Anda di halaman 1dari 21

PENILAIAN KEMAHIRAN

IZAM BIN A. BAKAR


AHMAD AS SAUQAY BIN MUHAMMAD
NOR QADARIAH BINTI ISHAK
NOOR HIDAYAH BINTI HASSAN

KONSEP PENILAIAN
Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan

dan pencapaian pelajar


Menentukan hasil pembelajaran yang

hendak dinilai, merancang dan membina instrumen


penilaian.
Melaksanakan penilaian, merekod hasil

penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan


membuat tindakan susulan.

PENILAIAN KEMAHIRAN LISAN


Kemahiran Mendengar
Kemahiran paling asas
Berlaku pada peringkat penerimaan
Murid yang telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami,

dan mentafsir apa yang didengar.


Kemahiran Bertutur
Melafazkan bunyi-bunyi bahasa daripada alat-alat artikulasi
Peringkat pelahiran
Perlu ditiru dan diajuk
Model bahasa yang lemah menghasilkan ajukan yang lemah, tetapi model

bahasa yang baik tidak semestinya menjamin ajukan yang baik.

TUJUAN KEMAHIRAN
LISAN
Menyebut perkataan atau ayat dengan betul.
Melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain.
Untuk berinteraksi dengan orang lain (menyampaikan perasaan,

kehendak, dll).
Melatih murid agar berkeyakinan dan percaya kepada diri (berani

bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak)


Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun,

perkataan yang sesuai, dan perbendaharaan kata yang luas.

TUJUAN PENILAIAN LISAN KEPADA


GURU
Mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam

kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.


Mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan

dan kefahaman murid.


Mengesan kebolehan murid dalam kemahiran

membaca dan menghafaz.


Mengesan kelancaran dalam sebutan.
Mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.

KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI


MURID
Bertutur dengan tenang menggunakan gaya yang betul.
Bertutur dengan nada, intonasi, dan sebutan yang betul.
Mendengar dengan baik, memahami perkara yang

didengar, dan menghormati pertuturan orang lain.


Bercerita dan membuat laporan menggunakan bahasa

yang menarik dan betul.


Berkebolehan memberi arahan dengan berkesan.
Mengunakan bahasa yang baik mengikut situasi.

ASPEK YANG BOLEH DINILAI


SECARA LISAN
Kefahaman konsep
Pengetahuan fakta
Pemikiran peringkat tinggi
Kecekapan mendengar
Penggunaan bahasa yang tepat
Gaya persembahan/ kelancaran berbahasa
Pertuturan dan sikap

Penilaian Kemahiran Lisan Yang


Dibuat
Bacaan kuat
Syarahan
Perbahasan
Bercerita
Perbincangan
Hafazan
Temu bual
Soal jawab
Mendengar dan memberi respon secara lisan

CARA PERLAKSANAAN
Dirancang jika perlu
Boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan
Tidak memerlukan instrumen yang khusus.
Merekod dan melapor
Tindakan susulan

UJIAN BERTUTUR BOLEH


DILAKUKAN MELALUI
TUGASAN DALAM UJIAN BERTUTUR
Memadankan
Cth : memadankan objek dengan tulisan

Mengelompok
Cth : Mengelompok haiwan mengikut jenis dan habitatnya.

Menyusun dan melengkapkan


Cth : Menyusun maklumat mengikut saiz, umur dan

kepentingan serta melaporkan dalam bentuk pertuturan.

Menyelesaikan masalah
Cth : Menerangkan cara untuk sampai ke sesuatu destinasi

dengan selamat.
Berinteraksi
Cth : Berinteraksi menggunakan telefon.

Simulasi
Cth : Bermain peranan sebagai pemandu dan penumpang

teksi.
Projek
Cth : Berbincang untuk menggelola lawatan kelas ke kilang.

PENILAIAN KEMAHIRAN
MEMBACA
Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid

membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi dan


jeda yang betul.
Proses membaca melibatkan proses mental yang

kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam


perkataan, memilih makna yang sesuai,
menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan
pengalaman yang sedia ada, menyusun idea dan
membuat generalisasi dan penilaian.

TUJUAN PENILAIAN PENGAJARAN


KEMAHIRAN MEMBACA
Membolehkan pelajar mengenal huruf, menyebut nama huruf, menyebut

perkataan yang dibentuk daripada jalinan huruf-huruf.


Murid dapat mengeja, menyebut perkataan dan membunyikan keseluruhan

ayat yang lengkap.


Guru melatih pelajar membaca dengan sebutan, nada dan intonasi yang betul

berdasarkan teks yang dibaca.


Melahirkan pelajar menguasai bacaan dengan baik.
Guru melatih pelajar membaca senyap dan pantas untuk memahami bahan

bacaan.
Fungsi membaca ialah memahami isi kandungan yanag dibaca. Justeru,

pelajar mesti tahu, faham dan dapat menaakul bahan bacaan.

Pelajar dapat memetik isi-isi penting bahan yang dibaca dengan

cepat, pantas,tepat dan menyatakan semula isi bahan bacaan


kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul dan mudah
difahami.
Pelajar dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik.
Guru dapat menanam minat membaca dalam kalangan pelajar.
Pemupukan minat membaca memberi kuasa intelek kepada pelajar

dengan pengetahuan baru sepanjang masa.


Melalui kemahiran membaca, kita boleh menilai peluasan

perbendaharaan kata dalam pelbagai konteks. Keupayaan pelajar


berkomunikasi tertakluk kepada banyak mana perbendaharaan kata
ada dalam mindanya.

Kita dapat mengenali dan menghayati keindahan

bahasa dan keseniaan bahasa. Dalam konteks ini,


pencapaian bahasa yang bermutu adalah melalui
pembacaan individu.
Kemahiran membaca boleh mewujudkan suasana

santai, hiburan, dan kelegaan daripada tekanan.

ASPEK YANG DINILAI


Penggunaan bahasa yang tepat.
Kelancaran bahasa yang tepat.
Penggunaan intonasi yang betul.
Sebutan dan jeda yang tepat.
Penilaian dilakukan secara holistik dan menyeluruh
Isi, ejaan, bahasa, kosa kata, kelancaran,

pengolahan isi.

UJIAN KEFAHAMAN MEMBACA


Santoz (1976), terdapat 6 peringkat kefahaman

membaca yang ingin diuji.


Pembahagiannya berdasarkan kefahaman
membaca bagi bahan yang bukan sastera.
Peringkat kefahaman membaca Santoz;
Soalan berbentuk mengecam atau mengingat

butiran.
Soalan terjemahan.
Soalan berbentuk aplikasi.
Soalan berbentuk analisis.
Soalan berbentuk sintesis.
Soalan berbentuk penilaian.

Spache (1972), menyarankan tentang

peringkat kefahaman yang berhubungan


dengan bahan bacaan berbentuk sastera.
Mencari maklumat
Mengetahui tujuan pengarang
Membezakan pendapat dan fakta
membuat kesimpulan
Membuat penilaian
Melihat propaganda

PENILAIAN KEMAHIRAN
MENULIS
Kemahiran menulis lebih sukar dikuasai oleh murid-

murid. Murid-murid biasanya mendapat lebih


pendedahan, latihan dan penggunaan kemahiran
bertutur berbanding dengan kemahiran menulis.
Guru harus menggunakan pelbagai strategi serta

kaedah dalam sesi P&P yang berkaitan dengan


kemahiran menulis. Perkara ini dapat membantu
murid-murid ketika membuat penulisan.

ASPEK YANG DINILAI


Pengubahan dan penghuraian.
Ayat yang spesifik / terhurai.
Ujaran / idea yang digunakan.

Penyusunan dan gaya.


Penyusunan dan penerangan yang logik.
Jelas, bersepadu dan mempunyai fokus serta pertalian yang logik.

Membaca semula dan menyemak.


Tatabahasa, tanda bacaan, ejaan.

Perbendaharaan Kata.
Pengaplikasian / menyebar idea / membuat rumusan.

MARKAH UJIAN MENULIS


Teknik global
Pembacaan keseluruhan sambutan murid

dan daripadanya dibuat penilaian secara


keseluruhan prestasi bahasanya berasaskan
satu skema yang telah dipersetujui.
Biasanya diukur berasaskan kepada satu
skala 10 atau 5 mata.
Cemerlang, amat baik, baik, hampir baik,
sedang dan sebagainya.
Teknik perincian
Digubakan untuk memarkahkan karangan

dengan memperinci setiap butir yang perlu


dimarkahkan.

Anda mungkin juga menyukai