Anda di halaman 1dari 12

PELAN TAKTIKAL 2015

UNIT KURIKULUM
PANITIA SAINS

SK JALAN GURNEY 2
JALAN GURNEY SATU
54000 KUALA LUMPUR

1.0 MATLAMAT
1. Melahirkan murid yang dapat menguasai konsep dan fakta sains dengan baik.
2. Menerapkan minat berterusan murid terhadap mata pelajaran sains sebagai satu proses yang berkait rapat dengan
kehidupan seharian.
3. Memastikan murid dapat menguasai KPS dan mengaplikasikannya sewaktu proses pembelajaran
4. Meningkatkan peratus kelulusan murid
2.0 RASIONAL
1. Melahirkan generasi yang mampu bersaing dengan dunia luar yang semakin berkembang pesat dan
berorientasikan sains dan teknologi
2. Memupuk sifat yakin, ingin tahu dan berani mencuba di kalangan murid
3. Murid dapat mengaplikasikan konsep sains yang dipelajari dalam kehidupan seharian
3.0 OBJEKTIF
1 Guru dapat mempelbagaikan teknik pengajaran agar proses pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih menarik
2 Memastikan makmal sains mempunyai peralatan yang mencukupi, tersusun, kemas dan kondusif untuk murid
belajar
3 Meningkatkan penguasaan teknik menjawab sains melalui bengkel bersama guru atau penceramah jemputan.
4 Menggalakkan guru menggunakan kemudahan IT bagi menggalakkan pembelajaran secara kendiri di kalangan
murid.
5 Melaksanakan pelbagai aktiviti bagi menarik minat murid terhadap sains.

4.0 Analisa Pencapaian 2014


Pelaksanaan KSSR dari Tahun 1 sehingga Tahun 4 berjaya meningkatkan tahap kreativiti dan keyakinan diri murid
dalam menguasai topik yang dipelajari. Latihan yang diberi melalui internet amat membantu murid dalam
mengulangkaji pelajaran secara intereaktif. Murid juga semakin mahir menggunakan teknologi ICT melalui
pendedahan terhadap VLEFROG.
5.0 Unjuran 2015
Bilangan murid dapat mencapai tahap penguasaan enam bertambah. Bilangan A dan peratus lulus bagi sains UPSR
juga bertambah.

3. Sharing Session & Da Di Du

5. Latihan Intensif Melalui VLEFROG

6. Bengkel Teknik Menjawab Bahagian B

7. Ke Puncak Gemilang

9. Kemaskini Makmal Sains

X
X

DIS

NOV

OKT

SEP

OGO

JUL

JUN

X
X

4. Minggu Sains

8. Kelas malam

MEI

1. Mesyuarat Panitia
2. Papan Buletin

APR

MAC

FEB

AKTIVITI

JAN

CARTA GANTT PANITIA SAINS 2015

X
X

X
X

PELAN TINDAKAN PANITIA SAINS 2015


B
PROGRA
I
M
L

Sharing
Session &
Da Di Du

OBJEKTIF

GURU/
TANGGUN
GJAWAB

Menggalakkan
murid
berkongsi
konsep dan
fakta sains
yang menarik Guru dan
murid
Menerapkan
elemen
keseronokan
dalam kuiz

Kelas
bimbingan
malam

Memastikan
murid dapat
menguasai topik
yang diajar
dengan baik

Bengkel
teknik
menjawab
bahagian
B

Memastikan
murid dapat
menguasai
teknik menjawab
dengan betul

Guru

Guru dan
pencerama
h

TEMPOH

KOS/
SUMBE
R

Setiap
Isnin

Februari
- Ogos

Mac,
Mei,
Septemb
er

Dadu
besar

PCG

TOV

ETR

KPI

Murid kurang
menyedari
bahawa sains
berkait rapat
dengan
kehidupan
seharian

Minat murid
terhadap sains
bertambah

Guru dan
murid
dapat
berkongsi
fakta
menarik
tentang
sains.

Waktu P&P di
sekolah kurang
mencukupi
untuk murid
betul-betul
menguasai
topik yang
dipelajari

Murid dapat
mengukuhkan
penguasaan
mereka dalam
sains

Bilangan A
dan
peratus
lulus
semakin
meningkat

Murid dapat
menguasai
teknik
menjawab

Bilangan A
dan
peratus
lulus
semakin
meningkat

Murid belum
menguasai
teknik
menjawab

Ke Puncak
Gemilang

Memberi
pendedahan
kepada ibu bapa
tentang teknik
menjawab sains
supaya dapat
membantu anakanak

Minggu
Sains

Memberi
pendedahan
tentang
keseronokan
aktiviti berkaitan
sains

Latihan
Intensif
melalui
VLE_FRO
G

Menggalakkan
murid
menggunakan
VLE_FROG
mereka untuk
membuat latihan
intensif teknik
menjawab di
samping
berhibur

Guru sains

Guru dan
murid

Hari
Sabtu
bulan
Mac

April

Guru
Aplikasi
Revision
FROG

Februari
- Oktober

PCG

PCG

RM
5.00 /
subjek
untuk
langgana
n
setahun

Ibu bapa
menghadapi
masalah
membantu
anak-anak
membuat
ulangkaji di
rumah

Ibu bapa
mendapat
membantu
anak-anak
mereka
membuat
ulangkaji

Bilangan A
dan
peratus
lulus
semakin
meningkat

Murid kurang
berminat
dengan Sains

Murid dapat
mengaplikasik
an konsep
sains dalam
aktkviti yang
dijalankan

Penglibata
n murid
secara
menyeluru
h

Murid dapat
menguasai
subjek sains

Statistik
pengguna
an
VLEFROG
meningkat
dan murid
dapat
menguasai
subjek
sains

Ada murid
yang masih
tiada
kemudahan
internet di
rumah

ANALISA SWOT PANITIA SAINS 2015

S (STRENGHTS)

W (WEAKNESS)

S1 Mempunyai guru yang berpengalaman dan komited W1 Murid kurang faham dengan teknik menjawab bahagian
dalam usaha meningkatkan prestasi murid
B yang betul.

S2 Murid menunjukkan minat dalam mata pelajaran sains

W2 Bebanan tugas guru kadang-kala membataskan


keupayaan guru untuk menyediakan alat bantu mengajar
dan bahan bantu mengajar yang terbaik untuk murid-murid

S2 Banyak kemudahan yang boleh digunakan oleh guru


untuk membantu sesi pembelajaran dan pengajaran

O (OPPORTUNITIES)

T (THREATS)

O1 Murid boleh belajar dari sumber lain seperti televisyen T1 Masih terdapat murid yang lemah dalam membaca.
dan internet
Keadaan ini mempengaruhi keupayaan murid untuk
menguasai sains
O2 Sokongan padu daripada pihak pentadbiran.

.
T2 Kurang kerjasama dari pihak ibu bapa dalam memantau
kerja sekolah anak-anak ketika di rumah

O3 Kerjasama dengan pihak luar bagi menganjurkan T3 Kekangan masa disebabkan jumlah waktu P&P sains
program dapat membantu murid meningkatkan lagi yang diperuntukkan dalam seminggu adalah sedikit
penguasaan mereka dalam mata pelajaran sains
berbanding sukatan pelajaran yang perlu diajar.

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2015


BIL

PROGRAM

Sharing
Session &
1
Da Di Du

OBJEKTIF

KUMPULAN

Menggalakkan
murid
berkongsi
konsep dan
fakta sains
yang menarik Guru dan
murid
Menerapkan
elemen
keseronokan
dalam kuiz
Memastikan
murid dapat
menguasai topik
yang diajar
dengan baik

Kelas
bimbingan
malam

Memastikan
Bengkel teknik murid dapat
menjawab
menguasai
bahagian B
teknik menjawab
dengan betul

TEMPOH

PROSES KERJA

Setiap Isnin

Guru

Februari Ogos

Guru dan
penceramah

Mac, Mei,
September

Aktiviti diadakan secara berselang-seli


setiap minggu.
Sharing session merupakan aktiviti di
mana guru atau murid akan berkongsi
fakta sains yang menarik.
Da Di Du pula merupakan program kuiz
yang menggunakan dadu besar. Kuiz
ini menguji kefahaman murid tentang
sains.
Program diadakan pada waktu malam
bertujuan membantu murid memahami
topik dengan lebih baik
Murid boleh menyiapkan kerja sekolah
yang diberi sambil berbincang dengan
guru serta rakan
Guru atau penceramah luar akan
dijemput bagi melaksanakan bengkel
teknik menjawab untuk tahap 2.

Ke Puncak
Gemilang

Memberi
pendedahan
kepada ibu bapa
tentang teknik
menjawab sains
supaya dapat
membantu anakanak

Guru sains

Minggu Sains

Memberi
pendedahan
tentang
keseronokan
aktiviti berkaitan
sains

Guru dan
murid

Latihan
Intensif
dengan
VLE_FROG

Menggalakkan
murid
menggunakan
VLE_FROG
Guru
mereka untuk
membuat latihan Aplikasi FROG
intensif teknik
menjawab di
samping berhibur

Hari Sabtu
di bulan
Mac

April

Para ibu bapa akan dijemput untuk


bersama anak mereka sewaktu
pelaksanaan bengkel teknik menjawab
soalan oleh guru atau penceramah.

Aktiviti yang menarik dijalankan


sepanjang Minggu Sains
Murid akan didedahkan dengan konsep
sains dalam kehidupan seharian

Januari Disember

Murid diperkenalkan dengan aplikasi


Revision yang terdapat dalam FROG
Aplikasi ini melatih murid untuk
menjawab soalan dengan betul. Setiap
jawapan yang betul membolehkan
murid bermain permainan yang
disediakan.
Murid yang berminat boleh melanggan
aplikasi ini dengan bayaran RM 5.00
untuk tempoh setahun bagi setiap
subjek

NAMA PROJEK

Sharing Session & Da Di Du

OBJEKTIF

Menggalakkan murid berkongsi konsep dan fakta sains yang menarik

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN

Menerapkan elemen keseronokan dalam kuiz


Februari, Mac, April, Jun, Ogos, September
Seluruh warga sekolah

TINDAKAN

Guru sains dan murid

PROSES KERJA

KEKANGAN

1. Aktiviti diadakan secara berselang-seli setiap minggu.


2. Sharing session merupakan aktiviti di mana guru atau murid akan berkongsi
fakta sains yang menarik.
3. Da Di Du pula merupakan program kuiz yang menggunakan dadu besar.
Kuiz ini menguji kefahaman murid tentang sains
Kekangan masa menyukarkan pelaksanaan aktiviti dengan berkesan

PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN
NAMA PROJEK

GPK Tadbiran & Kurikulum


Guru sains
Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti
Kelas Bimbingan Malam

OBJEKTIF

Memastikan murid dapat menguasai topik yang diajar dengan baik

TEMPOH

Februari Ogos

KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN

Murid tahun 6
Guru Sains

PROSES KERJA

1. Program diadakan pada waktu malam bertujuan membantu murid memahami


topik dengan lebih baik
2. Murid boleh menyiapkan kerja sekolah yang diberi sambil berbincang dengan
guru serta rakan
Waktu P&P di sekolah kurang mencukupi untuk murid betul-betul menguasai topik
yang dipelajari

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

GPK Tadbiran & Kurikulum


Ketua Panitia

NAMA PROJEK
OBJEKTIF

Bengkel teknik menjawab bahagian B


Memastikan murid dapat menguasai teknik menjawab dengan betul

TEMPOH

Mac, Mei, September

Kaedah dan pembelajaran di waktu malam lebih santai dan menyeronokkan

KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN
PROSES KERJA
KEKANGAN

Murid Tahap 2
Guru Sains dan Penceramah Jemputan
1. Guru atau penceramah luar akan dijemput bagi melaksanakan bengkel teknik
menjawab untuk tahap 2.
Murid belum menguasai teknik menjawab

PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

GPK Tadbiran & Kurikulum


Ketua Panitia
Jemputan penceramah luar diharap dapat berkongsi pengalaman dengan guru dan
murid tentang teknik menjawab bahagian B

NAMA PROJEK
OBJEKTIF

Ke Puncak Gemilang
Memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang teknik menjawab sains supaya
dapat membantu anak-anak

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN
PROSES KERJA

Hari Sabtu bulan Mac


Ibu bapa murid Tahun 6
Guru Sains
1. Para ibu bapa akan dijemput untuk bersama anak mereka sewaktu
pelaksanaan bengkel teknik menjawab soalan oleh guru atau penceramah.

KEKANGAN

Ibu bapa menghadapi masalah membantu anak-anak membuat ulangkaji di rumah

PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

GPK Tadbiran & Kurikulum


Ketua Panitia
Kehadiran ibu bapa diharap dapat meningkatkan motivasi anak- anak untuk belajar
dengan bersungguh - sungguh

NAMA PROJEK

Minggu Sains

OBJEKTIF

Memberi pendedahan tentang keseronokan aktiviti berkaitan sains

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN

April
Semua murid

TINDAKAN
PROSES KERJA

Guru Sains

Aktiviti yang menarik dijalankan sepanjang Minggu Sains


Murid akan didedahkan dengan konsep sains dalam kehidupan seharian

KEKANGAN

Kekangan masa menjadi faktor utama aktiviti yang dirancang tidak berjaya
dilaksanakan

PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

GPK Tadbiran & Kurikulum


Ketua Panitia
Persediaan lebih awal dilakukan supaya apa yang dirancang dapat dilaksanakan
dengan baik

NAMA PROJEK

Latihan Intensif Menggunakan Aplikasi FROG

OBJEKTIF

Menggalakkan murid menggunakan VLE_FROG mereka untuk membuat latihan


intensif teknik menjawab di samping berhibur

TEMPOH
KUMPULAN SASARAN
TINDAKAN
PROSES KERJA

Januari Disember
Semua murid
Guru Bestari VLE_FROG

Murid diperkenalkan dengan aplikasi Revision yang terdapat dalam FROG


Aplikasi ini melatih murid untuk menjawab soalan dengan betul. Setiap jawapan
yang betul membolehkan murid bermain permainan yang disediakan.
Murid yang berminat boleh melanggan aplikasi ini dengan bayaran RM 5.00
untuk tempoh setahun bagi setiap subjek

KEKANGAN

Ada murid yang masih tiada kemudahan internet di rumah

PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

GPK Tadbiran & Kurikulum


Ketua Panitia
Makmal Komputer dibuka awal setiap hari di bawah seliaan juruteknik dan guru
subjek bagi menggalakkan murid menggunakan komputer untuk akses FROG

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

(SITI HAZALLIANA BT HALIM)


Ketua Panitia Sains,
SK Jalan Gurney 2,
Kuala Lumpur.

(PN LAILI BT SAIDON)


Guru Besar,
SK Jalan Gurney 2,
Kuala Lumpur