Anda di halaman 1dari 27

SAINS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TAHUN 6 (2016)

KSSR

PENGENALAN KEPADA SAINS
2. PERATURAN BILIK SAINS
MINGGU

STANDARD

/ WAKTU

KANDUNGAN

1

2.1 Peraturan Bilik Sains

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

4/1/2016 –
8/1/ 2016
HINGGA

2
11/1/2016 –
15/1/2016

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

1. Menyatakan salah satu peraturan bilik
sains.
2. Menyatakan lebih daripada satu
peraturan bilik sains.
3. Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
sains.
4. Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains
5. Memberi sebab peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.
6. Menjadi contoh kepada rakan dalam
mematuhi peraturan bilik sains.

CATATAN

PA 21
KBAT
I-THINK

PENGENALAN KEPADA SAINS
1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
Eksperimen

1
4/1/2016 –
8/1/ 2016

1.1 Kemahiran
Proses Sains

Murid boleh:
1.1.1 Memerhati

1. Menyatakan semua deria yang terlibat
untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena yang berlaku
2. Memerihalkan penggunaan semua
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau

Menjalankan
beberapa
ujikaji yang
lepas.
Cth :

SAINS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TAHUN 6 (2016)
MINGGU

STANDARD

/ WAKTU

KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KSSR

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

perubahan yang berlaku
3. Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
tentang fenomena atau perubahan
yang berlaku
4.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
5.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkanfenomena atau
perubahan yang berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian
6.
 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara

HINGGA

2
11/1/2016 –
15/1/2016

2

CATATAN

-Bandul
-Penyerapan
Bahan
-Pengaratan
-Keapungan
Bahan.
** Semua
kemahiran
KPS dan KMS
boleh
diterapkan
dalam satusatu
eksperimen

Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan 3.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI  1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 Murid boleh: 1. HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 3 CATATAN . Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan 5.2 Mengelas KSSR sistematik Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian. Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan 2. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza 4. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan. 1. Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul 6.

Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti 3. Murid boleh: 1. Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian.4 Membuat inferens 1.3 Mengukur dan menggunakan nombor 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1. 2. 6. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul 5. Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa 4 CATATAN . Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul 4.1. Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap. Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti 2.

SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1 TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 3. 3.5 Meramal 1. 11/1/2016 – 15/1/2016 6. HINGGA 2 5. Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat. CATATAN . 4/1/2016 – 8/1/ 2016 4.1. Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. Murid boleh: 1. Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi. 2. Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian. 5 KSSR atau pemerhatian. Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian.

Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai. Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai. Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai. Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data 5. 2. 6. 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1. 4. pengalaman lalu atau data.1.6 Berkomunikasi 1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI pengalaman lalu atau data 4.  Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi Data. pengalaman lalu atau data. 3.  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan 6 CATATAN .

1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 Murid boleh: 1. 5. 4. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik. Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 2. Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. 3. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa 7 1. Menaakul perubahan parameter yang CATATAN . Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 6.

Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa.8 Mentafsir data 1. Memilih idea yang releven tentang objek. 4. 6. Membuat satu penerangan berdasarkan data.1. 3. peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan. Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang 2 11/1/2016 – 15/1/2016 8 CATATAN . 5. Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam bentuk penyusun grafik yang sesuai. Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data. Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa. 2. 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA KSSR Murid boleh: 1. 5.

CATATAN .SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 6.9 Mendefinisi secara operasi 1. 9 KSSR objek. 11/1/2016 – 15/1/2016 6. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.1. Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi. 2. 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 4. 3. 1 Murid boleh: 1. 2 5. Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan.

Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyiasatan 5. Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan 3. Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan 6. Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru. 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 10 CATATAN . Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan 4. Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu penyiasatan 2.10 Mengawal pembolehubah KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 1 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1.1.

1. Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 3. Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina. Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan 2. Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti 2. Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji 6.12 Mengeksperimen 1. Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 11 CATATAN .11 Membuat hipotesis 1.1. Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan 5.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 1 STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Murid boleh: 1. Murid boleh: 1. Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti 3. Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan 4. Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang 4.

mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan 6. mengumpul data. Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan. 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA 2 11/1/2016 – 15/1/2016 12 CATATAN .SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 5. Menjalankan eksperimen.

2. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 1. Mengguna. melakar. Mengguna. 6. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.2.2.3 Melakar spesimen. mengendali. melakar. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu CATATAN *Diajar serentak ketika menjalankan KPS . bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. Mengguna. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan. Menyenaraikan peralatan. Mengendalikan penggunaan peralatan.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul 1. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. mengendali.2 Kemahiran Manipulatif 1 4/1/2016 – 8/1/ 2016 HINGGA STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 1.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat 1. 4. 2 11/1/2016 – 15/1/2016 13 KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1. peralatan dan bahan sains dengan tepat 1. melakar. mengendali.2. 2. bersistematik dan berhemah. 5. Memerihalkan penggunaan peralatan.2. 3.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1. membersih dan menyimpan penggunaan peralatan.

SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN aktiviti dengan kaedah yang betul. Berkomunikasi dalam membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma KPS: -Memerhati -Mengelas . KBAT: Menghubung -kaitkan Menganalisis Kecukupan Latihan: . Menguji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma.bersistematik.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain.1. 2. MIKROORGANISMA 3. 3. 3 18/1/2016 – 22/1/2016 3.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis. 6. 4.Meramal .1 Mikroorganisma ialah benda hidup.1. Menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma. Memerihalkan mikrooganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Meramal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrroganisma. 5. Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Murid boleh: 3. kulapok dan 14 1. SAINS HAYAT 3.Berkomunikasi PA 21 -Projek -Teknologi maklumat.

3.1. Menyatakan kesan buruk mikroorganisma.  merosakkan makanan.  penguraian bahan organik termasuk  pembuatan baja dan rawatan sisa 15 CATATAN 4 soalan I-THINK 1. 2.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:  pembuatan roti. penulisan atau lisan. yogurt. 6. tapai. Menjana idea tentang lang-kah-langkah mencegah penyakit berjangkit.4 3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air. Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan proses pembuatan makanan. 3.1. Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan berbahaya. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. 4. udara. TMK. KPS -Memerhati -Inferens -Komunukasi KMS: -Melakar Pengendalia n Alatan PA 21 -Projek KSSR -Keriatif . Murid boleh: 3. Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.5 4 25/1/2016 – 29/1/2016 3.2. udara. 5. makanan dan air.  penghasilan antibiotik dan vaksin.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI Paramesium.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan:  penyakit.  pereputan gigi. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penyakit berjangkit dan cara jangkitan melalui sentuhan. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 3.2.1. tempe.  keracunan makanan. suhu. nutrien dan keasidan.

TMK. 3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN kumbahan.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma Murid boleh: 3. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat inferens Kecukupan Latihan: 2 soalan KPS: -Memerhati -Inferens KMS: PA 21 I-THINK KBAT: Menghubung -kaitkan Membuat inferens CUTI TAHUN BARU CINA 16 .2.2. TMK.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan ada yang berbahaya. 3. 3. penulisan atau lisan.3.3.3. penulisan atau lisan. 3.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan mencegah penyakit berjangkit. 5 1/2/2016 – 5/2/2016 3.

4. komensalisme dan parasitisme.1. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis. 5. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan.1.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN 6 HINGGA 14 FEBRUARI 2016 SAINS HAYAT 4.  tempat tinggal atau kawasan. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan. 2.1 Interaksi antara haiwan Murid boleh: 4.1.1. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN 6 15/2/2016 – 19/2/2016 4. 4.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 4. 17 1. Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. 3. mutualisme.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:  makanan. TMK. 4. 4. penulisan atau lisan. 4. KPS: -memerhati KMS: melakar KBAT: Mencirikan Membuat gambaran mental PA 21 I-THINK Kecukupan Latihan: 2 soalan .  pasangan.  air.

2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. 4. mutualisme.2. 5. 4.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan. komensalisme dan parasitisme.  nutrien.2 Interaksi antara tumbuhan 22/2/2016 – 26/2/2016 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. 4. 4.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu:  air.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti simbiosis. 4. Menyatakan contoh haiwan yang pupus.1. 2. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman terhadap haiwan dan I-THINK PA 21 KBAT TMK .2. Menyatakan contoh tumbuhan dalam satu habitat yang dikenal pasti. 5. penulisan atau lisan.  cahaya matahari. CATATAN KPS: -memerhati KMS: melakar KBAT: Mencirikan Membuat gambaran mental PA 21 I-THINK Kecukupan Latihan: 2 soalan SAINS HAYAT 5.1. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 7 4.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan Murid boleh: 5. Menaakul kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat. 3. Memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan. 5. TMK. 2. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan 3.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 8 29/2/2016 – 4/3/2016 5.  ruang. Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses fotosintesis 6. KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang terancam. Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor persaingan antara tumbuhan.1.2.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan seperti: 18 1.2.

2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam Murid boleh: 5. penulisan atau lisan UJIAN BULANAN SATU 2016 7 HINGGA 11 MAC 2016 12 – 20 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 19 KSSR tumbuhan serta cara mengatasinya.penerokaan kawasan.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN    TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI aktiviti manusia contoh pembalakan. 5.1. 5. TMK. pemburuan . bencana alam contoh banjir. gempa bumi. TMK. udara.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. ribut. penulisan atau lisan 5.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. CATATAN . tanah.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.1. 5. 6. 5. Menjana idea cara-cara pemeli-haraan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. pencemaran contoh air.

4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran. Menyatakan maksud daya.1 Menyatakan maksud daya geseran. Menjelas dengan contoh maksud geseran KBAT 4.1 Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. 6.  mengubah kelajuan objek.1.  memberhentikan objek yang bergerak. Membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi geseran. 2. PA 21 3.2.  mengubah arah gerakan objek.  jenis permukaan. 6. 6.1 Daya dan kesannya 6. Menjana idea kesan geseran serta cara menambah dan mengurangkan geseran.  Menggerakkan objek pegun. 21/3/2016 – 25/3/2016 Murid boleh: 1 0 28/3/2016 – 1/4/2016 1. 6.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Daya Geseran 6. Memerihalkan kesan daya. I-THINK 6. 6. penulisan atau lisan.3 Memerihalkan kesan daya geseran.0 DAYA Murid boleh: 9 I-THINK 6.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN SAINS FIZIKAL 6.2. TMK.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu:  jisim objek.1. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek menambah atau mengurangkan geseran dan menjelaskan.2.2 Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti iaitu:  mengubah bentuk objek. 20 PA 21 KBAT Keusahawanan . TMK 5.2. 6.

4 Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus: 7. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Menaakul kepentingan pengetahuan tentang hubungan kelajuan. 7.1.2 Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/j). Mengitlak pengawetan makanan KBAT Eksperimen Eksperimen Projek . 3.1 Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan.2.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media.1. 3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN 6.6 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan suatu objek. 21 1. Mencirikan makanan yang telah rosak. 7.0. SAINS BAHAN 8.1. jarak atau masa menggunakan rumus. meter per saat (m/s).5 7.1. penulisan atau lisan.1 Kelajuan 4/4/2016 – 8/4/2016 Murid boleh: 7. Menyatakan unit bagi kelajuan. sentimeter per saat (cm/s). TMK. 7.3 Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan. jarak dan masa demi ke-sejahteraan hidup. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan. TMK. Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang dijalankan. SAINS FIZIKAL 7. 4. Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan serta mengaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma. 1. jarak dan masa. Mentafsir data tentang per-hubungan ruang dan masa dengan menganalisis graf pergerakan satu objek. 5. 6. 2.0.1. Membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan dengan jarak dan masa. penulisan atau lisan. KELAJUAN 11 7.1. PENGAWETAN MAKANAN Murid boleh: 8.1. 2.1 Kerosakan Makanan 12 8.

2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. 22 KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. 8.  pemasinan.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  pendinginan.1. TMK. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara. penulisan atau lisan.6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan. 6. 5.  pengetinan dan pembotolan.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah. Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur.  penyejukbekuan.  pendidihan. 8.1.  pembungkusan vakum. 4. rupa atau rasa.  pempasteuran. Merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi me-menuhi keperluan bekalan makanan. CATATAN Kreativiti dan Inovasi .4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma seperti:  pengeringan. 8.1.1.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN 11/4/2016 – 15 /4/2016 HINGGA 13 18/4/2016 – 22 /4/2016 STANDARD PEMBELAJARAN 8.  penyalaian. 8.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.  penjerukan. 8.1.  pelilinan.

9. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. 9. Eksperimen KBAT .1.  sisa makanan. Menaakul penggunaan bahan buangan terbiodegradasi secara berhemah.  logam. 23 1. TMK. 9. Menjelaskan melalui contoh pengurusan bahan buangan secara terancang. 2. 5.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari.1.  bahan kumuh dan tinja.1. Menyatakan contoh bahan buangan.3 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.1 Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai media seperti:  kaca.1. Berkomunikasi secaa kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari. 3. 6.1. penulisan atau lisan. 9.1 Bahan buangan 14 25/4/2016 – 29/4/2016 9.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN SAINS BAHAN 9. Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak terancang.1.  sisa toksik.0. 9. BAHAN BUANGAN 9. 4.  plastik.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.  kertas.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.

1. 4. 24 1. . penulisan atau lisan. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus. Bumi dan Matahari.1. 10.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. I-THINK 10. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Bulan berlaku apabila kedudukan Bumi. 10.  sifat cahaya.  sifat cahaya. Menyatakan kedudukan Bulan. Bumi Keusahawandan Matahari semasa fenomena an gerhana matahari.1. 6. TMK.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan:  kedudukan Bulan. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus. Menyatakan kedudukan Bulan.2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan:  kedudukan Bulan.0 GERHANA 1 5 1/5/2016 CUTI HARI PEKERJA 3/5/2016 – 6/5/2016 Murid boleh: 10. Bumi dan Matahari. Bumi dan Matahari semasa fenomena PA 21 gerhana bulan. 2. 3. Mentafsir gambar rajah peringkatperingkat gerhana mengikut urutan yang betul.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di Bumi. 5. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN BUMI DAN SAINS ANGKASA 10.

3. Mereka bentuk projek menunjukkan pelbagai bentuk I-THINK Eksperimen TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu:  petunjuk arah.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:  satah condong.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 6. Menjelas dengan contoh kegunaan buruj. TMK. Mengenal pasti buruj. 12. 2. Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan menggunakan I-THINK KPS: Komunikasi . Pari dan Skorpio.1 Mesin ringkas 1 Murid boleh: 12.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI CATATAN BUMI DAN SAINS ANGKASA 11.  tuas.0 BURUJ 1 6 11. penulisan atau lisan.  baji 25 1. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat.  petunjuk musim. 4. Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. 4. Menyatakan maksud buruj 2. Menyatakan jenis mesin ringkas.0 MESIN 12. 12.1 Buruj Murid boleh: 12. 12. 3.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik.1. Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat daripada pelbagai media.1.1.1.1. 5. Biduk.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu. 9/5/2016 – 13/5/2016 1.

2. penulisan atau lisan.3.2. 12.  kos. TMK.  mesra alam. 12.3 Mereka bentuk model mesin Murid boleh: 12.  takal.2 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas.2 Mesin Kompleks 12.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.  skru.  roda dan gandar. 12. Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan mesin yang lestari.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN  gear.  keselamatan.2. TMK.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Murid boleh: 12.  jangka hayat. 7 16/5/2016 – 20/5/2016 12. Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan memerihalkan konsep sains yang diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan CATATAN .1.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks. penulisan atau lisan.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:  penggunaan bahan. 12.1 Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:  Elektrik 26 KSSR TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI contoh. 5.  penyelenggaraan.2. 6.

12.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. penulisan atau lisan.3.2 Memerihalkan model yang dicipta.SAINS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6 (2016) MINGGU STANDARD / WAKTU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI  Magnet  Kelajuan  sifat cahaya 12. 18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 23 HINGGA 27 MAY 2016 28 Mei – 12 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TAHUN 1 HINGGA 5 KELAS INTENSIF 27 KSSR CATATAN .3.