Anda di halaman 1dari 34

1.

Pengenalan
Setiap manusia senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya, bahkan
cenderung hidup berkelompok atau berorganisasi untuk mencapai tujuan
bersama yang tidak mungkin dicapai bila ia sendiri. Interaksi dan kerja
sama ini akan terus berkembang dengan teratur sehingga membentuk
wadah yang disebut dengan organisasi. Interaksi atau hubungan antar
individu-individu dan kelompok/Kumpulan dalam setiap organisasi akan
memunculkan
menimbulkan

harapan-harapan.
peranan-peranan

masing-masing

individu

untuk

Harapan

ini

tertentu yang
mewujudkan

kemudian

akan

harus diemban oleh

visi,

misi,

dan

tujuan

organisasi/kelompok. Komunikasi adalah "suatu proses dalam mana


seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat
menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan
lingkungan dan orang lain.
Mr.

A.

Winnet

mendefinisikan

komunikasi

sebagai

bentuk

peralihan maksud, sebuah proses untuk memberikan maksud melalui


serangkaian tahapan atau aktivitas kepada penerima. Karlfried Knapp
membuat pengertian komunikasi yang lebih rumit yaitu komunikasi
adalah

sebuah

interaksi

antarpribadi

(Interpersonal

interaction).

Komunikasi juga adalah suatu proses penyampaian maklumat dari satu


pihak kepada pihak lain. Komunikasi berasal dari bahasa latin Communis
yang bermaksud sama dan melalui perkataan ini dapat diertikan bahawa
komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian
pesan

dan

orang

yang

menerima

pesan.

perbuatan

menghantar

matklumat; dan Komunikasi juga adalah proses untuk bertukar-tukar


maksud;supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh
mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa
gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan.

Definisi komunikasi terbahagi kepada enam elemen. Yang pertama iaitu


kandungan, iaitu apakah yang ingin disampaikan pada sesuatu mesej
tersebut. Melalui mesei ini, penghantar perlu memastikan mesej yang
dihantar dapat difahami dan sampai kepada penerima mesej.

Gambar 1: kandungan yang dihantar kepada penerima.


Yang kedua iaitu penghantar iaitu sumber dari siapa mesej tersebut dan
ingin disampaikan kepada siapa dan melalui elemen yang kedua ini akan
timbul tentang bentuk elemen mesej yang ingin disampaikan. Proses ini
juga penting dalam aktiviti berkomunikasi sesama manusia. Terutama
dalam organisasi kecil dan organisasi besar.

Gambar 2: proses menghantar mesej


Yang keempat adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan
mesej tersebut. Elemen yang kelima adalah penerimaan atau sasaran
mesej tersebut dan elemen yang keenam adalah tujuan mengapa ingin
menyampaikan mesej tersebut. Pada umumnya, komunikasi dilakukan
secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya,
komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik
badan,

menunjukkan

sikap

tertentu,

misalnya

tersenyum,

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut


komunikasi nonverbal.
1.1.1 Jenis-Jenis Komunikasi
Dalam komunikasi terdapat beberapa jenis, antaranya adalah komunikasi
jenis

pemberitahuan,

iaitu

untuk

memberitahau

sesuatu

perkara,

peristiwa, peraturan, berita dan sebagainya. Komunikasi pemujukan pula


adalah untuk memujuk, menerima, mendengar dan memahami peraturan
yang diwartakan. Manakala komunikasi pengilhaman pula memberikan
idea, ilmu, pengajaran dan ilham kepada penerima terhadap apa yang
disampaikan oleh penutur. Jenis komunikasi lain adalah komunikasi
ucapan yang memperjelaskan mengenai beberapa bentuk ucapan, iaitu
ucapan majlis penyampaian hadiah, majlis keraian, berpidato dan
sebagainya.
Terdapat juga jenis komunikasi perbincangan sama ada dalam
bentuk kumpulan kecil mahupun kumpulan besar komunikasi jenis
perbincangan

ini

adalah

untuk

mendapatkan

idea,

menyelesaikan

masalah, membuat keputusan dan sebagainya. Ada juga komunikasi


penerangan yang bertujuan untuk memberikan penerangan, penjelasan
dan

pengetahuan

tentang

sesuatu

perkara

serta

peraturan

yang

dipersetujui bersama. Selain itu, ada juga komunikasi iklan yang


bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sesuatu acara,
3

perkhidmatan dan barangan baru yang masih tidak diketahui oleh


pengguna atau pelanggan. Terdapat juga jenis komunikasi media, iaitu
media cetak dan juga media elektronik yang ingin menerangkan,
menjelaskan dan memberitahu sesuatu kepada penerima dan pembaca.
1.1.2 FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI
Komunikasi terdapat beberapa fungsi, antara fungsi komunikasi adalah:
Komunikasi Sosial.
Fungsi komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting
untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan
hidup,

memperoleh

kebahagiaan,

terhindar

dari

tekanan

dan

ketegangan, antara lain komunikasi yang bersifat menghibur, dan


memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja
sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Tanpa komunikasi, orang tidak akan tahu panduan untuk memahami dan
menafsirkan situasi yang ia hadapi. Contoh fungsi komunikasi sosial
lainnya adalah Komunikasi sebagai pembentukan konsep-diri Konsep diri
itu adalah mengenai seseorang dan itu hanya diperoleh dari informasi
yang diberikan orang lain kepada kita, dengan cara berkomunikasi.
Sebagai pernyataan eksistensi-diri Orang berkomunikasi menunjukan
bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini
disebut sebagai aktualisasi diri. Contohnya, ketika kita berkata-kata, kita
memerlukan komunikasi yang baik
komunikasi ekspresif
dilakukan sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ini ada
kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif bertujuan
mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi
tersebut

digunakan

perasaan

(emosi)

sebagai
kita.

alat

Perasaan

untuk

menyampaikan

perasaan

tersebut

perasaan
terutama

dikomunikasikan melalui pesanan nonverbal. Perasaan sayang, peduli,


rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat
disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal.

Emosi juga dapat disalurkan lewat puisi,lagu, tarian dan sebagainya.


Komunikasi Instrumental
Komunikasi

instrumental

menginformasikan,

memiliki

mengajar,

beberapa

mendorong,

tujuan

mengubah

umum,

iaitu

sikap

dan

keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan


menghibur. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek atau
jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh
pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati,
keuntungan material, ekonomi, politik, dan lain-lain. Taktik verbal dan
nonverbal, seperti bercakap sopan, pakaian yang sopan dan sebagainya.
Taktik itu sering kita lihat, misalnya ketika kempen politik.

Gambar 3: contoh komunikasi instrumental


kumpulan kecil dan kumpulan besar adalah antara cabang daripada
komunikasi itu sendiri dan sering dikaitkan dengan kerja berkumpulan.
Komunikasi kumpulan kecil didefinisikan sebagai himpunan individu
yang berkongsi matlamat dan berinteraksi antara satu sama lain secara
langsung atau tidak langusng.

Devito juga mengatakan bahawa

kumpulan adalah himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi


bagi mencapai matlamat yang sama. Antara elemen di dalam kumpulan
5

adalah tujuan atau matlamat kumpulan, komunikasi, struktur dan saiz


kumpulan. Selain itu, komunikasi kumpulan kecil dan kumpulan besar
juga sering dikaitkan dengan komunikasi organisasi iaitu komunikasi
yang lebih kepada komunikasi secara berkumpulan sama ada organisasi
kecil ataupun organisasi yang lebih besar. Komunikasi kumpulan kecil
dan kumpulan mepunyai peranannya yang tersendiri.

2.1 Komunikasi kumpulan kecil dan komunikasi kumpulan besar


Kumpulan

adalah

sebilangan

individu

berkumpul

bersama

dan

mempunyai matlamat yang sama. Kumpulan juga adalah individu yang


terdiri daripada tiga atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung
dan ingin mencapai matlamat tertentu secara bersama yang biasanya
menggunakan komunikasi secara langsung. Komunikasi pula merujuk
kepada satu proses penghantaran maklumat di mana penyampai
(individu) menyampaikan sesuatu mesej kepada penerima dengan
menggunakan medium tertentu sama ada secara langsung ataupun tidak
langsung.
2.1.2 Definisi kumpulan kecil
Komunikasi

kumpulan

kecil

adalah

satu

proses

komunikasi

yang

melibatkan tiga orang dan tidak melebihi dua belas atau lima belas orang
dalam sesuatu kumpulan di mana setiap ahli di dalam kumpulan saling
berinteraksi dalam memberikan maklumat dan berkongsi pendapat untuk
sesuatu matlamat yang sama. Menurut Tubbs (2000), kumpulan kecil
didefinisikan sebagai proses komunikasi tiga atau lebih ahli kumpulan
secara lisan atau bukan lisan dengan tujuan mempengaruhi antara satu
sama lain. Manakala, menurut Ezhar (1999), komunikasi kumpulan kecil
adalah satu himpunan individu yang berstruktur dan berkongsi matlamat.
Mereka berinteraksi untuk menterjemahkan matlamat tersebut. Faktor
yang mendorong penyatuan kumpulan kecil ialah matlamat, struktur dan
6

komunikasi. Sarjana lain mendefinisikan komunikasi kumpulan kecil


melalui tiga perkara iaitu saiz, interaksi dan matlamat.
2.1.3 Saiz kumpulan kecil
Penyelidikan yang dijalankan oleh Fisher (1980) mendapati bahawa
sesuatu kumpulan kecil itu seharusnya mempunyai tidak kurang daripada
tiga dan tidak melebihi dua belas orang ahli.

Ezhar (1999) pula

berpendapat, saiz dalam kumpulan kecil sekurang-kurangnya tiga orang


diperuntukkan untuk membentuk satu kumpulan. Menurut beliau lagi,
tiada peraturan yang menetapkan ahli kumpulan tetapi menganggap ahli
kumpulan kecil adalah antara tiga hingga dua puluh orang.Kumpulan
yang mempunyai saiz antara tiga hingga dua belas orang tidak akan

menghalang ahli-ahli di dalam kumpulan berkomunikasi dengan lebih baik


dan cekap antara satu sama lain. Ini bermakna komunikasi kumpulan
kecil hanya akan terjadi jika sesuatu kumpulan mempunyai antara tiga
hingga dua belas orang sahaja kerana melalui saiz ini proses komunikasi
dalam kumpulan tidak menghadapi halangan dan setiap ahli berinteraksi
antara satu sama lain.
2.1.4 Interaksi komunikasi kumpulan kecil
Setiap ahli dalam kumpulan kecil sepatutnya dapat berkomunikasi secara
bebas dan terbuka. Setiap ahli di dalam kumpulan akan membentuk
norma-norma tertentu apabila perbincangan berlaku dan pada masa yang
sama setiap ahli dalam kumpulan akan membentuk peranan tertentu
yang

akan

keseluruhan.

memberi
Adler

kesan

dan

terhadap

Elmhorst

interaksi

(2002)

kumpulan

berpendapat

secara

komunikasi

kumpulan kecil hanya akan berlau apabila individu-individu dalam


kumpulan mula bertukar maklumat antara satu sama lain.
2.1.5 Matlamat dalam komunikasi kumpulan kecil
Pembentukan kumpulan kecil harus mempunyai tujuan atau matlamat.
7

Setiap ahli dalam kumpulan harus perlu bekerjasama untuk mencapai


sesuatu matlamat. Matlamat inilah yang akan membawa penyatuan
dalam kumpulan dan mengikat ahli-ahli apabila berlaku perselisihan
faham.
2.1.6 Definisi kumpulan besar
Komunikasi kumpulan besar adalah satu proses interaksi yang berlaku
dalam satu kumpulan lebih daripada lima belas atau lebih orang yang
berinteraksi dalam usaha untuk mencapai matlamat sama ada melalui
komunikasi secara langsung ataupun melalui pengantara. komunikasi
kumpulan besar adalah seperti pengucapan awam di mana seorang
menyampaikan maklumat kepada lebih ramai penerima mesej sekali gus.
Menurut Koeheler, Anatol dan Applbaum (1978) menyatakan komunikasi
atau pengucapan awam dilihat sebagai satu kaedah yang sangat
berkesan dalam mencapai dan memotivasikan sejumlah khalayak yang
ramai. Komunikasi kumpulan besar dapat dihuraikan melalui tiga elemen
iaitu maklumat, retorik dan gelagat.
2.1.7 Maklumat dalam komunikasi kumpulan besar
Pendekatan ini mengandaikan setiap ahli komunikasi kumpulan besar
seharusnya melibatkan penyampaian mesej berbentuk fakta kepada
khalayak tanpa sebarang percubaan untuk mempengaruhi keputusan
mereka. Melalui pendekatan ini, apabila khalayak diberikan fakta yang
sebenar mereka mampu membuat keputusan yang lebih baik. Menurut
Littlejohn (1998) menyatakan, apabila satu fakta yang tidak berat sebelah
dikemukakan oleh penyampai, kecenderungan khalayak untuk membuat
keputusan yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan percubaan
menyampaikan fakta yang tidak jelas dan mempunyai dua makna.
Apabila wujud keadaan ini, kecenderungan khalayak membuat keputusan
yang samar juga adalah tinggi. Ini bermakna, dalam komunikasi
kumpulan besar setiap individu yang terlibat akan membuat penilaian
masing-masing

terhadap

maklumat

yang

dipersembahkan

oleh

penyampai. Dalam lain perkataan juga, khalayak hanya boleh diarahkan


membuat

kesimpulan

yang

tepat

apabila

sesuatu

fakta

itu

dipersembahkan secara jelas dan bermatlamat.


2.1.8 Retorik dalam komunikasi kumpulan besar
Dalam pendekatan retorik, komunikasi kumpulan besar ditakrifkan
sebagai percubaan memujuk khalayak secara semula jadi ataupun
dengan erti kata lain penyampai berkomunikasi dengan khalayak mereka
dengan niat untuk mempengaruhi.
2.1.9 Gelagat dalam komunikasi kumpulan besar
Komunikasi kumpulan besar melalui pendekatan ini dilihat sebagai
percubaan mencapai matlamat sama ada melalui maklumat atau
memujuk. Pendekatan ini mendefinisikan komunikasi kumpulan besar
sebagai satu gelagat yang akan menggambarkan bahawa penyampaian
mesej telah mencapai matlamat komunikasinya pendekatan gelagat ini
merupakan

gabungan

diantara

pendekatan

maklumat

dan

juga

pendekatan retorik. Ini bermakna pendekatan gelagat ini berpendapat


komunikasi kumpulan besar merupakan satu tindakan spesifik yang
digunakan

oleh

penyampai

mesej

untuk

mencapai

matlamat

komunikasinya.
3.1 Maksud organisasi Komunikasi
Komunikasi didefinisikan penyampaian maklumat dari satu orang ke
orang lain. Menurut Everret M.Rogers beliau menyatakan komunikasi
adalah satu proses yang dialihkan dari satu sumber ke penerima yang
lain dengan tujuan mengubah pola perilaku mereka. Dalam komunikasi
organisasi ini kita akan melihat bagaimana seseorang tersebut bertindak,
berfikir dalam satu keadaan organisasi. Manakala definisi

organisasi

menurut Pace and Faecules beliau mengemukakan organisasi mmpunyai


dua pendekatan iaitu objektif dan subjektif. Maksud pendekatan objektif
disini adalah perilaku dan tindakan di dunia yang nyata manakala
subjektif pula dimaksudkan sebagai proses atau idea-idea kreatif yang
9

terdapat di dunia luar. Jadi berdasarkan pendekatan objektif organisasi


dimaksudkan sebagai perilaku yang bersifat konkrit manakala subjektif
dimaksudkan sebagai proses. Maka menurut kedua-dua pendekatan
organisasi adalah didefinasikan sebagai memproses perilaku manusia.
3.1.1 Sistem Komunikasi organisasi
Organisasi pasti mempunyai struktur yang mendukung dan menjadi dasar
dalamperilaku komunikasi didalam organisasi, perilaku ini berkembang
menjadi sistem-sistemkomunikasi. Sistem komunikasi didalam organisasi
secara

mendasardibagi

menjadi

duabagian,

yaitu

formal

dan

informal.Komunikasi didalam organisasi lebih kompleks, tidak seperti


komunikasiinterpersonal
organisasi
komunikasi

dan

membutuhkan
setiap

komunikasi

kelompok.

sistem-sistemyang

anggotanya.

Sistem

Komunikasi

mengatur
ini

ada

perilaku
untuk

menjelaskankomunikasi organisasi secara deduktif maupun induktif.


Sistem ini dapat menjelaskanperilaku komunikasi komunikasi organisasi
(induktif),

maupun

untuk

membuat

perilakukomunikasi

didalam

organisasi (deduktif)

3.1.2 Struktur organisasi komunikasi


Struktur organisasi komunikasi didefinisikan sebagai susunan orang
dalam unit atau pangkat masing-masing serta interaksi antara satu unit
ke unit lain. Struktur ini juga mengambarkan bagaimana satu tugasan
dibahagikan atau dikoordinasikan antara satu sama lain. Struktur
organisasi komunikasi .Struktur organisasi dibahagi kepada dua iaitu
formal dan informal. Struktur organisasi yang formal adalah struktur yang
terdiri daripada pihak atasan dan mempunyai komunikasi interpersonal
yang kuat. Manakala informal pula terdiri daripada orang-orang yang
mengikut arahan pihak atasan. Komunikasi disini amat penting dalam
10

struktur organisasi ini. Hal ini kerana sesuatu perkerjaan berjalan lancar
atau tidak bergantung kepada kelancaran komunikasi. Tambahan pula,
sekiranya komunikasi tersebut tidak dijalan dengan lancar maka berlaku
masalah informasi tidak tepat. Hal ini kerana sekiranya informasi tidak
tepat maka ramai orang menyampaikan informasi yang berbeza maka
berlakular kekeliruan dan mungkin juga berlaku persengkataan. Oleh itu,
komunikasi amat penting untuk kelancaran sesuatu organisasi. Selain itu,
komunikasi juga dikaitkan dengan kemahiran dan kepimpinan dalam
sesebuah organisasi.
3.1.3 Fungsi organisasi
3.1.3.1 Fungsi informatif
Fungsi informatif dalam organisasi ini dilihat sebagai satu sistem
memproses maklumat. Hal ini bermakna semua anggota dalam sesebuah
organisasi berharap akan memperoleh informasi yang tepat pada masa
dan,benar. Ini menyebabkan setiap anggota berkayakinan dalam berkerja
serta dapat mengelak kerugian atas daripada tindakan yang salah.
Informasi ini juga dapat mengelakan berlakunya konflik kerana salah
faham antara satu sama lain. Tambahan pula, menjamin kelancaran kerja.
Selain itu, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat
memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.
Informasi yang
didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan
pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen
membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi
ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi.
Sedangkan

karyawan

(bawahan)

membutuhkan

informasi

untuk

melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan


keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya.
3.1.1.2 Fungsi regulatif
Fungsi regulatif berkaitan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam
sesuatu organisasi. Fungsi regulatif dibahagi kepada dua fungsi yang utama
11

iaitu
1. Orang atasan
Orang yang berada dalam pengurusan atasan yang mengendalikan
pekerja bawahan. Mereka yang bertanggungjawab dalam menyampaikan
informasi-informasi kepada orang lain. Pegurusan atasan akan bertindak
menjadi

penyampai

kepada

segala

maklumat

kepada

pengurusan

bawahan untuk memastikan maklumat sampai kepada orang bawahan.


2.

Orang bawahan
Mereka yang mengikut arahan tersebut. Dan menjalankan arahan
mengikut

kehendak

pihak

atasan.

Mereka

hanya

mengendalikan

peraturan yang ditetapkan oleh pihak atasan.


3.1.1.3 Fungsi persuasive
Fungsi ini didefinisikan sebagai berkomunikasi untuk mempengaruhi
pilihan

seorang.

Hal

ini

bermaksud

mempengaruhi

dengan

cara

menyedarkan orang dengan memodifikasikan fikiran mereka. Mengikut


persuasive seseorang itu tidak boleh dipaksa malah harus menjalankan
mengikut sukarela. Persuasive merupakan usaha untuk mengubah sikap
melalui

penggunaan

komunikator

dan

pesan,

berfokus

pendengar.

terutama

Sehingga

pada

komunikasi

karakteristik

persuasif

lebih

jelasnya merupakan komunikasi yang berusaha untuk mengubah sikap


receiver melalui penggunaan pesan yang dilakukan penghantar De Vito
menjelaskan

komunikasi persuasive dalam buku Komunikasi Antara manusia sebagai


Pembicaraan persuasive mengetengahkan pembicaraan yang sifatnya
memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada
khalayak.

Akan

tetapi

tujuan

pokoknya
12

adalah

menguatkan

atau

mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat,


dan

himbauan

motivasional

harus

bersifat

memperkuat

tujuan

persuasivenya. Komunikasi persuasive merupakan bentuk komunikasi


yang mepengaruhi komunikannya sehingga bertindak sesuai dengan apa
yang dinginkan oleh komunikatornya mungkin juga dapat merubah sikap
dari komunikannya, namun pesan yang akan disampaikan komunikator
kepada komunikannya harus menjadi hal besar yang perlu di perhatikan
karena akan merubah sikap dan perilaku komunikannya. Hal yang dapat
mempengaruhi dalam komunikasi persuasive diantaranya, komunikator,
pesan, saluran, penerima.
3.1.1.4 Fungsi integratif
Fungsi integratif bermaksud setiap organisasi menyediakan saluran yang
memungkinkan pekerja dapat melaksanakan tugas dengan baik .
Terdapat dua saluran iaitu formal dan informal. Formal bermaksud
menyampaikan maklumat kepada pekerja melalui laporan kemajuan
organisasi atau buletin. Manakala informal bermaksud menyampaikan
meklumat melalui perbincangan antara seunit. Penyediaan saluran ini
membolehkan setiap ahli berkerjasama antara satu sama lain dan
mengeratkan hubungan antara mereka
4.1 Kelebihan kerja berkumpulan
Dengan melakukan kerja berkumpulan membantu kita mendapatkan
serta mempunyai banyak maklumat dan idea. Hal ini kan membantu kita
mendapatkan banyak maklumat serta bertukar-tukar dan dengan ahli
kumpulan berkongsi maklumat dan bertukar-tukar pandangan. Kumpulan
mempunyai daya kreatif yang lebih berbanding daya daya kreatif orang
perseorangan. Pembelajaran secara berkumpulan adalah lebih berkesan
berbanding pembelajaran seorang diri. Penglibatan dalam kumpulan
memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan
sosial misalnya dapat mewujudkan jaringan hubungan dengan orang lain.

13

Sungguh

pun

bekerja

secara

kumpulan

digalakkan

kerana

mempunyai pelbagai kelebihan-kelebihannya yang tersendiri, namun


kerja dalam kumpulan juga tidak terlepas daripaa kelemahan dan
masalah yang tersendiri. Hal ini timbul disebabkan ada anggota dan pihak
yang tidak mengetahui dan memahami tugas masing-masing. Namun
kelemahan kelemahan ini boleh di atasi. Cara mengatasi adalah dengan
Anggota kumpulan mungkin perlu didesak atau didorong didesak atau
terdorong untuk mengikut pendapat majoriti jika berlaku percanggahan
pendapat atau tugasan. Femonomena ini

dikenali sebagai pemikiran

kelompok. Masalah pemikiran ini boleh menjejaskan proses pembuatan


keputusan dan kualiti keputusan.
Selain

itu,Ada

kemungkinan

anggota

mendominasikan

perbincangan atau kumpulan bagi tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan


Wujud sikap bergantung kepada anggota lain dengan anggapan anggota
lain akan melakukannya. Bagi kerja Kumpulan selalunya, berbanding
dengan individu, mengambil masa untuk menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Terdapat tiga perkara yang perlu diambil kira dalam
penggunaan kaedah kumpulan iaitu:
1. Anggota di dalam kumpulan tersebut mesti boleh menyumbang dan
mempunyai pngetahuan
2. mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk menjayakan
kumpulan.
3. Kepimpinan kumpulan tersebut diterima.
4. Iltizam dari semua yang terbabit adalah sangat di
perlukan.

14

4.1.1 PERANAN KOMUNIKASI ORGANISASI


Menurut Scott dan T.R. Mitchell (1976) komunikasi mempunyai empat
fungsi dalam organisasi, yakni: 1) kendali (kontrol/ pengawasan), 2)
motivasi, 3) pengungkapan emosional, dan 4) informasi. Sebenarnya
banyak sekali hasil penelitian para ahli yang menemukan fungsi
komunikasi (pesan) dalam organisasi. Seperti pendapat Khan dan
Katz yang mengatakan ada empat fungsi utama yaitu: yang berkenaan
dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengurusan organisasi.
Sementara Redding mengemukakan ada tiga alasan diperlukannya
komunikasi dalam organisasi untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam
organisasi, untuk pemeliharaan, dan untuk kemanusiaan. Sedangkan
menurut Thayer ada lima yaitu,untuk memberi informasi, membujuk,
memerintah,

memberi

instruksi,

dan

mengintegrasikan

organisasi.

Terakhir Greenbaumn mengemukakan bahwa fungsinya adalah untuk


mengatur, untuk melakukan pembaruan, integrasi, memberikan informasi
dan instruksi.
Tidak ada satupun dari masing-masing fungsi tersebut dilihat
lebih penting dari pada fungsi lainnya. Setiap organisasi mempunyai
hierarki wewenang dan panduan formal yang harus dipatuhi oleh para
karyawannya. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan setiap
individu dan kelompok untuk membuat/ mengambil keputusan. Agar
kinerja efektif masing-masing kelompok perlu mempertahankan berbagai
kontrol terhadap anggotanya, merangsang dan memotivasi para anggota
untuk bekerja, menyediakan sarana untuk mengungkapkan emosi, dan
mengambil

keputusan.

Dapat

disimpulkan

bahwa

setiapinteraksi

komunikasi dalam organisasi menjalankan satu atau lebih dari lima fungsi
di atas.
4.1.2 Jaringan Komunikasi
Menurut De Vito (1997), jaringan komunikasi adalah saluran yang
digunakan untuk meneruskan pesanan atau maklumat dari seseorang ke
orang lain dalam organisasi. Jaringan organisasi ini berbeza
15

besar dan

strukturnya pada masing-masing organisasi, dan biasanya disesuaikan


dengan kepentingan dan tujuan organisasi tersebut. Secara umum
jaringan komunikasi dapat dibezakan atas dua bagian yaitu: 1) jaringan
komunikasi Formal dan 2) jaringan komunikasi Informal. Dengan kata lain
hubungan yang terjadi dalam organisasi dapat terjadi secara formal dan
informal. 1) Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi diantara
para anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan
ditentukan dalam struktur organisasi formal. Komunikasi formal ini
mencakup susunan tingkah laku organisasi,
pembagian tugasan atau tanggung jawab tertentu, posisi jabatan, dan
distribusi pekerjaan. Ada tiga bentuk arus komunikasi dalam jaringan
komunikasi formal seperti yang tertera dalam struktur iaitu:
1. Downward communication (komunikasike bawah)
2. Upward communication (komunikasi ke atas)
3. Horizontal communication (komunikasi horizontal)
4.1.3 Komunikasi ke Bawah
Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari atas
ke bawah. Komunikasi ke bawah biasanya diberikan oleh pimpinan
kepada bawahan atau kepada para anggota organisasi dengan tujuan
untuk memberikan pengertian mengenai apa yang harus dikerjakan oleh
para anggota sesuai dengan kedudukannya. Pesan-pesan tersebut dapat
dijalankan melalui kegiatan: Pengarahan, petunjuk, perintah, teguran,
penghargaan, dan keterangan umum. Menurut Lewis (dalam Arni, 2002),
komunikasi

ke

bawah

juga

dimaksudkan

untuk

merubah

sikap,

membentuk pendapat, mengurangi ketakutan, dan kecurigaan yang


timbul karena salah informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Komunikasi ke bawah ini
dapat diberikan secara lisan, tertulis, dengan gambar atau simbol-simbol,
dalam bentuk surat edaran, pengumuman atau buku-buku pedoman
karyawan/anggota

16

4.1.4 Horizontal
Komunikasi horizontal atau mendatar terjadi diantara orang-orang yang
mempunyai

kedudukan

disampaikan

biasanya

sederajat

atau

berhubungan

satu

dengan

level.

Pesan

tugas-tugas,

yang
tujuan

kemanusiaan, saling memberi informasi, penyelesaian konflik, dan


koordinasi. Selain itu juga dimaksudkan untuk memelihara keharmonisan
dalam organisasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara; rapat rapat
komit, interaksi informal, memo dan nota, dan lain-lain.
2) Komunikasi Informal adalah komunikasi yang terjadi diantara para
anggota organisasi atas dasar kehendak pribadi, tanpa memperhatikan
posisi/kedudukan mereka dalam organisasi. Informasi dalam komunikasi
informal ini mengalir ke atas, ke bawah, atau secara horizontal, dan ini
terjadi jika komunikasi formal kurang memuaskan anggota akan informasi
yang diperlukan. Komunikasi informal disebut juga dengan grapevine
(desas desus) cenderung berisi laporan rahasia mengenai orang, atau
kejadian-kejadian di luar dari arus informasi yangmengalir secara resmi.
Namun

walaupun

informasinya

bersifat

informal,

grapevine

ini

bermanfaat bagi organisasi. Bagi pimpinan grapevine dapat menjadi


masukan tentang perasaan karyawannya, sedangkan bagi sesama
karyawan komunikasi informal ini bisa menjadi saluran emosi mereka.
Agar komunikasi berjalan efektif maka diperlukan jaringan komunikasi
(network) baik yang bersifat formal maupun informal.
4.1.5 Komunikasi kumpulan kecil
Komunikasi

dapat

didefinisikan

sebagai

satu

proses

mewujudkan

kesamaan dengan cara berkongsi maklumat secara lisan dan bukan lisan.
Manakala, komunikasi kumpulan kecil pula ialah sebagai koleksi individu
yang mana saling berhubung antara satu sama lain untuk tujuan tertentu
dan memiliki darjah organisasi di antara mereka. Menurut Tim Moorhead,
1999, kumpulan kecil perlu dianggotai 3 orang ahli dan tidak melebihi
daripada 12 atau 15 ahli. Kumpulan adalah himpunan individu yang

17

berkongsi maklumat dan berinteraksi antara satu samalain secara


langsung atau tidak langsung. Menurut Devito, 1997, kumpulan adalah
himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai
matlamat yang sama. Selain itu, menurut Beebe & Masterson, 1994,
komunikasi kumpulan kecil merupakan proses bersemuka dalam kalangan
individu yang berkongsi matlamat dan merasakan diri sebagai ahli
kumpulan yang saling bergantung dan mempengaruhi antara satu sama
lain. Manakala, menurut Tubbs, 1998, ia adalah proses anggota kumpulan
bertukar dan berkongsi maklumat lisan dan bukan lisan sama ada secara
bersemuka atau tidak.

Komunikasi

kumpulan

kecil

berfungsi

atau

berperanan

melibatkan

peranan 3 kategori peranan iaitu peranan tugas kelompok, peranan


pemelihara

kelopok

dan

peranan

individu.

Ellis

&

Fisher,

1994,

menyatakan peranan timbul lantaran apa yang kita harapkan dari diri kita
dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Peranan boleh diperolehi
secara formal atau tidak formal. Peranan tugas kelompok dan peranan
pemelihara kelompok adalah berkaitan dengan matlamat kumpulan iaitu
matlamat pencapaian dan matlamat penjagaan kumpulan. Matlamat
pencapaian kumpulan adalah hasil yang diinginkan
penjagaan

kumpulan

adalah

merujuk

kepada

dan matlamat

usaha

mengendali,

mengukuh dan mensejahterakan kumpulan.


Peranan tugas kelompok adalah seperti peranan dalam membuat
keputusan, menyelesaikan masalah dan mencetuskan idea-idea baru dan
lain-lain. Manakala, peranan pemeliharaan kelompok pula ialah peranan
yang dimainkan oleh ahli untuk memelihara hubungan emosional dengan
berperanan

bertindak

sebagai

penggalak,

peleraiatau

pendamai,

pengkompromi, pengawal, pengasas piawai, pengikut dan sebagainya.


Seterusnya peranan individu ialah usaha individu dalam kumpulan untuk
memenuhi keperluan peribadi yang tidak relevan dengan tugasan
kumpulan atau matlamat kumpulan dan biasanya individu ini selalu
18

bertindak

sebagai

penyerang,

penghambat,

pencari

nama

dan

seumpamanya.
Keberkesanan komunikasi kumpulan kecil adalah merujuk kepada
elemen-elemen dalam kumpulan iaitu tujuan atau matlamat kumpulan,
komunikasi,

struktur,

perjuangan

dan

saiz

kumpulan,

pegangan.

Kesemua

kepimpinan,

hubungan

elemen

penting

ini

dan
untuk

memestikan pengurusan kumpulan kecil ini berjaya. Selain itu ia juga


berkaitan dengan keberkesanan prinsip kesamaan dalam komunikasi
kumpulan kecil iaitu prinsip kesamaan perkataan, kesamaan makna dan
kesamaan kepercayaan atau keyakinan. Di samping itu, peneguhan
kumpulan juga penting iaitu bagaimana kumpulan kecil ini boleh berjaya
dengan

berkesan

ialah

melibatkan

perjuangan

dan

pegangan,

komunikasi, struktur, kepimpinan dan hubungan.

Pada masa yang sama ia juga merujuk kepada konsep rasional iaitu
individu haruslah berfikir secara kritikal dalam sebarang perbincangan,
terbuka dan mendengar secara aktif terhadap hujah dan bukti, berani dan
boleh menerima perbezaan pendapat dan berlapang dada dengan
kritikan, teguran dan sanggahan. Konsep adil iaitu memenuhi dan
menunaikan hak anggota serta konsep kenal iaitu merangkumi tahu
tentang kepakaran, kemahiran, sikap, minat, kepercayaan, kebencian,
kelebihan dan kelemahan bentuk direktori dan inventori untuk tujuan
mengenali

anggota,

menyesuaikan

keupayaan

anggota

dan

pembahagian

memperkukuhkan

tugas

dengan

kumpulan.Seterusnya,

keberkesanan akan wujud jika setiap ahli kumpulan dapat menyesuaikan


diri dalam kumpulan. Bagi menyesuaikan diri dalam kumpulan, terdapat 5
perkara yang perlu difahami oleh setiap kumpulan iaitu peranan, norma,
status, kuasa dan kepercayaan.
Setiap

ahli

kumpulan

perlu

faham

tentang

peranan

dan

melaksanakan peranan masing-masing selaras dengan 3 klasifikasi

19

peranan iaitu peranan tugas kelompok, peranan pemelihara kelompok


dan peranan individu kerana jika perkara ini dapat difahami maka
sebarang matlamat kumpulan dapat dicapai dengan baik. Selain itu,
norma dalam kumpulan iaitu, peraturan atau piawai yang perlu dipatuhi
ahli

kumpulan

kumpulan

dan

untuk
norma

memudahkan
inilah

yang

proses
akan

pencapaian
menjadi

matlamat

amalan

yang

membudayakan kumpulan kerana norma menyatakan apa yang elok dan


tidak elok, apa yang sesuai dan apa yang perlu dan tidak perlu,
seterusnya, status iaitu kedudukan sosial atau kepentingan ahli dalam
sesebuah kumpulan sama ada tinggi atau rendah status ahli dalam
kumpulan akan mempengaruhi cara bercakap.
Menurut kajian Beebe & Masterson, 1994, mendapati orang
berstatus tinggi lebih berkomunikasi daripada orang berstatus rendah,
orang berstatus tinggi sukaberkomunikasi dengan orang berstatus tinggi,
orang berstatus tinggi lebih berpengaruh membuat keputusan dan orang
bertastus rendah pula lebih mengarahkan komunikasinya kepada orang
berstatus tinggi serta ramai ahli atidak menhiraukan komen atau
pendapat orang berstatus rendah. Manakala, kuasa dalam kumpulan,
iaitu pengaruh dalam kumpulan yang mampu menimbulkan keakuran
yang mana terdapat 5 jenis kuasa yang akan berperanan dalam sesebuah
kumpulan iaitu kuasa koersif yang memberi ganjaran apabila ahliatau
kumpulan berjaya melakukan sesuatu tugasan dan hukuman kepada ahli
jika gagal melaksanakan tugas atau peranan nya. Manakala, kuasa
keahlian

pula

ialah

ada

pengetahuan,

kepakaran,

pengalaman,

ketrampilan atau kemampuan dan seterusnya kuasa bermaklumat iaitu


mempunyai maklumat kritikal dan terbaru yang amat diperlukan oleh ahli
serta kuasa rujukan yang merupakan idola iaitu kerangka rujukan untuk
menilai diri dan menjadi teledan dalam kumpulan. Kuasa undang-undang
ialah kedudukan formal yang diperoleh hasil dari lantikan atau peraturan
yang telah ditetapkan dan ahli pula perlu akur kepada arahan daaripada
individu tersebut.
Akhir sekali, kepercayaan atu keyakinan dalam kumpulan yang
20

mana perlu wujud saling percaya antara ahli sehingga dapat menjalinkan
kemesraan dalam kumpulan. Hal ini demikian,komunikasi yang tidak
berkesan bukanlah disebabkan oleh mesej yang tidak difahami dan tidak
didengar, sebaliknya kerana tidak mempercayai tentang apa yang
disampaikan akibat keraguan terhadap komunikator.
Keberkesanan dalam komunikasi juga dipengaruhi oleh iklim kumpulan
atau

suasana

atau

keadaan

dalam

kumpulan

yang

mana

akan

mempengaruhi perjalanan dan prestasi kumpulan.


Faktor utama yang mewarnai iklim kumpulan adalah pola-pola
komunikasi, iaitu cara berkomunikasi dalam kumpulan sama ada positif
atau negatif. Iklim positif akan wujud jika perlakuan komunikasi kita
adalah perlakuan menyokong, iaitu suasana yang menyemarakkan
semangat kerjasama untuk meningkatkan prestasi kumpulan. Manakala,
iklim negatif pula akan wujud jika perlakuan komunikasi kita adalah
defensif,

iaitu

berkomunikasi.

perlakuan
Secara

yang

memberi

keseluruhannya

kesan
ahli

tidak

baik

kumpulan

ketika
perlu

mengamalkan perkara asas dalam proses komunikasi terlebih dahulu


yang melibatkan persepsi iaitu tanggapan terhadap rangsangan yang
diterima oleh deria yang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman. Selain
itu, perhatian iaitu memberi tumpuan terhadap penyampaian dan
penerimaan mesej, keyakinan terhadap mesej yang disampaikan dan
kejelasan dan ketetapan mesej yang disampaikan kepada pendengar atau
pembaca.

Kesimpulannya, keberkesanan komunikasi dalam kumpulan kecil adalah


bergantung kepada kumpulan tersebut bagaimana mereka mengurus dan
mengendali diri masing-masing dan seharusnya faham tentang peranan
masing-masing sekali gus menerapakan elemen-elemen komunikasi yang
berkesan dalam kumpulan agar matlamat kumpulan dapat dicapai.
5.1 BUDAYA KERJA JEPUN VS BUDAYA KERJA KOREA
21

Dalam komunikasi kumpulan kecil dan kumpulan besar kita dapat melihat
bahawa komunikasi kumpulan kecil dan komunikasi kumpulan besar
mempunyai peranan masing-masing yang tersendiri. Oleh itu, antara
organisasi yang boleh dijadikan contoh dalam komunikasi kumpulan kecil
dan kumpulan besar adalah pengurusan organisasi Jepun dan juga Korea.
5.1.2 Pengenalan
Falsafah pengurusan Jepun menerangkan tentang satu strategi kreatif
untuk persaingan yang kompetatif dalam perniagaan atau dipanggil
Kaizen.Kaizen merupakan perkataan Jepun yang bermaksud continuous
improvement (Manos, 2007). Model Kaizen ini diperkenalkan oleh Masaki
Imai tahun 1986 melalui bukunya The key to Japans competitive success.
Kaizen

juga

merupakan

proses

kelangsungan

untuk

memperbaiki

kehidupan, peribadi, sosial, rumah atau kerja (Channon, 2005). Melalui


strategi ini,penambahbaikan yang berterusan akanmelibatkan semua ahli
dalam organisasi dan harus dilakukan oleh mereka.Pada tahun 1997, Imai
telah membuat penelitian semula tentang Kaizen dan meluaskan strategi
Kaizen dengan memberi penekanan terhadap kepentingan tempat kerja
untuk penambaikan yang berterusan.

Gopalakrishnan (2006) mendapati strategi Kaizen telah digunakan untuk


meningkatkan kualiti komunikasi teknikal di tempat kerja manakala Chan
et

al.

(2005)

mencadangkan

model

kaizen

sebagai

cara

untuk

menghadapi persaingan dan berdepan dengan pasaran serta cara


memuaskan hati pelanggan.Wilcox dan Morton (2006) melihat Kaizen
sebagai strategi untuk mengurangkan jumlah penggunaan tenaga dan
pembaziran serta meningkatkan produktiviti, proses dan sasaran aktiviti.
Bekerja di Korea boleh menjadi satu cabaran kepada orang asing yang
tidak sanggup untuk bekerja lebih masa dan tenaga seperti mana orang

22

Korea biasa lakukan.Korea adalah diantara

negara didunia yang

mempunyai purata minggu bekerja dan waktu

kerja lebih masa yang

tinggi.
Dengan adanya etika kerja yang tinggi seseorang haruslah
berkerja

lebih

keras

daripada

prestasi.Walaubagaimanapun,jika

yang

biasa

untuk

seseorang

mengekalkan
menunjukkan

komitmen,orang-orang disekitar juga akan berkomitmen kepada kita.


Budaya seperti menjalinkan hubungan yang peribadi ditempat kerja
mungkin akan kedengaran asing kepada mereka yang tidak biasa dengan
budaya di Korea Selatan.Walaubagaimanapun,kebiasaan seperti membina
kepercayaan dengan pekerja yang lain adalah penting kepada orang
Korea didalam dan luar pejabat.Kepercayaan memberi motivasi kepada
orang

oleh itu fokus kepada membuat perhubungan yang kekal serta

personal adalah untuk menunjukkan komitmen.Akan tetapi,walaupun


hubungan personal yang kuat adalah digalakkan,kedudukan pangkat
masih tetap wujud.Terlebih menyentuh tentang hal peribadi orang lain
akan menjadi kurang hormat.Kalau seseorang tidak mengetahui batas
yang sepatutnya orang Korea akn merasa tersinggung

5.1.3 Perbezaan budaya kerja Jepun dan Korea dari segi komunikasi
dalam organisasi
Dalam budaya kerja Jepun, komunkasi dalam organisasi dapat dilihat
dalam prinsip terakhir dalam kaizen iaitu pengurusan aduan yang
sistematik.Menurut salah seorang
informan, budaya kerja orang Jepun ialah tidak terus menyalahkan
pekerja. Jika pekerja didapati melakukan kesalahan, perkara pertama
yang dilakukan ialah menyiasat terlebih dahulu apakah sebabnya.Selepas
dikenalpasti

kesalahan

tersebut,

barulah

pekerja

berkenaan

akan

dipanggil dan ditanya kenapa beliau melakukan kesalahan tersebut. Di


Sony, untuk memastikan kurangnya aduan di kalangan pekerjadan
pengguna,

mesyuarat

antara

pegawai

23

atasan

dan

pekerja

sering

dilakukan. Kebiasaannya, sebelum sesikerja bermula, mereka akan


mengadakan taklimat untuk memastikan tiada wujud sebarang masalah
berkaitan bidang
masing-masing.

Informan

yang

pernah

bekerja

di

Jepun

mengatakan, mesyuarat kerap kali diadakan biasanya tidak mengambil


masa yang lama hanya 10 hingga 15 minit sahaja sebelum kerjabermula
setiap hari. Jadi sebarang masalah berbangkit akan diselesaikan ketika itu
juga. Bagaimanapunjika sulit untuk diselesaikan, perkara akan dibawa ke
peringkat atasan untuk penyelesaia.
Dalam budaya kerja Korea pula,umur dan pangkat adalah
segalanya.Keadaan ini boleh diibaratkan seperti dalam ketenteraan.Jika
seseorang pekerja tersebut adalah lebih muda dan lebih rendah
pangkatnya,biasanya dia akan dipandang rendah,tidak dibenarkan untuk
memberikan pendapat serta berkata-kata untuk diri sendiri.Mereka
haruslah menurut apa sahaja orang atasan arahkan walaupun perkara
tersebut tidak efisyen dan tidak bermakna apa-apa.
5.1.4 Perbezaan budaya kerja Jepun dan Korea dari segi pengurusan
organisasi
Pengurusan organisasi yang efektif penting dalam penciptaan inovasi
untuk menghadapi persaingan dan mencipta peluang-peluang baru.Bagi
negara Jepun resepi kejayaan sesebua organisasi adalah berdasarkan
strategi pengurusan Kaizen.Kaizen mempunyai lima prinsip utama yang
menjadi garis panduan sesebuah organisasi. Prinsip utama ini telah
dijelaskan oleh Imai (1986, 1997 dlm. Sami Al Smadi, 2009). Pertamanya
ialah proses dan keputusan,iaitu strategi Kaizen bergantung terhadap
usaha manusia untuk mencapai keputusan yang baik.

Pendekatan yang berorientasikan keputusan ialah merujuk kepada kitaran


24

plan-do-check-act yang digunakan untuk kemajuan proses. Plan merujuk


kepada sasaran kemajuan yang ingin dicapai,mengimplimentasi plan
tersebut manakala check adalah kawalan untuk pencapaian yang efektif
terhadap plan tersebut. Act pula merujuk kepada piawai baru proses
(penambahbaikan) sasaran untuk sesuatu penambahbaikan yang baru.
Prinsip yang kedua ialah mengutamakan kualiti iaitu memperbaiki
pencapaian berdasarkan tigadimensi utama melibatkan aspek kualiti, kos
dan penghantaran.
Kualiti merupakan kriteria paling utama yang digunakan oleh
pengguna untuk membeli barangan.Prinsip ketiga merupakan memilih
data yang bersesuaian. Model Kaizen dilihat sebagai satu proses
penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan
efisien, hard data harus dikumpul dan sesuai dianalisis.Ini merupakan
keperluan untuk kelangsungan dalam penambaikan organisasi. Prinsip
seterusnya ialah pengguna. Keseluruhan kerja dalam organisasi dilihat
sebagai satu proses yang saling berkait misalnya hubungan pembekal
dan

pengguna.

Akhir

sekali

ialah

pengurusan

visual

atau

visual

management.Keadaan ini wujud apabila sesetengah proses berada di luar


kawalan dan merupakan masalah untuk menguruskannya.
Dalam negara Korea,pengurusan organisasi dapat dilihat melalui
pelaburan

dalam

pendidikan.Orang

Korea

suka

belajar

dan

membelanjakan wang untuk tujuan pembelajaran.Syarikat Korea juga


tidak kurang bezanya.Biasanya pekerja didalam sesebuah syarikat Korea
akan diberkan peluang untuk program perkembangan diri dimana mereka
akan

dihantar

untuk

mengikuti

bengkel-bengkel,seminar

mendaftar dalam kursus bahasa. Yang

ataupun

kedua,menyokong hobi pekerja

dan kumpulan sukan. Syarikat Korea walaupun memerlukan waktu lapang


pekerjanya,akan tetapi mereka sebenarnya amat menyokong kumpulan
suka

pekerjanya.Ini

adalah

sebenarnya

strategi

mereka

untuk

merapatkan hubungan dengan pekerja dan menjadi seperti sebuah


keluarga dalam perhubungan.Biasanya, kumpulan yang akan dibiayai

25

ialah kumpulan baseball, kumpulan memancing dan kumpulan mendaki.


6.1 Kelebihan Komunikasi Kumpulan Kecil dan kumpulan besar
Komunikasi dalam kumpulan ialah setiap interaksi dalam kumpulan yang
difahami dan akan menyebabkan adanya tindak balas serta saling
memberi maklum balas di antara anggota-anggota kumpulan sementara
keunikannya

ialah

penyesuaian

diri,

keupayaan
tanggapan

memahami
berbeza,

mesej

kesukaran

yang
dan

berbeza,
kebolehan

menyumbang idea-idea serta kelakuan berhujah.Dari aspek asasnya,


komunikasi dalam kumpulan berlaku apabila terbitnya sumber mesej
yang difahami dan berlakunya tindak balas terhadap mesej tersebut
namun tidak semua mementingkan dari segi penggunaan peralatan
kursusnya daripada pendapat dua lagi rakan, iaitu penggunaan teknologi.
(Ezhar Tamam, 1999)
Manakala,

mengikut Wahlers & Watson

(1995), komunikasi

kumpulan kecil dapat dibezakan kepada tiga unsur utama iaitu pertama,
dalam komunikasi kumpulan terdapat kesan kepada pemerhati yang
boleh mempengaruhi kandungan dan cara komunikasi. Kedua, komunikasi
bertambah kompleks bila ahlinya bertambah dan yang ketiga, ada
pengaruh majoriti dan minoriti untuk membuat keputusan. Ini dapat
dirumuskan bahawa semua sependapat bahawa setiap interaksi dan
komunikasi dalam kumpulan kecil mesti wujudnya suatu tindakbalas
kesan daripada mesej atau kandungan sumber yang diterima. Bermakna
tiadanya sumber maka komunikasi tidak akan berlaku.
6.1.1Kelebihan kumpulan kecil
6.1.1.1 Penglibatan ahli
Penglibatan ahli kumpulan kecil terdiri daripada 3 hingga 15 orang ahli.
Dengan bilangan ahlinya yang sedikit, peluang untuk setiap ahli
menyuarakan pendapat adalah besar. setiap ahli kumpulan memainkan
peranannya di dalam kumpulan dengan baik akan menganggap sifat ini
sebagai pendorong untuk meningkatkan keupayaan setiap individu dalam
26

ahli kumpulan. Hal ini kerana, terdapat usaha untuk memerlukan ahli
untuk mendapat bantuan ahli lain untuk mengecapi kejayaan sekali gus
dapat memotivasikan untuk berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai
matlamat diri dan kumpulan.
6.1.1.2 Senang untuk dipimpin atau mengawal kumpulan
Kumpulan kecil juga mampu menunjukkan sifat kepimpinan seseorang
bagi mengurus kumpulan tersebut. Hal ini kerana, sifat kepimpinan dapat
dipupuk oleh ketua kumpulan dengan bilangan ahli yang sedikit mampu
menguruskan sesuatu kumpulan seperti pembahagian tugasan terhadap
ahli-ahli kumpulan dengan mudah untuk menyiapkan tugasan yang
diberikan agar tugasan tersebut dapat dibuat dengan jayanya.
6.1.1.3 Tindak balas yang cepat dan mudah diperolehi dari kumpulan
yang terlibat
Tindak balas yang cepat dan mudah diperolehi dari kumpulan juga
merupakan

salah satu kelebihan kumpulan kecil. Hal ini kerana,

maklumat-maklumat

yang

ingin

disampaikan

oleh

setiap

ahli-ahli

kumpulan dapat disampaikan dengan jelas disebabkan bilangan ahli


kumpulan tidak terlalu ramai dan memudahkan interaksi antara satu
sama lain dalam setiap kumpulan bagi mendengar idea-idea dari setiap
ahli kumpulan.
6.1.1.4 Keupayaan ahli untuk mencapai persetujuan bersama
Keupayaan ahli untuk mencapai persetujuan bersama memudahkan
kumpulan untuk mendapat persetujuan daripada setiap ahli kumpulan.
Hal ini kerana, perbincangan yang telah dibuat oleh setiap ahli kumpulan
memudahkan sesuatu kumpulan kecil untuk mendapat persetujuan
disebabkan bilangan ahli kumpulan sikit akibat perbincangan yang
dilakukan disampaikan dengan jelas sekali gus dapat diterima oleh setiap
ahli kumpulan dengan mudah.
6.1.1.4 Struktur kumpulan yang ringkas
27

Struktur kumpulan kecil adalah ringkas. Hal ini kerana, ahli kumpulan
boleh dipilih secara rawak ataupun bukan rawak menyebabkan kumpulan
kecil dapat berkongsi maklumat antara ahli kumpulan. Struktur kumpulan
dapat membantu untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh setiap
ahli kumpulan disebabkan bilangan yang sikit dan dapat membentuk satu
kumpulan yang ringkas.
6.1.1.7 Mudah mencapai keberkesanan prestasi kumpulan
Tujuan kecil ditubuhkan adalah untuk mencapai matlamat yang sama.
Pada

masa

berkomunikasi

yang

sama

tentang

kumpulan

sesuatu

kecil

perkara

akan

dan

berinteraksi

kebiasaannya

dan
untuk

mencapai matlamat yang ditetapkan. Oleh itu kumpulan kecil sebagai


gabungan 3 hingga 15 individu terancang dan berinteraksi atau
bersemuka untuk mencapai keberkesanan agar ahli kumpulan berusaha
untuk mencapai matlamat yang mereka inginkan.
7.1 Kelebihan kumpulan besar
7.1.1 Memperoleh pengetahuan yang luas daripada pelbagai aspek
Kumpulan besar mempunyai organisasi yang sangat besar iaitu melebihi
15 orang ahli kumpulan. Hal ini kerana, kumpulan besar mempunyai
banyak idea-idea yang diutarakan oleh setiap ahli kumpulan bagi
menyiapkan projek yang ingin mereka lakukan. Kebiasaannya kumpulan
besar terdiri daripada orang-orang berpengalaman yang seringkali
melakukan kerja-kerja besar serta mereka lebih bersedia disebabkan
pengalaman yang mereka perolehi selama ini. Kebiasaannya kumpulan
besar terdiri daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam
sesuatu aspek yang mereka pelajari seperti pengurusan pembinaan,
kajian tentang sesuatu perkara dan sebagainya.
7.1.2 Lebih banyak potensi tenaga untuk mencapai sesuatu tugas
Potensi untuk mencapai tenaga untuk mencapai sesuatu tugasan yang
dilakukan oleh kumpulan besar sangat mudah disebabkan pengalaman
28

yang mereka ada untuk menjalankan projek-projek besar. Hal ini kerana,
potensi mereka untuk mencari tenaga kerja bagi menyiapkan sesuatu
tugasan adalah sangat tinggi disebabkan mereka mempunyai ramai
kawan yang berpengalaman agar membantu mereka unuk mencari
tenaga kerja dengan lebih mudah dan senang. Kebanyakan mereka
mudah mencari tenaga kerja kemungkinannya mereka mengambil
semula tenaga kerja yang telah mereka gunakan dalam menghasilkan
sesuatu tugasan.
7.1.3 Lebih banyak peluang untuk bertemu dengan ahli-ahli lain
yang menarik dan mempunyai personaliti yang pelbagai
Kumpulan besar mempunyai pengaruh yang sangat kuat disebabkan
segelintir daripada mereka adalah ahli-ahli yang berpengaruh dalam
sesuatu perkara. Hal ini kerana, kebanyakan daripada ahli-ahli kumpulan
besar

mempunyai

personaliti

yang

pelbagai

yang

mampu

untuk

mendapatkan tugasan-tugasan yang besar daripada pihak yang tertentu


untuk menyelesaikan sesuatu projek dalam sesuatu perkara. Bukan itu
sahaja, kumpulan besar juga biasanya dimonopoli oleh orang-orang besar
yang berpengalaman dalam pelbagai projek besar yang telah mereka
kendalikan selama ini.
8.1 kesimpulan
Kesimpulannya dalam bidang komunikasi, kita dapat tahu bahawa
komunikasi terbahagi kepada pelbagai jenis. Antara jenis komunikasi
adalah komunikasi kumpulan kecil dan komunikasi kumpulan besar. Jelas
bahawa komunikasi kumpulan kecil dan kumpulan besar ini mempunyai
peranan dan kelebihan yang tersendiri. Komunikasi kumpulan besar lebih
kepada komunikasi di pihak atasan yang mempunyai siaz yang lebih
besar, komunikasi kumpulan kecil lebih kepada golongan bawahan yang
berinteraksi untuk mendapatkan maklumat.

29

9.1 RUJUKAN
BUKU
Adler, R. B., & Elmhorst, J. M. (2002). Communication at Work:
Principles and

Practices for Business and the Professions. New York:

Mc Graw-Hill.
Channon D.2005. Blackwell encyclopedia dictionary of strategic
management.

Blackwell, Oxford

Deddy Mulyana, M.A. 2008. Komunikasi Efektif.PT Remaja Rosdakarya


Offset. Bandung, Indonesia.
Ezhar Tamam. 1999.Menjayakan Komunikasi Kumpulan Kecil. Universiti
Putra Malaysia.
Fisher, A. B. (1980). Small Group Decision Making: An Introduction to
the Field. Dubuque: Times Mirror Higher Education Group.
Koeheler, J. W., Anatol, K. W. E. & Applbaum, R. L (1978). Public
Communication: Behavioral

Perspectives.

New

York:

MacMillan

Publishing.
Littlejoh, S. W. (1998). Theories of HUman Communication. Belmont:
30

Wasworth.
Mohd Baharudin Othman. 2015. Penghantar Komunikasi. Universiti
Utara Malaysia.
Onong Uchjana Effendy, M.A. 2011. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek.
PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung, Indonesia.
Onong Uchjana Effendy, M.A. 1992. Dinamika Komunikasi.PT Remaja
Rosdakarya

Offset.

Bandung, Indonesia.

Tubbs, S. L. and Moss, S. 2000. Human Communication. United States


of America:

Quebecor Printing Book Group Fairfield.

Wahlers, K. J., & Watson, K. W. (1995). Group in process: An


introduction tosmall group communication. Boston: Allyn and Bacon.
JURNAL
Chan FTS, Lau HCW,Chan HK, Kong S. (2005). Implimentation of total
producmaintenance: A case study. International Journal of Production
Economics

95,71-94.

Gopalakrishnan J.2006. Manage the kaizen way. Intercom 53, 21-24.


Manos A .2007. The benefits of Kaizen and kaizen events. Quality
Progress 40, 47-48.
Sami Al Smadi .2009.Kaizen strategy and the drive for
competitiveness: Challenges

and

opportunities. International

Business Journal 19, 203-211.


Wilcox M, Morton R .2006.Optimizing efficiency with kaizen blitz.
Process Cooling &

Equipment. November/Dicember, pp 21-25.

31

LAMPIRAN
Kami kumpulan 3 telah mendapat tajuk iaitu Komunikasi kumpulan
kecil dan kumpulan sebagai tajuk kerja kumpulan kami. Kami telah
membuat rangka dan juga pembahagian tugasan yang perlu kami
selesaikan serta pembahagian tugas dalam kalangan ahli kumpulan
yang merangkumi tugasan sebuah esei iaitu pengenalan tentang
definisi

komunikasi,

keseluruhan

hasil

fungsi

tugasan

komunikasi
diselesaikan

serta
oleh

kesimpulan
saya

iaitu

bagi

Ammie

Gadarish. Bagi tajuk kecil iaitu maksud komunikasi kumpulan kecil dan
kumpulan besar diselesaikan oleh Saudara Muliadi Mapiassi dan
Hamirudin. Di dalam tugasan ini, kami turut memasukkan tajuk kecil
iaitu komunikasi keorganisasian kerana komunikasi kumpulan kecil dan
kumpulan besar punyai perkaitan dengan komunikasi kumpulan kecil
dan komunikasi kumpulan besar dan tajuk ini diselesaikan oleh Saudari
Puguneswary a/p Christopher. Kami menyertakan tajuk kecil yang
seterusnya
diselesaikan

iaitu
oleh

pengurusan

Micro

manage

Saudari

Freenolin.

dan

Seterusnya

tugasan
kami

ini

turut

menyertakan contoh organisasi kumpulan kecil dan kumpulan besar


32

iaitu Budaya kerja Jepun vs Budaya kerja Korea dan telah diselesaikan
oleh Sudari Chelsea. Seterusnya kami telah menyertakan tajuk kecil
yang seterusnya iaitu Kelebihan kumpulan kecil dan kumpulan besar
serta kelebihan komunikasi kumpulan kecil dan kumpulan besar yang
diselesaikan oleh Saudara Muliadi Massarappi dan Hamirudin.
Kami telah berbincang sesama ahli kumpulan sebagai usaha
untuk menyiapkan Tugasan ini dan saling bertukar pendapat tentang
tajuk tugasan yang dipilih dan ingin disiapkan. Disebabkan oleh
kekangan masa serta komitmen kami terhadap subjek-subjek yang lain
antara ahli kumpulan menyebabkan kami hanya berbincang di laman
sosial seperti aplikasi watsapp. Namun, saya Ammie Gadarish Binti
Taisih

begitu

berbangga

dengan

ahli

kumpulan

saya

kerana

mempunyai nilai kerjasama yang tinggi untuk menyiapkan tugasan ini.


Dengan ini saya turut menyertakan senarai nama ahli kumpulan
sebagai lampiran.
Senarai Ahli Kumpulan
NAMA

NO.MATRIK

AMMIE GADARISH BINTI TAISIH

BA13110025

CHELSEA BINTI S.KIFFLEE

BA15110709

FREENOLIN BINTI ATUNG

BA15110715

HAMIRUDIN BIN HARIJAMAN

BA15160791

MULIADI BIN MASSARAPPI

BA13161031

PUGUNESWARY A/P CHRISTOPHER

BA15110550

WILLIAM
33

T/T

34

Anda mungkin juga menyukai