Anda di halaman 1dari 3

Pemikiran lateral de bono

1. 1. PEMIKIRAN LATERAL DE BONO KUMPULAN 12 JENRY SAIPARUDIN
SULTAN MUSA RAZIDI MAT RASDIH JAILUN MOHD BAKRI AMAT
2. 2. DEFINISI DAN KONSEPDEFINISI: Dari segi definisi pemikiran lateral
membawa maksudcara menyelesaikan masalah dengan menggunakan dayaimaginasi
(bukan dengan menggunakan logik atau cara-carapemikiran yang biasa) sehingga
dapat menghasilkan pelbagaipendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang
agak luarbiasa sedikit) tetapi amat berkesan.KONSEP: Pemikiran Lateral ialah satu
cara penyelesaianmasalah dengan menggunakan daya imaginasi bukansecara logik
atau tradisional. Ia adalah pemikiran yangmenitikberatberatkan pelbagai jenis
jawapan dan iadigunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lamadan sudah
biasa diamalkan. Pada masa yang sama ia jugabertujuan melepaskan diri daripada
cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.
3. 3. DR EDWARD DE BONOPemikiran lateral ini diasaskan oleh Dr Edward de Bono
yangjuga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan danpemikiran. Beliau
memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelahmelihat setelah mendapati terdapat
banyak halangan pada corakpemikiran konvensional. Ia bukan bertujuan
menyingkirkan corakpemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu
corakpemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnyaia berjaya
menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteriayang dikehendaki tetapi ia
amat berkesan. Pemikirannya dapatdirumuskan dalam kata-kata di bawah:“ Kita tidak
akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempat-tempat lain kalau kita asyik
menggali lubang yang ada supayalebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan,
1996).
4. 4. KEPENTINGAN PEMIKIRAN LATERALTerdapat beberapa banyak kepentingan
pemikiran lateralantaranya ialah:• Pembinaan Idea Baru.• Pembaharuan Dalam
Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.• Penyelesaian Masalah dan
Membuat Keputusan.• Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan
Maklumat Berguna. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di
kalangan manusia dab konsep.
5. 5. TEORI BERFIKIR ( ALAT BERFIKIR)Dalam CoRT Cognitive Research Trust
iaitu salah satu teknik alatberfikir yang telah diperkenalkan oleh Dr Edward de Bono.
Beliautelah memperkenalkan beberapa alat berfikir. Antaranya ialah:• PMI ( Plus ,
Minus , Interesting )• AGO ( Aims , Goals , Objectives )• APC ( Alternatives ,
Possibilities , Choice )• CAF ( Consider All Factors )• OPV ( Other People’s Views )•
C&S ( Consequence and Sequel )• FIP ( First Important Periorities )
6. 6. TEORI BERFIKIR 1PMI ( PLUS, MINUS,INTERESTING)PMI ( Plus , Minus ,
Interesting )PMI ialah perkara-perkara yang baik , burukdan menarik.PMI adalah
bertujuan untuk meluaskanpersepsi.PMI memaksa seseorang berhenti dan
berfikirsejenak sebelum cepat-cepat membuatkeputusan .
7. 7. TEORI BERFIKIR 2AGO ( AIMS, GOALS, OBJECTIVESAGO ( Aims , Goals ,
Objectives )AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .AGO dapat meluaskan sudut

16. 10.Topi putih digunakan untuk mencari fakta . TOPI PUTIH (WHITE HAT)Topi putih melambangkan pemikiran objektif. TEORI BERFIKIR 4CAF ( CONSIDER ALL FACTORS )CAF ( Consider All Factors )CAF adalah mengambil kira semua faktor.CAF digunakan oleh seseorang untukmeluaskan sudut pandangan .APC membuatkan seseorang memikirkanbeberapa tindakan yang patut dibuat . POSSIBILITIES.Warna putih melambangkan kebersihan yagbermakna tiada prejudis.Warna biru melambangkan langit yangbermakna paling atas. 8.sukar .Topi hitam berguna untuk menghasilkan rancangankecemasan dan keselamatan. 15. 12. 14. 9. kemungknan danpilihan .OPV juga dapat membantu seseorang dalammeluaskan lagi pandangannya. 8.APC membolehkan seseorang melihat perkarayang sama dari pelbagai sudut pandangan . berisiko dan berbahaya.FIP juga mengingatkan seseorang mengambilkira perkara-perkara yang penting.Orang yang paling sesuai untuk memakai topiini ialah sesorang yang menjadi ketua.C&S dapat membantu seseorang melihat jauhke hadapan .CHOICEAPC ( Alternatives . TEORI BERFIKIR 5OPV ( OTHER PEOPLE’S VIEWSOPV ( Other People’s Views )OPV adalah pandangan orang lain .OPV dapat membantu seseorang untukmemahami sudut pandangan orang lain. TEORI BERFIKIR 7FIP ( FIRST IMPORTANT PERIORITIES )FIP ( First Important Periorities )FIP adalah keutamaan-keutamaan yang perludiutamakan atau didahulukan . TEORI BERFIKIR 6C & S ( CONSEQUENCE AND SEQUEL )C&S ( Consequence and Sequel )C&S ialah kesan dan akibatnya .C&S digunakan untuk sseorang membuatpenilaian .APC membolehkan seseorang mencari caralain bagi menyelesaikan masalah yang sama . TOPI HITAM (BLACK HAT)Topi hitam melambangkan pemikiran yang kritikal dannegatif. .Warna hitam melambangkan kegelapan yang bermakatiada harapan. TOPI BIRU (BLUE HAT)Topi biru melambangkan pemikiran untukmengawal dan menguasai. 16.FIP dapat membantu seseorang untuk berfikirsecara terfokus.angka dan maklumat semata-mata. 9. 15. 12.pandangan . Possibilities .Topi biru mengawasi topi-topi lain bekerja. TEORI BERFIKIR 3APC ( ALTERNATIVES. 11. Choice )APC merupakan alternatif . 13. 13. KAEDAH BERFIKIR ( 6 WARNA TOPI ) PUTIH HIJAU HITAM KUNING MERAH BIRU 14.Topi putih dipakai sebelum membuat sebarangkeputusan memilih alternatif. 10.Topi hitam dipakai sebelum membuat sebarang tindakandengan memikirkan segala kebuurukan dan kerugian yangakan dialami. 11.AGO dapat membantui dalam mengingatkantujuan asal.AGO juga dapat membantu seseorang berfikirsecara terfokus.Topi hitam digunakan untuk mencari segala yang salah .CAF dapat membantu seseorangmengarahkan minda ke semua arah yangpenting.

Sentiasa fikirkan alternatif yang lain. 17. Warna kuning melambangkan kecerahan yang bermakna positif. Untuk menjadi panduan kepada orang ramaidalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah:Sentiasa bersikap positif dan konstruktif.Warna merah melambangkan perasaan yangghairah.Situasi yang paling penting bagi menggunakantopi hijau ialah ketika ingin menyelesaikanmasalah. jangan biarkannya masuk campur bila berfikir. forum dan bengkelpemikiran kreatif amat ditekankan seumpama ia amatpenting dalam kehidupan dan sememangnya menerusikajian ia amat penting dalam kehidupan.Tentukan tujuan berfikir. 19. jangan memudahkan sesuatu perkara.Topi merah membenarkan pemikiran emosidan intuisi sewaktu berfikir. 20. 21.Warna hijau melambangkan otak yang suburdengan ida-idea.Semua jenis tindakan melibatkan nilai.Masa yang paling sesuai memakai topi iniialah selepas mengambil kira semua faktayang ada.Tentukan hasil yang hendak dicapai. .Top hijau digunakan bagi mencari idea-ideaalternatif berdasarkan maklumat yang ada.Beri tempat kepada perasaan. Ini keranapenyelesaian masalah secara kreatif akanmeninggalkan impak yang cukup berkesan danmembanggakan. 18.Tukar ganti pemikirann secara luas dan secara terperinci. Pemikiran kreatif merupakan satu bentukpenyelesaian masalah yang potensi penyelesaianamat berkesan untuk melakukan penyelesaianmasalah. TOPI KUNING (YELLOW HAT) Topi kuning melambangkan pemikiran yang konstrukktif.Lupakan ego.“Tukar gear otak”. tentukan bila untuk pemikiran logik dan bila untuk pemikiran kreatif. KESIMPULANDalam pemikiran lateral termasuk juga pemikirankreatif. Situasi yang paling baik bagi menggunakan topi kuning ialah apabila mendapati idea-idea yang banyak kelemahan . TOPI HIJAU (GREEN HAT)Topi hijau melambangkan pemikiran yang kreatif.Ambil kira semua pendapat. 19. TOPI MERAH ( RED HAT )Topi merah melambangkan pemikiran yangemosional. 21.Topi hijau digunakan pada waktu mula-mulaberfkir. Topi kuning digunakan bagi mencari segala faedah daripada sebarang idea alternatif yang dikeluarkan oleh topi hijau. CORAK PEMIKIRAN LATERALDr Edward de Bono telah memberikan sumbangan dalam corak pemikiran lateral iaitudengan memberikan dan memperkenalkan. 20.Fikir perlahan-lahan dan secara mudah. 18.Bezakan antara yang sepatutnya dengan yang mungkin.17.Kini dalam apa jua persidangan.