Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu/ Hari/ Tarikh


Kelas / Masa /

32/Khamis/ 10 Ogos 2015


2C / 11.30 hingga 12.30 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Hasil Laut / Pola Ayat ( Udang Kering) / 5.3.1 dan

Pembelajaran
Objektif

2.3.1
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Murid dapat mengenal pasti ayat berpola
Frasa Nama dan Frasa Sendi Nama dalam
petikan.
2. Murid dapat membina ayat berpola Frasa
Nama dan Frasa Sendi Nama berdasarkan
frasa bercetak warna merah dalam buku

Aktiviti PdP

tulis.
Aktiviti:
1. Murid-murid memberikan contoh kata nama
dan kata sendi nama yang mereka ketahui.
2. Murid membina peta bulatan kata nama am
dan kata nama khas.
3. Pembentangan di hadapan kelas.
4. Murid membaca petikan Udang Kering di
dalam teks pada halaman 97.
5. Murid di perkenalkan dengan pola ayat
Frasa Nama dan Frasa Sendi Nama.
6. Murid mencari dan mengenal pasti ayat
yang mengandungi Frasa Nama dan Frasa
Sendi Nama di dalam petikan.
7. Murid membina ayat berpola Frasa Nama
dan Frasa Sendi Nama berdasarkan frasa
yang bercetak warna merah dalam buku
tulis.
8. Membuat latihan dalam buku aktiviti pada

Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

halaman 19.
Kreatif dan Inovatif
Kertas Mahjung dan marker.

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu/ Hari/ Tarikh


Kelas / Masa /

30/Khamis/ 6 Ogos 2015


2C / 10.00 hingga 11.00 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Hasil Laut / Mari lafazkan pantun / 4.4.2 dan 2.6.2

Pembelajaran
Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat mengenal pasti ayat kosa kata
di dalam pantun.
2. Murid dapat mencari maksud kosa kata

Aktiviti PdP

baharu dengan merujuk kamus.


Aktiviti:
1. Murid-murid menonton video melafazkan
pantun melalui youtube.
2. Murid memberi pandangan tentang video
yang telah di tonton.
3. Murid membaca pantun di dalam teks
halaman 98.
4. Murid melafazkan pantun dengan gaya dan
intonasi yang betul.
5. Murid mencari kosa kata baharu.
6. Murid mencari maksud perkataan dengan
merujuk kamus.
7. Murid membina ayat menggunakan kosa

Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

kata tersebut dalam buku tulis.


Kreatif dan Inovatif
Video Youtube.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu/ Hari/ Tarikh
Kelas / Masa /

31/Ahad/ 3 Ogos 2015


2C / 11.30 hingga 12.30 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Mari Berniaga / Hari Jualan Sekolahku / 1.6.1 dan

Pembelajaran

2.5.1

Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat menaakul gambar.
2. Murid dapat menyatakan maklmat yang

Aktiviti PdP

terdapat dalam gambar.


Aktiviti:
1. Murid-murid menonton video lagu Rasa
Sayang melalui youtube.
2. Murid menyanyi lagu Mari Berniaga dengan
irama lagu rasa sayang.
3. Murid meneliti gambar dan maklumat yang
terdapat dalam teks halaman 100.
4. Murid membaca maklumat yang di berikan
dan mendapatkan maklumat berdasarkan
gambar dan perkataan.
5. Murid mencari maklumat berkaitan hari,
masa, tempat, jenis barang yang dijual ,
jenis permainan dan kadar bayaran bagi
setiap permainan.
6. Murid membenangkan maklumat ang
mereka dapat di hadapan kelas.
7. Membuat latihan di dalam buku aktiviti

Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

halaman 21.
Kreatif dan Inovatif
Video Youtube.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu/ Hari/ Tarikh
Kelas / Masa /

31/Selasa/4 Ogos 2015


2C / 11.30 hingga 12.30 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Mari Berniaga / Mari Baca / 3.5.2 dan 2.5.1

Pembelajaran
Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat membaca petikan dan
maklumat yang terdapat dalam teks..

2. Murid dapat menaakul gambar dan bercerita


Aktiviti PdP

tentang gambar tersebut.


Aktiviti:
1. Murid menyanyi lagu Mari Berniaga dengan
irama lagu rasa sayang.
2. Murid meneliti gambar dan maklumat yang
terdapat dalam teks halaman 101
3. Murid membaca maklumat yang di berikan
dan mendapatkan maklumat berdasarkan
gambar dan perkataan.
4. Murid mencari maklumat dan
membenangkan maklumat ang mereka
dapat di hadapan kelas.
5. Murid bercerita tentang gambar
menggunakan ayat majmuk.
6. Membuat latihan di dalam buku aktiviti

Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

halaman 22.
Kreatif dan Inovatif
Video Youtube.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu/ Hari/ Tarikh
Kelas / Masa /

31/Rabu/5 Ogos 2015


2C / 10 hingga 11.00 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Mari Berniaga / Mari Catat /3.5.2 dan 2.5.1

Pembelajaran
Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat membaca maklumat yang di
berikan.
2. Murid dapat menaakul gambar dan

Aktiviti PdP

mencatat maklumat di dalam jadual.


Aktiviti:

1. Murid menyanyi lagu Mari Berniaga dengan


irama lagu rasa sayang.
2. Murid meneliti gambar dan maklumat yang
terdapat dalam teks halaman 101
3. Murid membaca maklumat yang di berikan
dan mendapatkan maklumat berdasarkan
gambar dan perkataan.
4. Murid mencari maklumat dan
membenangkan maklumat ang mereka
dapat di hadapan kelas.
5. Murid bercerita tentang gambar
menggunakan ayat majmuk.
6. Membuat latihan di dalam buku aktiviti
Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

halaman 22.
Kreatif dan Inovatif
Video Youtube.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu/ Hari/ Tarikh
Kelas / Masa /

31/Rabu/6 Ogos 2015


2C / 10 hingga 11.00 / Bahasa Malaysia

Matapelajaran
Tema / Tajuk / Standard

Mari Berniaga / Mari Baca/2.2.2 dan 3.2.5

Pembelajaran
Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Murid dapat membaca petikan yang
bertajuk Poster Untuk Adik.
2. Murid mengenalpasti frasa dalam ayat yang
mengandungi digraph dan konsonan

Aktiviti PdP

bergabung dan mneulis dalam buku tulis.


Aktiviti:

1. Murid menyanyi lagu Mari Berniaga dengan


irama lagu rasa sayang sambal bertepuk
tangan.
2. Murid meneliti gambar dan maklumat yang
terdapat dalam teks halaman 101
3. Murid membaca maklumat yang di berikan
dan mendapatkan maklumat berdasarkan
gambar dan perkataan.
4. Murid mencari maklumat dan
membenangkan maklumat ang mereka
dapat di hadapan kelas.
5. Murid bercerita tentang gambar
menggunakan ayat majmuk.
6. Membuat latihan di dalam buku aktiviti
Elemen Merentas
Kurikulum
Bahan Bantu Pelajar
Penilaian PdP

Refleksi

halaman 22.
Kreatif dan Inovatif
Video Youtube.