kerajaan melalui


Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi perlu mengambil
langkah-langkah menyeluruh untuk mempastikan perkara berikut dapat
diurustadbir dengan sistematik dan berkesan iaitu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Pendidikan Prasekolah dan Rendah


Pendidikan Menengah
Pendidikan Tertiari (Tinggi)
Program Sokongan
Pembiayaan Pendidikan
Pengurusan
ICT Dalam Pendidikan

Selain daripada itu, pihak Kementerian Pelajaran juga perlu merefomasikan


pelbagai aspek pendidikan di semua peringkat persekolahan seperti perkaraperkara berikut:
i.

Kualiti pengajaran
4

ii.

Kualiti perkhidmatan

iii.

Kualiti kurikulum

iv.

Kualiti penilaian dan pensijilan

v.

Kualiti pensyarah

vi.

Kualiti perkembangan dan kebajikan pelajar

vii.

Kualiti persekitaran budaya pelajar dan organisasi

viii.

Kualiti pengurusan dan pentadbiran universiti

ix.

Kualiti kepimpinan universiti

x.

Kualiti penyeliaan

xi.

Kualiti mentoring

xii.

Kualiti perkembangan staf atau tenaga pengajar


Untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, perubahan yang

hendak dibuat mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Dalam kontek


Malaysia sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat pembaharuan
supaya ia dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020 kerana wawasan ini tidak
akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan sumber manusia dari segi
kuantitif dan kualitif. Perubahan dan pembaharuan adalah berdasarkan
kepada hakikat bahawa tanpa sistem pendidikan yang bertaraf dunia, impian
untuk mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju tidak mungkin
dapat dicapai.
Bertitik

tolak

dari

kesedaran

ini,

Kementerian

Pelajaran

membuat

pembaharuan yang disifatkan sebagai sesuatu yang mesti menjangkau


tempoh masa yang agak lama. Ia mestilah bersifat sistematik iaitu ia tidak
boleh terdiri dari satu komponen pendidikan iaitu educational content,
educational tools dan infrastruktur pendidikan mestilah diolah sedemikian
5

rupa supaya perubahan menjadi lebih bersepadu, holistik serta komprehensif.


Perubahan sistematik ini mestilah dilihat secara menyeluruh dan dalam
kontek yang lebih luas.
Pertama, soal asas iaitu perundangan. Sejauh manakah kuasa yang
ada pada Kementerian Pelajaran dalam membuat beberapa perubahan
sistem pendidikan. Pembentangan Rang Undang-Undang Pendidikan 1995
membolehkan reformasi pendidikan dilaksanakan.
Antara lain, rang undang-undang tersebut menggariskan :

Sistem

pendidikan

kebangsaan

dicorakkan

untuk

menghasilkan

pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi


negara.

Falsafah

Pendidikan

Negara

dijadikan

landasan

kepada

dasar

pendidikan kebangsaan

Tempoh pendidikan rendah adalah antara lima hingga tujuh tahun

Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan


kebangsaan

Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan

Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Bermula dengan akta, perubahan boleh dibuat terhadap komponenkomponen lain sistem pendidikan yang merangkumi ketiga-tiga komponen
penting di atas iaitu isi kandungan pendidikan, alat-alat pendidikan dan
infrastruktur. Contohnya, apabila kita mengubah kurikulum sekolah, faktorfaktor latihan guru, soal fizikal, soal kemasukan teknologi baru, sistem
penilaian, kebajikan guru, profesionalisme dan lain-lain lagi hendaklah
diambil kira.

Begitu juga peningkatan taraf institusi pendidikan tinggi contohnya


Institut Perguruan Sultan Idris yang telah dinaikan taraf sebagai Universiti
Perguruan Sultan Idris. Sejajar dengan peningkatan taraf ini, adalah
diharapkan kewibawaan guru-guru akan dipertingkatkan untuk melahirkan
insan yang cemerlang
Untuk mencapai status pendidikan bertaraf dunia, kerajaan perlu
menyegerakan untuk menyelesaikan masalah peluang pendidikan tertiari di
IPTA dan IPTS yang sedia ada masih tidak mencukupi untuk memenuhi
permintaan masyarakat dan keperluan negara yang semakin meningkat.
Peratus kemasukan pelajar ke peringkat tertiari adalah amat kecil jika
dibandingkan dengan kohort yang sama di negara-negara maju. Contohnya,
berdasarkan data Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) bagi tahun 1996, peratus kemasukan pelajar ke peringkat tinggi
bukan ijazah bagi kohort 18-21 tahun adalah 11 peratus di Malaysia
berbanding dengan 26 peratus di Amerika Syarikat dan 12 peratus di United
Kingdom. Peratus kemasukan pelajar ke peringkat ijazah bagi kohort 18-21
tahun adalah lima peratus di Malaysia berbanding dengan 41 peratus di
Amerika Syarikat dan 39 peratus di United Kingdom. Adalah menjadi cabaran
kepada Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan tahap aksesibiliti kepada
pendidikan tertiari sejajar dengan konsep pendemokrasian pendidikan.
Selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan
tertiari perlu mampu menyediakan peluang bagi mereka yang ingin
mendapatkan pengetahuan, kemahiran, latihan, dan latihan semula pada
peringkat tertiari. Tahap aksesibiliti ke pendidikan tertiari yang rendah akan
menghalang

pembelajaran

sepanjang

hayat

di

kalangan

masyarakat.

Cabaran kerajaan ialah untuk menyediakan peluang dan laluan bagi


kemasukan individu dan pelajar tercicir ke institusi pendidikan tertiari agar
rakyat Malaysia mempunyai pendidikan serta kemahiran ke arah membantu
pembangunan negara.
Langkah pengkorporatan universiti-universiti tempatan juga dilihat
sebagai salah satu cara ke arah memantapkan lagi pendidikan tertiari.
7

Selaras dengan pengkorporatan universiti, adalah diharapkan supaya pihak


pentadbiran universiti mengadaptasikan pengurusan universiti mengikut
model-model

penswastaan,

pengkorporatan

dan

pensyarikatan

yang

menekankan kepada perkhidmatan keuntungan dan produktiviti.


3. Isu dan Cabaran : Ke Arah Pembestarian Sekolah Malaysia
Satu

lagi

isu

pendidikan

di

Malaysia

masa

kini

yang

hangat

diperkatakan ialah Pembestarian Sekolah. Pembestarian sekolah diilhamkan


apabila pemimpin-pemimpin kita melihat perkembangan ICT di seluruh dunia
yang turut mempengaruhi Malaysia. Pembestarian sekolah merupakan proses
berterusan ke arah meningkatkan lagi pengunaan ICT dalam pendidikan
dengan

memberi

fokus

pada

peningkatan

kualiti

pengajaran

dan

pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan


kompetensi guru
Cabaran utama proses Pembestarian Sekolah ini ialah melatih guru dan
murid agar berkemahiran dalam bidang ICT. Justeru, kemahiran yang
diperoleh dapat melahirkan murid yang boleh mengamalkan pembelajaran
akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri
(self-paced). Sistem pendidikan sedia ada perlu dimantapkan selaras dengan
perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Beberapa
penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan supaya ianya
berdaya saing dan relevan dengan kehendak semasa.
Pewujudan Sekolah Bestari merupakan satu senario yang mencabar
dalam pendidikan alaf baru di Malaysia kerana ia memberikan sumbangan
yang besar kepada pencapaian Pendidikan Bertaraf Dunia dan bersesuaian
dengan

perkembangan

teknologi,

sosial

serta

budaya

masa

kini.

Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan


yang menggabungkan serta memberikan penekanan terhadap beberapa
aspek, antaranya pengajaran dan pembelajaran berbudaya fikir, pemusatan
kepada

pelajar,

penggunaan

bahan

teknologi

secara

bijak,

strategi

pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, serta pengurusan sekolah yang


efektif.
Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010 yang
telah dilancarkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
pada 16 Januari 2007, dasar utama yang ditekankan oleh Kementerian
Pelajaran yang berkaitan dengan pembestarian sekolah adalah untuk
memastikan semua pelajar celik ICT. Mengutamakan peranan dan fungsi ICT
dalam pendidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran
dan pembelajaran dan menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan
produktiviti, kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan sekolah.
Perlaksanaan pembestarian sekolah mengambilkira semua inisiatif ICT sedia
ada di sekolah seperti projek rintis Sekolah Bestari, projek pengkomputeran
dan makmal komputer sekolah, projek Pengajaran dan Pembelajaran Sains
dam

Matematik

dalam

Bahasa

Inggeris

(PPSMI),

SchoolNet

(projek

penyediaan prasarana jalur lebar untuk capaian ke internet di semua


sekolah) dan TV Pendidikan yang melibatkan aspek-aspek infrastruktur ICT
dan aplikasi pengurusan, pengisian dan latihan.
Kementerian Pelajaran akan menyelaraskan semua inisiatif ICT ini bagi
meningkatkan

produktiviti,

kecemerlangan

dan

keberkesanan

sistem

pengurusan supaya boleh dilaksanakan secara cekap dan efektif, tanpa


pertindihan dan pembaziran.
Teachers will need to change their role in the electronic classroom from
being information providers to counselors to help students develop know how
and judgment to select information sources. Key to success in the
Information Age will be making the right judgements between an awesome
array of choices. We are examining our education system to create a
curriculum where people learn how to learn for continuing education
throughout their lives.
(Tun Mahathir Mohamed, Launch of the Multimedia Super Corridor, 1 August
1996)

The smart school program will be re-modelled and its implementation fasttracked to enable more schools to benefit, at lower cost to the government.
Smart schools will have access to the Internet through the SchoolNet
program, which is already at an advanced stage of implementation.
Advanced teaching and learning materials developed through the Smart
School Pilot program will be utilised for teaching, while the Smart School
Management System will be used to improve administration processes.
(Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi)
Launch of The Multimedia Super Corridor (M.S.C.) Next Leap, 3 July 2004)
pembestarian sekolah adalah selaras dengan hasrat Perdana Menteri,
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk menjadikan sekolah-sekolah awam
lebih berdaya saing, kondusif dan moden mengikut arus pembangunan
semasa. Dalam proses pembestarian sekolah, sasaran kementerian ialah
untuk meningkatkan nisbah komputer kepada murid, masa dedahan murid
dan guru kepada penggunaan komputer dan mengaplikasikan teknologi yang
berkesan dari segi kos.
(Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia, 7 Mei
2005)
Pelaksanaan

pembestarian

ini

memanfaatkan

(leverage)

kepada

semua inisistif ICT yang sedia ada di sekolah merangkumi tiga elemen utama
iaitu infrastruktur ICT dan Aplikasi Pengurusan, Pengisian Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P), dan Pembangunan Sumber Manusia. Fokus utama
Pembestarian

Sekolah

ialah

untuk

memastikan

semua

sekolah

akan

mempunyai kecapaian ICT yang sama dengan;


i. menyediakan kemudahan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi
ii. menyediakan perisian dan bahan-bahan digital yang lengkap
iii. memberi latihan yang secukupnya kepada semua guru, pentadbir dan staf
sokongan

10

Pembestarian

Sekolah

akan

menfaatkan

elemen

utama

yang

telah

dilaksanakan ke sekolah-sekolah melalui projek-projek Kementerian Pelajaran


seperti:
i. projek makmal pengkomputeran sekolah
ii. PPSMI dan MBMMBI
iii. rangkaian SchoolNet
iv. rancangan TV pendidikan
v. projek Rintis Sekolah Bestari
vi. ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
vii. mata pelajaran yang berasaskan ICT
viii. perkongsian Pintar dengan Syarikat Swasta
ix. latihan ICT Guru
x. pengurusan Perubahan bagi Guru dan Pentadbir Sekolah
Program Pembestarian ini akan dijalankan secara berperingkat dan
berfasa

mengikut

keutamaan

dan

keupayaan

Kementerian

dengan

mengambil kira kesediaan sekolah. Penggunaan ICT sebagai bahan bantu


dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan jantung Sekolah
Bestari. Pendekatan ini tidak hanya terhad dalam kurikulum, pedagogi,
pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran, malah juga dalam bidang
pengurusan sekolah. Pengurusan dan pentadbiran sekolah dibestarikan agar
pengurus sekolah dapat menguruskan perjalanan sesebuah sekolah dengan
lebih efektif.
Walau bagaimanapun, dalam proses menubuhkan Sekolah Bestari di
seluruh negara, Kementerian Pelajaran kemudiannya telah mengambil
langkah bijak dan kos efektif dengan memperkenalkan Program Pembestarian
Sekolah. Ini memandangkan untuk membekalkan infrastruktur teknologi
penuh sebuah Sekolah Bestari, Kerajaan perlu membelanjakan sebanyak
11

RM1.8 juta, manakala untuk membekalkan infrastruktur teknologi makmal


komputer, kerajaan memerlukan peruntukan sebanyak RM642,000 bagi
sebuah sekolah. Oleh itu, alternatif yang terbaik adalah dengan cara
membestarikan sekolah sedia ada yang hanya memerlukan peruntukan yang
jauh lebih rendah untuk setiap buah sekolah.
Pelaksanaan pembestarian ini mengambil kira (leveraging) semua
inisiatif ICT yang sedia ada di sekolah merangkumi tiga perkara utama iaitu
hardware, software dan wetware. Untuk itu, Kementerian Pelajaran telah pun
membekalkan pelbagai peralatan dan kemudahan ICT seperti komputer,
pencetak, server, projektor dan rangkaian. Statistik sehingga April 2005
menunjukkan sebanyak 4500 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh
negara telah dilengkapi dengan makmal komputer, sementara 8120 buah
sekolah telah dirangkaikan dengan capaian internet berjalur lebar melalui
rangkaian SchoolNet. Pembekalan peralatan dan kemudahan ICT merupakan
isu yang besar kerana terbukti telah melibatkan kos pembelian dan
pengurusan yang besar. Banyak wang yang telah digunakan oleh pihak
kerajaan untuk menyediakan prasarana ini.
Penyediaan

perisian kursus juga merupakan cabaran kepada pihak

kementerian. Untuk itu, pembangunan perisian telah dilaksanakan dengan


kerjasama dengan pihak swasta. Perisian kursus untuk kegunaan Sekolah
Bestari yang melibatkan empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Sains dan Matematik telah dibangunkan dengan kerjasama pihak
swasta. Selain daripada menghasilkan perisian kursus untuk digunakan oleh
guru dan pelajar dalam program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).
Pembestarian sekolah menuntut kepada pengurusan pendidikan yang
lebih cekap dan berkesan dengan penggunaan aplikasi Smart School
Management System (SSMS), Educational Management Information System
(EMIS) dapat membantu memperkemaskan pengaliran dan perkongsian
maklumat di peringkat sekolah, jabatan dan kementerian. Latihan kemahiran
ICT kepada individu yang terlibat sentiasa diadakan dari semasa ke semasa.
12

Pentadbir sekolah, guru, staf sokongan dan personel di pelbagai peringkat


Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri, dan Bahagian-bahagian
di Kementerian Pelajaran turut dibimbing dan dilatih menggunakan segala
kemudahan ICT yang disediakan.
Dalam menongkah arus globalisasi dan cabaran pendidikan hari ini,
semua pihak harus mengorak langkah yang proaktif. Perubahan ke arah
sistem pendidikan bestari adalah suatu usaha yang amat baik. Adalah
menjadi harapan kementerian, melalui pembestarian sekolah ini akan
membentuk modal insan yang berkemahiran dalam bidang ICT ke arah
masyarakat k-ekonomi, mengimbang jurang digital antara bandar, luar
bandar dan pendalaman, membentuk masyarakat yang kreatif, kritis dan
inovatif, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat berasaskan ICT serta
membangunkan pendidikan bertaraf dunia. Pembestarian sekolah ini perlu

disokong dan dilaksanakan oleh semua pihak untuk mengatasi


cabaran-cabaran yang timbul ke arah menjana modal insan yang
mempunyai minda kelas pertama.

4. Isu dan Cabaran : Pendidikan Malaysia Ke Arah K-Ekonomi


Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pendidikan
kebangsaan telah mengalami perubahan ke arah kemajuan dan pemantapan.
Pada abad ke-21 ini, negara kita menghadapi isu dan cabaran dalaman serta
luaran akibat daripada kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communications
Technology, ICT). Salah satu cabaran negara adalah untuk membangunkan
satu sistem ekonomi yang berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi bagi
menghadapi persaingan dengan negara lain. Perubahan sistem ekonomi ini
adalah satu fenomena yang pasti akibat daripada arus perdana yang dibawa
oleh globalisasi. Ekonomi baru ini memerlukan sokongan padu daripada
sektor pendidikan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan
tinggi dalam pelbagai bidang.

13

Cabaran tersebut menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga


yang mempunyai ciri-ciri K-worker, celik dan mahir dalam ICT, mampu
bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global, bahkan
memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi selaras dengan perkembangan
era dunia abad ke 21 yang sangat mencabar ini. Oleh itu, Kementerian
Pelajaran

Malaysia

(KPM)

perlu

menyediakan

program

pembangunan

pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan,


celik ICT, berkemahiran, dan berakhlak mulia bagi memenuhi Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK).
Mohamad Muda (1991) mengatakan sistem pendidikan negara kita
memerlukan

usaha-usaha

yang

strategik

serta

boleh

meningkatkan

keupayaan dan kemampuan amalannya ke tahap kualiti yang tinggi dan


cemerlang

agar

dapat

menangani

cabaran-cabaran

abad

ke-21.

Pembangunan Pendidikan abad ke 21 mulai tahun 2000 mengambil kira


Dasar Wawasan Negara yang bertujuan membina bangsa yang berdaya
tahan, menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama, mengekalkan
pertumbuhan

ekonomi,

membangunkan

ekonomi

menghadapi

persaingan

antarabangsa,

berasaskan

pengetahuan,

memperkukuh

pembangunan sumber manusia, dan meneruskan pembangunan alam sekitar


yang mapan. Untuk mencapai matlamat pembangunan negara, Rangka
Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001-2010, RRJP3) dan Rancangan
Malaysia

Kelapan

(2001-2005,

RMKe-8)

telah

menggariskan

strategi,

program, dan projek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta


membina masyarakat yang bersatu padu, adil, dan saksama. Pembangunan
negara tertumpu kepada usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah
negara yang maju mengikut acuan sendiri. Semua ini mempunyai implikasi
yang besar terhadap sistem pendidikan kebangsaan.
Sistem

pendidikan

kebangsaan

telah

dapat

meningkatkan

kualiti

pendidikan dari segi


taraf pendidikan tenaga kerja. Pada tahun 1980, tenaga kerja yang tidak
mempunyai pendidikan formal adalah sebanyak 18.1 peratus dan menurun
kepada 8.7 peratus pada tahun 1995. Dalam tempoh yang sama, peratusan
14

yang mempunyai pendidikan tertiari berjaya ditingkatkan daripada 1.5


peratus kepada 11.1 peratus. Jadual tersebut menunjukkan tahap pendidikan
tenaga kerja di Malaysia semakin meningkat dengan lebih ramai mempunyai
pendidikan menengah dan tertiari. Pada tahun 2000, bilangan tenaga kerja
mahir dan profesional telah meningkat kepada 32 peratus dan 2005 telah
mencapai 46 peratus. Pendidikan tertiari merupakan pemangkin utama
penjanaan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan, berkemahiran,
dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan mencapai wawasan negara
Dengan tertubuhnya kolej komuniti, politeknik, institusi latihan yang
dikendalikan oleh agensi kerajaan dan swasta, universiti awam, dan institusi
pendidikan tinggi swasta (IPTS), lebih banyak tenaga mahir dan profesional
akan dapat dilahirkan pada masa akan datang. Jika ini dapat dicapai, negara
kita akan mudah bersaing dengan negara lain di dunia pada abad ke 21 ini.

5. Isu dan Cabaran : Ledakan Globalisasi Menimbulkan Masalah


Sosial Pelajar
Satu lagi isu dan cabaran pendidikan abad ke-21 iaitu kesan daripada
ledakan globalisasi dunia serta pendedahan ICT, khususnya internet kepada
para pelajar sama ada di sekolah, rumah atau di siber-siber telah meletakkan
pelajar ke dalam dunia tanpa sekatan. Era penggunaan teknologi multimedia
secara menyeluruh menjadi topik perbualan yang sering diperkatakan. Belum
sempat kita merealisasikan impian melahirkan generasi yang mampu
mencerna dan mengisi keperluan cabaran negara, sebahagian besar remaja
kita telah jelas kelihatan tenggelam dalam arus perkembangan era teknologi
ini. Pembabitan bilangan remaja dalam gejala sosial turut meningkat secara
mendadak. Revolusi sektor pendidikan negara kini bukan sahaja tidak
berupaya menemui satu jalan penyelesaian dalam mengatasi masalah gejala
sosial remaja. Kita berhendakkan kemajuan yang diasaskan kepada budaya

15

Malaysia jati dan bukannya sebuah negara maju yang mengalami keruntuhan
akhlak dan moral di kalangan remajanya.
Di sini, nampaknya pendidikan abad ke-21 melakarkan cabaran demi
cabaran yang sangat menakutkan. Di samping kemajuan sains dan teknologi,
kemudahan alat telekomunikasi yang semakin canggih jelas mempunyai
keburukan terutamanya kepada para remaja bahkan seluruh manusia yang
masih mencari identiti mereka. Kemudahan internet disalahgunakan untuk
mengakses laman-laman yang tidak sihat telah memberikan kesan negatif
kepada mereka. Kesan yang paling ketara ialah kewujudan laman-laman
lucah yang telah mengakibatkan pengaruh seks bebas dan jenayah seksual.
Fenomena ini berlaku kalangan pelajar yang tidak matang untuk menilai
serta mempraktikkan apa yang boleh dan tidak boleh diamalkan. Masalah ini
semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan
bandar dan kota .
Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan
seawal usia 13 tahun ketika mereka berada di tingkatan satu dan dua.
Seorang

guru

disiplin

di

sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom


yang disimpan dalam beg oleh pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman
Melawati, Kuala Lumpur. Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut
dilakukan di sekolah tersebut. Peningkatan pembabitan remaja perempuan
dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan
akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Seorang lagi guru di sebuah
sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliau pernah membuat
tinjauan di Kuala Lumpur City Centre (KLCC) pada waktu malam dan merasa
sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya, lelaki dan perempuan
meneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Beliau juga
mendedahkan terdapat seorang pelajar wanita di sekolahnya terlibat dalam
pengedaran pil ecstasy. Pelajat terbabit kerap ponteng sekolah dan apabila
disiasat , pihak sekolah mendapati pelajar itu adalah ketua pengedar pil
ecstasy di sekolah itu.

16

Menurut Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain
Ibrahim, jenayah seksual di kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala
Lumpur semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Di antara jenayah
seksual yang mereka lakukan seperti mencabul kehormatan , merogol dan
juga pelacuran . Mangsa yang dicabul

oleh mereka bukan sahaja pelajar

wanita tetapi juga wanita-wanita dewasa. Selain jenayah seksual, beliau


mendedahkan mengenai masalah seks rambang, hamil luar nikah dan
pelacuran dikalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). Menurutnya,
sehingga bulan Jun tahun ini, seramai 141 gadis bawah umur berjaya
diselamatkan daripada kancah pelacuran dan kegiatan seks haram diseluruh
negara dan sepanjang tahun lalu pula seramai 230 remaja bawah umur yang
terlibat berjaya diselamatkan dan dihantar ke pusat pemulihan akhlak.
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seks oral di bawah meja di
bilik darjah oleh empat orang murid tahun dua di sebuah sekolah rendah di
Taiping. Hasil siasatan guru-guru, didapati bahawa seorang daripada murid
itu mengulangi apa yang yang dilihatnya dalam sebuah filem lucah ,
bersama-sama ibu bapanya pada malam sebelumnya. Di sebabkan oleh
sebab sifat ingin tahu, dia meminta rakan-rakannya untuk mencubanya di
bawah meja selepas guru mereka meninggalkan bilik darjah. Namun apa
yang sangat menyedihkan ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup
mendedahkan anaknya ke arah gejala sosial dengan menonton video lucah
bersama-samanya. Bagaimanakah ini boleh terjadi dalam masyarakat kita
pada

hari

ini ? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya semua ini? Adakah anak
yang perlu dipersalahkan atau ibu bapa yang tidak berakhlak yang perlu
dipersalahkan? Ibu bapa hendaklah menjadi pemangkin dan contoh teladan
yang baik bagi anak-anak kerana pengaruh media massa pada zaman
ledakan maklumat di abad ke 21 ini dan lambakan bahan-bahan lucah seperti
majalah dan VCD lucah amat mudah mempengaruhi tingkah laku anak-anak
dan

para

pelajar.

Remaja

dan

pelajar

merupakan

golongan

pewaris

kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. Kepesatan pembangunan


ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial
dan insaniah para pelajar. Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas.
17

Salah satu daripada gejala yang berlaku pada masa kini ialah masalah
penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan
remaja. Aktiviti seperti "Lepak Siber", melayari halaman lucah dan hiburan
keterlaluan, penyebaran fitnah dan sebagainya merupakan gejala negatif
yang semakin menular di kalangan remaja. Justeru itu, satu bentuk langkah
pembendungan dan penyelesaian terbuka yang sesuai dengan minat dan
citarasa mereka ini perlu dilaksanakan agar mereka dapat mempertingkatkan
potensi diri mereka danmemanfaatkannya ke arah yang lebih positif.
Inilah isu dan cabaran kepada para guru di sekolah dan tugas
pendidikan

di

era

IT

ini

untuk

dilaksanakan

dengan

penuh

rasa

tanggungjawab. Jika tidak, gejala ini akan semakin teruk dan berleluasa.
Akhirnya anak-anak muda yang bakal mewarisi kepimpinan pada masa
hadapan akan rosak dan merosakkan orang lain dan nama baik negara kita.
6. Penutup

Kita percaya, perancangan Pembangunan Pendidikan abad ke-21


bertujuan melahirkan insan yang dapat menangani isu dan cabaran
globalisasi serta K-ekonomi. Bagi memenuhi matlamat tersebut,
pembangunan pendidikan dilandaskan kepada empat teras iaitu
meningkatkan akses, ekuiti, kualiti serta kecekapan dan keberkesanan
pengurusan pendidikan. Pendidikan yang berkualiti dan berkesan dapat
menghasilkan individu yang seimbang dan baik

selaras dengan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Individu sedemikian akan mempunyai


nilai moral yang mulia, daya ketahanan yang kukuh, dan daya saing
yang tinggi. Di samping itu, sistem pendidikan yang berkualiti dan
berkesan dapat menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlangan

pendidikan. Pendidikan yang berkualiti dan

cemerlang merupakan wahana usaha membangunkan generasi alaf baru.


Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha yang strategik yang
boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya ke tahap kualiti
yang tingggi dan cemerlang agar dapat menangani cabaran-cabaran abad
ke-21. Sistem pendidikan yang berubah sejajar dengan perubahan aspek
18

ekonomi, budaya dan politik tersebut amat hebat dan pantas. Jika kita leka
boleh menyebabkan kita terpinggir dan tersingkir. Intellectual capital akan
menjadi asas kukuh berbanding kekayaan yang berupa tanah, wang atau
bahan mentah. Budaya korperat yang berasaskan pendemokrasian kuasa
akan menggantikan amalan hiraki tradisional. Persaingan melebihi batas
kawasan kepada persekitaran sejagat dan terlalu sengit. Pendek kata prinsip
dan nilai sejagat akan menentukan kejayaan sesuatu institusi, organsisasi
atau negara. Oleh itu sistem pendidikan dan persekolahan di Malaysia sangat
penting dalam menghadapi gelombang perubahan ini.
Bibliograf
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Bahagian Perancangan
dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia, Edisi
Pelancaran PIPP 2006
Pembangunan

Pendidikan

2001-2010,

Kementerian

Pelajaran

Malaysia,

2001,Putrajaya
Iliyas Haji Hashim, (2002). Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan
Kurikulum Sekolah Abad Ke-21: Pemikiran Dalam Pendidikan. Universiti
Malaysia Sabah:Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial.
Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi dan Hasnan Hakim, Dasar Dan Pelaksanaan
Sistem Pendidikan Kebangsaan, Kongres Pendidikan Melayu di Dewan
Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, pada 1 2
September 2001
Al-Munsyi (1995), "TQM Dalam Pendidikan." Dewan Masyarakat. Disember;
23-25.
Kamarrudin Jusoh (1997). "Keluhan Bekas Guru Disiplin." MASSA. 5 April.
Marimuthu. T (1990). "Pengenalan Sosialogi Pendidikan." Petaling Jaya : Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

19

Mok Soon Sang (1996). "Pendidikan Di Malaysia." Kuala Lumpur : Kumpulan


Othman Alhabshi, (2001).

Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan

Kebangsaan UNITAR.
Roblyer,

M.D.,Edwards,J.&Harrilak,

M.A.(1997).

Integration

Educational

Technology into Teaching.New Jersey:Prentice Hall.


Schooley, C. (2002, October). Future Direction in the K-12 Education
Technology Services. Giga Information Group, Inc.
Kertas Kerja Seminar Sekolah Efektif, 14-16 Nov 1996 di Institut Aminuddin
Baki: Mewujudkan dan Mengekalkan Keberkesanan Institusi Pendidikan.
Utusan Pengguna, November 1997, M/S 23
Hussein Hj. Ahmad (2001). Mandat UNESCO dan cabaran globalisasi. Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Tajul Ariffin Mohd Noordin & Nor Aini Dan (2002). Pendidikan pembangunan
manusia. Bangi: As Syabab Media.
Tajul Ariffin Mohd. Noordin & Nor Aini Dan (1992). Pendidikan dan wawasan
2020. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. Bhd.
Wan Mohd.Nor bin Wan Daud. (2003). Budaya ilmu: Satu penjelasan.
Singapura: Pustaka Nasional.
Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin. (1993). Wawasan pendidikan: Agenda
pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

20

PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA: ANTARA SUMBANGAN DAN


CABARAN DALAM MENEMPUH ABAD KE-21.
Pendahuluan
Sektor industri pendidikan di negara sedang berubah secara dinamis dan dikira akan
mengalami banyak perubahan dan pembaharuan menjelang abad ke-21. Matlamat
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (center for academic
excellence) di rantau asia dan juga di peringkat antarabangsa pada abad ke 21 ini nanti
memerlukan negara ini meningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti pendidikannya ke
taraf dunia atau memperolehi status "World Class Education".
Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis
pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan
kredentialiti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Dilihat dari
perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud kemampuan dan
pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk
mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis, iaitu :

Pembangunan tenaga manusia

Kepesatan pertumbuhan ekonomi

Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial

Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat

Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual

Pembangunan teknologi dan sains

Kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi di kalangan masyarakat.

Pendidikan Bertaraf Dunia merupakan satu komitmen dan usaha Kementerian


Pendidikan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan
kepada satu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain. Sebagai
sebuah negara yang berkembang pesat dalam berbagai aspek pembangunan, sektor
pendidikan perlu berkembang dan mengalami perubahan anjakan paradigma yang dapat
merintiskan alaf baru dalam segala aspek. Ianya juga merupakan satu langkah penting
bagi mengangkat martabat dan status Malaysia dalam dunia pendidikan di peringkat
antarabangsa.
SUMBANGAN PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA KEPADA SEKTOR
PENDIDIKAN

21

Apabila Kementerian Pendidikan telah menetapkan satu matlamat untuk menjadikan


pendidikan bertaraf dunia, dengan sendirinya matlamat tersebut telah mengariskan
apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah tersebut adalah:
1. Pengkorporatan Universiti.
Untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, semua pihak di negara ini
yang terlibat dengan kegiatan pendidikan perlu meningkatkan komitmen mereka
supaya sentiasa berusaha mengekalkan dan meningkatkan kualiti pendidikan
untuk kemajuan dan perubahan. Pendidikan yang berkualiti amat penting bagi
mencorakkan perubahan dan kemajuan pembangunan sumber tenaga manusia
yang produktif di negara ini yang sedang mengorak langkah mencapai status
negara maju.
Langkah pengkorporatan universiti-universiti tempatan mempunyai motif tertentu
bukan sahaja bagi tujuan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan
mengurangkan tanggungan kerajaan bagi membiayai perbelanjaan pengajian
tinggi, bahkan juga bagi menjadikan sektor pendidikan di negara ini lebih dinamis
perkembangannya. Selaras dengan pengkorporatan universiti, adalah diharapkan
supaya pihak pentadbiran universiti mengadaptasikan pengurusan universiti
mengikut model-model penswastaan, pengkorporatan dan pensyarikatan yang
menekankan kepada perkhidmatan keuntungan dan produktiviti.
Kerenah birokrasi dan pelbagai red tape yang mengekang perjalanan universiti
akan dapat diatasi melalui pengkorporatan universiti. Dengan ini universiti akan
bertenaga meningkatkan kewibawaan dan memulakan anjakan paradigma barunya
membawa era pendidikan bertaraf antarabangsa. Autonomi universiti akan
digunakan untuk kepentingan korporat.
Pasaran pendidikan tinggi juga akan diperluaskan melalui pengeksportan
pendidikan ke negara lain di samping menarik pelajar ke Malaysia dengan
menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar utama bagi menjamin
kualiti, akauntabiliti dan kredibiliti pendidikan tinggi tempatan.
2. Reformasi pelbagai aspek organisasi pendidikan
Pendidikan bertaraf dunia adalah satu wawasan unggul bagi mereformasikan pelbagai
aspek organisasi pendidikan di semua peringkat persekolahan.
Ini termasuklah membaiki :

Kualiti pengajaran

Kualiti perkhidmatan

Kualiti kurikulum
22

Kualiti penilaian dan pensijilan

Kualiti pensyarah

Kualiti perkembangan dan kebajikan pelajar

Kualiti persekitaran budaya pelajar dan organisasi

Kualiti pengurusan dan pentadbiran universiti

Kualiti kepimpinan universiti

Kualiti penyeliaan

Kualiti mentoring

Kualiti perkembangan staf atau tenaga pengajar

1. Perubahan Sistematik
Untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, perubahan yang hendak dibuat
mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Dalam kontek Malaysia sistem pendidikan mesti
dibangunkan dan dibuat pembaharuan supaya ia dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020
kerana wawasan ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan sumber manusia
dari segi kuantitif dan kualitif. Perubahan dan pembaharuan adalah berdasarkan kepada
hakikat bahawa tanpa sistem pendidikan yang bertaraf dunia, impian untuk
mentransformasikan Malaysia menjadi negara maju tidak mungkin dapat dicapai.
Bertitik tolak dari kesedaran ini, Kementerian Pendidikan membuat pembaharuan yang
disifatkan sebagai sesuatu yang mesti menjangkau tempoh masa yang agak lama. Ia
mestilah bersifat sistematik iaitu ia tidak boleh terdiri dari satu komponen pendidikan
iaitu educational content, educational tools dan infrastruktur pendidikan mestilah diolah
sedemikian rupa supaya perubahan menjadi lebih bersepadu, holistik serta komprehensif.
Perubahan sistematik ini mestilah dilihat secara menyeluruh dan dalam kontek yang lebih
luas.
Pertama, soal asas iaitu perundangan. Sejauh manakah kuasa yang ada pada Kementerian
Pendidikan dalam membuat beberapa perubahan sistem pendidikan. Pembentangan Rang
Undang-Undang Pendidikan 1995 membolehkan reformasi pendidikan dilaksanakan.
Antara lain, rang undang-undang tersebut menggariskan :

Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan


bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara.
23

Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan


kebangsaan

Tempoh pendidikan rendah adalah antara lima hingga tujuh tahun

Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan


kebangsaan

Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan

Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Bermula dengan akta, perubahan boleh dibuat terhadap komponen-komponen lain sistem
pendidikan yang merangkumi ketiga-tiga komponen penting di atas iaitu isi kandungan
pendidikan, alat-alat pendidikan dan infrastruktur. Contohnya, apabila kita mengubah
kurikulum sekolah, faktor-faktor latihan guru, soal fizikal, soal kemasukan teknologi
baru, sistem penilaian, kebajikan guru, profesionalisme dan lain-lain lagi hendaklah
diambil kira.
Begitu juga peningkatan taraf institusi pendidikan tinggi contohnya Institut Perguruan
Sultan Idris yang telah dinaikan taraf sebagai Universiti Perguruan Sultan Idris. Sejajar
dengan peningkatan taraf ini, adalah diharapkan kewibawaan guru-guru akan
dipertingkatkan untuk melahirkan insan yang cemerlang.
Sehubungan dengan matlamat pendidikan bertaraf dunia, profesyen perguruan perlu
pengkajian semula. Profesyen perguruan di Malaysia memerlukan reformasi
profesionalisme yang radikal dan drastik bagi mengatasi masalah, cabaran dan jangkaan
baru dalam merealisasikan agenda-agenda pembangunan pendidikan menjelang abad ke
21.
Imej dan status perguruan yang semakin tidak bermaya perlu dipulihkan segera.
Penawaran kursus-kursus perguruan lepasan diploma dan ijazah di institusi pengajian
tinggi adalah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualiti dan status
profesyen perguruan.

1. Penggredan Universiti
Penggredan universiti sebagaimana yang diura-urakan oleh Kementerian
Pendidikan adalah satu langkah positif dan menunjukkan komitmen kerajaan
untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi selaras dengan wawasan pendidikan
bertaraf dunia. Secara tidak langsung perlaksanaan penggredan universiti ini
menggalakkan universiti tempatan mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan
kualiti dan status pengajaran pensyarah dan profesor di universiti khususnya bagi
24

mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah


pengajaran.
Melatih semula pensyarah dan profesor khususnya dalam bidang baru seperti
teknologi maklumat, komputer, teknologi pendidikan adalah antara langkahlangkah penting bagi meningkatkan kualiti pendidikan tinggi dan dianggap
sebagai satu program perkembangan staf yang perlu dilaksanakan oleh institusi
pengajian tinggi yang ingin berkembang secara progresif dan dinamis.
2. Penubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta
Penubuhan institusi pengajian tinggi swasta yang begitu banyak mempunyai
implikasi yang besar kepada perkembangan industri pendidikan negara.
Perlaksanaan program berkembar oleh insitusi-institusi swasta ini, membolehkan
wujudnya peluang pembelajaran yang lebih tinggi dari segi penawaran kursuskursus pengajian hasil dari kewujudan program berkembar, sekaligus
menyediakan penempatan pembelajaran yang lebih banyak.
Sehubungan dengan ini, pendidikan di Malaysia tidak hanya akan bergantung
kepada universiti-universiti tempatan yang sedia ada sahaja. Natijahnya, impian
negara untuk melahirkan bakal-bakal pekerja berilmu sebagaimana yang
disuarakan oleh Perdana Menteri dapat direalisasikan.
3. Kelonggaran Sistem Pendidikan
Pendidikan untuk satu dekad yang akan datang digerakkan dengan lebih dinamik untuk
melahirkan lebih ramai golongan pekerja berilmu sebagai langkah dan strategi
pembangunan sumber manusia yang penting untuk mempercepatkan proses
pembangunan negara. Selaras dengan wawasan 2020, Malaysia sedang menyusun dan
merangka satu paradigma perubahan ekonomi untuk menjadikan Malaysia negara maju
dan membangun sepenuhnya dalam bidang perindustrian.
Perubahan paradigma bagi memasuki alaf baru gelombang perubahan ekonomi dan
pembangunan sumber manusia abad ke 21 amat bergantung kepada peranan serta dasar
liberalisasi sistem pendidikan negara ke arah melahirkan lebih banyak pekerja berilmu,
rajin, tekun dan produktif.
Dalam satu ucapan dasarnya semasa mempromosikan Koridor Raya Multimedia (MSC)
Malaysia di London, Perdana Menteri Datuk seri Dr. Mahathir Mohamad menegaskan
kerajaan Malaysia akan melonggarkan sistem pendidikan negara bagi membolehkan
pelajar dengan keputusan cemerlang di peringkat persekolahan meneruskan pelajaran
pada peringkat pengajian tinggi selaras dengan usaha kerajaan untuk melahirkan pekerja
yang berilmu. Langkah melonggarkan peluang pendidikan ini dikira perlu kerana negara
kekurangan pekerja yang berilmu bagi menghadapi cabaran masa depan terutama sekali
dalam era teknologi maklumat abad ke 21.

25

Dengan mewajibkan semua murid mengikuti pendidikan awal di sekolah rendah secara
percuma di samping melonggarkan peluang pendidikan menengah dan tinggi, Malaysia
dikira akan mencapai satu taraf pendidikan yang maju di dunia. Malaysia juga dikira
mempunyai kadar buta huruf yang rendah berbanding dengan negara-negara membangun
yang lain.
Kelonggaran sistem pendidikan juga menjadi satu strategi untuk merapatkan jurang
kemiskinan dalam masyarakat. Pendidikan, latihan dan pembangunan tenaga manusia
mempercepatkan perubahan sosial, meningkatkan produktiviti, membentuk warganegara
yang produktif, menjadi penggerak kepada pembangunan sains dan teknologi dan
kegiatan ekonomi moden selaras dengan kemajuan yang ingin dipelopori melalui
pendidikan bertaraf dunia.
Perubahan alaf baru pembangunan negara abad ke 21 juga memerlukan ribuan tenaga
mahir dan tenaga profesional yang berilmu. Oleh sebab itu pelaburan pendidikan yang
merupakan agenda pembangunan sosial juga menjadi satu agenda yang amat mendesak
bagi meliberalisasikan peluang pendidikan dan latihan ke arah pembentukan pekerja
berilmu.
Langkah bagi melahirkan pekerja berilmu mendorong sesebuah negara memperuntukan
pelaburan yang tinggi dalam pendidikan dan latihan. Langkah ini juga selaras dengan
Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang menganggap pendidikan sebagai
satu strategi penting bagi meningkatkan potensi modal manusia seperti kepakaran,
kemahiran, berpengetahuan, efisyen, produktif, berdedikasi dan kreatif, sikap yang baik
terhadap kerja dan sebagainya.
CABARAN KE ARAH MENUJU PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA.
Dalam Malaysia kearah menuju pendidikan bertaraf dunia, kita tidak dapat lari daripada
cabaran-cabaran yang boleh memberi kesan kepada dunia pendidikan. Di antara cabarancabaran tersebut ialah :
1. Penghijrahan pensyarah (brain drain)
Penghijrahan pensyarah institusi pengajian tinggi awam bukanlah satu fenomena
yang baru. Ia telah lama berlaku. Menurut Encik Wan Mokhtar Wan Yusuf
( Y.D.P. Persatuan Kakitangan Akademik UKM), penghijrahan ini merupakan satu
fenomena biasa yang sering berlaku dalam mana-mana sektor. Penghijrahan ini
sepatutnya dilihat sebagai tuntutan kepada keperluan tenaga pengajar yang
bertambah dalam sektor pendidikan swasta sejajar dengan perkembangan
pendidikan negara ini.
Persoalannya apakah penghijrahan pensyarah menjadi satu ancaman kepada
pendidikan di negara ini ? Sudah tentu pasti kerana untuk menghasilkan seorang
pensyarah bukannya satu perkara yang mudah. Institusi pengajian tinggi awam
menghadapi saingan untuk memikat graduan ijazah pertama sewaktu mereka
26

menamatkan pengajian. Memang tidak dapat dinafikan sektor swasta menawarkan


skim gaji dan beberapa kemudahan yang menarik berbanding dengan apa yang
disediakan oleh institusi pengajian tinggi awam.
Dilihat dari sudut yang lain, kestabilan politik dan kemantapan ekonomi memberi
ruang kepada pensyarah institusi pengajian tinggi awam memilih haluan karier
masing-masing dan tidak bergantung sepenuhnya kepada agensi-agensi yang
berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Penghijrahan pensyarah
bukan sahaja disebabkan oleh gaji pensyarah yang kecil tetapi juga harus dilihat
dari pelbagai sudut sama ada ia berbentuk peribadi atau sebaliknya. Banyak lagi
faktor lain yang dapat dikaitkan seperti tidak mendapat pengiktirafan pada masa
yang diharapkan, rasa terkongkong dan sebagainya. Penghijrahan pensyarah
sebenarnya tidak hanya tertumpu kepada institusi pengajian tinggi swasta sahaja,
malahan ia juga melibatkan sektor yang lain seperti sektor swasta, sektor kerajaan
atau bekerja sendiri.
2. Dominasi Jantina Dalam Profesyen Perguruan
Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila
profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. Trend yang berlaku
sekarang menunjukkan profesyen perguruan pada masa kini dan menjelang pada
abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita. Salah satu implikasi negatif
pendominasian gender, khususnya kaum wanita dalam profesyen ini ialah
meluasnya pelbagai perkembangan yang tidak sihat seperti kenakalan remaja,
keruntuhan moral, masalah disiplin, jenayah berat yang semakin meluas berlaku
disebabkan komitmen yang rendah dan ketidakmampuan guru wanita menangani
masalah sosial yang semakin mencabar.
Kekurangan peranan bapa di sekolah serta corak sosialisasi yang lemah sekaligus
menunjukkan profesyen perguruan tidak berkemampuan dalam menangani
masalah asas pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa ini dan
menjelang abad ke-21. Perasaan ketidakpuasan hati di kalangan guru dalam
profesyen perguruan kebelakangan ini telah meningkat dengan begitu tinggi.
Ini disebabkan meningkatnya beban kerja dan jangkaan yang pelbagai yang
dilakukan oleh guru. Fenomena ini juga mendorong ramai bilangan guru ingin
berhenti dan memohon untuk pilihan bersara daripada profesyen ini. Selain itu,
kaum guru tidak dapat melarikan diri daripada menjadi sasaran kritikan kerana
pendidikan adalah sentiasa terbuka kepada penilaian dan akauntabiliti pelbagai
pihak.
Banyak pekembangan terbaru yang berlaku yang memerlukan golongan pendidik
di negara ini lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan menangani
masalah rumit yang berkembang dalam masyarakat sekarang. Kemalangan yang
berlaku dari masa ke semasa mendedahkan golongan pendidik di negara ini

27

dengan pelbagai tekanan psikologi dan mental yang memerlukan semangat kental
dan kesabaran kaum guru.
3. Peperiksaan Mengikut Keupayaan.
Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang
memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan,
dikira akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di
sekolah.
Konsep yang dicadangkan oleh Menteri Pendidikan, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak
ini, sudah tentu mempunyai implikasi sosial dan moral yang luas kepada perkembangan
pelajar. Murid-murid sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka.
Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu
pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan
lembab.
Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perbezaan ini wujud dan memberi kesan
pada pencapaian individu murid. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan
faktor sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan, pendapatan
dan pendidikan ibu-bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian muridmurid. Konsep peperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan
mengikut keupayaan yang dicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang
pintar dan cerdik atau murid-murid yang telah pun bersedia boleh mengambil
peperiksaan lebih awal bagi tahap-tahap tertentu.
Isu kritikal di sebalik perlaksanaan sistem peperiksaan ini ialah ia boleh
menggoncangkan sistem persekolahan kerana ia boleh menjadi alat untuk mengukuhkan
kedudukan dan pengaruh golongan elit dan golongan berada mendapat pengiktirafan
memihak kepada kepentingan mereka berbanding anak-anak golongan kurang berada dan
golongan miskin.
Liberalisme konsep peperiksaan mengikut keupayaan bagaimanapun dikira akan
memberi peluang kepada pelajar lemah menangguhkan peperiksaan yang sepatutnya
mereka duduki mengikut sistem peperiksaan berjadual sehingga mereka benar-benar
yakin dan bersedia. Soalnya, sehingga bilakah pelajar yang lemah boleh membina
keyakinan mereka untuk menduduki peperiksaan dan adakah mereka yakin mereka akan
berjaya dalam peperiksaan.
Peratusan dan bilangan besar pelajar lemah di sekolah didapati tidak mempunyai
keyakinan dan harapan yang mereka akan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan.
Sistem peperiksaan yang diujudkan juga lebih cenderung untuk mengukur kebolehan dan
kecerdasan yang mirip kepada pelajar berkebolehan tinggi di samping ia mengiktiraf
kegagalan pelajar lemah dan kurang kebolehan dari segi akademik.

28

Sistem peperiksaan yang dikira liberal ini juga tidak menjadikan sesuatu perubahan
kepada yang berkebolehan rendah. Meliberalisasikan konsep peperiksaan tanpa
mengubah rancangan dan program pendidikan untuk memperbaiki kelemahan akademik
golongan berkebolehan rendah sudah tentu tidak memberi apa-apa makna ke arah
merintis masa depan yang cerah kepada golongan yang berkebolehan rendah.
Selain itu, boleh ditimbulkan satu persoalan disini, apakah falsafah dan rangka ideologi
yang mendasari konsep peperiksaan mengikut keupayaan yang dicadangkan ini ? Adakah
ia boleh dikira satu perubahan yang penting ke arah menyumbang reformasi sistem
peperiksaan yang sedia ada ? Setakat manakah falsafah dan konsep peperiksaan mengikut
keupayaan ini memberi faedah dan mendukung wawasan pendidikan untuk melahirkan
warga negara yang seimbang serta berketrampilan ?
Cadangan dikemukakan bagi menjadikan sistem peperiksaan dan persekolahan dan
pengajian tinggi di negara kita lebih fleksible dengan cara membenarkan pelajar merujuk
buku dan bahan-bahan yang dikirakan penting semasa di bilik peperiksaan.
Bagaimanapun ia dianggap tidak praktikal dari segi keboleh percayaan dan validitinya
sesuatu peperiksaan. Idea ini juga dikira mempunyai kecenderungan mengalakkan pelajar
meniru dalam peperiksaan yang sukar dikesan.
Salah satu amalan negatif peperiksaan mengikut keupayaan ialah menkelaskan pelajar
mengikut kelas dan kriteria baik, sederhana baik, lemah dan sebagainya. Amalan ini juga
dikenali sebagai "streaming" atau pengaliran. Pengaliran biasanya dibuat oleh pihak
sekolah mengikut pencapaian keseluruhan pelajar, dan kedudukannya yang bersiri di
kalangan pelajar di tahap yang sama.
Konsep peperiksaan seperti ini mengalakkan lebih banyak pertumbuhan pusat-pusat
tuisyen yang memberi keuntungan yang lumayan di samping mengekspoitasi murid dan
ibu bapa demi mendapatkan kelulusan yang baik di dalam peperiksaan yang diadakan.
Pertumbuhan pusat-pusat tuisyen adalah satu fenomena yang tidak sihat dan ia
mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dan sistem persekolahan di negara ini yang
kurang cekap menjamin kejayaan yang baik di dalam peperiksaan. Selain itu peperiksaan
akan mempengaruhi ibu bapa sehingga boleh memberi tekanan mental dan psikologi
kepada anak-anak mereka semata-mata didorong oleh desakan untuk mencapai kejayaan
yanga cemerlang.
Kejayaan di dalam peperiksaan dikira merupakan satu tiket untuk mendapatkan peluang
pekerjaan yang lebih baik di samping untuk mendapatkan tempat memasuki institusi
pengajian tinggi yang begitu berpegang teguh kepada merit dan prinsip kecemerlangan
pencapaian akademik seseorang pelajar.
Dilihat dari perspektif sosiologi, radikal, konsep peperiksaan yang dicadangkan ini akan
mendorongkan kepada satu corak "class struggle" yang lebih ketara yang mencerminkan
realiti keadaan persaingan dan pergelutan masyarakat di luar sekolah. Keseluruhan
falsafah, prinsip, dan proses pendidikan akan terjejas sekiranya sistem peperiksaan yang
mendasari wawasan pendidikan itu menyimpang dari matlamat-matlamat unggul
29

pendidikan untuk membentuk dan melahirkan insan yangg seimbang dan sempurna yang
perlu dilaksanakan melalui sistem dan proses persekolahan yang progresif dan dinamis.
CADANGAN MENANGANI CABARAN KEARAH MERIALISASI
PENCAPAIAN MATLAMAT PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA.
Meningkatkan profesionalisme perguruan
Adalah amat mustahak diingat golongan pendidik di negara ini perlu sentiasa
menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi
cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai
golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat.
Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani
masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis
pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara
membangun khususnya di Malaysia memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan.
Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi
inovasi dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan
pesatnya dan dalam sektor-sektor lain.
Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat profesyen di negara
ini perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada
budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer
dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik.
Pendidikan guru perlu di reformasikan bagi menyediakan guru-guru yang berwibawa
dengan ilmu pengetahuan, mengamalkan sikap nilai dan falsafah pendidikan yang
progresif, dapat mengembangkan profesionalisme perguruan yang idealistik untuk
membangunkan generasi muda yang celik budaya, mempunyai kualiti sosial dan moral
yang tinggi, bersifat futuristik dan positif untuk mencapai kemajuan dan perubahan.
Peranan profesyen perguruan dalam masyarakat membangun seperti Malaysia menjelang
abad ke 21 tidak seharusnya di bataskan di atas andaian dan pandangan yang sempit.
Sebarang langkah bagi mengongkong dan menyempitkan peranan golongan guru sudah
tentu akan merugikan masyarakat dan negara.
Profesyen perguruan harus berkembang dengan lebih pantas dan progresif bagi
mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan negara. Dari satu segi yang lain,
profession perguruan yang menjadi agen perubahan sosial harus menjadi penyelamat
kepada krisis kemelut sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan
tuntutan kemajuan dan perubahan. Profesyen perguruan perlu diberi ruang yang lebih
terbuka supaya konsep memasyarakatkan sekolah, murid, pendidikan dan guru boleh
memberi faedah yang besar kepada pembangunan masyarakat setempat.
Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara bergantung kepada
profesyen perguruan yang berkembang secara dinamik dan progresif. Profesyen
30

perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru yang berkualiti, sentiasa
memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme pendidikan, berbanding dengan
tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat
menjadikan diri sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup
(life long learning), belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah.
Usaha-usaha lain sepearti melatih pensyarah bagaimana mengajar di institusi pengajian
tinggi. Langkah ini turut mencadngkan supaya pensyarah-pensyarah universiti mestilah
memiliki diploma pendidikan bagi membolehkan mereka melayakkan diri untuk
mengajar. Walaupun mendapat reaksi yang "panas dan sinis" daripada pensyarah dan
professor, cadangan ini bagaimanapun perlu dianggaap sebagai satu cadangan yang
positif bagi meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan profesor di universiti
khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah
pengajaran.
Mengatasi masalah "Brain Drain" di kalangan pensyarah
Kebanyakkan pensyarah yang memilih kerjaya ini adalah kerana komited dengan apa
yang dilakukan. Penyelidikan menjadikan visi hidup mereka. Kerjaya sebagai pensyarah
mempunyai banyak insrintik yang terus menambat hati pensyarah agar terus kekal di
institusi pengajian tinggi.
Namun apa yang menyebabkan wujudnya masalah 'brain drain' antaranya ialah layanan
yang mereka terima berbanding dengan pensyarah yang berrkhidmat di luar negara. Wan
Mokhtar mempersoalkan apakah adil hanya menggangapkan pensyrah yang berkhidmat
di luar negara ditawarkan dengan gaji yang berlipat ganda apabila kembali ke Malaysia,
sedangkan antara keduanya mempunyai kemahiran dan pendedahan yang sama.
Dalam menangani isu ini, ia melibatkan banyak pihak. Namun begitu ia bukanlah sesuatu
perkara yang sukar. Kerajaan sebagai tunggak, hendaklah peka dengan keperluan dan
tuntutan semasa institusi pengajian tinggi awam agar penghijrahan keluar pensyarah
dapat di atasi. Jangan biarkan pensyarah meminta-minta hak mereka kerana martabat
pensyarah amat tinggi kedudukannya.

Memperbaiki Kualiti Sistem Peperiksaan


Adalah penting langkah dan strategi pembaharuan dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan bagi memperbaiki dan meningkatkan kualiti sistem peperiksaan. Sistem
peperiksaan yang dibentuk bukan sahaja perlu menguji kebolehan akademik semata-mata
tetapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi individu sejajar dengan
falsafah pendidikan negara.
Peperiksaan yang menekankan kepada kecemerlangan akademik semata-mata tidak
memberi gambaran menyeluruh terhadap perkembangan pelajar. Selain itu, langkah31

langkah perrlu dibuat bagi memperbaiki kualiti dengan menekankan aspek-aspek kognitif
dengan menguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis, rasionaliti, logik,
pertimbangan dan nilai, ketepatan fakta, penyelaisaian masalah, aplikasi, membuat
penilaian dan sebagainya.
Konsep peperiksaan berterusan dalam konteks sekolah perlu di ambil kira sebagai kriteria
keseluruhan mengukur perkembangan masyarakat yang sihat, berdaya maju dan
cemerlang di samping memberi peluang kepada kepada setiap orang untuk mencapai rasa
kejayaan dan penghargaan diri.
Perubahan asas dalam sistem pendidikan perlu dibuat. Perubahan ini bukan bersifat
kosmetik tepi perubahan substantif supaya kurang berorientasikan peperiksaan.
Antaranya cadangan supaya tiga peperiksaan sekolah menengah dikurangkan kepada dua.
Ini akan mengurangkan tekanan.
Antara perubahan tersebut ialah membolehkan kegiatan ko-kurikulum diambil kira untuk
memasuki universiti. Ketika ini sepuluh peratus daripada nilai markah kemasukan
universiti datangnya daripada aktiviti ko-kurikulum. Apabila kita berubah kepada sekolah
bestari nanti, penekanan akan diberikan kepada soal penguasaan ilmu dan kemampuan
pelajar mengikut kemampuan sendiri iaitu konsep kendiri.
KETERSEDIAAN PENDIDIK MENGHADAPI REFORMASI PENDIDIKAN
Golongan pendidik adalah murabi dan ahli ilmu yang membimbing manusia kejalan yang
betul dalam pegangan hidup, kerohanian, akhlak dan bidang ilmu yang berfaedah.
Mereka bertanggungjawab mendidik pelajar mengenal dan menghayati nilai kebenaran,
keindahan dan keadilan dengan spektrumnya yang seimbang dan benar, sesuai dengan
potensinya sebagai khalifah Allah dan hambanya. Dalam menuju alaf baru pendidikan
bertaraf dunia paradigma pendidikan perlukan anjakan yang dapat mendorong para
pendidik memainkan peranan mereka dengan lebih agresif dan progresif. Paradigma
pendidikan perlu diubah daripada menerima kepada mencipta atau mencari, daripada
ketaatan kepada komitmen , daripada individu kepada perkongsian, daripada rutin kepada
inovatif dan kretif, daripada reaktif kepada proaktif dan daripada pasif kepada progresif.
Sebelum perlaksanaan reformasi dibuat secara total ke atas sistem pendidikan negara,
apakah semua yang akan terlibat dalam mendokong dan melaksanakannya telah tersedia?
Kementerian Pendidikan perlu terlebih dahulu memastikan semua dalam keadaan
bersedia bagi mendokong semua dasar atau sistem baru yang lebih futuristik.
Janganlah semua kesilapan seperti pengenalan kurikulum baru sekolah rendah (KBSR),
subjek alam dan manusia (ADM), dasar disiplin dan sistem kenaikan pangkat baru
berdasarkan kepada kelayakan akademik berulang lagi - kasihan generasi remaja kita
yang menjadi mangsa kerana impak dari kesilapan penghitungan dalam menanam modal
dalam"komoditi pendidikan", ia akan memberi impak jangka panjang. Sebagai contoh,
hasil daripada kegagalan KBSR dan subjek ADM yang dilaksanakan 10 tahun dahulu,

32

bahangnya kita dapat rasai kini dengan kurangnya pelajar kita (melayu khususnya) yang
berminat unutk memilih sains sebagai bidang pilihan mereka di IPT.
Pendidikan telah mempunyai agendanya untuk menubuhkan Sekolah Bestari, Pendidikan
Bertaraf Dunia, Guru Bertaraf Dunia dan berbagai lagi yang akan bertaraf dunia.
Persoalannya, apakah semua kominiti guru telah bersedia untuk mengikut arus reformasi
yang akan mendatang dalam era pasca Teknologi Maklumat masa kini ? Ada baiknya
fenomena ini dibetulkan terlebih dahulu sebelum memikirkan reformasi pendidikan
secara total. Janganlah anjakan paradigma itu dibuat berkelompok-kelompok, biar ia
menyeluruh kepada semua golongan pendidik. Kerana mereka inilah yang akan membina
asas-asas yang mantap dan teguh.

Soalan 3

1.

5.0

Isu

pendidikan,

yang

dibincangkan

kurikulum

yang

dalam

kurikulum.

diselaraskan

di

Dalam

semua

dunia
sekolah

menengahmahupun sekolah rendah amat penting bagi perkembangan


individu yang menyeluruh darisegi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Selama

proses

perkembangan

persekolahan
nilai-nilai

murni

sebelas
dalam

tahun,
setiap

penerapandan
individu

amat

dititikberatkan. Bukan shajamenyebarkan ilmu malah tugas mereka


sebagai ibu bapa kedua perlu diambil kira dalammemupuk nilai, sikap
dan sahsiah yang baik terhadap pelajar. Namun, terdapat juga isu
yangditerbitkan tentang penerapan kurikulum ini dalam pendidkan.
Salah satu isu yang diketengahkan ialah, kurangnya konsep kendiri dan
kepercayaandalam diri guru. Konsep kendiri ini berkait rapat dengan
diri guru itu sendiri. Sifat yakin danbersemangat untuk menyebarkan
ilmu dan memberi harapan kepada pelajar amat diperlukan.Begitu juga
dengan

sikap

kepercayaan,

ia
33

menjadi

tunggak

utama

dalam

melakukan prosespengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Faktor


yang mempengaruhi isu ini terbahagikepada dua golongan iaitu: i.
Guru lama ii. Guru baruFaktor yang berkait rapat dengan guru lama
ialah sebahagian mereka lemah dalam konsepmatematik. Kajian oleh
Macghee

(1990)

mendapati

bahawa

guru-guru

Matematik

sekolahmenengah memiliki pengetahuan prosedur yang berasaskan


kefahaman relasional yang kukuhketika menerangkan konsep fungsi.
Walaupun mereka dapat menunjukkan kebolehan yangtinggi dalam
penguasaan kemahiran tajuk terseut tetapi masih sukar untuk
membuat

perkaitandan

hubungan

antara

elemen

yang

terlibat.

Namun, bagi guru baru juga mereka mengalamimasalah dalam


menerangkan sesuatu topik kepada pelajar. Hal ini kerana bakal guru
atauguru

baru

(guru

dilatih)

kurang

membuat

rujukan

untuk

mengetahui atau memahami sesuatutajuk dan kurang memberi respon


pada pelajar. Besar kemungkinan guru baru mengambilmasa untuk
menyesuaikan diri dalam suasana kelas dan sekolah tersebut dan
menimbapengalaman.

Faktor

kurikulum

ketidaksepadanmatlamat

ini

ialah

kedua

yang

diketengahkan
kurikulum

dalam
dengan

kepercayaan yang ada pada guru. Secara rumusnya, pelaksanaan

2. kurikulum tidak dapat dilakukan secara holistik. Dasar kurikulum


yang berubah perlumendapat kata sepakat daripada pelaksana itu
sendiri iaitu tenaga pengajar kerana merekayang akan menyampaikan
ilmu dan menyebarkan isi kandungan yang terdapat dalammatlamat
kurikulum. Jika guru tidak dapat melaksanakan kurikulum tersebut
dengan baik,maka matlamat kurikulum yang ingin diketengahkan tidak
akan tercapai. Mengikut PusatPerkembangan Kurikulum, kurikulum
sekolah menengah berintegrasi bagi sukatan pelajaranMatematik telah
dilaksanakan

bertujuan

untuk

mengembangkan

individu

yang

berfikiranmatematikal, dan mengaplikasikan kemahiran matematik


secara efektif, dan bolehmemnyelesaikan masalah serta membuat
kesimpulan, dan dapat menghadapi cabaran yangkehidupan seharian
melalui penguasaan dalam sains dan teknologi. Terdapat sepuluh
objektifyang ingin dicapai dalam pelaksanaan kurikulum matematik.
Pertama

pelajar

haruslahmemahami
34

definisi,

konsep,

peraturan,

prinsip

dan

theorem

berkaitan

Number,

Space

andShape,

dan

Relationship. Kedua, pelajar boleh mengembangkan asas operasi


penambahan,penolakan, pendaraban serta pembahagian mengenai
Number, Space and Shape danRelationship. Seterusnya, pelajar
memerlukan kemahiran asas seperti membuat pembundarandan
penganggapan,

mengukur

dan

membina,

mengumpul

dan

mengendalikan data, mewakilidan mentafsir data, mengiktiraf dan


mewakili

hubungan

hubungan,

matematik,

menyelesaikan

menggunakan

masalah,

membuat

algoritmadan

kesimpulan

dan

sebagainya. Di sini, guruharuslah memahami setiap objektif yang ingin


dicapai

supaya

konsep

kendiri

dankepercayaan

guru

itu

dapat

ditingkatkan apabila berhadapan dengan pelajar kerana gurusudah


mengetahui

apa

yang

akan

diajar

kelak.

Faktor

ketiga

yang

menggagalkan konsep kepercayaan guru ialah pengalamanmengajar


Mengajar

sebenarnya

bukan

sesuatu

yang

mudah.

Proses

mencurahkan ilmu kepadapelajar memerlukan banyak kesabaran,


komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasanserta displin yang
mantap

dalam

memupuk

sahsiah,

nilai

dan

sikap

pelajar

itu

sendiri.Pengalaman mengajar merupakan suatu pengalaman yang


boleh dijadikan sebagai rujukanuntuk guru terutama guru pelatih baru
yang bakal menerajui pentadbiran sekolah kelak danmenggantikan
guru-guru yang bakal pencen. Menurut Tschannen- Moran dan Hoy
(2002)menegaskan bahawa guru yang berpengalaman berefikasi
(berkeyakinan) tinggi keranamereka telah melalui peluang demi
peluang menerusi tugas pengajian harian untuk tempohyang lama
berbanding guru baru yang perlu mengembangkan kemahiran dan
pengurusankelas dan strategi. Begitu juga menurut Tsui (1995) faktor
pengalaman mengajar merupakanunsur utama dalam meningkatkan
efikasi kendiri guru.

3. Guru pelatih ini yang akan mencorak sahsiah pelajar serta


mempelbagaikan prosespengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah. Seperti yang kita tahu, pengalamanmengajar yang kurang
boleh

menyebabkan

sifat

efikasi

guru

itu

berkurang.

Hal

ini

kerana,mereka tidak didedahkan dengan suasana bilik darjah serta


35

kawasan sekolah jikadibandingkan dengan guru yang sudah bertahuntahun mengajar. Mereka lebih berkeyakinandan sudah biasa mengawal
suasana bilik darjah dan kerenah pelajar. Isu yang kedua yang ingin
dibincangkan dalam topik ini ialah, kelemahan guru dalamkaedah
pengajaran. Konsep proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas
yang berkesanialah setiap kandungan kurikulum yang disampaikan dan
cara

penyampaian

guru

tersebutdalam

memahamkan

pemikiran

pelajar. Mengikut J.M Cooper dalam bukunya ClassroomTeaching Skills,


beliau menyatakan bahawa the effective teacher is one who able to
bringabout intended learning outcomes. Oleh itu, pengajaran yang
efektif ialah hasilpembelajaran terakhir yang berjaya dicapai mengikut
objekifnya. Guru perlumempelbagaikan kaedah pengajaran dalam
kelas. Ia bukan sahaja tertumpu kepada kaedahpengajaran itu sendiri
tetapi

penyampaian

kandungan

yang

difahami

oleh

pelajar.

Sebagaicontohnya, alat bantu mengajar merupakan satu bahan yang


menjadi

penguat

kepada

prosespengajaran

dan

pembelajaran.

Kerajaan kini ingin mendidik semua golongan masyarakatmahir dan


maju dalam bidang ICT (Information & Communication in Technology)
terutamadalam

bidang

pendidikan.

Bakal

guru

yang

akan

menggantikan guru lama perluberpengalaman dalam menggunakan


teknologi canggih supaya pengajaran dan pembelajarandalam bilik
darjah tidak lagi berpusatkan pada guru semata-mata. Namun,
masalah yangtimbul apabila matlamat kurikulum yang digubal tidak
selaras dengan apa yang ingindilaksanakan. Kemudahan infrastruktur
di sekolah menjadi faktor mengapa guru tidak dapatmeneruskan
kurikulum

tersebut.

Kekurangan

bahan

bantu

mengajar

seperti

projektor,komputer, mahupun gambarajah, foto, model, objek sebenar


juga video terutama di sekolahkawasan luar bandar menjadi batu
penghalang

bagi

pelajar

ingin

belajar

dan

guru

yang

inginmempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Selain


itu, guru yang tidak memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar
juga bolehmenyebabkan kaedah pengajaran tidak bersesuaian di
dalam bilik darjah. Masalah yang

36

4. sering kali dihadapi oleh pelajar dalam mata pelajaran Matematik


ialaah lemah dalam asasMatematik. Seperti yang sedia maklum, mata
pelajaran Matematik merupakan pelajaran yangmengembang dan
membangun

(developmental)

yang

memerlukan

banyak

latihan

dankemahiran berfikir. Oleh itu, pelajar yang sudah ketinggalan di


peringkat bawah, akanmenghadapi masalah kesukaran mengikuti dan
memahami pelajaran di peringkat lanjut.Kesannya, sikap pelajar
terhadap

pelajaran

Matematik

akan

berkurangan

dan

mengubahpersepsi mereka mengatakan Matematik mata pelajaran


yang paling susah difahami. Gurupula akan membuat tanggapan yang
tidak tepat dan merasakan pelajar mereka tidak memberiperhatian
dan fokus ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya,
kaedah pengajaran dalam bilik darjah dikatakan lemah apabila
gurumenitikberatkan ingin menghabiskan sukatan pelajaran (syllabus).
Kaedah pengajaransepatutnya perlu dikurangkan kerana dengan cara
penyampaian begini, tiada unsurpenghayatan dan penerapan berlaku
dalam

kelas.

Kesannya

terhadap

pelajar,

merekamerasakan

ketinggalan terutama bagi pelajar yang sememangnya lemah dalam


asasMatematik. Tambahan pula, guru yang ingin menghabiskan
sukatan ini akan menghalangkemahiran berfikiran mereka seterusnya
berkemungkinan besar soalan yang ingin ditanyajuga terbantut garagara guru ingin menjimatkan masa dengan menghabiskan sukatan
lebihawal.

Sebenarnya,

sukatan

Matematik

tidak

memerlukan

pemahaman konsep Matemtik yangbaik tetapi penekanan juga perlu


dibuat pada kemahiran berfikir. Seterusnya, isu guru mengajar bukan
opsyen juga sudah biasa kita dengar.Kebanyakan graduan-graduan
Ijazah Sarjana Muda (ISMP) sekarang tidak mendapat opsyenmasingmasing. Malah mereka mendapat opsyen yang bertentangan dengan
opsyen

mereka.Bahagian

Perancangan

Pembangunan

Pendidikan

(BPPDP), Kementerian PendidikanMalaysia (KPM) telah mengeluarkan


statistik bilangan guru di Malaysia pada 31 Januari2011. Jumlah guru
lelaki adalah seramai 127 421 orang dan 285 299 orang adalah
guruperempuan. Jumlah ini menunjukkan satu jumlah yang besar. KPM
menghadapi masalahmenempatkan guru-guru di sekolah luar Bandar.
37

Biasanya

situasi

menyebabkan

ini

dihadapi

berlakunya

oleh

guruperempuan.

ketidaksepadanan

Hal

ini

(mismatch)

dalampengagihan guru mengikut opsyen. Maka berlakulah keadaan di


mana kebanyakan guru yangmengajar di sekolah menjadi bidang
terjun. Guru bukan opsyen terpaksa mengajar matapelajaran kritikal
seperti

Matematik,

Sains

dan

Bahasa

Inggeris

bagi

memenuhi

keperluan

5. pelajar. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang


subjek berkenaan makakewibawaan guru dalam menyampaikan ilmu
kepada pelajar mula dipertikaikan.Kesan guru bukan opsyen mengajar
matematikAntara kesan apabila guru mengajar subjek bukan opsyen,
mereka akan kurang yakin dantiada semangat untuk mengajar. Mereka
juga akan bersikap sambil lewa dan kurang membuatpersediaan
sebelum proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) bermula. Guru
juga tidakbersikap positif dalam ketidaksepadanan pengagihan guru
mengikut opsyen keranamenganggap diri mereka dipaksa untuk
mengajar subjek bukan opsyen. Oleh itu, hal ini akanmenyebabkan
konsep matematik dalam kalangan guru bukan opsyen sangat
rendah.Tidak dapat dinafikan bahawa kefahaman konsep di dalam
matematik adalah amat pentingdalam proses pembelajaran. Kaedah
pemahaman konsep dalam pengajaran matematik padamasa kini telah
memberi keutamaan kepada pembentukan konsep matematik yang
dikaitkandengan pengalaman pelajar di dalam kelas mahupun di luar
kelas.

Para

pendidik

juga

sediamaklum

bahawa

pengetahuan

merupakan sesuatu yang tidak boleh dipindahkan dariseseorang


kepada seseorang yang lain sebaliknya ia hanya boleh dibina oleh
pelajar

itusendiri

melalui

proses

interaksi

dengan

persekitaran

pembelajaran. Persekitaran bolehdijadikan sebagai alat perhubungan


yang dapat mengaitkan idea matematik denganpengalaman harian. Ia
juga

dapat

memberi

pengertian

baru

kepada

konsep

pembelajaran.Pembentukan konsep pembelajaran yang betul dalam


matematik amatlah sukar untuk dicapai.Kesukaran ini disebabkan oleh
ciri-ciri matematik yang kebanyakan konsepnya saling berkaitdi mana
pemahaman sesuatu konsep adalah bersandar kepada pemahaman
38

konsep-konsepsokongan

yang

lain.

Penekanan

diberikan

kepada

pembelajaran matematik bercorakpengembangan pemikiran pelajar


iaitu kemahiran menyelesaikan masalah yang merangkumiproses
penyelesaian
merancang

masalah.

Contohnya

seperti

strategi,melaksanakan

memahami

rancangan

dan

masalah,
menyemak

kesudahannya. Kesilapan kepada tafsiran dalamkonsep akan memberi


gambaran

yang

berlainan

terhadap

makna

sebenar.

Jika

guru

kurangsemangat dan tidak membuat persediaan sebelum proses P & P


bermula, mungkin akanberlaku kesilapan tafsiran kepada konsep
matematik.Antara
kurangnya

punca

kepada

penguasaan

konsep

kelemahan

ini

adalah

asasmatematik

kerana

dan

akan

menyebabkan kurangnya minat terhadap pembelajaran matematik.


Olehyang demikian, perhatian yang serius perlu diberi penekanan
kepada pembentukankefahaman yang betul di peringkat awal lagi.

6. Isu seterusnya yang memberi cabaran terhadap kurikulum ialah


dalam penggunaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Maksud
Penggunaan ICT dalam P & P ialahmenggunakan ICT secara
berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkankecekapan
dan

keberkesanan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.Holmes

(1999), memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam P &


Pmemerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan
teknologi dalam kaedahpengajaran harian dengan mata pelajaran
yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakankomputer belum
mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam
P &P. Elemen yang penting dalam menintegrasi teknologi ialah
pemahaman guru terhadap isipengajaran dan implikasi berhubung
dengan teknologi.Manakala menurut Pisapa (1994), integrasi ICT
dalam P & P bermaksud penggunaanteknologi pembelajaran untuk
memperkenal,

mengukuh

dan

menambah

kemahiran.Penggunaan

teknologi mesti ada hubungkait tentang kaedah pengajaran. Guru


perlumenintegrasi ICT untuk memberi penambahan kepada aktiviti P &
P. Ringkasnya perananICT dalam P & P akan membawa kepada kaedahkaedah

yang

baru

dan

inovatif

dalampembelajaran

dan

penilaian.Mengapa penggunaan ICT diperlukan? 1) Meningkatkan


39

kefahaman

sesuatu

konsep,

member

gambaran

visual

dan

memudahkan pengiraan kompleks. 2) Meransang murid untuk belajar


secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. 3) Membantu
murid dalam proses penyelesaian masalah dan komunikasi dengan
lebih cepat dan tepat. 4) Mewujudkan peluang pembelajaran yang
sama kepada murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan
kecerdasan. 5) Membantu murid mendapat dan mengumpul maklumat
yang mungkin sukar diperoleh dalam keadaan biasa. 6) Mewujudkan
suasana

pembelajaran

yang

seronok,

mencabar

dan

berbentuk

penerokaan. 7) Memupuk sifat ingin tahu dan ingin mencuba dalam


kalangan murid. 8) Meningkatkan daya kreativiti, inovasi dan imaginasi
murid. 9) Menggalakkan murid merealisasikan: Pembelajaran terarah
kendiri

7. Pembelajaran akses kendiri Pembelajaran kadar kendiriMenurut


Kulanz 2009, pembekalan komputer yang tidak seimbang antara
sekolah bandar danluar bandar. Seperti yang kita sedia maklum,
peruntukan komputer di setiap sekolah berbeza.Perbezaan ketara
dapat kita lihat di sekolah bandar dan luar bandar. Di sekolah bandar,
semuakemudahan disediakan dan pelajar dapat menikmati prasarana
yang disediakan. Berbezadengan luar bandar, pelajar tidak dapat
menikmati kemudahan yang sepatunya disediakan disemua sekolah.
Hal ini akan menimbulkan masalah kepada guru dalam pengaplikasian
ICTdalam P&P. Penyelenggaraan komputer juga kurang memuaskan
kerana kurangnyajuruteknik di sekolah.Seterusnya adalah sikap guru
yang fobia atau takut komputer. Mereka mempunyai tanggapannegatif
terhadap penggunaan ICT dalam P & P. Menurut Md. Nor Bakar &
Rashita A. Hadi(2011) guru sudah terbiasa menggunakan teknik
pengajaran

tradisional.

Hal

ini

jugamenyebabkan

timbulnya

isu

penggunaan ICT dalam P & P.Latihan juga menjadi isu dalam ICT.
Menurut Zoraini (2000), dalam prosesmengimplementasi program
berasaskan komputer di sekolah, seseorang guru biasanya dilatihtetapi
bilangannya

terhad.

Oleh

itu,

pengetahuan

dan

kemahiran

penggunaan ICT dalamkalangan guru rendah disebabkan bilangan


guru yang dilatih terhad.Seterusnya masa menjadi halangan kepada
40

guru untuk menggunakan ICT dalam P & P. JikaP & P berlaku di dalam
makmal komputer, pelajar akan mengambil masa lebih kurang 10minit
untuk bergerak dari kelas ke makmal komputer. Hal ini akan
menyebabkan masa P & Pberkurang dari masa yang telah ditetapkan.
Jadi para guru tidak dapat melaksanakan apa yangdirancang dalam
rancangan pengajaran harian mereka. Begitu juga jika P & P berjalan
didalam kelas. Guru perlu mengambil masa untuk menyediakan
peralatan dan perkakasankomputer. Guru perlu membawa alat-alat ini
dari bilik persediaan ke kelas.
Soalan 4
Definisi Sekolah Kluster
Sekolah Kluster ialah sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya yang
dapat melahirkan murid yang holistik dalam aspek akademik, kokurikulum,
sahsiah serta penampilan diri. Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche
areas) yang menggambarkan watak sekolah.
Tujuan
Pewujudan Sekolah Kluster dalam sistem pendidikan di Malaysia bermatlamat
merealisasikan Teras Strategik Ke-6, PIPP. Sekolah ini diwujudkan bertujuan:
(a) Melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia;
(b) Membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kelompok
yang sama dan sekolah lain di luar kelompok; dan (c) Menjadi showcase di
peringkat antarabangsa.
Kluster Sekolah
Model sekolah kluster pada prinsipnya boleh berasaskan beberapa kelompok
seperti berikut : (a) Lokasi (b) Jenis sekolah (c) Jenis program dan (d)
Kebitaraan (Niche Areas)
Bagi fasa pertama sekolah dikelompok seperti berikut:
(a) Sekolah Rendah (SK, SJK(C), SJK(T), Sekolah Pedalaman, Sekolah Orang
Asli dan Sekolah Kurang Murid);
(b) Sekolah Menengah (SBP, SMT, SMKA, Sekolah Menengah Harian, Sekolah
Premier, Sekolah 100 tahun, Sekolah Sukan, Sekolah Seni, sekolah dalam
persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, Sekolah Model Khas);
41

(c) Sekolah Pendidikan Khas (SPK, SMPK, SMPKV);


(d) Institusi lepasan menengah (Kolej Matrikulasi, IPG); dan
(e) Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta.
Pengurusan Pelaksanaan Sekolah Kluster Peringkat KPM
Bagi memastikan sekolah kluster dapat beroperasi perkara-perkara berikut
telah

dilaksanakan

(a)

Jawatankuasa

Pelaksana

Sekolah

Kluster

dipengerusikan oleh TKPPM Jabatan Sekolah dan ahlinya terdiri daripada


Pengarah/wakil Bahagian KPM yang berkaitan serta Pengarah/wakil JPN. (b)
Jawatankuasa Pemilihan Sekolah Kluster (Selection Committee) di peringkat
kementerian Pelajaran Malaysia dipengerusikan oleh KPPM dengan 5 ahli dari
KPM (TKPPM Jabatan Sekolah, TKPPM JPTek, TKPPM JAPIM, TKSU Kewangan
dan Pemerolehan, dan TKSU Sumber Manusia). (c) Jawatankuasa Panel
Penasihat terdiri daripada ahli luar KPM yang dilantik oleh YB Menteri
Pelajaran dan dua orang ahli daripada KPM. (d) Sektor Sekolah Kluster
diwujudkan

di

Bahagian

Sekolah

untuk

menyelaras

pemilihan

dan

pengurusan pelaksanaan Sekolah Kluster. (e) Jemaah Nazir Sekolah akan


berperanan membuat penilaian verifikasi kepada calon Sekolah Kluster dan
membuat penaziran ke atas Sekolah Kluster secara berkala. (f) Bahagian
Pendidikan Guru berperanan mengendalikan latihan dan kursus kepada guruguru (g) Institut Aminuddin Baki berperanan mengendalikan kursus dan
latihan dalam dan luar negara kepada pengetua dan guru besar
Kriteria Pemilihan Sekolah Kluster
Prasyarat
Sekolah

mestilah

mencapai

sekurang-kurangnya

Taraf

Cemerlang

berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia -Sekolah (SKPM) terkini.


Pencapaian akademik Sekolah Menengah
Penentuan

kecemerlangan

kurikulum akan berbeza mengikut kategori

sekolah. Gred Purata Sekolah untuk peperiksaan awam PMR dan SPM bagi
setiap kategori adalah seperti yang berikut untuk tiga tahun berturut-turut
tidak melebihi:
i. SBP : GPS 2.5
ii. SMKA : GPS 3.0
iii. SMT : GPS 4.0
iv. SM Harian : GPS 4.0
42

Sekolah Rendah
i. 80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran dalam UPSR, ATAU
ii. Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan; ATAU
iii. Gred Purata Sekolah: GPS 2
Syarat Pemilihan
i. Kecemerlangan murid dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah
ii. Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.
iii. Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.
iv. Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
v. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
vi. Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.
vii. Keberkesanan pelaksanaan program KPM
Pemilihan Sekolah Kluster perlu mematuhi kriteria di atas. Sekolah mesti
mencapai tahap sekurang-kurangnya 80% bagi semua syarat di atas Walau
bagaimanapun, Kementerian Pelajaran berhak membuat pengubahsuaian
dari semasa ke semasa.
Prosedur Pencalonan Sekolah Kluster
Pencalonan Sekolah Kluster adalah berdasarkan kepada: (a) Permohonan oleh
sekolah dan (b) Pencalonan oleh KPM
Prosedur Pemilihan Sekolah Kluster
Langkah 1 : Penerimaan pencalonan atau permohonan
Langkah 2 : Penilaian borang pencalonan atau permohonan
Langkah 3 : Penilaian sekolah dan verifikasi
Langkah 4 : Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pemilihan
Langkah 5 : Senarai calon dimaklumkan kepada panel Penasihat
Langkah 6 : Pengesahan dan pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran
Pengumuman Sekolah Kluster
Senarai Sekolah Kluster akan diumumkan oleh YB Menteri Pelajaran dalam
majlis yang akan diurus oleh Pejabat YB Menteri Pelajaran.
Pengurusan Sekolah
Pemimpin Sekolah
(a)

Gred

jawatan

pengetua/gurubesar

adalah

lebih

tinggi

daripada

pengetua/gurubesar sekolah biasa (b) Barisan pengurusan sekolah terdiri


daripada pengetua/guru besar, timbalannya dan guru-guru kanan
43

Kepimpinan pengurusan sekolah adalah termasuk pemimpin sekolah merujuk


kepada Pengetua/Guru besar dan Penolong Kanan. Mereka ialah pemimpin
yang terpilih dan memenuhi syarat pemimpin cemerlang berdasarkan kriteria
pentaksiran IAB. Gred jawatan pemimpin sekolah lebih tinggi daripada
sekolah biasa. Dicadangkan gred jawatan Pengetua ialah DG52 dan Guru
Besar ialah DGA 36.
Guru
(a) Guru yang berkhidmat di Sekolah Kluster berpotensi mencapai kriteria
Guru Cemerlang. (b) Prestasi guru akan menentukan sama ada mereka kekal
mengajar

di

Sekolah

Kluster.

(c)

Sekolah

juga

boleh

mendapatkan

perkhidmatan pakar mengikut kebitaraan secara kontrak atau sambilan (d)


Nisbah kelas : guru ialah 1:2 . Norma perjawatan guru bagi Sekolah Kluster
ialah 2.0
Kemasukan Murid
Kriteria kemasukan murid ke sekolah kluster kekal. Bagaimanapun Sekolah
diberi kuasa mengambil tidak lebih daripada 10% daripada jumlah murid baru
untuk bidang kebitaraan sekolah.
Key Performance Indicator (KPI)
(a) Sekolah menyediakan KPI (b) KPI yang akan dibuat oleh sekolah mesti
merujuk kepada panduan KPI KPM
Kuasa Autonomi Sekolah Kluster
(a) Sekolah Kluster diberi kuasa, ruang atau fleksibiliti oleh KPM untuk
mengurus kurikulum program dan kegiatan dalam bidang autonomi yang
ditetapkan dalam bidang seperti berikut :Kurikulum; Kokurikulum; Hal ehwal
murid; Kewangan; Fizikal sekolah; Pemilihan dan pembangunan staf bagi
pemimpin sekolah, guru, staf sokongan dan staf tambahan; Projek khas
berdasarkan kebitaraan sekolah; Asrama; Penglibatan ibu bapa dan komuniti.
(b) Kuasa Autonomi yang diberi kepada sekolah kluster tertakluk kepada
pematuhan sekolah kepada piawai yang berikut: Akta Pendidikan 1996;
Sistem Pendidikan Kebangsaan; Kurikulum Kebangsaan; Dasar, undangundang dan arahan berkaitan penjawat awam; Akta Tatacara Kewangan
1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Siaran/Garis Panduan Kewangan.;
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
Senarai Autonomi
44

Autonomi yang tersenarai di bawah ini dicadangkan untuk membolehkan


sekolah beroperasi secara optimum bagi melonjakkan kecemerlangannya.
Senarai ini dikelompokkan mengikut kategori yang berikut:
Pengurusan Sekolah
(a) Mengguna pendekatan inovatif untuk melonjakkan kekuatan yang sedia
ada; (b) School Based Management (SBM) - sekolah diberi pengupayaan
untuk mengubahsuai tadbir urus sekolah untuk mencapai KPI sekolah; (c)
Keputusan

dibuat

secara

musyawarah

(kolaboratif)

dalam

Senior

Management Team (SMT) yang boleh melibatkan pengurus sekolah, guru, ibu
bapa dan komuniti; (d) Mewujudkan rangkaian hubungan dengan institut
pengajian tinggi dalam dan luar negara, badan korporat, NGO, komuniti dan
ibu bapa untuk mendapatkan sokongan berbentuk material dan bukan
material (kepakaran); dan (e) mewujudkan jaringan dengan sekolah-sekolah
yang berhampiran dan sekolah ternama di dunia.
Pengurusan Sumber Manusia
(a) Kemasukan dan pemindahan guru bergantung kepada pencapaian KPI; (b)
Memilih 10% daripada jumlah murid baru berasaskan kebitaraan sekolah; (c)
Pengambilan staf adalah mengikut kepakaran yang berkaitan; dan (d)
Menentukan dasar latihan dan perkembangan staf dengan kerjasama IAB dan
BPG yang berterusan mengikut keperluan.
Pengurusan Sumber Kewangan dan Sumber Fizikal
(a) Mencari sumber kewangan sendiri selain peruntukan daripada negeri dan
kebangsaan; (b) Membuat keputusan berkaitan peruntukan dan perbelanjaan
dengan adanya PTJ / akaun sekolah; dan (c) Memohon insentif untuk
menjayakan Request For Proposal (RFP) dalam bidang kebitaraan sekolah.
Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum
(a) Boleh menawarkan mata pelajaran selain mata pelajaran teras Kurikulum
Kebangsaan seperti mata pelajaran LCCI, CAT dan ABRSM; (b) Penggunaan
modul pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap murid; (c)
Pemerolehan dan penggunaan bahan bantu mengajar berdasarkan ICT; dan
(d) Penentuan penjadualan waktu belajar/interaksi pembelajaran.
Pengurusan dan Pelaksanaan Kokurikulum

45

(a) Boleh mendapatkan jurulatih berkelayakan bagi meningkatkan prestasi


kokurikulum; dan (b) Boleh menentukan sendiri penyertaan pertandingan
sehingga ke peringkat antarabangsa.
Jaminan Kualiti Sekolah Kluster
TKPPM

Jabatan

Sekolah

akan

mempengerusikan

pemastian

kualiti

pengurusan pendidikan di Sekolah Kluster menerusi mekanisme Kawalan


Luaran. (Quality Assurance Mechanism)
Kawalan/Audit Luaran
(a) Majlis Maklum Balas Bersama YB Menteri Pelajaran. (b) Sektor Sekolah
Kluster di Bahagian Sekolah bertanggungjawab mengurus dan memantau
pengurusan dan perjalanan Sekolah Kluster .(c) Jawatankuasa Pelaksana akan
menyelaras pelaksanaan mengikut bidang tugas bahagian masing-masing (d)
Penaziran Sekolah Kluster berdasarkan SKPM dan KPI sekolah.
Kawalan Dalaman
(a)

Pihak

pengurusan

sekolah

mesti

memperkukuhkan

mekanisme

pemantauan secara profesional dalam semua aspek. (b) Pelaporan kemajuan


sekolah

dan

pencapaian

murid

(termasuk

Laporan

Penarafan

Kendiri

menggunakan SKPM) dimaklumkan kepada Sektor Sekolah Kluster mengikut


jadual yang ditentukan.
Peranan Agensi Lain
PIBG, Lembaga Pengelola, Alumni dan NGO boleh memainkan peranan dalam
memastikan Sekolah Kluster berfungsi dengan berkesan. Antara peranan
mereka ialah memberi sumbangan dalam bentuk: Biasiswa; Kewangan/Dana;
Program Kecemerlangan Akademik; Program Kecemerlangan Kokurikulum;
Program Kerjaya
Status Sekolah Kluster
Sekolah yang telah terpilih untuk menjadi Sekolah Kluster perlu memastikan
terus cemerlang dalam semua aspek sebagaimana dalam syarat pemilihan
Sekolah Kluster.
Sumbangan Sekolah Kluster Kepada Pembangunan Pendidikan
Dalam memastikan usaha melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
menerusi Sekolah Kluster, elitism tidak mewujudkan di dalam diri warga
Sekolah Kluster. Sekolah Kluster boleh membantu pembangunan warga
sekolah lain menerusi contohnya:
46

i. Menjadi model kepada sekolah berhampiran;


ii. Menjadi enabler kepada pembangunan pendidikan sekolah berhampiran;
dan
iii. Berkongsi kemudahan fizikal sekolah dengan sekolah berhampiran.
Sekolah Kluster perlu bekerjasama secara kolaborasi dengan sekolah lain
dalam kelompoknya atau di luar kelompoknya untuk melonjakkan lagi
kecemerlangan atas prinsip Kaizen dan situasi win-win.

Syarat Pemilihan:

Kecemerlangan murid dalam aspek:


Akademik
Kokurikulum
Sahsiah

Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.

Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.

Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.

Keberkesanan pelaksanaan program KPM

Sekolah berwatak

Baca di: http://eputra.com/syarat-pemilihan-sekolah-kluster/#ixzz3c5BfNBzc


Under Creative Commons License: Attribution
Tiga kriteria utama sekolah kluster
Oleh: WAN SYAMSUL WAN SEADEY

KUALA LUMPUR 15 Mac Kementerian Pelajaran menggariskan tiga kriteria utama


yang perlu dipenuhi oleh sesebuah sekolah sebelum ia layak memohon menjadi sekolah
kluster.
Tiga kriteria itu adalah kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum, sahsiah para
pelajarnya dan kemantapan pengurusan sekolah itu sendiri.

47

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Alimuddin Mohd. Dom berkata, dari segi
kurikulum, sekolah itu akan dinilai dari aspek pencapaian akademik selain keunggulan
sukannya.
Menurut beliau, bagi sekolah berasrama penuh (SBP) yang ingin memohon menjadi
sekolah kluster, purata gred pencapaian peperiksaan mestilah tidak melebihi 2.5, purata
3.5 untuk sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) serta tidak melebihi 4.0 untuk
sekolah menengah teknik (SMT) dan sekolah harian biasa.
Katanya, selain pencapaian akademik, sahsiah pelajar juga memainkan peranan penting
sebelum sesebuah sekolah diberi status sekolah kluster.
Disiplin yang baik dan kurang rekod kesalahan menjadi faktor utama penilaian
prestasi sesebuah sekolah.
Bagaimana hendak menjadi sekolah kluster yang dianggap terbaik dan bertaraf dunia
seandainya para pelajarnya masih tidak jemu-jemu melanggar peraturan sekolah, kata
Alimuddin ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.
Beliau menambah, pengurusan sekolah juga perlu cekap dan sentiasa ke hadapan dalam
hal-hal pentadbiran sekolah.
Penekanan perlu diberi kepada aspek kebersihan, keceriaan kawasan sekitar serta
tahap keselamatan. Inilah antara pengukur yang menentukan sesebuah sekolah dapat
dijadikan sekolah kluster.
Sistem kewangan dan alumni sekolah yang sistematik juga terangkum dalam aspek
pengurusan sekolah dan akan diambil kira sebelum status kluster diberikan, katanya.
Utusan Malaysia hari ini menyiarkan kenyataan Menteri Pelajaran, Datuk Seri
Hishammuddin Tun Hussein yang berhasrat menukar kedudukan 300 sekolah cemerlang
menjadi sekolah kluster yang akan ditadbir mirip sebuah sekolah swasta.
Setiap sekolah kluster akan mempunyai kuasa autonomi dari segi pentadbiran, kewangan,
pemilihan guru dan pelajar, kurikulum, kokurikulum, pengajaran dan pembelajaran,
yuran serta penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Bagaimanapun semua
sekolah terpilih itu masih di bawah bidang kuasa Kementerian Pelajaran.
Alimuddin menjelaskan, setiap sekolah di negara ini sebenarnya berpeluang untuk
menjadi sekolah kluster.
Kita akan buka permohonan kepada semua sekolah pada akhir bulan ini.
48

Jemaah nazir akan memeriksa pencapaian sekolah terbabit dan biasanya keputusan
sama ada sesebuah sekolah itu berjaya atau tidak akan dikeluarkan dalam tempoh masa
yang singkat, katanya.
Menurut beliau, sekolah yang bakal memohon perlu memastikan pencapaiannya dalam
akademik dan kurikulum berada pada tahap yang sentiasa hebat.
Sekolah yang pernah memenangi anugerah Kementerian Pendidikan seperti sekolah
harapan negara dan sekolah kualiti kementerian wajar memohon menjadi sekolah
kluster, katanya.
Sesebuah sekolah yang menjadi sekolah kluster mempunyai kelebihan tertentu.
Pelajar sekolah itu akan mempunyai kelebihan untuk mengambil beberapa kertas
peperiksaan luar negara selain dapat terlibat dalam sukan yang membabitkan kejohanan
peringkat antarabangsa, jelasnya.

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?


y=2007&dt=0316&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pendidikan&pg=pe_08.htm#i
xzz3c5IgFLUr
Utusan Melayu (M) Bhd

49