Anda di halaman 1dari 76

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 5

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 5

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

ISIKANDUNGAN
ISIKANDUNGAN

KATAALU-ALUAN-KetuaSetiausahaNegara

1

PRAKATA-TimbalanKetuaSetiausahaKanan,JPM

2

1. PENGENALAN

3

PENDAHULUAN

4

OBJEKTIF

4

JENIS-JENISMAJLIS

4

JENIS-JENISACARA

6

20ELEMENPROTOKOLDAN15ELEMENETIKET 6

PERANANDANTUGASURUSSETIA

8

STRUKTURDANALIRANPENGURUSANMAJLIS

9

2. PRAMAJLIS/ACARA

11

PENYEDIAANKERTASKERJA

12

PENYEDIAANKERTASKONSEP

12

PERSIAPANTEMPATDANLOGISTIK

13

A. CADANGANTAPAK

13

B. PELANLANTAI

13

C. PERALATAN

14

PROTOKOL/JEMPUTAN/SAMBUTAN

15

A. SENARAIJEMPUTAN

15

B. KAEDAHJEMPUTAN

16

C. PENGESAHANKEHADIRAN

17

D. PAKAIANMENGHADIRIMAJLIS

18

E. SUSUNANTEMPATDUDUK

19

F. PENDAFTARAN

19

KEWANGAN

19

A. TATACARAPEROLEHAN

19

B. PERINCIANKEWANGAN

20

C. AGIHANPERUNTUKAN

20

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

i

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PENGURUSANMAJLIS

A. CARTAPERBATUAN

B. PENGISIANMAJLIS

C. CENDERAMATA/HADIAH

D. ATURCARAPENTADBIRAN

E. PENGACARA

F. PEMBACADOA

G. UCAPAN

H. RAPTAI

I. KEHADIRANKHALAYAK

J. BUKUATURCARAMAJLIS

K. SUSUNANTEMPATDUDUKTETAMUKEHORMAT

DIATASPENTAS

L. TAKLIMATKEPADATETAMUKEHORMAT

20

20

21

21

21

22

23

23

24

25

26

26

27

PEMILIHANSAJIAN

27

KESELAMATANDANPERUBATAN

28

A. KESELAMATAN

B. PERUBATAN

PUBLISITIDANMEDIA

A. PUBLISITI

B. PENGURUSANMEDIA

C. FOTOGRAFI

28

28

29

29

29

30

3. SEMASAMAJLIS/ACARA

31

URUSSETIA/JAWATANKUASASENTIASA

32

BERSIAPSIAGA

A. SAMBUTANTIBADANBALIK

B. PENYAMBUTTETAMU

4. PASCAMAJLIS/ACARA

PASCAMAJLIS/ACARA

RUJUKANAGENSIUTAMADALAM

PELAKSANAANMAJLIS/ACARA

i i

5.

LAMPIRAN

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

32

33

35

36

36

37

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Kata Alu-Aluan

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA Kata Alu-Aluan Sayamengucapkansetinggi-tinggitahniahdan

Sayamengucapkansetinggi-tinggitahniahdan

penghargaankepadaJabatanPerdanaMenteridan

JawatankuasayangterlibatdenganpenerbitanBuku

PanduanPengurusanMajlisdanAcaraterbitan

JabatanPerdanaMenteri.

Prosespenghasilanbukupanduanyanglebihringkas secara National Blue Ocean Strategy (NBOS) dengan melibatkanpelbagaiKementeriandanJabatandapatmempertingkatkan kecekapansertamutupengurusanmajlisdanacararasmiKerajaan.

SelarasdengandasarKerajaanyangmenyarankanperbelanjaan berhemat,penjawatawambolehmenggunakanbukupanduaninidalam memastikanpenganjuransesuatumajlisatauacararasmiKerajaansecara kosefektifdannilaiuntukwang(value for money).Adalahdiharapkan denganpenggunaanbukupanduaninisecarameluasolehsemua Kementerian,JabatandanAgensiKerajaan,kecekapanpengurusan sertakualitipenganjuransesuatumajlisatauacararasmiKerajaan dapatdiseragamkan.

SekalilagisyabasdantahniahdiucapkankepadaJabatanPerdana

Menteridansemuapihakyangterlibatdalammenjayakanpenerbitan

bukupanduanini.

TANSRIDR.ALIBINHAMSA

KETUASETIAUSAHANEGARA

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Prakata

Dieratransformasikini,Jabatan-jabatandanAgensi Kerajaansemakinrancakmelaksanakansecara sendirimajlis-majlisdanacararasmiKerajaantanpa melantiksyarikatluar.Secaratidaklangsungsetiap acarayangdilaksanakanmenampilkanidentiti JabatandanAgensiKerajaantersebut.Perkaraini sedikit sebanyak akan mempengaruhi persepsi tetamuyanghadirterhadapJabatandanAgensi Kerajaanyangbertindaksebagaipenganjurmajlistersebut.Pelaksanaannya merangkumipengurusanjemputan,pengurusanfasiliti-fasilitiyangterdapat padamajlisberkenaantermasuklahaspekkeselamatandanprotokolmajlis.

Denganadanyabukupanduaninidiharapdapatdijadikanpanduanasas

dalammenguruskanmajlisdanacaradiperingkatJabatandanAgensi

Kerajaan.Maklumat-maklumatyangdinyatakandalambukupanduanini

amatbergunakepadasetiappegawaipenyelarasmajlisdanacaradi

dalamaspekpengurusanmajlisdanacaraKerajaansecarakeseluruhannya.

Harapansayasemogamaklumatdalambukupanduaninisedikit

sebanyakakandapatmembantuJabatandanAgensiKerajaanbagi

memudahdanmelancarkanurusanpelaksanaanmajlisdanacaraanjuran

masing-masing.Sayajugaberharapagartahappenganjuranmajlis

danacaraJabatandanAgensiKerajaanakanteruscemerlangdan

memenuhikehendakstakeholder.

Sekian,selamatmelaksanakanmajlisdanacaraKerajaan.

DATUKOTHMANBINHAJIMAHMOOD

TIMBALANKETUASETIAUSAHAKANAN

JABATANPERDANAMENTERI

MERANGKAPPENGERUSIMAJLISRASMIKERAJAAN

2 BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 PENGENALAN
1
PENGENALAN

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PENDAHULUAN

BukuPanduanPengurusanMajlisdanAcarainidisediakansebagai

rujukankepadaKementerian/Jabatandidalampenganjuransesuatu

majlis/acara.Denganadanyagarispanduaninidiharapkanianya

menjadirujukanbagimemastikanmajlis/acaraberjalanlancardanteratur.

OBJEKTIF

Antaraobjektifbukuiniditerbitkanadalahsebagai:

1. Rujukankepadapegawaiperkhidmatanawam;dan

2. Panduanyangmudahdifahamidanmempunyainilaitambah kepada Agensi-agensi Kerajaan yang menguruskan majlis/acaraKerajaan.

JENIS-JENISMAJLIS

1. Rasmi

SesebuahmajlisyangdianjurkanolehKerajaanPersekutuan

atauKerajaanNegeriyangmendapatkelulusanperuntukan

Kerajaan.

2. RasmidanFormal

Majlis/aktivitiyangsumberperuntukannyadariKerajaanseperti

haribekerjadariIsninsehinggaJumaatdipejabat,diluarpejabat,

majlispenuhistiadat,majlisjamuan(malamatauhujungminggu

iaitudiluarwakturasmibekerja).Majlisyangmelibatkanpembesar

Negara/Negeridanmenepatiaspekprotokolsecarapenuh.

4 BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3. RasmidanTidakFormal

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Majlis/aktivitiyangsumberperuntukannyadariKerajaanseperti

programturunpadang,lawatandanmajlisperasmian.Terdapat

sedikitkelonggarandarisegiprotokol.

4. TidakRasmi

MerupakanmajlisyangdianjurkanolehAgensi-agensiKerajaan

/swastayangtidakmelibatkanperuntukanKerajaansertaaspek

protokolsepenuhnya.

5. TidakRasmiTetapiFormal

Majlis/aktivitiyangsumberperuntukannyabukandariKerajaan

sepertiindividuataupertubuhan/kelab.Majlisdihadirioleh

orang-orangkenamaandaripadaSenaraiKeutamaan

PersekutuandanNegeri(rujuksenaraiyangterkini).

6. SeparaRasmi

Majlis/aktivitisepertikejohanansukandanriadahdimana

sebahagiansumberperuntukandariKerajaandansebahagiannya

daripadasumbanganolehwangkelabsukanataupertubuhan.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

JENIS-JENISACARA

1. Dalaman

Acaradalamanlebihmerujukkepadapenyertaandikalangan

ahli-ahliorganisasipenganjursendiri.

2. Luaran

Acaraterbukamerujukkepadaskoppenglibatanpesertayang

tidakterhadkepadapekerjaatauahli-ahlidalamsesebuah

organisasiataukumpulansahaja.

3. Kebangsaan

Acaraperingkatkebangsaanmemerlukanpenglibatanatau

penyertaandaripelbagaiNegeri.

4. Antarabangsa

Acaraperingkatantarabangsabiasanyabercoraksukan,

kebudayaan,kempenpelancongan,mesyuaratKetua-ketua

Negarasertaagendalainyangmelibatkanpenyertaandaripada

beberapaNegaratertentu.

20ELEMENPROTOKOLDAN15ELEMENETIKET

Dalamperancangandanpengurusansesuatumajlis/acara,20elemen

protokoldan15elemenetiketperludiambilperhatiansepertiberikut:

1. 20ElemenProtokol

i. AnugerahDarjahKebesaranPersekutuandanNegeri;

ii. SusunanKeutamaanPersekutuandanNegeri;

iii. PanggilanHormatbagiOrang-OrangKenamaan;

iv. Senaraijemputanmajlis/acara;

6 BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

v. Pengurusankadjemputan;

vi. Penyusunantempatdudukbagipelbagaimajlis/acara;

vii. Penyusunantempatdudukbagimajlis/acarajamuan;

viii. Susunanbendera;

ix. Aturcaramajlis/acaradidalamdewandandiluardewan;

x. Pengacaraanmajlis/acaraformal;

xi. Fungsipegawaiprotokoldanpegawaipengiring(liasion

officer);

xii. Perananpenyambuttetamudalammajlis/acaraformal;

xiii. Pemilihansajian;

xiv. PenggunaanLaguKebangsaanmengikutmajlis/acara;

xv. PenyusunangambarOrang-orangKenamaandidinding

(jikaberkaitan);

xvi. BahasadankesopananIstana(jikaberkaitan);

xvii. Kesempurnaanpakaiandidalammajlis/acaratertentu;

xviii. PemakaianAnugerahDarjahKebesaran(jikaberkaitan);

xix. Urusanmenandatanganisuratperjanjian(jikaberkaitan);

dan

xx. Programdanaturcarapentadbiran.

2. 15ElemenEtiket

i. Etikaberpakaian;

ii. Kesesuaianpakaianmengikutmajlis/acara;

iii. Penampilandanpenggayaandiri;

iv. Kesopanandalampertemuandanperkenalan;

v. Kemahirandalamperbualansosial;

vi. Kesopananmenghadirimajlis/acarajamuanringansecaraberdiri;

vii. Kesopananmenghadirimajlis/acarajamuanringansecaraduduk;

viii. Kesopanandidalammajlis/acarabuffet;

ix. Adabmakanmengikutkesesuaianmajlis/acara;

x. Kesopanantuanrumahdantetamu(untukmajlis/acaradi

dalamrumah);

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

xi. Kesopanantuanrumahdantetamu(untukmajlis/acaradi

luarrumah);

xii. Menghadiripelbagaimajlis/acaraformal;

xiii. Penggunaanperalatanjamuanmengikutmajlis/acara

(contoh:cutlery);

xiv. Caramenghidang;dan

xv. Tertibdimejamakan.

PERANANDANTUGASURUSSETIA

Urussetiamemainkanperananyangpentingdalampengurusan

sesebuahmajlis/acara.Urussetiajugamenjaditulangbelakang

danpenggerakkepadasesuatupengurusanmajlis/acara.Antara

perananutamaurussetiaialah:

1.

Penyediaankertaskerjauntuksesuatucadanganpelaksanaan

majlis/acara;

2.

Pengumpulanmaklumatdanpenyelarasanlaporanbagi

menyediakankertaskonsep;

3.

Menjadiurussetiamesyuarat/perbincangandanmendapatkan

maklumbalas/laporanmesyuarat;

4.

Menyelaraskanpelaksanaansesuatumajlis/acara;

5.

MemberikhidmatnasihatkepadaJawatankuasa;dan

6.

MelaksanakansemuaarahandankeputusanJawatankuasa.

8 BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

STRUKTURDANALIRANPENGURUSANMAJLIS

Perbezaansesuatustrukturdanaliranpengurusanmajlis/acaraadalah

bergantungkepadaskalamajlis/acarayangakandiadakan.Semakin

besarskalasesuatumajlis/acaraitu,makasemakinbesardankompleks

struktursertaaliranpengurusanmajlis/acaratersebut.Perbezaancontoh

strukturdanaliraninibolehdilihatsepertidibawah:

1. ContohStrukturJawatankuasaMajlisBerskalaBesar

Penyediaan Kertas Kerja J Pengerusi JK Induk a wa t a nk ua s a
Penyediaan Kertas Kerja
J
Pengerusi JK Induk
a wa t a nk ua s a
Induk
Urus Setia JK Induk
Pengerusi
Pengerusi
Pengerusi
Pengerusi
J
a wa ta nk ua s a
Perbarisan Hari
Pe la k s a na a n
Sambutan Hari
Protokol dan
Siaraya dan
Kemerdekaan
Malaysia
Sambutan
Publisiti
(Pelaksana 1)
Urus Setia JK Pelaksanaan 1
Kertas Konsep 1
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
JK
JK
JK
JK
Keselamatan
Persembahan
Perarakan
Protokol dan
Padang
Sambutan

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

2. ContohStrukturJawatankuasaMajlisBerskalaSederhana

Penyediaan Kertas Kerja/Konsep Pengerusi JK (Pelaksana) Urus Setia JK (Pelaksana) Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua
Penyediaan Kertas Kerja/Konsep
Pengerusi JK (Pelaksana)
Urus Setia JK (Pelaksana)
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
JK
JK
JK
JK
JK
Keselamatan
Makanan
Logistik
Jemputan
Protokol dan
Sambutan

3. ContohStrukturJawatankuasaMajlisBerskalaKecil

Pengerusi JK/Ketua Penyelaras Majlis Kertas Konsep Pegawai 1 Pegawai 2 Pegawai 3 Pegawai 4 •
Pengerusi JK/Ketua Penyelaras Majlis
Kertas Konsep
Pegawai 1
Pegawai 2
Pegawai 3
Pegawai 4
• Nota Makluman
• Senarai Jemputan
Promosi
Logistik (Pentas,
• Keselamatan
Majlis
• Jemputan VVIP
B
u n ti n g
R o s tru m, Alat
• Jemputan Tetamu
Ba n n e r
Siaraya, Tempat
• Buku Atur Cara
• Pengesahan
Poster
Letak Kenderaan
Jemputan
B
a c k d r o p
dll.)
• Makanan

1 0

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 PRAMAJLIS/ACARA
2
PRAMAJLIS/ACARA

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PENYEDIAANKERTASKERJA

Penyediaankertaskerjaamatpentingkeranaiaakanmenentukan

halatujusesuatumajlis/acarayangakandiadakan.Formatpenyediaan

kertaskerjamengandungiperkara-perkaraberikut:

1.

Namamajlis/acara;

2.

Pengenalan(tujuan,latarbelakangdanobjektif);

3.

Maklumatmajlis/acara:

i. Tarikh/masa/tempat;

ii. Pengisian/aturcara;

iii. Jumlahjemputan/cadangantetamukehormat;dan

iv. PelantikanPengerusi(mengikutkesesuaianmajlis/acara).

4.

Impakmajlis/acara;

5.

Anggaranperuntukandanimplikasikewangan;

6.

UlasanKementerian/Agensiyangberkaitan(jikaperlu);

7.

Syoruntukpertimbangandankelulusan;dan

8.

ContohsepertidiLAMPIRANA.

PENYEDIAANKERTASKONSEP

Kertaskonsepinimerupakansuatudokumencadanganperancangan

majlis/acarayanglebihterperincidanperludisediakanuntukmendapat

kelulusan/persetujuanJawatankuasaInduk.

1. Namamajlis/acara;

2. Pengenalan(tujuan,latarbelakangdanobjektif);

3. Tema;

4. Maklumatmajlis/acara:

i. Tarikh/masa/tempat;

ii. Pengisian/aturcara;

iii. Jumlahdansenarairingkasjemputan;

1 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

iv.

Cadangantetamukehormat;dan

v.

PelantikanJawatankuasaPelaksana.

5.

Anggaranperuntukandanimplikasikewangan;

6.

Syoruntukpertimbangandankelulusan;dan

7.

ContohsepertidiLAMPIRANB.

PERSIAPANTEMPATDANLOGISTIK

Persiapantempatdanlogistikperluditelitidenganbaikmemandangkan

iaakanmempengaruhikelancaranmajlis/acara,pergerakanpetugas

dantetamukehormatsertakeselesaantetamu.Perkarayangperlu

dititikberatkanialah:

A. CADANGANTAPAK

1.

Lawatantapak/lokasimajlis/acara;

2.

Senaraisemakkemudahanasasdankeperluan

penambahbaikanadalahsepertiberikut:

i. Pentas/bilikmenunggu/dewanmakantetamu

kehormat/bilikperubatan;

ii. Bilikpersalinan(jikaberkaitan);

iii. Tandas/surau/kemudahanair/teknikaldanelektrik;

iv. Khemahtetamu/khemahsajian(jikaberkaitan);dan

v. Parkirkenderaan.

3.

Penetapanpergerakanlaluantetamukehormat;

4.

Laluankecemasan;dan

5.

Bilikurussetia.

B. PELANLANTAI

1. Pelanlantaidisediakanselepaslawatantapakmerangkumi:

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

i. Laluantetamukehormat;

ii. Semuaperalatandanperkakasanpenting;

iii. Simbol/petunjuk;dan

iv. ContohsepertidiLAMPIRANC.

2. Kegunaan

Pelanlantaiinidisediakansebagai:

i. Panduanuntukmemastikanmajlis/acaraberjalan

mengikutperancangan;

ii. PanduanuntuksemuaPegawai/Petugasmelaksanakan

tugas;

iii. PanduanuntukPegawaiAtasan/KetuaPenyelaras

mengetahuistatussebenarperjalananmajlis/acara;dan

iv. Sebagairujukandanmediumpenambahbaikanpada

masahadapan.

C. PERALATAN

1. Backdrop Backdrop adalahpermukaanbelakangpentasyang

menghadapkhalayakyangramaiyangmerangkumi:

i. Logopenganjur;

ii. Namamajlis/acara;

iii. Namaaktivitikhusus;

iv. Namaperasmi/tetamukehormat;

v. Tarikh/masa/tempat;dan

vi. ContohsepertidiLAMPIRAND.

2. Pentas

Kebiasaannyakawasantumpuanutamamajlis/acara

yangmeliputi:

i. Kerusidanmejatetamukehormat;

ii. Rostrum;

1 4

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

iii. Hiasanpentas;

iv. Permaidani;

v. Penyamanudara;dan

vi. Kipasangin.

3. SistemTeknikal/Siaraya

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Keperluanuntukmelancarkansesebuahmajlis/acara

yangmeliputi:

i. Sistemaudio;

ii. Paparandigital;

iii. Layarpentas;

iv. Pencahayaan;

v. Setjanakuasa(jikaperlu);dan

vi. PetugasTeknikal(siapsiaga).

4. PengurusanPentas

Secaralazimnya,iameliputisemuaaspekteknikaldi

pentasyangdiselaraskanoleh:

i. PengurusPentas;

ii. PenolongPengurusPentas;dan

iii. PembantuPentas.

PROTOKOL/JEMPUTAN/SAMBUTAN

A. SENARAIJEMPUTAN

1. KategoriJemputan

Kebiasaannyamempunyai2kategoriiaitu:

i. Senarairingkas(mengikutkumpulanjemputan).

-RujukLAMPIRANE.

ii. Senaraipenuh(mengikutSusunanKeutamaan).

-RujukLAMPIRANF.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

2. Jenis-JenisJemputan

i. Seorang;

ii. Berpasangan;dan

iii. Kumpulan(seorang,berpasangandansebagainya).

Padakebiasaannya,sekiranyahanyatetamukehormatsahaja

yangdijemputsecaraberpasangan,barulahtetamulainboleh

dijemputsecaraberpasangan.

3. KadJemputan

Ciri-cirikadjemputan:

i. Logoorganisasi;

ii. Jawatantuanrumah/penganjur;

iii. Namamajlis/acara;

iv. Tarikh/tempat/masa;

v. Pakaian;

vi. Aturcara;

vii. No.telefondannamapegawaiuntukmemaklumkan

kehadiran;

viii. Ruangnamatetamuyangakandijemput;

ix. Pelanlokasi;

x. Kadjawapandantarikhmaklumbalasjawapan;

xi. Pelekatkenderaan;

xii. Kodkad(jikaperlu);dan

xiii. ContohsepertidiLAMPIRANG.

B. KAEDAHJEMPUTAN

1. Jemputanbolehdibuatmelalui:

i. WarkahPersilaan (khas untuk DYMM Raja-raja/ DYMM Raja-raja Permaisuri);

ii. Surat;

iii. KadJemputan;

1 6

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

iv. Faks;

v. E-mel;

vi. Telefon;dan

vii. SistemPesananRingkas.

2. Kesesuaiankaedahjemputan:

Bil. TetamuKehormat KaedahJemputan 1. SPBYangdi-PertuanAgong/ WarkahPersilaan DYMMRaja/Permaisuri/TYT
Bil.
TetamuKehormat
KaedahJemputan
1. SPBYangdi-PertuanAgong/
WarkahPersilaan
DYMMRaja/Permaisuri/TYT
dibawamengadap
Yangdi-PertuanNegeri
2. TYTYangdi-PertuanNegeri/
SuratJemputan
YABPerdanaMenteri/YAB
TimbalanPerdanaMenteri/YB
Menteri
3. YABMenteriBesar/Ketua
Surat/KadJemputan
Menteri
4. Jemputanlain
• KadJemputan
• Faks
• E-mel
• Telefon
• SistemPesanan
Ringkas

C. PENGESAHANKEHADIRAN

Pengesahanjemputanbolehdibuatmelalui:

i.

Surat;

ii.

KadJawapan;

iii.

Faks;

iv.

E-mel;

v.

Telefon;dan

vi.

SistemPesananRingkas.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

D. PAKAIANMENGHADIRIMAJLIS

Pihakpenganjurhendaklahmencatatkanjenispakaianpada

surat/kadjemputansupayadifjemputanakanmemakai

pakaianyangditetapkandanbersesuaiandenganjenismajlis/

acarayangdiadakanantaranyaialah:

1. Lelaki

i. PakaianRasmiBeristiadat(PakaianRasmiJawatan/ No. 1 Dress);

ii. Pakaiankebangsaanrasmiberistiadat;

iii. Pakaiankebangsaanrasmi;

iv. PakaiankebangsaanNegaramasing-masing(luar Negara);

v. PakaianIstiadatMalam (Mess Kit);

vi. Bajubatiklenganpanjang;

vii. Lounge Suit; dan

viii. Black Tie.

AntaracontohpakaianlelakiadalahsepertidiLAMPIRANH.

2. Wanita

i. PakaianRasmiBeristiadat(PakaianRasmiJawatan/ No. 1 Dress;

ii. Bajukurung;

iii. Bajukebayalabuh;

iv. PakaiankebangsaanNegaramasing-masing(luar Negara);

v. PakaianBarat(gaunberlengandanlabuhmelebihi paraslutut);dan

vi. Pakaianistiadatmalam(Mess Kit).

AntaracontohpakaianwanitaadalahsepertidiLAMPIRANI.

1 8

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

E. SUSUNANTEMPATDUDUK

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Susunantempatsesuatumajlis/acarahendaklahberdasarkan

kepadaSusunanKeutamaanPersekutuandanNegeriserta

peranan/kepentingantetamu/penganjursesebuahmajlis/acara.

Walaubagaimanapun,bagiProgramTurunPadang,tempatduduk

tetamukehormatdiletakkanbersamadenganrakyatdanorang

ramai.

F. PENDAFTARAN

1. Kaedahpendaftaran

i. Manual;dan

ii. Berkomputer.

2. Tindakan/Perkarayangperludibuat/disediakan

Antaraperkarayangperluadauntukmemudahkanurusan

pendaftarantetamuadalah:

i. Slippendaftaran;

ii. Pelantempatduduk(nombormeja/kerusi/barisan);

dan

iii. Senaraipenuhjemputanyanghadir.

KEWANGAN

A. TATACARAPEROLEHAN

Dalammembuatperolehanpengurusanmajlis/acara,pegawaiperlulah:

i.

Mematuhiperaturankewanganyangsedangberkuatkuasa;

ii.

MemohonkelulusankhaskadarkeKementerianKewangan

(jikaperlu);

iii.

Mengikutbajetyangtelahdiluluskan;dan

iv

Merancangperolehandengantelitibagimemastikan

semuanyateraturdanbolehdilaksanakanpadamasa

yangdikehendakiberlandaskanperaturansemasa.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

1 9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

B. PERINCIANKEWANGAN

Menyediakananggaranperbelanjaansecaraterperincidengan

mengambilkira:

i. Impakperbelanjaan;dan

ii. Dasarpenjimatanselarasdenganpekelilingdanarahan

yangsedangberkuatkuasadanterkini.RujukLAMPIRANJ:

PEKELILING&ARAHAN.

C. AGIHANPERUNTUKAN

Pengurus/PenyelarasKewanganperlu:

i. MengagihkanperuntukankewangankepadaJawatankuasa

Pelaksana/PetugassepertikelulusanPengerusi;dan

ii. Melaksanakanagihandengankadarsegerabagi

memastikankerja-kerjapersiapandanperolehanmajlis/

acaratidaktertangguhdanlewat.

PENGURUSANMAJLIS

A. CARTAPERBATUAN

Perludisediakanuntuk:

1. Memantauanggaranmasayangdiperuntukkanbagi

melaksanakantugas;

2. Sebagaiindikatoruntukmengenalpastikelewatanatau

masalahdalampelaksanaantugas;dan

3. Melihatperbandinganstatussebenarpelaksanaantugas

2 0

danperancangan.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

B. PENGISIANMAJLIS

Antaraperkarayangbiasanyadimasukkankedalampengisian

majlis/acaraadalahsepertiberikut:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Aturcara;

Bacaandoa;

Ucapan;

Pelancaran;

Persembahanmultimedia;

Persembahan;

Penyampaianhadiah/cenderamata/sijil;

Lawatanpameran;dan

Jamuan.

C. CENDERAMATA/HADIAH

Didalampengurusanhadiah,pegawaiperlulah:

i. Menyediakancenderamata/hadiahmengikutkesesuaian

majlis/acaradantetamukehormat;

ii. Pembawadulang/hadiahdankeperluandalampenyerahan

perluditelitidandimuktamadkan;

iii. Petugas/penyelarasuntukmelaksanakanacarapenyerahan

cenderamata/hadiahperludilantik;dan

iv. Menyediakandulangdanpembawadulangsertapenyambut

hadiahyangbersesuaiandansecukupnya.

D. ATURCARAPENTADBIRAN

1. Format

Didalamaturcarapentadbiranterdapat:

i. Masa;

ii. Aturcarayangterperinci;

iii. Pegawaiyangbertanggungjawabataupenyelaras;

iv. Catatankhas(jikaperlu);dan

v. ContohadalahsepertidiLAMPIRANK.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

2. Kegunaan

Antarakegunaannyaadalah:

i. Panduanuntukmelihatmajlis/acaraberjalan

mengikutperancangan;

ii. PanduansemuaPegawai/Petugasmelaksanakan

tugasdanrujukanuntuksesiraptai;

iii. PanduanuntukPegawaiAtasan/KetuaPenyelaras

mengetahuistatussebenarperjalananmajlis/acara;

iv. Sebagairujukandanmediumpenambahbaikan

padamasahadapan;dan

v. Bagimajlis/acarayangmempunyaipersembahan

yangkompleks,aturcarapersembahanperlulah

disediakan.ContohadalahsepertidiLAMPIRANK.

E. PENGACARA

1. PengacaraMajlissecaraumumnyabertanggungjawab

mengendalikansesuatumajlis/acaradaripermulaan

hinggaselesai.Kelancaranperjalanansesuatumajlis/

acarabergantungkepadakebolehandankemahiran

seseorangPengacaraMajlis.

2. Antaratugas-tugasPengacaraMajlisialah:

i. MenyediakanteksPengacaraMajlisdanperlu

disemakolehPenganjur;

ii. Mengendalidanmengawalperjalananmajlis/acara;

iii. Membuatpengumuman;

iv. Memberikanpanduankepadatetamu;

v. Menyemakpanggilanhormatberdasarkankepada

kehadirantetamukehormat;dan

vi. ContohskripPengacaraMajlissepertidiLAMPIRANL.

2 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

F. PEMBACADOA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Doaialahsatuucapanpermohonandarihamba(manusia)

kepadaAllahdenganhatiyangikhlasbagimendapatkanrahmat,

inayah(pertolongan)danjugadijauhkandaribalabencana

dengancaradanadabyangtertentu.

1. PembacaDoabagimajlis/acaradiperingkatPersekutuan

yangdihadiriolehSeriPadukaBagindaYangdi-Pertuan

Agong,doahendaklahdibacaolehSahibusSamahah

MuftiWilayahPersekutuan;

2. PembacaDoabagimajlis/acaradiperingkatNegeriyang

dihadiriolehDuliYangMahaMuliaSultanatauRaja,doa

hendaklahdibacaolehSahibusSamahahMuftiNegeri

atauTimbalanMuftiatauamalanyangbiasadigunapakai

olehNegeritersebut;

3. Pembacaandoaadalahdikecualikansekiranyasesuatu

majlis/acaraadaunsur-unsurhiburanyangmelalaikandan

menyalahisyara’;dan

4. Bagimajlis-majlis/acara-acaralain,PembacaDoabolehdilantik

darikalanganmerekayanglayak,sepertimanadalampara

merujukkepadagarispanduanJAKIMdiLAMPIRANM.

G. UCAPAN

Iaperlulahdihadkankepada3orangsahaja(mengikutkesesuaian

majlis/acara)dengandimulaiolehucapantuanrumahdandiakhiri

denganucapanolehtetamukehormatyangtertinggi/VVIPUtama.

Initidakterpakaibagimajlis/acarasesidialog,bicaraeksekutif,

forumataumajlis/acarayangmempunyaikonsepyangserupa.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

1.

Jenis:

i.

Ucapanalu-aluan;dan

ii.

Ucapanperasmian.

2. Perkarayangperludiberiperhatiandalampenyediaan

ucapan:

 

i.

Senaraipanggilanhormat (salutation) perlulah disediakanolehurussetiaberdasarkansusunan protokolterkini;dan

ii.

Mengambilkiramasayangdiperuntukkan.

H.

RAPTAI

Perludiingatkansekecilmanapunsebuahmajlis/acarayang

dibuat,raptaimestidiadakan.Bagisebuahmajlis/acararasmi

danberskalabesar,mengadakantaklimatraptaidanraptai

penuhadalahsatukewajipanbagimemastikantiadamasalah

berlakusemasamajlis/acaraterutamanyadalamaspek

teknikaldankesesuaian.

1. TujuanRaptai

i. MenjelaskanPegawaidanPetugasdengantanggungjawab

masing-masing;

ii. Menentukansusunanpengisianmajlis/acara;

iii. Menjangkamasadenganlebihtepat;

iv. Sebagaimediumuntukmemperbaikikelemahan/

masalahyangada;dan

v. Menyelarasmajlis/acarayangdirancangdanmembiasakan

petugas-petugasdenganlokasidankeadaansebenar.

2. Jenis-JenisRaptai

i. Kelompok

Raptaiinidiadakansecarasegmenatauberdasarkan

satuaktivitipengisianmajlis/acarasahaja.

2 4

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

ii. Biasa

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Raptaiinimenyentuhdanmerangkumisemuaaktiviti

pengisiandalamsebuahmajlis/acara.

iii. Penuh JugadikenalisebagaiFull Dress/Full Scale Rehearsal dimanaraptaidiadakanseolah-olahharikejadian (mengikutwaktudanlokasisebenar).

3. Perkara-perkaramustahakyangperludiberiperhatian

khusus:

i. Aspekteknikal(sistemaudio,mekanismeperasmian, kedudukanlogistikdanlain-lain);

ii. Kesesuaian(pengisian,pergerakanVVIPdanlain-lain);

iii. Alternatif(perancanganlainsekiranyasesuatugagal);

iv. Kehadirankhalayak/jemputankemajlis/acara;

v. Pelanalternatifsekiranyaberlakugangguancuaca sepertihujanlebatdanributpetir;

vi. Majlis/acararasmiyangdilaksanakanpadasebelahmalam

hendaklahditamatkanseboleh-bolehnyapada10.30

malamselarasdengankeputusanJemaahMenteri;dan

vii. Penerapannilai-nilaiIslamsepertimenghormatihari

Jumaat,waktusolatdanucapansalam.

I. KEHADIRANKHALAYAK

Kehadirantetamusesebuahmajlis/acara yangdianjurkan dipengaruhiolehfaktorberikut:

i. Pengisianmajlis/acara(contoh:persembahanmenarik

artis,penceramahterkenaldanjualanmurah);

ii. Hadiah(contoh:baranganpercuma,cabutanbertuahdan door gift);

iii. Logistikdankemudahan(contoh:masa,tempatletak kereta,lokasidanpengangkutan);

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

iv. Keadaan semasa majlis/acara yang sedang berlangsung;

v. Minatdankegemaran;dan

vi. Promosi.

J. BUKUATURCARAMAJLIS

Bukuinimengandungimaklumatmengenaimajlis/acarayang

diadakan.Antaramaklumatyangterkandungdalambukuatur

caraialah:

i. Kataalu-aluandanpotrettetamukehormat;

ii. Objektif;

iii. Aturcara;

iv. Maklumattemadansambutan;

v. Pengerusidansenaraijawatankuasa;

vi. Pelanlokasi(jikaperlu);dan

vii. Penghargaan.

K. SUSUNANTEMPATDUDUKTETAMUKEHORMATDIATAS

PENTAS

1. Susunantempatdudukperlumengikutsusunanprotokol

yangterkini;

2. Seboleh-bolehnyajumlahtetamukehormatdihadkandan

bilanganganjiladalahlebihbaik;

3. Pergerakantetamukehormatjugaperludiselaraskandan

bersesuaiandengansusunantempatdudukdiataspentas;dan

4. Pastikanpegawaipengiringatauperhubungantetamu

kehormatmengetahuiakanpergerakandanperanan

tetamukehormatsemasamajlis/acara.

2 6

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

L. TAKLIMATKEPADATETAMUKEHORMAT

TaklimathendaklahdisampaikanolehPengerusi/urussetia

kepadatetamukehormatsupayabeliaumendapatgambaran

yangjelastentangperjalananmajlis/acara.

PEMILIHANSAJIAN

1. Pemilihanpembekalmakananhendaklahdibuatmengikut

peraturankewangansemasadanprestasipembekalhendaklah

diambilkira;

2. Pemilihanmenumengikutkesesuaianmajlis/acaradandipersetujui

olehPengerusi.Bagimajlis/acarayangmelibatkanPembesar

UtamaNegara,pilihanmenuhendaklahmendapatpersetujuannya;

3. Lazimnyaujirasa(food tasting)dibuatberdasarkanmenuyang dipilihuntukmemastikantahapkualitimakananmemenuhi kehendakpenganjur;

4. Carahidanganterbahagikepadatiga(3)iaitu:

i. HidangFully Serve (KebiasaannyauntukVVIP);

ii. Hidang(dome); dan

iii. Layandiri(buffet).

5. Urussetiajugaperlumengenalpastikeperluanberikut:

i. Vegetarian; dan

ii. Alahan(tetamukehormat).

6. Susunanperalatanmakanandanmejajugaperludipastikan

mengikutetiket.AntaracontohnyaadalahsepertidiLAMPIRANN.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

KESELAMATANDANPERUBATAN

A. KESELAMATAN

1. Faktorkeselamatanadalahperkarayangpalingpenting

dalampengurusansesuatumajlis/acara.Keselamatanyang

dimaksudkanmeliputikeselamatantetamu,keselamatan

persekitarandankeselamatanperalatanyangdigunakan

dalamacarayangdianjurkan.Tiga(3)jeniskeselamatan

yangperludiambilperhatianialah:

i. Manusia(VVIP,Pelawat,Petugas&dll);

ii. Persekitaran(Contohnya:lokasi,lalulintas,Sidang

Media,pentas);dan

iii. Peralatan/Barang-barang.

2. Langkah-langkahkeselamatanberikuthendaklahdilaksanakan:

i. Pemeriksaankeselamatandipentasutamadan

persekitaranlokasimajlis/acara;

ii. Kawalankeselamatandanlalulintas;

iii. Menyediakanpaskeselamatan;

iv. Menempatkanpasukankeselamatan;dan

v. Taklimatkeselamatanperlulahdiberikansebelum

majlis/acarabermula.

B. PERUBATAN

1. Pasukanperubatanadalahtertaklukkepadataraf

tetamukehormatsertaskalamajlis/acara.

2. Pasukanperubatanbagitetamukehormatadalahdaripada

KementerianKesihatanMalaysiamanakalaorangawam

adalahdaripadaAgensisokongansepertiJabatanPertahanan

AwamMalaysia,PersatuanBulanSabitMerahdansebagainya.

2 8

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PUBLISITIDANMEDIA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

Publisitidanmediamemainkanperananpentingdalammenyampaikan

maklumatsesuatumajlis/acara.Selainitu,iadapatmenjelaskanlagi

tujuandanobjektifsesuatumajlis/acarayangdiadakan.

A. PUBLISITI

Membuathebahansesuatumajlis/acaramelaluimediamassa

danmediacetaksekiranyaperlu.Kebiasaannyaiadilaksanakan

lebihawalsebelumsesuatumajlis/acaraberlangsung.Maklumat

yangdihebahkanhendaklahtepat,lengkap,jelasdansampai

kepadakumpulansasar.

B. PENGURUSANMEDIA

Perananmediasangatpentingdalammenghebahkansebarang

majlis/acarasamaadadiperingkatkebangsaanatauantarabangsa.

Antaraperkarayangperludiambilperhatiandalammengurus

wakilmediaialah:

1. MemastikanhanyamediayangberdaftardenganKementerian

KomunikasidanMultimediaMalaysiasahajayangdijemput;

2. Menyediakantempatpendaftaranwakilmedia;

3. Menyediakanmejakhas/tempatduduk/tempatkhas

bagimemudahkanmembuatliputan;

4. MenyediakantempatSidangMedia(Press Conference) yangsesuaitertaklukkepadatetamukehormat/penganjur;

5. MenghubungiataumendapatkanpandanganSetiausaha

Akhbar/UnitKomunikasi/KumpulanKomunikasi/Pegawai

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2 9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

mengenaikeperluanmengadakanSidangMedia;

6. MenyediakanPegawaibertugasuntukmenjaga,menjelaskan,

memberipenerangandanmengawalmedia;

7. Menyediakanpress kit;

8. Pegawaiyangbertugasmenjagamediaperlumencatatisi

pentingyangtiadadalamteksucapanseseorangperasmi

atautetamujemputanbagitujuanmaklumatmedia;

9. MemastikanPegawaiyangpakarmengenaimaklumatyang

diwar-warkanhadirbersama-samasemasaSidangMedia

terutamanyabagimaklumatyanglebihmendalamdan

statistik;dan

10. PenganjurhendaklahmemastikanPetugasmedia mematuhietikaberpakaiandanperaturanyangditetapkan.

C. FOTOGRAFI

Gambaryangdiambilperlumematuhikriteriadibawah.

1. Jelas;

2. Sopan;

3. Menghormatitetamukehormat;

4. Menceritakankeadaansebenar(tidakmendatangkan

kekeliruan);

5. Mementingkanagendautama(main highlight); dan

6. Tidakmengambilgambardibelakangtabirataupersediaan,

urussetiatanpakebenaran(bukantempatmajlissebenar).

3 0

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 SEMASAMAJLIS/ACARA
3
SEMASAMAJLIS/ACARA

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

URUSSETIA/JAWATANKUASASENTIASABERSIAP

SIAGA

1. JawatankuasaPelaksanaanmemastikanperkaradidalam

senaraisemakdilaksanakan;

2. Bertindakdanmembuatkeputusansekiranyaberlakusesuatu

diluarjangkaansepertiberikut:

i. Keputusandibuatdenganpantas;

ii. Mengutamakanperancanganalternatifdahulusekiranya

sesuai;

iii. Membuatkeputusanbarubagimengurangkankecacatan

majlis/acarasekiranyamajlis/acarabolehditeruskan;dan

iv. Tindakanyangdibuatadalahsesuaidanrasionalsemasa

majlis/acaradanmempunyaiurussetiadanPetugas

sertaperalatanyangmencukupi.

3. AturcaradanskripPengacaraMajlishendaklahsentiasadipantau

bagimemastikanpergerakanmajlis/acarasepertiyangdirancang.

A. SAMBUTANTIBADANBALIK

Perkarayangperludititikberatkandalamsambutanadalah:

1. Pembukapintukeretatetamukehormat;

2. Penyambuttetamukehormat;

3. TugasPengerusiJawatankuasaInduk/Penganjur;

4. Pembawajambanganbunga;

5. Tempatparkirtetamukehormat;

3 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

6. Bilikmenunggukhastetamukehormat;dan

7. Susunankeretatetamukehormatapabilamajlis/acara

berakhir.

B. PENYAMBUTTETAMU

Antaratugasseorangpenyambuttetamuadalah:

1. Menyambutketibaantetamu;

2. Mengedarkanbukuprogram;

3. Mengiringitetamu;

4. Menunjukkantempatduduk;

5. Membantutetamudalampelbagaiperkarasemasamajlis/

acaraberlangsung;

6. Perluserbatahukeadaanmajlis/acara(aturcara,menu,

jemputanyangtelahhadirdansusunantempatduduk);

dan

7. PegawaiPerhubungandilantikmengiringitetamukenamaan

bagimajlis/acaraberskalabesar.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 3

4 PASCAMAJLIS/ACARA
4
PASCAMAJLIS/ACARA

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PASCAMAJLIS/ACARA

Perkara-perkarayangperludilaksanakanselepassuatumajlis/acara

selesai:

i.

Mengadakanmesyuaratbagitujuanpenilaiansemula(post-

mortem);

ii.

Merekodkansemuaperkarayangberkaitanuntukpenambahbaikan

danrujukanpadamasahadapan;

iii.

Mengadakanmajlis/acarapenghargaan,memberikanpenghargaan

ataumengucapkanterimakasihkepadasemuayangmenjalankan

tugas(sekiranyasesuai);

iv.

Semuapembayaranperludiselesaikandengansegera;dan

v.

Lebihanperbelanjaanhendaklahdikembalikansemulakepada

pihakpenganjur.

RUJUKANAGENSIUTAMADALAMPELAKSANAAN

MAJLIS/ACARA

Bil. Perkara/Rujukan Jabatan/Agensi 1. IstiadatdanProtokol BahagianIstiadatdanUrusetia
Bil.
Perkara/Rujukan
Jabatan/Agensi
1. IstiadatdanProtokol
BahagianIstiadatdanUrusetia
PersidanganAntarabangsa,JPM
2. PerolehandanKewangan
KementerianKewangan
3. AgamaIslam
JabatanKemajuanIslamMalaysia
4. KeselamatandanLaluLintas
PolisDirajaMalaysia
5. Perubatan/Kecemasan
KementerianKesihatanMalaysia,
JPAM,BombadanPenyelamat
6. Siaraya
JabatanPenerangan
7. Kebudayaandan
JabatanKebudayaandan
Persembahan
KesenianNegara
8. Air
JabatanAir/Syabas
9. Elektrik
SyarikatElektrik/TNB
10. Bangunan/JalanRaya
JabatanKerjaRaya
11. BandarayaKualaLumpur
DewanBandarayaKualaLumpur
12. Perkara-perkaralain
RujukAgensiKerajaanyang
berkaitan

3 6

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 LAMPIRAN
5
LAMPIRAN

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANA

ContohKertasKerja

Assalamualaikumw.b.t.danSalamSejahtera

YBhg.DatukTimbalanKetuaSetiausahaKanan,

YBhg.Datuk,

CADANGAN MAJLIS BACAAN YASIN DAN TAHLIL SERTA KUTIPAN TABUNGWIRANEGARAAGENSIJPM

Dengansegalahormatnyaizinkansayamemaklumkanbeberapacadangan

danperkaraberkaitanpersiapanprogramdiatasuntukmaklumanYBhg.

Datukjuasepertiberikut:

Tarikh:22Februari2013(Jumaat)

Masa:8.30-9.30pagi

Tempat:MusollaJPM

BlokB1,Aras4,KompleksJPM

Putrajaya

LATARBELAKANG

2.JPMbersamaJawatankuasaMusollaJPMakanmengadakanMajlis

BacaanYasindanTahlilsertamengambilkesempatanuntukmembuat kutipanTabungWiraNegarauntukmeringankanbebanankeluargaAnggota KeselamatanNegarayangterkorbansemasaOpsDaulatdiLahadDatu, Sabah.Perkarainitelahdibincangdandipersetujuicadangannyadalam MesyuaratJawatankuasaMusollaJPMbersamaBahagianPengurusan

Acarapada13Februari2013.

3 8

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

IMPAK

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

3.Majlissebagaisatumediumuntukmerapatkanhubungansilaturrahim

dikalanganwargaKompleksJPM,BahagianPengurusanAcaradan

JawatankuasaMusollaJPM.

4.Selainitujuga,iamerupakansatupendekatanuntukmengimarahkan

MusollaKompleksJPMdandisampingsebagaimediumuntukmengutip

sumbanganTabungWiraNegaradaripadasemuaAgensidibawahJPM.

ATURCARA

5. CadanganTentatifMajlisBacaanYasindanTahliladalahsepertidi LAMPIRANA.

JEMPUTAN

6.Berdasarkanpersetujuanmesyuarat,semuaKetuaJabatandibawah

JabatanPerdanaMenteriakandijemputmenghadirimajlisiniberserta

pegawaimasing-masingyangdianggarkanseramai1,000orang.Urussetia

jugainginmenjemputYBhg.Datuksebagaitetamukehormatdanmemberikan

sedikitucapanringkas.

IMPLIKASIKEWANGAN

7.Jamuanringandisediakankepadatetamuyanghadir.Anggarantetamu

seramai1,000orangdengankosRM3seorang.Peruntukansebanyak

RM3,000diperlukanuntukmenampungkosjamuanringantersebut.

Kemudahandankeperluanlogistiklainuntukmajlisiniakanmenggunakan

fasilitisediaada.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

3 9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

SYOR

8.Semuaurusanpersediaandilihatbolehdilaksanakandanperuntukan

sediaadaJabatanmencukupimelaluitatacarakewanganyangsedang

berkuatkuasa.Denganhormatnyadiangkatkertasiniuntukpertimbangan

dannasihatYBhg.Datukjua.

Terimakasih.

ROSITABINTIRAHIM

SetiausahaBahagian

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

ULASAN

DATUKOTHMANBINHAJIMAHMOOD

TIMBALANKETUASETIAUSAHAKANAN

JABATANPERDANAMENTERI

4 0

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANB

ContohKertasKonsep(KertasCadangan)

Assalamualaikumw.b.t.danSalamSejahtera

YBhg.DatukTimbalanKetuaSetiausahaKanan,

YBhg.Datuk,

CADANGANKONSEPPERARAKANHARIKEMERDEKAANKE-55TAHUN

2012(KONTINJENKETUASETIAUSAHANEGARA)

Dengansegalahormatnyaizinkansayamemaklumkanbeberapacadangan

danperkaraberkaitanpersiapanprogramdiatasuntukmaklumanYBhg.

Datukjuasepertiberikut:

Tarikh:31Ogos2012(Jumaat)

Masa:8.30-9.30pagi

Tempat:DataranMerdeka,KualaLumpur

LATARBELAKANG

2. SelarasdengantemahariKemerdekaantahunini“55TahunMerdeka,

JanjiDitepati”danpendekatanPerkhidmatanAwamyangterkiniadalah

dicadangkansatukontinjenyangdiketuaiolehYBhg.KetuaSetiausaha

NegarasendiridandisertaiolehsemuaKetuaSetiausahaKementerian,

KetuaPerkhidmatandanKetuaJabatanAgensiKerajaan.

TEMA

3.

DicadangkantemadannamakontinjeninisebagaiKontinjen

MerakyatkanPerkhidmatanAwam.

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

4 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

IMPAK

4.Kontinjeninisebagaisatumediumuntukmerapatkanhubungan

silaturrahimdiantarawargaPenjawatAwamdanmendekatkandirikepada

rakyat.

5. Iajugadilihatsebagaisalahsatusumbangandansokongankepada Negaradanmemperlihatkansemangatpatriotikpenjawatawamkepada semua.

6.Disampingitujuga,kontinjeninibolehmenyebarkanmisi-misi,

matlamatdanhalatujuperkhidmatanawammelaluitematersebut.

PENYERTAANKONTINJEN

7.Cadanganpenyertaanadalahseramai350orangpesertayangterdiri

daripadaKetuaSetiausahaKementerian,KetuaPerkhidmatandanKetua

Jabatan/AgensiKerajaan.MaklumatpenuhadalahsepertidiLAMPIRANA.

IMPLIKASIKEWANGAN

8.Anggaranperbelanjaankontinjenadalahsepertiberikut:

BIL PERKARA JUMLAH(RM) 1. Sepanduk XXX 2. Bunting XXX 3. Props XXX JUMLAHKESELURUHAN XXXX
BIL
PERKARA
JUMLAH(RM)
1. Sepanduk
XXX
2. Bunting
XXX
3. Props
XXX
JUMLAHKESELURUHAN
XXXX

4 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

SYOR

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

9.Semuaurusanpersediaandilihatbolehdilaksanakandanperuntukan

sediaadaJabatanmencukupimelaluitatacarakewanganyangsedang

berkuatkuasa.Denganhormatnyadiangkatkertasiniuntukpertimbangan

dannasihatYangBerbahagiaDatukjua.

Terimakasih.

ROSITABINTIRAHIM

SetiausahaBahagian

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

ULASAN

DATUKOTHMANBINHAJIMAHMOOD PENGERUSIJAWATANKUASA PERARAKANDANPERBARISAN

HARIKEMERDEKAANKE-55TAHUN2012

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

4 3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

ContohKertasKonsep(PembentanganPaparan)

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA ContohKertasKonsep(PembentanganPaparan) 4 4 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA ContohKertasKonsep(PembentanganPaparan) 4 4 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI

4 4

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 4 5
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 4 5

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

4 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA 4 6 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA 4 6 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI

4 6

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 4 7
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 4 7

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

4 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA 4 8 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI

4 8

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

ContohPelanLantai

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANC

ContohPelanLantai PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRANC BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 4 9

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

4 9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRAND

Contoh B a c k dr op

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRAND Contoh B a c k dr op 5 0 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRAND Contoh B a c k dr op 5 0 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI
PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRAND Contoh B a c k dr op 5 0 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI

5 0

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANE

ContohSenaraiJemputan(mengikutkumpulanjemputan)

SENARAIRINGKASJEMPUTAN ACARAPERBARISAN&PERARAKAN

SEMPENASAMBUTANULANGTAHUNHARIKEMERDEKAANKALIKE-55TAHUN2012

BIL. JEMPUTAN SEORANG SUAMI/ISTERI A 1 Perdana Menteri 1 2 2 Timbalan Perdana Menteri 1
BIL.
JEMPUTAN
SEORANG
SUAMI/ISTERI
A
1 Perdana Menteri
1
2
2 Timbalan Perdana Menteri
1
2
SENARAI RINGKAS JEMPUTAN
3 Ahli-Ahli SMN/SSM
21
40
ACARA PERBARISAN & PERARAKAN
4
Ketua Hakim Negara
1
2
SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEMERDEKAAN KALI KE-55 TAHUN 2012
5
Yang Di-Pertua Dewan Negara & Dewan Rakyat
2
4
6 Jemaah Menteri
28
55
7 Setiausaha Jemaah Menteri/Ketua Setiausaha Negara
1
2
8 Duta Besar/Khas
3
6
9 Menteri Besar/Ketua Menteri
13
26
10 Peguam Negara/PAT & KPN
3
6
11 Timbalan Yang di-Pertuan Dewan Negara & Dewan Rakyat
3
5
12 Timbalan Menteri
39
73
13 Presiden Mahkamah Rayuan/Hakim Besar Malaya/Hakim Besar
3
5
14 Ketua Pembangkang
1
2
15 Hakim Mahkamah Persekutuan/Mahkamah Rayuan
30
58
16 Bekas Ketua Setiausaha Negara
5
10
17 Pegawai Gred Utama Turus I, II dan III
67
129
18 Bekas Peguam Negara
3
5
19 Bekas Panglima Angkatan Tentera
12
23
20 Bekas Ketua Polis Negara
4
7
21 Pengerusi-Pengerusi Suruhanjaya
3
6
22 Hakim Mahkamah Tinggi/Pesuruhjaya Kehakiman
90
180
23 Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan/Mufti Wilayah/
Penyimpan Mohor
3
6
24 Ahli-Ahli PMN/PSM
45
90
25 Ahli-Ahli PJN/PSD
67
134
26 Ahli Dewan Negara
47
94
27 Ahli Dewan Rakyat
150
300
28 Pegawai Gred Utama A, B dan C
347
693
JUMLAH
993
1,965
B
1 Duta
120
240
2 Swasta
100
200
3 Tentera
50
100
4 SP/PGB/JPP/PTU
60
60
5 Polis
50
100
6 Bomba
30
60
7 Penjara
30
60
8 APMM
30
60
9 Presiden Parti-parti Politik
50
50
10 Rombongan Istana Negaara
10
10
11 AJK Sambutan
20
20
12 Media/Mega FM
40
40
JUMLAH
590
1,000
JUMLAH KESELURUHAN
1,583
2,965

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANF

ContohSenaraiPenuh(mengikutSusunanKeutamaan)

SENARAI JEMPUTAN MAJLIS KONSERT DIRAJA 2011 ISTANA BUDAYA 09 NOVEMBER 2011 PERDANA MENTERI 1. YAB
SENARAI JEMPUTAN MAJLIS KONSERT DIRAJA 2011
ISTANA BUDAYA
09 NOVEMBER 2011
PERDANA MENTERI
1. YAB Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak
YABhg. Datin Sri Rosmah Mansor
TIMBALAN PERDANA MENTERI
2. YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd. Yassin
YABhg. Puan Sri Datin Noorainee binti Haji Abdul Rahman
AHLI-AHLI SMN
3. YABhg. Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai
YABhg. Toh Puan Datin Seri Panglima Hajah Siti Rukiayah binti Datuk Panglima Abdullah
4. YABhg. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
YABhg. Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Mohd Ali
5. YABhg. Tun Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi
YABhg. Tun Jeanne binti Abdullah
AHLI-AHLI SSM
6. YABhg. Tun Dato’ Hajah Rahah binti Tan Sri Haji Mohd Noah
7. YABhg. Tun Mohammad Hanif bin Omar
YABhg. Toh Puan Hamidah binti Abdul Hamid
8. YABhg. Tun Dato’ Seri Haji Mohd. Eusoff bin Chin
YABhg. Toh Puan Datin Seri Hajah Rosaini binti Mustaffa
9. YABhg. Tun Mohamed Dzaiddin b. Haji Abdullah
YM Tengku Toh Puan Noriah binti Tengku Ismail
10. YABhg. Tun Dato’ Seri Dr. Ling Liong Sik
YABhg. Toh Puan Datin Seri Ena Ling
11. YABhg. Tun Dato’ Seri (Dr.) Ahmad Fairuz bin Dato’ Sheikh Abdul Halim
YABhg. Toh Puan Datin Seri Dato’ Mazni binti Mohamed Noor
12. YABhg. Tun Musa bin Hitam
YABhg. Toh Puan Zulaikha Bibi binti Sheardin
13. YABhg. Tun Dato’ Seri Abdul Hamid bin Haji Mohamad
YABhg. Toh Puan Datin Seri Hamidah Choong binti Abdullah
14. YABhg. Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid
YABhg. Toh Puan Sagiyah binti Salikin

5 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

ContohKadJemputan

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANG

11 LOGO PPKK 55 KOD KAD Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan KERAJAAN MALAYSIA Dengan segala hormatnya
11
LOGO
PPKK 55
KOD KAD
Rakyat Didahulukan
Pencapaian Diutamakan
KERAJAAN MALAYSIA
Dengan segala hormatnya mempersilakan
Y B h g . Ta n S r i M o h a m a d Z a b i d i b i n Z a i n a l &
Y B h g . P u a n S r i A s m a h a n b i n t i I s m a i l
NAMA
PENERIMA
menyaksikan
ACARA PERBARISAN DAN PERARAKAN
SEMPENA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-56 TAHUN 2013
NAMA
MAJLIS/ACARA
di hadapan Bangunan Sultan Abdul Samad, Jalan Raja, Kuala Lumpur
pada 31 Ogos 2013 (Sabtu), jam 8.00 pagi
PERINCIAN
Ketibaan dif-dif jemputan (pelekat kereta warna biru): sebelum 7.15 pagi
Ketibaan dif-dif kenamaan (pelekat kerata warna merah jambu): 7.15 - 7.40 pagi
PERINGATAN
(Sila bawa kad ini bersama)
Sila jawab sebelum 26 Ogos 2013
melalui kad jawapan atau
Pakaian:-
Sila lihat di belakang kad
Telefon
: 03-8888 7254/7255/7257/7393/1989/8881 0414
No. Faks
: 03-8888 3980/3981
MAJLIS PENGHARGAAN KSN MMP 234 JPM234 BARKO D JJabatanabatan PPerdanaerdana MMenenteriteri dengan segala hormatnya
MAJLIS PENGHARGAAN KSN
MMP 234
JPM234
BARKO D
JJabatanabatan PPerdanaerdana MMenenteriteri
dengan segala hormatnya mempersilakan
YYAA DDato’ato’ NNorainioraini bbininttii AAbdulbdul RahmanRahman &&
YBhg.YBhg. EEncikncik AAhmedhmed AAzharzhar MMericanerican bbinin MMd.d. RRoseose
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ke
MAJLIS MAKAN MALAM PENGHARGAAN
YBHG. TAN SRI MOHD SIDEK BIN HASSAN
KETUA SETIAUSAHA NEGARA
di Grand Ballroom, Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur
pada 22 Jun 2012M (Jumaat) bersamaan 2 Syaaban 1433H,
jam 8.00 malam
( S ILA BAWA KAD IN I B ERSAM A)
Sila jawab sebelum:
Panduan Pakaian:
20 JUN 2012 dengan Kad Jawapan atau
Lelaki
: Lounge Suit
No. Telefon
: 03-8872 6622 / 6623 / 6624 / 6625 / 6626
Perempuan
: Baju Kurung / Kebaya Labuh /
No Faks
: 03-8888 3980
Pakaian Sopan & Bersesuaian
e-Mail
: ekin@istiadat.gov.my / zarina@istiadat.gov.my
(Sila lihat atur cara majlis di belakang kad)

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

 

B

E L A K A N G

 

ATUR CARA

7.00

pagi

Ketibaan tetamu jemputan

7.15

pagi

Ketibaan Yang Berhormat Dato’ Seri Utama Dr. Rais bin Yatim merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan Ke-52 Tahun 2009 dan Yang Berbahagia Datin Seri Utama Masnah binti Muhamat

7.20

pagi

Ketibaan Yang Berhormat Menteri-Menteri dan Dif-dif Kenamaan serta isteri masing-masing

7.40

pagi

Ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee binti Abdul Rahman

7.50

pagi

Ketibaan Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansor

8.00

pagi

Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong

 

- “NEGARAKU”

- Upacara Perbarisan dan Perarakan dimulakan

- Upacara Perbarisan dan Perarakan tamat

- “NEGARAKU”

9.10

pagi

Keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis

 

Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansor meninggalkan majlis

Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Noorainee binti Abdul Rahman meninggalkan majlis

Majlis Bersurai

5 4

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 5 5

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANH

ContohPakaianLelaki

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRANH ContohPakaianLelaki PAKAIAN MAJLISFORMAL- BAJUBATIK (PAKAIANRASMIHARIKHAMIS)

PAKAIAN MAJLISFORMAL- BAJUBATIK (PAKAIANRASMIHARIKHAMIS)

PAKAIAN MAJLISFORMAL- BAJUBATIK (PAKAIANRASMIHARIKHAMIS) PAKAIAN MAJLISRASMI- BAJUBATIK(LENGANPANJANG) PAKAIAN

PAKAIAN MAJLISRASMI- BAJUBATIK(LENGANPANJANG) PAKAIAN MAJLISTIDAKFORMAL-

S M A RT C A S U A L (LENGANPENDEK)

MAJLISTIDAKFORMAL- S M A RT C A S U A L (LENGANPENDEK) PAKAIANTURUNPADANG- BAJUKORPORAT PROGRAMLAWATANMANGSABANJIR-

PAKAIANTURUNPADANG-

BAJUKORPORAT

C A S U A L (LENGANPENDEK) PAKAIANTURUNPADANG- BAJUKORPORAT PROGRAMLAWATANMANGSABANJIR- SEPARARASMI PAKAIANMAJLISRASMI-

PROGRAMLAWATANMANGSABANJIR-

SEPARARASMI

PAKAIANMAJLISRASMI- PAKAIANMAJLISRASMI-
PAKAIANMAJLISRASMI-
PAKAIANMAJLISRASMI-

5 6

LOU N GE S U IT

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

D A R K SU IT

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA PAKAIANMAJLISRASMI- BAJUMELAYUHITAMISTIADAT BAJUMELAYUKEBANGSAAN PAKAIANMAJLISRASMI-

PAKAIANMAJLISRASMI-

BAJUMELAYUHITAMISTIADAT

PAKAIANMAJLISRASMI- BAJUMELAYUHITAMISTIADAT BAJUMELAYUKEBANGSAAN PAKAIANMAJLISRASMI- T-SHIRTKHAS B LA C

BAJUMELAYUKEBANGSAAN

BAJUMELAYUHITAMISTIADAT BAJUMELAYUKEBANGSAAN PAKAIANMAJLISRASMI- T-SHIRTKHAS B LA C K TIE S M A RT C A S

PAKAIANMAJLISRASMI-

T-SHIRTKHAS

BAJUMELAYUKEBANGSAAN PAKAIANMAJLISRASMI- T-SHIRTKHAS B LA C K TIE S M A RT C A S U

B LA C K TIE

PAKAIANMAJLISRASMI- T-SHIRTKHAS B LA C K TIE S M A RT C A S U A

S

M A RT C A S U A L

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA PAKAIANMAJLISRASMIDANFORMAL ISTIADATPEMBUKAANPENGGALPERTAMAMAJLISPARLIMENKE-13 5 8 N O.1 D

PAKAIANMAJLISRASMIDANFORMAL

ISTIADATPEMBUKAANPENGGALPERTAMAMAJLISPARLIMENKE-13

5 8

ISTIADATPEMBUKAANPENGGALPERTAMAMAJLISPARLIMENKE-13 5 8 N O.1 D R E S S BahagianPengurusanAcara

N O.1 D R E S S

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 8 N O.1 D R E S S BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI PAKAIAN M E S S

PAKAIAN M E S S K IT

ContohPakaianWanita

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANI

ContohPakaianWanita PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA LAMPIRANI BAJUKURUNG BERSELENDANG PAKAIANRASMIPERSATUAN ( U N IFOR M )

BAJUKURUNG

BERSELENDANG

LAMPIRANI BAJUKURUNG BERSELENDANG PAKAIANRASMIPERSATUAN ( U N IFOR M ) N O.1 D R E S

PAKAIANRASMIPERSATUAN

( U N IFOR M )

BAJUKURUNG BERSELENDANG PAKAIANRASMIPERSATUAN ( U N IFOR M ) N O.1 D R E S S

N O.1 D R E S S

PAKAIANRASMIPERSATUAN ( U N IFOR M ) N O.1 D R E S S PAKAIAN MAJLISFORMAL-

PAKAIAN MAJLISFORMAL- BAJUKURUNGDENGANDARJAH KEBESARANDANKALUNG

MAJLISFORMAL- BAJUKURUNGDENGANDARJAH KEBESARANDANKALUNG BAJUKORPORATTURUNPADANG PAKAIAN M E S S K IT

BAJUKORPORATTURUNPADANG

KEBESARANDANKALUNG BAJUKORPORATTURUNPADANG PAKAIAN M E S S K IT BahagianPengurusanAcara

PAKAIAN M E S S K IT

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

5 9

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANJ

LAMPIRANPEKELILINGDANARAHAN

1. PekelilingPerbendaharaanBilangan4Tahun1993

2. PekelilingPerbendaharaanBilangan7Tahun2008

3. PekelilingPerbendaharaanBilangan9Tahun2008

4. PekelilingPerbendaharaanBilangan3Tahun2011

5. PekelilingPerbendaharaanBilangan4Tahun2011

6. SuratPekelilingPerbendaharaanBilangan4Tahun2013

7. PekelilingPerbendaharaanBilangan2Tahun2014

8. SuratPekelilingAmBilangan2Tahun2014

9. Mana-manaPekeliling/Arahanyangsedangberkuatkuasa

6 0

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

AturCaraPentadbiran

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANK

MASA PERKARA TINDAKAN CATATAN 7.30 - 8.00 4. URUSAN PENDAFTARAN DAN pagi KETIBAAN PARA PENERIMA
MASA
PERKARA
TINDAKAN
CATATAN
7.30
- 8.00
4. URUSAN
PENDAFTARAN
DAN
pagi
KETIBAAN PARA PENERIMA APC
TAHUN 2011
TSUBII(AD) / BIUPA /
KPSU(S)D / Peg. Belia
& Sukan
a)
Pembantu Majlis memastikan
penerima mendaftar di kaunter
pendaftaran terlebih dahulu dan
mengiringi tetamu ke tempat
duduk di dalam dewan
7.35
- 8.50
5. TAYANGAN VIDEO / IRINGAN MUZIK
(SEMASA KETIBAAN TETAMU)
KPSU(S)R / PRO
(UKK) / PICC
Dihentikan
pagi
setelah
a)
Beberapa klip video Inovasi akan
mendapat
dipaparkan sebagai selingan
sebelum ketibaan YBhg. Tan Sri
KSN
signal
daripada
Floor
Manager
8.40
pagi
6. KUMPULAN
KOIR
BERSEDIA
DI
PENTAS KOIR
KPSU(P)U / PICC /
Konduktor koir
a) Kumpulan Koir Gabungan JPM
bersedia di atas pentas khas

AturCaraPersembahan

RUANG PERSEMBAHAN TEKNIKAL SEGMEN & BIL MASA PROPS IN OUT CATATAN PENGLIBATAN PESERTA/AGENSI JALAN RAYA
RUANG PERSEMBAHAN
TEKNIKAL
SEGMEN &
BIL
MASA
PROPS
IN
OUT
CATATAN
PENGLIBATAN
PESERTA/AGENSI
JALAN RAYA
PADANG
TERES KOIR
UDARA
VISUAL
AUDIO
KOMPONEN 1: KETIBAAN RASMI PEMBESAR NEGARA
KOMPONEN 1:
2,300 orang
Jumlah Penglibatan: 3,054 orang
Ketibaan Rasmi
103 orang KKU dan 66
orang Pancaragam
RAMD
54 orang
Pembaca Ikrar
Peserta Koir
Pembesar Negara
700
orang Peserta
(15 Minit)
Persembahan Padang
1 5.00
pg
Persediaan di
2,300 orang
Dataran Merdeka
Peserta Koir
mengambil tempat
Peserta Padang dan Koir mengambil
tempat dan melakukan persediaan
masing-masing
2 Ketibaan
7.00
pg
700
orang Peserta
HARI
Ketua-Ketua Kementerian/
Persembahan Padang
Urus Setia &AJK menyambut ketibaan
Ketua-Ketua Jabatan
Jabatan/NGO/Swasta
mengambil tempat
MERDEKA
700 orang Kumpulan Persembahan
Padang masuk ke padang
Latar Tema
Lagu-Lagu Patriotik
3 Ketibaan
7.05
pg
Urus Setia &AJK
1. Malaysia Tercinta
YB Dato’ Seri Utama
Dr. Rais Yatim,
Pengerusi J/K Induk Sambutan
Hari Kemerdekaan dan Hari
Malaysia 2011
dan Isteri
menyambut ketibaan
Tanah Pusaka
3. 2. Yang Berhormat Dato’ Seri Utama
HARI
Kemegahan
Dr. Rais Yatim & Isteri
Negaraku
MALAYSIA
4. Putra Putri
5. Pahlawanku
6. Wawasan 2020
7. Bumi Malaysia
4 7.20
pg
Ketibaan Tetamu Jemputan
8. Muhibbah
Yang Berhormat
& Dif-Dif Kehormat
9. Ilham Pujangga
Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim & isteri
10. Malaysia Tanah
bersama-sama Urus Setia &AJK
Airku
menyambut ketibaan
11. Perwira
Dif-Dif Kehormat
12. Berjaya
13. Malaysia Baru
HARI
MERDEKA
HARI
MERDEKA
5 7.25
pg
Pengacara Majlis
Mic Pengacara

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

6 1

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANL

ContohSkripPengacara

S K RI P P E N G ACARA MAJLI S MAJLI S AMANAT YBH G . TAN S RI DR. ALI BI N H AMS A K E T UA S E T I AU S AH A N E G ARA DE W AN P LE NARI , P I CC 20 JAN UARI 2014 ( I S N I N )

MASA CUE SKRIP CATATAN (QUE) 9.30 PAGI Ketibaan (Lagu I n s t r u
MASA
CUE
SKRIP
CATATAN
(QUE)
9.30
PAGI
Ketibaan
(Lagu I n s t r u m e n t a l )
KSN,
TKSUK,
MENGUMUMKAN KETIBAAN YANG
TKPPA
BERBAHAGIA TAN SRI DR. ALI BIN
HAMSA,
KETUA SETIAUSAHA NEGARA
Sebelum
1. LAGU NEGARAKU
NYANYIAN
2. LAGU PERKHIDMATAN AWAM
LAGU
Selepas
HADIRIN DIPERSILAKAN DUDUK
NYANYIAN
LAGU
9.40
PAGI
Apabila
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
Dif-Dif
Kehormat &
YANG BERBAHAGIA TAN SRI DR.
Hadirin
ALI BIN HAMSA, KETUA SETIAUSAHA
Duduk
NEGARA;
YANG BERBAHAGIA DATUK OTHMAN
BIN HAJI MAHMOOD, TIMBALAN
KETUA SETIAUSAHA KANAN,
JABATAN PERDANA MENTERI;

6 2

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANM

TatacaraPembacaDoaJabatanKemajuanIslamMalaysia(JAKIM)

SilaRujukGARISPANDUANTATACARAMEMBACADOADIMAJLIS-

MAJLISRASMIDANSEPARUHRASMIKERAJAANdariJAKIM.Boleh

didapatimelalui:

LamanwebJAKIM:

http://www.islam.gov.my/sites/default/files/panduandoa.pdf

PegawaiKhidmatPelanggan:

JABATANKEMAJUANISLAMMALAYSIA(JAKIM)

Aras4-9BlokD7,KompleksD,

PusatPentadbiranKerajaanPersekutuan,

62519,W.P.PUTRAJAYA,

MALAYSIA

Telefon:03-88864000

Fax :03-88892039

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

6 3

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

LAMPIRANN

SusunanSetSarapanPagi

LAMPIRANN SusunanSetSarapanPagi SusunanSetMakanTengahari 6 4 BahagianPengurusanAcara

SusunanSetMakanTengahari

LAMPIRANN SusunanSetSarapanPagi SusunanSetMakanTengahari 6 4 BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI

6 4

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

SusunanSetMakanMalam

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

SusunanSetMakanMalam PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA SusunanSetMakananCina BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 6

SusunanSetMakananCina

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA SusunanSetMakananCina BahagianPengurusanAcara JABATANPERDANAMENTERI 6 5

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

6 5

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

SENARAIJAWATANKUASA

PENYEDIAANBUKUPANDUAN

Penasihat

1. YBhg.DatukOthmanbinHajiMahmood

TimbalanKetuaSetiausahaKanan

JabatanPerdanaMenteri

2. YBhg.DatukBorhanbinDollah

TimbalanKetuaSetiausaha(KewangandanPembangunan)

JabatanPerdanaMenteri

Pengerusi

YBhg.DatukMohdZukibinAli

TimbalanKetuaSetiausaha(Pengurusan)

JabatanPerdanaMenteri

Setiausaha

Pn.RositabintiRahim

SetiausahaBahagian

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

PenolongSetiausaha

1. En.ShahrizanbinIbrahim

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

6 6

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

2. Pn.ZailanibintiAbd.Rahim

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

AhliJawatankuasa

1. Pn.HalimahbintiHashim

BahagianKhidmatPengurusan

JabatanPerdanaMenteri

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

2. En.MohammadIrwanbinAbdulGhani

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

3. En.ShahmanbinJalaludin

BahagianIstiadatdanUrusetiaPersidanganAntarabangsa

JabatanPerdanaMenteri

4. Pn.JunaidahbintiSalleh

BahagianPengurusanAcara

KementerianPelancongandanKebudayaan

5. En.RashidbinMean

BahagianKokurikulumdanKesenian

KementerianPendidikan

6. MejarZainibinHashim

SelIstiadat

AngkatanTenteraMalaysia

7. UstazLukmanbinMohdHosni

BahagianKhidmatPengurusan

JabatanPerdanaMenteri

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI

6 7

PANDUANPENGURUSANMAJLISDANACARA

8. En.MohdHanafiahbinMoktar

BahagianIstiadatdanUrusetiaPersidanganAntarabangsa

JabatanPerdanaMenteri

9. Pn.MazurabintiRohani

SeksyenInspektorat

ArkibNegara

10. En.MohdSuhaimibinMdSaad

BahagianKhidmatPengurusan

JabatanPerdanaMenteri

11. En.SaifulkhairibinAhmad

BahagianPembangunanArtistikdanProduksi

JabatanKebudayaandanKesenianNegara

12. En.HesmelFazneebinAhmadFaisal

BahagianPerancangandanPembangunan

JabatanKebudayaandanKeseniaanNegara

13. En.GobinathA/LSiverraja

BahagianPengurusanAcara

KementerianKomunikasidanMultimedia

PegawaiUntukDihubungi

1. En.AzharBinAyob

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

2. CikSaidatunNajmiahBintiMohdJamil

BahagianPengurusanAcara

JabatanPerdanaMenteri

6 8

BahagianPengurusanAcara

JABATANPERDANAMENTERI