Anda di halaman 1dari 2

No

Kegiatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Kegiatan Durasi
Sesudah (minggu) 1
B,C,D
2
E
3
F
4
G
2
H,I
3
J
5
J
7
K
6
L
8
M
5
N
6
O
4
O
3
P
5
P
3
6

10 11

Minggu
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31