Anda di halaman 1dari 38

APAKAH ITU PATENT?

Paten adalah hak eksklusif yang


diberikan terhadap suatu rekacipta, sama
ada suatu produk ataupun proses untuk
menghasilkan cara baru bagi membuat
sesautu, ataupun untuk penyelesaian
teknikal terhadap sesuatu masalah.
Paten memberi hak kepada pemilik
memegang ,memindah dan memberi
lesen bagi pengeluaran dan penjualan
sesuatu produk.

Patent adalah hak ip


Item yang boleh dipaten
proses,mesin,tanaman,kombinasi
element kimia,pembaharuan pada
barang yang sedia ada

SIAPAKAH LAYAK MEMOHON?


Semua orang boleh mengemukakan
permohonan paten ataupun
perbaharuan utiliti sama ada secara
individu ataupun dengan perkongsian.
Perkataan orang tidak dihadkan
kepada orang perseorangan sahaja
malah ianya juga termasuk sesuatu
syarikat.

TEMPOH PERLINDUNGAN
Paten dilindungi selama 20 tahun
daripada tarikh pemfailan manakala
perbaharuan utiliti dilindungi 10+5+5
tahun daripada tarikh pemfailan.

Untuk mendapatkan pemberian paten, sesuatu


rekacipta hendaklah
baru yang bermaksud sesautu rekacipta itu masih
belum dizahirkan kepada awam di mana-mana di
dunia ini
mempunyai langkah mrekacipta yang mana
rekacipta tersebut tidak ketara kepada seseorang
yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di
dalam bidang teknologi rekacipta tersebut; dan
dapat digunakan pada industri yang bermaksud
dapat dibuat atau digunakan untuk berbagai jenis
industri untuk mendapat sijil perbaharuan utiliti,
sesuatu rekacipta hanya perlu baru.

REKACIPTA YANG TIDAK


BOLEH DIPATENKAN

Penemuan teori-teori sainstifik dan kaedah-kaedah


matematik;
Kepelbagaian tumbuhan atau binatang atau proses
biologi yang perlu bagi pengeluaran tumbuhan atau
binatang, selaian dari mikro-organisma hidup buatan
manusia proses mikro-biologi dan keluaran daripada
proses mikroorganisma itu;
Skim, kaedah atau cara untuk menjalankan
perniagaan, melakukan perbuatan-perbuatan mental
semata-mata atau bermain apa-apa permainan; dan
Cara untuk merawat tubuh manusia atau binatang
melalui pembedahan atau terapi dan cara diagnosisi
yang dilakukan ke atas tubuh manusia atau
binatang.

Apakah Hakcipta?

Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada


pemilik karya yang berhakcipta bagi satu tempoh
yang ditetapkan. Perlindungan hakcipta di Malaysia
adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 1987.
Malaysia tidak mempunyai sistem pendaftaran
hakcipta. Sesuatu karya adalah dilindungi secara
automatik sebaik sahaja ia memenuhi syarat-syarat
berikut;
usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk
menjadikan karya itu bersifat asli;
karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan
dalam bentuk bahan; dan
penciptanya adalah orang yang berkelayakan atau
karyanya telah dibuat di Malaysia atau karyanya
mula-mulanya diterbitkan di Malaysia.

Apakah Karya-Karya Yang


Layak Mendapat

Perlindungan
Hakcipta?
Karya-karya yang layak
mendapat

perlindungan hakcipta ialah;


karya sastera
karya muzik
karya seni
filem
rakaman bunyi
siaran dan
karya terbitan

Apakah Hak-Hak Eksklusif


Pemilik Hakcipta?

Umumnya pemilik karya hakcipta mempunyai


hak eksklusif bagi mengawal:pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk
bahan(termasuk fotokopi, rakaman dan lain-lain)
pertunjukan, tayangan atau permainan kepada
awam
penyampain kepada orang awam
pengedaran salinan-salinan kepada awam
melalui perjualan atau pemindahan pemunyaan
secara lain dan
penyewaan secara komersial kepada orang
awam

Berapa Lamakah Tempoh


Hakcipta Berakhir?

Hakcipta bagi karya sastera, muzik dan


seni wujud semasa hayat pencipta dan
50 tahun selepas kematiannya. Bagi
karya-karya lain, jangkamasa
perlindungan karya-karya tersebut ialah
50 tahun dari permulaan tahun kelendar
berikut dengan tahun karya-karya
berkenaan mula diterbitkan.

Siapakah Yang
Bertanggungjawab
Akta Hakcipta 1987
memberi kuasa kepada
Terhadap
Penguatkuasaan
Bahagian Penguatkuasa, Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
Hakcipta?
Pengguna dan pihak polis untuk

menguatkuasakan undang-undung tersebut. Akta


itu memberi kuasa yang perlu kepada agensi
penguatkuasa untuk melaksanakan langkah anticetak rompak dengan berkesan. Pemilik hakcipta
perlu mengemukakan aduan rasmi yang disokong
oleh dokumen perlu kepada Bahagian
Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, jika mereka
mengesyaki berlaku pelanggaran. Tindakan yang
sewajarnya akan diambil oleh pihak berkuasa
terbabit.

APAKAH CAP DAGANGAN?

Cap Dagangan ialah apa-apa Tanda yang dapat


membezakan barangan dan perkhidmatan
daripada seorang perniaga dengan peniagapeniaga yang lain.
Cap Dagangan boleh terdiri daripada
perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor
atau kombinasi daripada unsur-unsur tersebut.
Cap Dagangan merupakan alat pemasaran
yang membolehkan pengguna mengenali dan
mengaitkan suatu keluaran dengan perniaga
tertentu.

FUNGSI CAP DAGANGAN

Fungsi Asal
Cap Dagangan dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab
mengeluar atau menjual sesuatu barangan perkhidmatan.
Fungsi Pemilihan
Cap Dagangan memudah dan mempercepatkan pengguna membuat
pilihan semasa membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan
Fungsi Kualiti
Pengguna memilih cap-cap tertentu kerana berkeyakinan barangan
atau perkhidmatan berkenaan terjamin kualitinya.
Fungsi Pemasaran
Peranan Cap Dagangan selaku alat pengiklanan sangat berkesan.
Menjadi kebiasaan pengguna membeli sesuatu keluaran kerana
terpengaruh dengan iklan yang berterusan.
Fungsi Ekonomi
Cap-cap yang telah established di pasaran menjadi asset yang
sangat bernilai. Cap tersebut boleh dilesenkan atau di Franchise
kan.

UNDANG UNDANG YANG


MELINDUNGI CAP DAGANGAN
Akta Cap Dagangan 1976
Peraturan-Peraturan Cap Dagangan
1997(Pindaan 2001)

ADAKAH PENDAFTARAN DI
MALAYSIA MEMBERI
PERLINDUNGAN DI
SELURUH DUNIA?

TIDAK. Sekiranya pemilik cap dagangan


ingin mendapat perlindungan di luar
negeri, mereka perlu membuat
permohonan secara berasingan di setiap
negeri yang dikehendaki. Bagaimana pun
permohonan pendaftaran di Malaysia
boleh digunakan untuk menuntut Hak
Keutamaan bagi pendaftaran di Negaranegara ahli Konvensyen Paris dan WTO.

TEMPOH SAH
PENDAFTARAN

Setiap pendaftaran adalah sah untuk


tempoh sepuluh (10) tahun daripada
tarikh permohonan. Pembaharuan
pendaftaran perlu dibuat bagi setiap
sepuluh tahun selagi masih berminat.

APAKAH YANG
DIDAFTARKAN SEBAGAI

CAP
DAGANGAN
Apa-apa
tanda yang distinktif yang

digunakan oleh mana-mana peniaga


atau pengeluar yang dapat menjadi
pengenalan kepada barangan dan
perkhidmatan yang mereka tawarkan
boleh didaftarkan sebagai cap dagangan.
Tanda- tanda tersebut termasuklah
jenama. logo syarikat atau perniagaan,
label, gambar, lukisan dan sebagainya.

HOW AM I MADE A
BANKRUPT ?

In bankruptcy proceedings, your total judgment debt must be more


than RM30,000. Bankruptcy notice will be issued and served on you.
If you did not response within the time limit for full settlement or
negotiation of settlement proposal, you have committed an act of
bankruptcy.
The court will makes a Receiving and Adjudication order after the
bankruptcy petition has been presented. There are two types of
Bankruptcy petition - Debtor's petition where you present the petition
and Creditors' petition which will be presented by your creditors.
Even if you refuse to acknowledge or agree to the order, a Receiving
and Adjudication order can still be made. Thus you are advise to
cooperate fully once bankruptcy proceedings have begun.
If you dispute the creditors' claims, make sure you try and reach a
settlement before the Receiving and Adjudication Order. The
Receiving and Adjudication Order is made if not contested on the
bankruptcy petition hearing.
You are being declared a bankrupt once the Receiving and
Adjudication Order is made.

BENTUK BENTUK
PERNIAGAAN

Perniagaan milikan tunggal

Tertakluk dibawah akta perniagaan 1956


Didaftarkan dibawah SSM
Bayaran RM30 nagi milikan tunggal yang
menggunakan nama peribadi mengikut
IC dan RM60 jika selain dari nama sendiri

Kelebihan

Mudah untuk ditubuhkan


Pemilik mempunyai kuasa penuh keatas
sebarang keputusan
Maklumat perniagaan dapat dirahsiakan
Keuntungan tak perlu diagihkan
Keuntungan hanya dikenakan cukai
pendapatan individu
Bebas dari cukai syarikat

Kekurangan

Modal terhad
Kesukaran mendapat modal perniagaan
Pemilik mempunyai liabiliti yang tidak
terhad
Kesinambungan perniagaan tidak
terjamin. Jika pemilik bersara atau
meninggal dunia perniagaan terpaksa
ditutup
Kemahiran dan kebolehan terhad

Perkongsian

Dibawah akta perkongsian 1956


Keahlian antara dua hingga dua puluh
orang
Perjanjian tidak mesti ditulis akan tetapi
memudah kan bagi rujukan masa depan
jika terdapat sebarang isu. Cth Ahli
meninggal dunia atau menarik diri

Kelebihan perkongsian

Lebih mudah didaftarkan berbanding


syarikat sendirian berhad
Sumber modal lebih banyak berbanding
milikan tunggal
Tanggungjawab boleh diagih antara ahli
Hubungan antara ahli dan ganjaran
dapat dilihat dengan jelas. Cth kongsi
untung berdasar jumlah modal

Kekurangan

Tanggungjawab terhadap hutang dan


liabiliti perniagaan tak terhad.
Keuntungan pernigaan terpaksa
dibahagikan
Kesinambungan terhad terhadap ahli
perkongsian dan terbubar sekiranya rakan
perkongsian meninggal dunia
Potensi berlaku konflik antara ahli
Pengumpulan modal terhad kepada 20 org

Syarikat Terhad

Tertakluk dibawah akta syarikat 1965


SSM akan keluarkan borang lapan bagi
syarikat awam berhad dan borang 9 bagi
syarikat sendirian berhad
Terbahagi kepada 3 kategori

Syarikat terhad mengikut


saham

Liabiliti terhad mengikut jumlah saham


Sekiranya telah dibayar penuh mereka
tidak mempunyai apa apa tanggungan

Syarikat terhad mengikut


jaminan

Liabiliti ahli terhad mengikut jumlah


jaminan yang akan disumbangkan
sekiranya syarikat mengalami kerugian
dan terpaksa dibubarkan
Ahli adalah dianggap penjamin keatas
hutang sekiranya syarikat dibubarkan

Syarikat tidak terhad

Ditubuhkan atas prinsip tiada had keatas


tanggungan keatas ahli ahli
Tanggungan ahli terhenti setahun
selepas keahliannya dalam syarikat
tamat
Terbahagi 2 kategori
1) SDN BHD
2) AWAM BHD

Syarikat Sendirian Berhad

Ditubuh dibawah akta syarikat 1965


Sekurang-kurangnya 2 ahli diperlukan
Terhad kepada 50 ahli pada satu masa
Ciri ciri
Mempunyai nama sendiri
Boleh didakwa atau mendakwa atas
nama sendiri dimahkamah
mesti meletak perkataan Sendirian
Berhad atau Sdn Bhd dibelakang nama
syarikat

Kelebihan

Tanggungan /liabiliti terhad kepada


sumbangan modal ahli sahaja
Lebih mudah mendapat modal
Penerusan hayat syarikat adalah terjamin
dan tidak akan terbubar dengan kematian
,penarikan diri atau persaraan
Pemegang saham dilindungi oleh
perundangan.Berhak mendapat bonus
/dividen jika diputuskan syarikat
Pemilik tidak dibebankan dengan
tanggungjawab pengurusan

Kekurangan

Sukar atau memakan masa untuk ditubuhkan


Cukai berganda perlu dibayar
Saham tidak boleh dijual melalui pasaran
saham
Kerahsian maklumat .Tiada kerahsian segala
rekod dan laporan berkaitan kewangan dan
perjalanan syarikat perlu didedahkan kepada
pemegang saham.Kerajan dan pemiutang
juga boleh mengetahui maklumat ini.
Kemungkinan hilang kawalan terhadap
syarikat bila majoriti saham dibeli

Syarikat awam berhad

Jika sykt Sdn Bhd ingin menambah


jumlah ahli dr 50 ke atas bolehlah
mengubah ke awam bhd
Bilangan ahli tidak terhad tetap
sekurang kurangnya 7 ahli
Boleh menjual saham dipasaran saham
Mesti mengeluarkan imbangan duga dan
laporan tahunan yang diaudit pada tiap
tahun

Kelebihan

Saham boleh dijual beli dipasaran saham


Boleh mempelawa orang ramai membeli
saham
Lebih mudah mendapatkan
modal(saham/Bon/pinjaman)

Kekurangan

Sukar menekalkan suasanan dan


perhungungan rapat antara pengurusan
dan kakitangan dan atara pemegang
saham dan pengurusan
Bilangan ahli terlalu ramai
Lebih rumit diuruskan dan akta syarikat
1965 lebih ketat untuk menjaga
kepentingan pemegang saham
Berbagai cukai dikenaikan