Anda di halaman 1dari 5

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MENGIKUT MODEL KONSTRUKTIVISME

5 Fasa Pembelajaran
Konstruktivisme

Pengaplikasian Pembelajaran
Konstruktivisme Di Dalam Kelas

Engage
Aktiviti ini adalah untuk
merangsang perasaan ingin
tahu pelajar tentang objek
jatuh.
Minat pelajar dapat dipupuk
dengan tayangan CD kerana
tayangan itu adalah gerakan
sebenar dalam kehidupan
harian.
Aktiviti ini dapat menjanakan
minat pelajar untuk
mengetahui dengan
mendalam mengapa objekobjek itu jatuh ke bawah.
Perasaan ingin tahu pelajar
dapat dipupuk dengan
tayangan CD tersebut sebab
banyak persoalan yang dapat
dijanakan dari gerakan objek
semasa jatuh itu.

Pelajar ditunjukkan tayangan


peristiwa gerakan sebiji kelapa bila
terlepas dari tangkainya, gerakan
sebiji bola yang ditendang bila jatuh
ke bumi, seketul batu jatuh dari
puncak bukit, gerakan bulu ayam
yang sedang jatuh dan gerakan
seorang penerjun payung terjun
yang terjun turun dari sebuah kapal
terbang.

Explore
Aktiviti ini adalah untuk mengcungkil
jawapan kepada perasaan ingin tahu
para pelajar tentang gerakan objek
dalam medan graviti dengan cara
memberikan soalan-soalan inkuiri
dan kemudian meminta mereka
menjalankan eksperimen. Hasil
dapatan ujikaji ini pelajar akan dapat
menentukan adakah idea dan

Dari aktiviti di atas, pelajar-pelajar


disoal:
a) Mengapa objek-objek itu jatuh ke
bawah?
b) Apakah maksud halaju?
c) Apakah maksud pecutan?
d) Apakah rumus untuk menghitung
halaju?
e) Bagaimanakah cara untuk
menghitung pecutan?

pengetahuan sedia ada mereka


selari atau tidak dengan dapatan
baru itu dari eksperimen itu. Kesan
kepada pelajar adalah mereka akan
merasa seronok untuk mendapat
pengetahuan kerana mereka sendiri
yang mencari jawapan dan bukti
kepada pengetahuan asal mereka.
Keyakinan pelajar akan lebih jelas
lagi jika pengetahuan asal mereka
sama dengan dapatan baru dari
eksperimen itu.

f) Apakah yang terjadi kepada halaju


buah kelapa dan batu semasa jatuh
menghampiri bumi?
g) Apakah terjadi kepada pecutan
buah kelapa dan batu itu?
h) Apa yang terjadi kepada halaju
dan pecutan penerjun yang
menggunakan payung
terjun itu?
i) Apa yang terjadi kepada halaju
dan pecutan bulu ayam itu?
Pelajar dipecahkan kepada enam
kumpulan kecil dan diminta
membuat satu eksperimen untuk
menentukan pecutan jasad yang
jatuh ke arah pusat bumi tersebut.
Dalam eksperimen ini pelajar juga
diminta untuk menentukan nilai
pecutan graviti dan hubungan
antara pecutan graviti dengan jisim
jasad. Prosedur asas aktiviti
eksperimen perlu dipatuhi oleh
pelajar iaitu merancang,
menjalankan eksperimen dan
mengambil data.

Explain
Satu kesan yang dapat dilihat dari
aktiviti ini adalah pelajar lebih yakin
dan berani untuk menyampaikan
hasil dapatan mereka dan sentiasa
berbincang dalam kumpulan untuk
mendapat sesuatu keputusan yang
dipersetujui bersama. Mereka lebih
berani untuk membuat hipotesis dan
berani juga mencabar hipotesis
kumpulan lain jika tidak sama
dengan kumpulan mereka.

Pelajar-pelajar diminta
membentangkan dapatan
eksperimen mereka mengikut
kumpulan masing-masing.
Pembentangan dibuat dengan
menggunakan transparensi atau
perisian powerpoint. Selepas
pembentangan oleh sesebuah
kumpulan ,kumpulan lain diminta
untuk memberikan komen dan
pandangan mereka tentang gerak
kerja dan hasil eksperimen
kumpulan tersebut.
Selepas selesai setiap kumpulan

Elaborate
Aktiviti ini adalah untuk menentukan
bahawa pengetahuan tentang
graviti dapat diaplikasikan dalam
situasi baru iaitu dari eksperimen
maya Galileo, kejadian lif putus dan
satelit jatuh semasa mengorbit
bumi. Di sini pelajar akan dapat
menggunakan kefahaman mereka
tentang graviti bagi menjelaskan
sebab kepada fenomena yang
terjadi. Selain kefahaman pelajar
bertambah mereka akan mengingati
konsep graviti ini dengan lebih lama
lagi.

membentang hasil dapatan mereka,


guru meminta pelajar membuat
definisi pecutan graviti, nilai pecutan
graviti, pengaruh jisim terhadap
pecutan graviti, makna medan
graviti dan daya graviti. Akhirnya
pelajar-pelajar diminta untuk
menyiapkan laporan eksperimen
tersebut mengikut format yang telah
diberikan sebelum ini.
Pelajar ditunjukkan satu eksperimen
maya dari komputer iaitu Graviti
experiment by Galileo. Dalam
eksperimen maya ini Galileo berada
di atas sebuah bangunan pencakar
langit. Beliau menjalankan 3 aktiviti
iaitu:
i) menjatuhkan dua ketul batu yang
berlainan saiznya ke bawah secara
serentak .
ii) Kemudian beliau menjatuhkan
pula seketul batu dan sehelai bulu
ayam dari ketinggian yang sama
secara serentak juga.
iii) Akhir sekali bangunan dan Galileo
di vakumkan dan sekali lagi beliau
menjatuhkan batu dan bulu ayam
serentak.
Dari tayangan itu pelajar-pelajar di
soal:
a) Batu mana yang sampai ke
permukaan bumi terlebih dulu?
b) Antara bulu ayam dan batu yang
mana akan sampai ke bawah dulu?
c) Bila dalam vakum, yang mana
akan sampai dulu?
d) Mengapakah kedua-dua batu
sampai serentak ke permukaan
bumi?
e) Mengapakah bulu ayam lambat
sampai ke permukaan bumi
berbanding batu?

f) Dalam vakum mengapa bulu ayam


dan batu sampai serentak?
Guru kemudiannya meminta pelajar
untuk menjelaskan kejadian lif putus
dan satelit jatuh semasa mengorbit
bumi dengan menggunakan konsep
graviti.
Evaluate

Guru mengedarkan soalan-soalan


kuiz pendek untuk dijawab oleh
pelajar selama 10 minit.
Guru seterusnya meminta pelajar
membuat satu peta konsep tentang
apa yang telah dipelajari hari itu.
Aktiviti ini adalah untuk menilai
kefahaman para pelajar tentang
konsep graviti.

Dari huraian di atas dapat dirumuskan bahawa konstruktivisme adalah satu


daripada teori pembelajaran yang pada asasnya merupakan proses
pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan sedia ada disusun
semula dalam minda pelajar untuk membentuk pengetahuan baru. Melalui
pembelajaran secara konstruktivisme, pengetahuan dikembangkan secara aktif
oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif daripada persekitarannya.
Pelajar membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing dan
pengetahuan sedia ada mereka. Ini menjadikan pelajar lebih seronok dan
berminat untuk belajar kerana pengetahuan yang dibina adalah hasil usaha
pelajar sendiri. Selain itu untuk memastikan proses pertukaran idea berlaku pada
tahap optimum, gaya pengajaran guru perlulah setara dengan gaya
pembelajaran yang terdapat pada setiap pelajar untuk memastikan mereka terus
termotivasi untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan. Bagi menunjukkan
bagaimana teori konstruktivisme ini dapat digunakan keatas pengajaran guru

dan memberikan kesan kepada pembelajaran pelajar, maka model 5 fasa


Needham digunakan. Model ini menggunakan lima fasa dalam proses P&P iaitu
fasa orientasi (Engage) , fasa pencetusan idea (explore), fasa penstrukturan
semula idea (Explain), fasa aplikasi idea (Elaborate) dan fasa refleksi (Evaluate).
Kelima-lima fasa ini perlulah diikuti dengan sistematik oleh guru untuk mendapat
keberkesanan yang tinggi. Secara ringkasnya fasa pertama adalah untuk
meransang perasaan ingin tahu pelajar dengan melakukan aktiviti seperti
demonstrasi oleh guru , tayangan video atau penyoalan oleh guru. Fasa ini juga
bertujuan untuk menjana minat para pelajar dalam proses P&P mereka. Fasa
kedua adalah untuk mencetuskan idea supaya pelajar sedar tentang idea dulu
melaui amali ,perbincangan, pemetaaan konsep dan laporan. Fasa ini dapat
menggalakkan pelajar bekerjasama, guna pendekatan inkuiri, menyiasat melalui
eksperimen dan selalu bertanya. Fasa ketiga adalah untuk menstruktur semula
idea-idea asal kerana idea asal mungkin perlu diubahsuai, di ganti dengan idea
yang lebih saintifik atau dikembangkan. Fasa keempat adalah fasa aplikasi atau
penggunaan idea dimana idea yang telah dibina dikukuhkan dalam situasi baru.
Fasa terakhir adalah fasa refleksi dimana pelajar dapat membuat penilaian
sejauh mana idea asal telah berubah dan setakat mana idea baru betul.
Dengan mengikuti kesemua fasa ini maka kesan yang dapat terhasil dikalangan
pelajar adalah pelajar akan lebih seronok kerana mereka bina sendiri
pengetahuan, pelajar mempunyai kemahiran sosial yang tinggi kerana saling
berinteraksi sesama mereka dalam membuat aktiviti untuk mencari
pengetahuan baru, pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi kerana diberi
peluang bina sendiri kefahaman, pelajar lebih mengingati sesuatu konsep lebih
lama lagi kerana mereka terlibat secara aktif dalam proses P&P, pelajar lebih
faham kerana dapatan pengetahuan adalah hasil karya mereka sendiri dengan
bantuan guru, pelajar lebih berfikir kerana untuk bina pengetahuan baru mereka
perlu menjana idea, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.