Anda di halaman 1dari 3

Entomologi

Entomologiberasaldarikata:entomonyangmempunyaiartiseranggadanlogosyangberartiilmu/pengetahuan.
JadientomologiialahilmuyangmempelajaritentangseranggadanbinatangyangtermasukPhylumArthropoda.
Arthropodaadalahgolonganbinatangyangberuasruas/berbukubuku.SedangkanArthropodaitusendiriberasal
darikata:arthronyangberartiruasruasdanpodeayangberartikaki.
Menurutpengertianartientomologitersebutdiatassangatluassekali,olehkarenaitudidalamhaliniutnuk
mempermudahcaramempelajaridapatdibedakanmenjadi3golongan,yaitu:

EntomologiKedokteran=MedicalEntomology

EntomologiKehewanan=VetarinaryEntomologi

EntomologiPertanian=AgriculturalEntomology

Dariketigagolongantersebutyangpalingpentingbagikitayaitu:EntomologiKedokteran,karenamempunyai
hubunganlangsungdengankesehatanmanusia.

Didalamentomologikedokteraniniadabeberapapokokyangperludipelajari,yakni:
I.

PerananArthropodadalamilmukedokteran.

II. Arthropodasebagaivektor/penularpenyakit.
III. Arthropodahubungandenganpenyakit.
I.

PERANANARTHROPODADALAMILMUKEDOKTERAN
Arthropodamempunyaiperananyangpentingdalamilmukedokteran,karena:

1. Menularkanpenyakit.
2. Menyebabkangangguansebagaiparasit.
3. Mengandungzatzattoksin/racun.
4. Menyebabkanalergibagimerekayangrentan.
5. Menimbulkanentomophobia.

1. Menularkanpenyakit.
Arthropodadapatmenularkanpenyakitada2macamcara,yakni:
1. Penularanmekanis.
Penularaniniseranggahanyabertindaksebagaialatpemindahpenyakit/mikroorganismeyangpasif,danadanya
seranggatidakmempunyaiartiyangpalingpentingdalamkelanjutanhidupnyamikroorganis/parasityangdi
tularkan.Jadipenularaninimelaluianggotabadannya.
Contoh:PenyakityangdisebabkanolehgolonganAmoebadanvektorpenularnyaadalahgolonganlalatrumah(muaca)dan
lalatlapangan(fildhflien).
2.PenularanBiologis.

Penularan ini serangga bertindak sebagai tuan rumah/hospes, dan adanya serangga sangat diperlukan untuk
kelanjutanhidupnyamikroorganisme/parasityangditularkan.Didalampenularaninidapatdibedakanmenjadi:
1.Carapropagatif.
Penularan ini didahului oleh berkembang biaknya mikro organis di dalam serangga. Atau dapat dikatakan, di dalam
seranggamikroorganisberkembangbiaksebelumditularkandantidakmengalamiperubahanbentuk.

Contoh:Penyakitpesdanseranggasebagaivektornyaadalahgolonganpinjaltikus(Xenopayllaspp)

Penyakit demam berdarah atah DHF (Dengue Haemorragio Fever) dan vektor penularnya adalah golongan
nyamukAedes(A.aegypti,A.albopictus)

2.Caracyclopropagatif.
Penularaninididahuluiolehberkembangbiaknyamikroorganisdanperubahanbentukdidalamserangga.Dalamartikata
lain,yaitumikroorganisdidalamtubuhseranggaselainberkembangbiak,juagmengalamiperubahanbentuk.

Contoh:PenyakitmalariadanvektorpenularnyaadalahgolongannyamukAnopheles.
Penyakitkalaazardanvektorpenularnyayaitugolonganlalatpenghisapdarah(phlabotanus).
3.Caracyclodevelopmental.
Penularaninididahuluiolehpertumbuhanmikroorganisdidalamtubuhserangga.Jadimikroorganisdidalam
tubuhseranggahanyamengalamipertumbuhansaja/bertambahbesar(bergantistadium).
Contoh:
PenyakitfilariasisdanvektorpenularnyaadalahgolongannyamukMansonia,Culer,AedesdanAnopheles.
PenyakitOnchocarciasisdanAcanthocheilaneciasisdenganvektorpenularnyaadalahgolonganlalatpenghisap
darah(Simulium,Culicoides).
4.Caraketurunan.
Penularaninimelaluiketurunannya.Jadiseranggayangpertamakalimengandungmikroorganis/parasittidak
dapatmenularkan,yangdapatmenularkanadalahketurunannya.
Contoh:
Penyakitscrudtyphusdenganvektorpenularnyaadalahgolongantungau/mites.
2. Menyebabkangangguansebagaiparasit.
1.

Sebagaiendoparasit
Parasityangbersarangdidalamjaringantubuh.

Contoh:penyakitMyiasisyangdisebabkanolehgolonganlarvalalat.
2.

Sebagaiektoparasit
Parasithiduppadapermukaantubuhtuanrumah/hospesdantidakpindahpindah.
Contoh:tungau,tumo,pinjal.

3.

Sebagaiparasitpermanen
Parasitpadaumumnyahidupdarisatutuanrumahdantidakpindahpindah.
Contoh:tumodanpinjal.

4.

Sebagaiparasittidakpermanen

Parasityanghidupnyaberpindahpindahdalamsatutuanrumahketuanrumahyanglain.Contoh:nyamuk,kutu
busuk.

3. Mengandungzatzattoksin/racun.
Arthropoda mengeluarkan toksin yang berbahaya. Dan ada beberapa macam cara, toksin dapat dimasukkan
denganjalan:
1.

Melaluigigitan=kelabang,labalaba.

2.

Melaluisengatan=lebah,kalajengking.

3.

Melaluitusukan=nyamuk,kutubusuk.

4.

Kontaklangsung=ulat.
4. Menyebabkanalergibagimerekayangrentan.

1.

Bulusayapmayflay(Ephecerotera)dapatmenimbulkanalergi,gangguanpernapasan,sesaknapas.

2.

Tusukannyamukdapatmenyebabkangatalgatalyangmungkindiikutidenganinfeksiskunder.
5. Menimbulkanentomophobia.

1. Perubahankebiasaanorangpadasuatutempat/daerah,karenagangguanserangganyamuk.
2. Gangguanfikiran,karenamengkhayalkanpenyakityangmungkintimbul.
3.Perasaan
II.

ngeri,

ANTHROPODA

karena

SEBAGAI

takut

adanya

VEKTOR

bentuk

PENULAR

serangga.
PENYAKIT.

PhylumArthropodayangtersebarluasdanbermacammacamragammempunyaispesiesyanglebihbanyak
dari pada phylum lain yang termasuk alam binatang.Stadium dewasa dan stadium larva Arthropoda dapat
merugikan/menganggukesehatanmanusiadengancara:menularkanpenyakit,menimbulkangangguansebagai
parasit,mengandungtoksin,menimbulkanalergibagimerekayangrentandanmenimbulkanentemophobia.

Morfologi:
Arthropodabersifatsimetribilateral,mempunyaibadanberuasruas,mempunyaianggotabadanyangberuasruas
puladanmempunyailapisankulitluarluar(exoscelet)yangkerasdankuat.

Pernafasanpadagolonganyanghidupdalamairdilakukandenganinsangdanyanghidupdidaratdanudaradengan
trachea,yaitusuatutabungyangberasaldarilapisanluaryangmasukkedalam.

Phylus Arthropoda mempunyai 13 kelas, tetapi untuk entomologi kedokteran hanya 5 kelasyang di anggap
penting,yakni:
1. KelasHexapoda(Insekta)
2. KelasArachnida
3. KelasCrustacea
4. KelasDiplopoda
5.KelasChilopoda