Anda di halaman 1dari 16

CONTOH

PERCAKAPAN
baby_aniska@yahoo.co.jp

Kaiwa 1
A : Sumimasen. Toire wa doko desuka.
B : Asoko desu.
A : Domo.

Kaiwa 2

A : Kaisha wa dochira desuka.


B : CMWI desu.
A : Nan no kaisha desuka.
B : Kuruma no buhin no kaisha desu.

Kaiwa 3

A : Kore wa doko no tokei desuka


B : Suisu no desu.
A : ikura desuka.
B : 178.000 en desu.

Kaiwa (Percakapan)
dalam berbagai topik

Menanyakan letak barang di


supermarket
Farida
Ten in
Farida
Ten in
Farida

: Ano.. Sumimasen.
Sekken wa doko desuka.
: Eeto, asoko desu.
: Asoko?
: Ee. Reji no mae desu.
: Domo.

Menanyakan harga
Bagio
Ten in
Bagio
Ten in
Bagio

: Kore, kudasai.
: Hai.
: Ikura desuka.
: 220 en desu.
: Hai. Domo

Menanyakan ada tidaknya barang


(1)
Jeni
: Anoo, terehon kaado,
arimasuka.
Ten in : Hai. Kochira desu.
Jeni
: Ja, sore, kudasai.

Menanyakan ada tidaknya barang


(2)
Jeni
: Anoo, terehon kaado,
arimasuka.
Ten in : Terehon kaado wa chotto..
Jeni
: So desuka. Domo.

Membeli jam di departement store


Feni
Ten in
Feni
Feni
Ten in
Feni
Ten in
Feni
Ten in
Feni

B
B
B

: Sumimasen. Tokei uriba wa doko desuka.


: yonkai de gozaimasu.
: Domo.
: Sumimasen. Sono tokei o misete kudasai.
: Hai. Dozo.
: Kore wa Suisu no tokei desuka.
: Iie, Nihon no desu.
: Ikura desuka.
: 35.000 en desu.
: Ja, kore o kudasai.

Praktek Percakapan

A : Sumimasen.
Toire wa doko
desuka.
B : Asoko desu.
A : Domo.

N
o

Denwa

Doa no
tonari

erebeetaa Soko

Takusii
noriba

asoko

Farida

: Ano..
Sumimasen..
Sekken wa
doko desuka.
Ten in : Eeto, asoko
desu.
Farida : Asoko?
Ten in : Ee. Reji no
mae desu.
Domo.

No

Kamisori

Reji no
ushiro

Senzai

Reji no
Tonari

taoru

nikai

A : Kaisha wa dochira
desuka.
B : CMWI desu.
A : Nan no kaisha
desuka.
B : Kuruma no buhin
no kaisha desu.

No

Yamaha

Gakki

Sanpuruna Tabako
(sampoerna)

Kimia
Faruma
(Kimia
Farma)

Kusuri

A : Kore wa doko No
no tokei
desuka
1 Kamera Nihon
B : Suisu no
desu.
2 Undoo Amerika
A : ikura desuka.
gutsu
B : 178.000 en
3 Kaban Itaria
desu.

35.000
en
750.000
Rupia
12.500.000
rupia

Selamat berlatih !!

Anda mungkin juga menyukai