Anda di halaman 1dari 4

Een richtdocument voor een directeur

KRG DOELSTELLINGEN WIE EINDDATUM BEWIJSGEGEVENS

1.Ik leg samen met het schoolteam de SWP-prioriteiten vast. - schoolteam sept. 2006 -verslag personeelsvergadering
SCHOOLVISIE- 2.Ik organiseer een pedagogische studiedag over de - orthopedagoog en januari 2007 -verslag van de conferenties
KWALITEITSZORG ontwikkelingsdoelen type 2 en maakt afspraken op - kernteam OD’n type 2 ontwikkelingsdoelen
personeelsvergaderingen hoe ze er effectief mee werken in
alle klassen.

1. Ik schrijf een selectieprocedure uit voor paramedisch, - Raad van Beheer sept. 2006 -document selectieprocedure
medisch, en psychologisch personeel - stuurgroep juni 2007 -functioneringsverslagen
2. Ik voer met elke nieuwe medewerker een -ontwerp functiebeschrijving
PERSONEELSBELEID functioneringsgesprek. - nieuwe medewerkers orthopedagoog
3. Ik verduidelijk de taakomschrijving van de nieuwe - orthopedagoog
orthopedagoog in de school naar alle medewerkers en
partners.

1. Ik werk met een werkgroep drie klasoverschrijdende - werkgroep Juni 2007 - verslagen van de werkgroep
PEDAGOGISCH BELEID namiddagen uit voor geheel de school in het kader van
Axenroos
maart 2007
1. Ik leg de verantwoording van de toelagen en de begroting - schoolteam januari 2007 - overzichtsschema inkomsten
MATERIEEL ADM. EN voor aan personeel en leden van de schoolraad - Raad van Beheer dec. 2006 uitgaven (AL1 formulier)
FINANCIEEL BELEID 2. Ik leg de materiële en financiële prioriteiten vast samen - LOC -verslag personeelsvergadering
met de personeelsleden om de begroting verantwoord te - secretariaat maart 2006
kunnen opmaken.
collega’s directeurs GLV
1. Ik geef voorrang aan ouders en personeel in - schriftelijk beantwoorden
crisismomenten van de klachten
CRISISMANAGEMENT 2. Ik verzamel de klachten van het gemeenschappelijk
leerlingenvervoer in een klachtenboek en bespreek die met - klachtenboek
de collega’s directeurs

1. Ik organiseer een maandelijks overleg met onze nieuwe CLB medewerkers - contract bijzondere
RELATIES CLB-medewerkers rond taken en verwachtingen bepalingen

1. Ik volg de nascholing mbt functieomschrijving - ortho 5 dagen - agenda


2. Ik werk met de stuurgroep een nascholingsvisie en –beleid - stuurgroep tot juni 2007
uit. - syllabus
ZELFONTWIKKELING
- nota: nascholingsbeleid
2006
Een richtdocument voor een leerkracht

Kernresultaatsgebied Doelstellingen Wie? Einddatum Bewijsstukken


1 De lerende 1 Ik zorg dat de computer in mijn klas ingeschakeld Directeur Juni 2007 Groepswerkplan
wordt bij het automatiseren van rekenvaardigheden
Bloa Agenda

2 Ik organiseer de sportklassen voor mijn klasgroep Gie (sportverant- Mei-07 Programma sportklassen
in samenspraak met collega’s woordelijke)
Agenda

3 Ik gebruik dit schooljaar de nieuwe taalmethode Leen (OVB- Jun-07 lesvoorbereidingen


‘De tuin van Babbel’ voor de mijn toegewezen coördinator)
taalgroep

4 ik gebruik het nieuwe groepsplan en het nieuwe Nele (orthopedagoge) Dec 06 Groepswerkplan en
individuele handelingsplan zoals voorgesteld tijdens individuele
de personeelsvergaderingen handelingsplannen.

2 De school 1 Ik informeer de leerkrachten van onze school over Ingrid Dec 06 Verslag van de personeels-
het gebruik van de Axenroos in hun klas en geef vergadering van december
hen uitleg over het gebruik van de daarvoor
ontwikkelde materialen

2 Ik organiseer een projectdag rond de Axenroos Ingrid en het Okt-06 Programmaverloop


voor de ganse school zodat al de kinderen op schoolteam
hetzelfde moment kennismaken met de dieren van Verslag van de projectdag
deze Axenroos

3 De maatschappelijke 1 Ik werk mee aan het multicultureel ontbijt. Ingrid en schoolteam Okt-06 Verloop en evaluatie van
het ontbijt.
context
2 Ik nodig mensen van de ‘Damiaanaktie’ uit voor Mrt-06 Agenda
mijn klas om te komen getuigen over hun werk
voor de melaatsen en TBC-lijders

4 Relaties 1 Ik bied tijdens besprekingen koffie aan voor de keuken Juni 07 Besprekingen
aanwezigen.

5 Zelfontwikkeling 2 Ik informeer mij verder over de Axenroos en de Relatiestudio -Gent Dec 06, mrt 06, mei Agenda
bejegeningstechnieken tijdens de aangeboden 07 syllabus
navormingen in de Relatiestudio Gent verwerkingsverslag
Een richtdocument voor een therapeut

Kernresultaatsgebied Doelstellingen Wie? Einddatum Bewijsgegevens


De lerende 1. Ik maak een evaluatieschema Collega januari 2007 Evaluatieschema
(leerlingvolgsysteem) voor CLB
schrijfmotoriek
ruimtelijke oriëntatie en structuratie
visuele training
2. Ik evalueer de groepswerkplannen en Collega Februari 2007 Besprekingen op
individuele handelingsplannen voor wat betreft de klassenraden
motorische ontwikkelingen.

1. Ik overleg met collega over de aankoop van Collega Schooljaar Nieuwe aankopen
nieuw didactisch materiaal voor 2006 – 2007
bewegingsopvoeding en informeer me in andere
scholen. Ik maak een lijst die ik bespreek met de
De school directeur.
2. Ik begeleid ASV-leerkrachten rondom Twee nieuwe Schooljaar Werkdocument SWP
ruimtelijke structuratie. leerkrachten 2006 – 2007 structuratie

De maatschappelijke 1. Ik neem contact met de ouders omtrent Ouders Schooljaar Werkschriftjes, verslag,
context transfer van wat ze leren in therapie naar thuis. 2006 – 2007 oudercontacten

Zelfontwikkeling 1. Ik neem vakliteratuur door: kinderen met Collega Eind mei Map visuele ruimtelijke
visuele ruimtelijke problemen (Kaat Timmerman) problemen
Werkhoudingsproblemen (Kaat Timmerman)
.
2. Ik gebruik het programma ‘kinderen met klastitularis Einde schooljaar voorbereidingen
ruimtelijke visuele problemen (kaat Timmerman)
tijdens klassikale psychomotoriek.
1. Ik heb extra aandacht voor nieuwe Collega Schooljaar
personeelsleden en help ze in het werken aan de 2006 – 2007
Relaties motorische ontwikkeling van de leerlingen.