Anda di halaman 1dari 7

MATA PELAJARAN

SAINS

TAHUN

5 GEMILANG/ BAIK / SETIA

WAKTU
TAJUK
STANDARD

TENAGA
Sumber danbentuk tenaga.

KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu


bentuk ke bentuk lain melalui pemerhatian
pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.

PEMBELAJARAN

Menjelaskan melalui contoh perubahan


bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan
seperti radio, talifon bimbit, lampu suluh, televisyen,
lilin, basikal.
1. Menyatakan sumber tenaga.
2. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga
yang dihasilkan.
3. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk
tenaga.
4. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk lain
5. Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga
yang berlaku dalam kehidupanseharian.

LANGKAH
PENGAJARAN

Penerangan guru
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil
Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan
contoh2 perubahan tenaga

OBJEKTIF

Murid menjawab lembaran DSKP


.
KPS

Komunikasi, memerhati

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

SAINS

TAHUN

5 GEMILANG/ BAIK / SETIA

WAKTU
TAJUK
STANDARD

TENAGA
Sumber danbentuk tenaga.

KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu


bentuk ke bentuk lain melalui pemerhatian
pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.

PEMBELAJARAN

Menjelaskan melalui contoh perubahan


bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan
seperti radio, talifon bimbit, lampu suluh, televisyen,
lilin, basikal.
1. Menyatakan sumber tenaga.
2. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga
yang dihasilkan.
3. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk
tenaga.
4. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk lain
5. Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga
yang berlaku dalam kehidupanseharian.

LANGKAH
PENGAJARAN

Penerangan guru
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil
Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan
contoh2 perubahan tenaga

OBJEKTIF

Murid menjawab lembaran DSKP


.
KPS

Komunikasi, memerhati

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

SAINS

TAHUN

5 GEMILANG/ BAIK / SETIA

WAKTU
TAJUK
STANDARD

TENAGA

Sumber danbentuk tenaga.

KANDUNGAN
STANDARD

5.11

Memerihalkan pelbagai sumber tenaga


seperti Matahari, angin, air, ombak,
makanan, bateri, biojisim, nuklear dan bahan
api fosil melalui pemerhatian menerusi
pelbagaimedia.

5.12

Menjelas dengan contoh pelbagai bentuk


tenaga seperti tenaga suria, tenaga haba,
tenaga kimia, tenaga elektrik, tenaga kinetik,
tenaga bunyi, tenaga keupayaan, tenaga
cahaya dan tenaga nuklear melalui
pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku
di persekitaran.
Menyatakan sumber tenaga.
Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga
yang dihasilkan.
Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk
tenaga.
Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk lain
Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga
yang berlaku dalam kehidupanseharian.

PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.
2.
3.
4.
5.

LANGKAH
PENGAJARAN

Penerangan guru
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil
Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan
sumber tenaga dan bentuk2 tenaga
Murid menjawab lembaran DSKP
.

KPS

Komunikasi, memerhati

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

REKABENTUK TEKNOLOGI

TAHUN

5 GEMILANG/ ADIL / SETIA

WAKTU
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGHASILAN PROJEK
Menghasilkan projek menggunakan bahan logam
dan bukan logam dengan litar elektronik.
4.2.10 Membuat penyambungan litar elektronik
pada projek.
4.2.11 Menguji kefungsian projek

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

LANGKAH
PENGAJARAN

4.2.12 Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan
peralatan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. membuat penyambungan litar elektronik pada
projek dengan betul
2. menguji kefungsian projek dengan beradab
Langkah 1
Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina. Satu
daripada projek tersebut tanpa sambungan litar elektronik dan
satu lagi projek yang lengkap dengan litar elektronik.
Langkah 2
Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang akan digunakan
semasa membuat penyambungan litar elektronik. Perbincangan
spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan
mengapa.
Langkah 3
Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan
langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada
bahagian badan projek. Murid lain memainkan peranan aktif
dengan menghulur atau menyebut peralatan yang perlu.
Langkah 4
Murid membuat penyambungan litar elektronik dengan
pemantauan guru.
Langkah 5
Guru menerangkan kaedah membuat pengujian litar elektronik
dan kefungsian projek dengan berbantukan cartalir. Di peringkat
ini, murid yang membina carta alir dengan bimbingan guru
(rujuk carta alir pengujian litar projek)
Langkah 6
Guru menunjukkan kaedah membuat penyenggaraan dan
penyimpanan peralatan. Murid akan melakukan semua
penyenggaraan dan penyimpanan alat
Penutup
Guru membimbing pelajar untuk menyatakan langkah
memasang terutama kekutupan bateri dan LED. Seterusnya
membimbing pelajar untuk menyatakan langkah mengesan
kerosakan pada penyambungan litar.

.
REFLEKSI

MATA PELAJARAN

REKABENTUK TEKNOLOGI

TAHUN

5 GEMILANG/ ADIL / SETIA

WAKTU

TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGHASILAN PROJEK
Menghasilkan projek menggunakan bahan logam
dan bukan logam dengan litar elektronik.
4.2.10 Membuat penyambungan litar elektronik
pada projek.
4.2.11 Menguji kefungsian projek

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

LANGKAH
PENGAJARAN

4.2.12 Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan
peralatan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. membuat penyambungan litar elektronik pada
projek dengan betul
2. menguji kefungsian projek dengan beradab
Langkah 1
Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina. Satu
daripada projek tersebut tanpa sambungan litar elektronik dan
satu lagi projek yang lengkap dengan litar elektronik.
Langkah 2
Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang akan digunakan
semasa membuat penyambungan litar elektronik. Perbincangan
spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan
mengapa.
Langkah 3
Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan
langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada
bahagian badan projek. Murid lain memainkan peranan aktif
dengan menghulur atau menyebut peralatan yang perlu.
Langkah 4
Murid membuat penyambungan litar elektronik dengan
pemantauan guru.
Langkah 5
Guru menerangkan kaedah membuat pengujian litar elektronik
dan kefungsian projek dengan berbantukan cartalir. Di peringkat
ini, murid yang membina carta alir dengan bimbingan guru
(rujuk carta alir pengujian litar projek)
Langkah 6
Guru menunjukkan kaedah membuat penyenggaraan dan
penyimpanan peralatan. Murid akan melakukan semua
penyenggaraan dan penyimpanan alat
Penutup
Guru membimbing pelajar untuk menyatakan langkah
memasang terutama kekutupan bateri dan LED. Seterusnya
membimbing pelajar untuk menyatakan langkah mengesan
kerosakan pada penyambungan litar.

.
REFLEKSI

MATA PELAJARAN

REKABENTUK TEKNOLOGI

TAHUN

5 GEMILANG/ ADIL / SETIA

WAKTU
TAJUK

TEKNOLOGI PERTANIAN

STANDARD

Menanam benih dalam bekas

KANDUNGAN
STANDARD

Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri


seperti cukup matang, bernas, berbentuk normal dan

PEMBELAJARAN

tidak diserang perosak.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

LANGKAH
PENGAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.
3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.
Langkah 1
Gur Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik
dengan bantuan Power Point.(Lampiran 1)
Langkah 2
Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang
baik dan yang rosak.
Langkah 3
Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik.
Guru meminta murid memilih biji benih yang baik secara
berkumpulan.
Langkah 4
Murid menjawab lembaran kerja.(Lampiran 2)
Penutup
Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang telah
mereka lakukan.
Guru memberi penghargaan kepada semua murid. .

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

REKABENTUK TEKNOLOGI

TAHUN

5 GEMILANG/ ADIL / SETIA

WAKTU
TAJUK

TEKNOLOGI PERTANIAN

STANDARD

Menanam benih dalam bekas

KANDUNGAN
STANDARD

Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri


seperti cukup matang, bernas, berbentuk normal dan

PEMBELAJARAN

tidak diserang perosak.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

LANGKAH
PENGAJARAN

REFLEKSI

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.
3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.
Langkah 1
Gur Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik
dengan bantuan Power Point.(Lampiran 1)
Langkah 2
Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang
baik dan yang rosak.
Langkah 3
Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik.
Guru meminta murid memilih biji benih yang baik secara
berkumpulan.
Langkah 4
Murid menjawab lembaran kerja.(Lampiran 2)
Penutup
Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang telah
mereka lakukan.
Guru memberi penghargaan kepada semua murid. .