Anda di halaman 1dari 21

Balasan bagi orang yg

berilmu
...niscaya Allah akan
meninggikan orangorang yang beriman di
antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa
derajat.
(TQS al-Mujaadilah [58]: 11)

SEBUAH PERJALANAN
KEHIDUPAN
(Lika- Liku Perjalanan yg
begitu Indah)

jalan ke surga
Orang
Sinis

Surga Allah
Musibah /
Cobaan

KEBUTUHAN JASMANI
PEMENUHAN
TERHADAP:

KARAKTER
RANGSANGAN INTERNAL
TDK DIPENUHI MATI
MISAL

MAKAN, MINUM,
TIDUR, DLL

NALURI (GHARIZAH)
KARAKTER
RANGSANGAN EKSTERNAL
TIDAK DIPENUHI TIDAK MATI
MEMPERTAHANKAN JENIS
MEMPERTAHANKAN DIRI
BERAGAMA

HAJATUL UDHUWIYAH
(KEBUTUHAN JASMANI)

(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia


makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang
kamu minum.
(Qs Al Mukminun [23]: 33)

itu
n
a
u
a
c
a
k
e
k
i
in
t
a
Namun, sa
t
u
r
e
p
h
la
a
s
a
m
a
n
muncul kare

GHARIZATUN NAU
(MELANJUTKAN KETURUNAN)
Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud dengan Yusuf, dan Yusufpun
bermaksud dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda Tuhannya.
Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan
kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang
terpilih.
(Qs Yusuf [12] : 24)

Kecenderungan Seksual
Keibuan
Kebapakan
Cinta Anak Cucu
Kasih Sayang kepada Sesama
Manusia
Suka Menolong

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jember,


tahun 2012 jumlah ODHA tercatat sebanyak 822
orang, kemudian tahun 2013 naik menjadi 1.118
orang. Sampai dengan Juni tahun 2014 tercatat
1.335 orang. Dengan jumlah tersebut, Jember
masuk dalam zona merah HIV-AIDS di Jawa
Timur.( TRIBBUN NEWS.COM)

GHARIZATUL BAQA
(MEMPERTAHANKAN DIRI)
Dan, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim
menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh manusia". Ibrahim berkata: " Dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku
tidak mengenai orang yang zalim".
(Qs. Al Baqarah [2]: 124)

Penampakan Takut
Senang Memiliki
Senang Meneliti
Cinta Kehormatan, dan
Kekuasaan

GHARIZATUT TADDAYUN
(MENSUCIKAN SESUATU)
Sesungguhnya kami takut akan Tuhan kami pada suatu hari yang
orang-orang bermuka masam penuh kesulitan
(Qs Al Insan [76]: 10).

Menghormati Para
Pahlawan
Kecenderungan Beribadah
Perasaan Kurang dan
Lemah

TAU BAIK DAN


BURUKNYA SEGALA
HAL DARIMANA??

DARI PENCIPTA
KITA YANG MAHA
TAU, SIAPA?

Al-quran
As-sunnah
Ijma sahabat

Qiyas

ALLA
H

AlQur'an

Sumber
Pengambil
an Dalil
Syar'i

AsSunnah

Ijma
Sahabat
Qiyas

Adalah Kalam Allah yang diturunkan melalui


perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW
dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran
agar dijadikan sebagai:
-Hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya
sebagai Rasul
-Pedoman hukum bagi seluruh umat manusia

Ijma adalah kesepakatan terhadap suatu hukum


bahwa hal itu merupakan hukum syara'
Adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada
nashnya, dengan suatu kejadian yang sudah ada nash
hukumnya, karena adanya kesamaan dalam illat
(sebab) hukumnya.

BAIK dan BURUK diambil dari Hukum


Syara

BUKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trend
Pendapat orang
(selain mujtahid)
Kebiasaan
Kemanfaatan
Budaya setempat
dll

Apa makna terikat aturan Allah???

Hai orang-orang yang


beriman, diwajibkan atas
kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa
(QS. Al-Baqarah: 183)

2
"Shalat berjamaah
itu lebih afdlol dari
shalat sendiri
dengan kelebihan
dua puluh tujuh
derajat" (HR. Malik,
Ahmad)

3
"..apabila telah selesai sholat
Jum'at maka menyebarlah" ...
(QS. al-Jumu'ah 10).
Hukum mubah ini terlihat
dari adanya isyarat dimana
Allah telah melarang hal
tersebut ketika masuk waktu
sholat Jum'at.

Makruh
"Siapa saja yang mampu tetapi tidak
menikah, maka ia tidak termasuk
golonganku"
(HR. Thabrani)

Haram
"Janganlah kamu mendekati zina..." (QS. alIsra' 32).
"... sesungguhnya (zina) itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan
yang buruk." (QS. al-Isra' : 32)

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita,
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
(TQS ali Imran [3] : 14)