Anda di halaman 1dari 17

Pengenalan

Tahap Hidup Yang Rendah
Taraf hidup umumnya diukur menerusi piawai seperti pendapatan benar (iaitu pendapatan
terlaras inflasi) setiap orang dan kadar kemiskinan. Ukuran-ukuran yang lain seperti ketersediaan
dan kualiti penjagaan kesihatan, ketaksamaan pertumbuhan pendapatan dan taraf pendidikan
juga digunakan. Contoh-contohnya termasuk keupayaan memiliki sesetengah barang atau ukuran
kesihatan seperti jangka hayat. Taraf hidup ialah mudahnya seseorang yang hidup pada sesuatu
masa dan tempat dapat memenuhi keperluan mereka. Gagasan terhadap 'taraf' dapat dibezakan
daripada mutu kehidupan yang mengambil kira bukan sahaja taraf hidup kebendaan tetapi juga
aspek-aspek kehidupan yang tidak begitu ketara seperti masa lapang, keselamatan, sumber
budaya, kehidupan sosial, kesihatan fizikal, isu kualiti persekitaran, dan sebagainya. Cara
mengukur kesejahteraanharus digunakan untuk membuat pertimbangan, dengan ini seringnya
amat bersifat politik dan justera itu, amat berkontroversi. Walaupun dua buah negara atau
masyarkat mempunyai taraf hidup kebendaan yang sama, faktor-faktor mutu kehidupan boleh
menjadikan sesuatu tempat lebih menarik kepada sesesuatu orang atau kelompok berbanding
dengan yang lain.
Bagaimanapun, masih terdapat masalah hanya dengan menggunakan purata berangka
untuk membandingkan taraf hidup kebendaan, berbanding dengan, misalnya, indeks Pareto
(ukuran lebar pendapatan atau pengagihan kekayaan). Taraf hidup pada dirinya bersifat subjektif.
Misalnya, negara-negara yang mempunyai kelas atasan kaya yang amat sedikit dan kelas
bawahan yang amat miskin boleh mempunyai tahap pendapatan min yang tinggi, walaupun
kebanyakan penduduk mempunyai "taraf hidup" yang rendah. Ini mencerminkan masalah
pengukuran kemiskinan yang cenderung juga bersifat relatif dan menggambarkan bagaimana
pengagihan pendapatan boleh menyembunyikan taraf hidup yang sebenar. Sebuah negara sosialis
yang sempurna dengan pendapatan per kapita purata yang sangat rendah akan ditempatkan lebih
tinggi tentang ketaksamaan pendapatan yang lebih rendah, berbanding dengan Negara B dengan
ketaksamaan pendapatan yang lebih tinggi, walau jika lapisan terendah pengagihan penduduk
Negara B mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada Negara A. Contoh1

ia juga digunakan untuk membandingkan kawasan perbandaran di dalam negara. berbanding dengan menggunakan ketaksamaan pendapatan yang sungguh bersifat relatif dan berkontroversi. tetapi mempunyai pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada kebanyakan kaunterpart berjiran mereka. ia berkait dengan kesejahteraan am penduduk. dan juga keseronokan kenikmatan dari segi estetika dan kerohanian. institusi untuk pertubuhan sosial dan urus tadbir yang membenarkan hakhak individu untuk bersuara dan membuat pilihan pada tahap yang sesuai diwujudkan secukupnya. Ringkasnya. kesihatan. pendidikan.contoh benar terhadap keadaan ini termasuk bekas Jerman Timur berbanding dengan Jerman Barat serta Korea Utara berbanding dengan Korea Selatan. jumlah pendapatan perseorangan komuniti itu dibahagikan dengan bilangan penduduk. ditempatkan lebih tinggi daripada segi ini). kepuasan keselesaan tempat tinggal dalam persekitaran yang bersih dan masyarakat yang bebas dari permasalahan. tanggungjawab meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik dengan memastikan keperluan infrastruktur utiliti dan kemudahan masyarakat. Untuk membandingkan pendapatan per kapita di dalam sesebuah komuniti. Bagi kerajaan termasuk kerajaan tempatan seperti DBKL. Pendapatan perkapita juga sering digunakan sebagai penunjuk pembangunan suatu negara untuk membezakan tahap kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang membangun. Dengan kata lain selain pendapatan per kapita boleh memberikan gambaran tentang kadar pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di pelbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbezaan tahap kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara pelbagai 2 . negara sosialis mempunyai ketaksamaan pendapatan yang lebih rendah (dan oleh itu. Ini dapat dielakkan dengan menggunakan ukuran pendapatan pada pelbagai persentil penduduk. Kualiti hidup meliputi segala keperluan hidup manusia dalam aspek kepuasan terhadap kebendaan. Tahap hidup dilihat juga dari kualiti hidup sesuatu wilayah. Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita bermakna jumlah wang yang seseorang penduduk akan terima jika pendapatan negara tahunan dibahagikan kepada setiap penduduk dengan sama rata. keselamatan. Sedangkan pendapatan per kapita biasanya digunakan untuk membandingkan negara. Dalam setiap kes tersebut. Ia biasanya dilaporkan dalam unit mata wang.

maka tidak dapat disebut sebagai negara makmur / sejahtera. Karena dengan adanya peperangan banyak menimbulkan kematian. Namun demikian. papan. Sebuah negara dikatakan makmur jika rakyatnya mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita boleh juga diertikan sebagai jumlah dari nilai barangan dan perkhidmatan rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu tempoh tertentu. Ukuran kemakmuran antara negara yang maju berbeza dengan bangsa yang sedang berkembang.negara. penderitaan. Pendapatan per kapita diperoleh daripada pendapatan negara pada tahun tertentu dibahagikan dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tahap kesejahteraan rakyat suatu negara. 3 . tingginya pendapatan perkapita bukan penentu kemakmuran suatu negara. Ada yang mengukur berdasarkan tahap pengambilan rata-rata perseorangan dan berdasarkan pendapatan perkapita. melainkan dengan berbagai hal yang diolah secara bersepadu. pangan. Ukuran suatu negara makmur atau tidak. kesihatan dan pendidikan. dan rasa tidak selamat. secara umum kemakmuran suatu negara tidak boleh dilihat hanya dari satu faktor sahaja. ada yang mengukur berdasarkan tahap pematuhan keperluan asas seperti sandang. namun jika terjadi perang saudara di dalam negara tersebut. Namun demikian. Selain itu ukuran kemakmuran suatu bangsa bersifat kontekstual terhadap keadaan suatu Negara. berbeza antara negara satu dengan yang lain. Walaupun negara itu pendapatan perkapitanya tinggi.

Kurangnya pemerhatian kepada kemiskinan menyebabkan pelbagai masalah wujud. Menyangkut pengendalian sains dan teknologi. tahap hidup menjadi semakin rendah kerana pengangguran semakin bertambah akibat tidak mempunyai skill dan kelayakan tidak sesuai dengan yang di perlukan. ada 3 masalah yang akan dihadapi oleh umat manusia. akan tetapi lebih merupakan persoalan pengagihan tetapi suatu warna ketidakseimbangan tetap dinampakkan yakni bahawa keupayaan manusia dalam membangunkan sains dan teknologi tidak seimbang dengan kemampuaannya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Masalah sains dan teknologi telah memberi dampak yang tidak baik kepada permasalahan kemiskinan. Masalah survival manusia yang semakin lemah 2. Dalam permasalahan yang dikemukakan oleh Dr Soedjatmoko. kemiskinan sepertinya semakin tidak mampu diatasi. iaitu permasalahan kemiskinan. produk dalam negeri kalah saing dengan produk luar negeri. kerana 4 . akibat daripada sains dan teknologi. boleh mematikan sektor usaha kecil. Kemiskinan. Di Tengah kemajuan sains dan teknologi yang sedimikian pesat. Sains dan teknologi yang semakin berkembang pesat menjadi hambatan untuk penanganan kepada kemiskinan. ‘ Tahap hidup yang rendah merujuk kepada kemiskinan. Pemerhatian yang difokuskan kepada sains dan teknologi mengurangi pemerhatian kepada masalah kemiskinan. iaitu 1. terutamanya di dunia ketiga. dari masalah kemiskinan diatas telah memberi pandangan bahawa tahap hidup yang rendah boleh berlaku sekiranya kurangnya pengawalan kepada permasalahan kemiskinan. semakin memberi perbezaan pada jurang kemiskinan. Walaupun disedari bahawa kemiskinan bukanlah semata mata soal pengeluaran. kemiskinan sepertinya semakin tidak mampu diatasi. justeru sebaliknya. Kemampuan manusia membangunkan sains dan teknologi hampir tidak seimbang dengan kemampuannya untuk mereduksi kesan daripada penggunaan teknologi yang tanpa kawalan 3. pengembangan sains dan teknologi yang semakin berkembang tidak bisa mengatasi permasalahan kemiskinan. kami lebih memfokuskan kepada permasalahan yang ketiga.Hasil dan Perbincangan Tahap Hidup Yang Rendah dari Pengaruh Teknologi Menurut Dr Soedjatmoko. walaupun pesat.

angka kematian. Jurang ekonomi antara kumpulan elit dan kumpulan miskin sangat jauh. Tahap Hidup Rendah di Negara Sedang Berkembang Pada hampir semua negara berkembang. perumahan yang kurang layak. Penduduk di negara membangun tahap pendapatannya rendah. Salah satu indikator negara membangun adalah tahap pendapatan yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk di negara maju.kemunculan produk import dengan harga yang lebih murah dan perkembangan teknologi menimbulkan jurang sosial terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Ada beberapa kumpulan penduduk yang hidupnya makmur seperti para pedagang dan pemilik tanah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat. tahap hidup yang rendah tersebut diwujudkan dalam bentuk jumlah pendapatan yang sedikit. dan tahap rasa putus asa masyarakatnya. Rendahnya tahap kehidupan masyarakat negara membangun ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita. Tahap jurang pendapatan penduduknya juga cukup tinggi. cara kesihatan. 5 . Negara berkembang antara lain ditandai dengan rata-rata kehidupan penduduknya yang rendah. tetapi juga di dalam domesti. Ini boleh menjadikan tahap hidup menjadi lemah juga. yakni bila dibandingkan dengan hidup gaya hidup golongan elit di negara mereka sendiri. mewujudkan pelbagai kemudahan kepada manusia sehingga manusia merasa segala keperluan keperluan pekerjaan mereka menjadi mudah. Kemudahan yang wujud menyebabkan manusia tidak menyedari dampak yang mereka alami. yakni bila dibandingkan dengan standard hidup orang-orang di negara kaya. tingkat harapan hidup. Sebutan rendah itu bukan hanya dalam pengertian global. Pemerhatian mesti difokuskan pada masalah ini kerana keseimbangan tidak berlaku khususnya bagi Negara Negara yang kurang maju dan Negara sedang membangun. keadaan perumahan. Oleh kerana itu. tahap hidup (levels of living) dari sebahagian penduduknya sangat rendah. standard kehidupannya juga rendah. tahap pendidikan. bekal pendidikan yang minima. Belum lagi beberapa sumber lombong dan ladang-ladang di negara membangun banyak yang dieksploitasi oleh pengusaha asing. kerana kemudahan yang diberi menjadikan manusia malas untuk bergerak banyak terutamanya dalam dunia pekerjaan. atau bahkan tidak ada dan peluang mendapatkan pekerjaan yang sangat rendah. Hanya sekumpulan kecil penduduknya yang mempunyai taraf kehidupan yang mencukupi.

pengangguran akan semakin bertambah. Sektor pertanian dan sektor utama yang lain hanya mampu menyediakan lapangan kerja yang terhad. bahkan adat istiadat yang masih kekal yang menghalang wujudnya kreativiti. Pengangguran. dan pengurusan yang kurang baik. Keusahawanan ini masih terhalang oleh tahap pendidikan dan modal yang rendah. Di negara berkembang. kurang sumber daya alam. Dengan demikian. dan rendahnya tahap kesihatan merupakan kesan negatif dari tingginya pertumbuhan penduduk. Akibatnya. Penyebab rendahnya produktiviti ini antara lain kerana rendahnya kualiti tenaga kerja. sektor industri kurang berkembang dan sektor lain tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja yang semakin tinggi. Di negara berkembang. juga masih kuatnya pengaruh adat dan tradisi. mempunyai penduduk banyak dengan tahap pendapatan yang rendah. Rendahnya tahap produktiviti merupakan kesan lanjut dari rendahnya tahap kehidupan. kurang modal.Selain itu. lengkaplah kesulitan yang dihadapi negara tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Selain rendahnya tahap pengetahuan penduduk. biasanya mempunyai potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pengangguran ini semakin tinggi seiring dengan peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. etos kerja yang rendah. kemiskinan. Pertambahan penduduk yang pesat ini menjadi satu ciri yang dimiliki oleh hampir semua negara membangun. Di negara membangun akan dijumpai kadar pengangguran yang tinggi. 6 . ciri khas lain dari negara membangun adalah kurangnya kemampuan keusahawanan.Sistem ekonomi di negara membangun masih bergantung kepada sektor utama. Sektor ini tentu belum mampu menyerap tenaga kerja yang umumnya terdapat sangat banyak. tahap pendidikan yang rendah.

ekonomi. Ringkasnya. sosial dan pendidikan(Szalai & Andrews. Menurut Schmandt danBloomberg(1969)maksud kehidupan dari sudut yang lainialah melibatkan aktiviti seluruh negara termasuk tabiat individu. Dengan demikian. kualiti hidup merangkumi bukansahaja pembangunan ekonomi malahan juga melibatkan pelbagai aspek tertentu yangtidak dapat dipisahkan seperti aspek sosial. kebudayaan. Secara umumnya. kecantikan ataukepandaian? 7 . Kehidupan jugamenunjukkan kepada setiap perkara yang hidup dan juga proses kehidupan serta sifatdalam persekitaran. psikologi. sumber suka atau tidak suka dan pelbagai lagi. Bolehkah tahap hidup yang rendah wujud serentak dengan tahap pendapatan per kapita yang tinggi? Taraf hidup ialah mudahnya seseorang yang hidup pada sesuatu masa dan tempat serta dapat memenuhi keperluan mereka. Namun begitu. kekuasaan yang tinggi. politik dan alamsekitar. kualiti hidup melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistemhidup atau sistem sosial daripada satu keadaan yang yang dianggap tidak memuaskankepada satu keadaan yang lebih baik. Terdapat juga dilema lain iaitu apakah peringkat kualiti hidup yang tertinggi? Siapa yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti hidup itu sendiri? Apakah yangterkandung dalam perkataan kualiti itu sendiri? Adakah ia perlu merangkumi kesihatanyang baik.2. Perkara yang lebih penting apabila berbicara mengenai kualiti hidup ialah adakahkita bercakap mengenai kualiti hidup seseorang atau kualiti sesebuah negara. Namun begitu terdapat beberapa masalah dan kesilapan yang timbuldalam pendefinisian maksud kualiti hidup. pembangunan. Taraf hidup juga di takrifkan dengan kualiti hidup suatu kelompok masyrakat dalam satu negara. kekayaan yang melimpah ruah. aspek yang paling utama dalam memberi kehidupan yang berkualiti kepada manusia secara khasnya mengandungi empat perkara iaitu politik.1980). kehidupan mengubah setiap perkaradan setiap perwatakan sama ada melibatkan kematian atau kehidupan.

kecapaian dan kebebasan untuk memperolehi pengetahuan danmenikmati taraf hidupyang melebihi keperluan asasdan psikologiindividu. gayahidup yang sihat. maka kualitihidupnya dianggap telah meningkat (Unit Perancang Ekonomi: 2002). Selain itu. perlindungan daripada penyakit dan kesakitan. Definisi kualiti hidup Penilaian kualiti hidup adalah sesuatu yang sukar dan tidak ada definisi yang umumditerima mengenai kualiti hidup. untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial yang seiring dengan hasrat negara.ekonomi atau kefungsian seksual. Aspek ini termasuklah tekanan. Gabungan sifat yang ada pada 8 . kepuasan dan keadaanemosi yang negatif atau positif. Kualiti hidup atau Quality of life (QOL) merupakan jangka waktu deskriptif yangmerujuk kepada emosi manusia. namun lebih mudah kita bercerita tentang kualiti hidup kerana tahap hidup dan kualiti hidup hanya berbeza pada bahasa namun punya makna yang persis sama. Ini adalah mustahil untuk meramalkan kualiti hidupkhususnya bagi seseorang individu.Jika kita bercerita tentang taraf hidup sedikit merunsingkan untuk kita takrif kerana lebih sukar difahami banyak orang. kebimbangan.Apabila sesebuahmasyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang pada amnya lebih baik.diet. Pertama ialah dari aspek fizikal termasuklah kesihatan. Memahami kualiti hidup pada hari ini adalah penting dalam penjagaan kesihatandi mana sukatan kewangan tidak di ambil kira. Kualiti hidup di Malaysia ditakrifkan sebagai merangkumikemajuan diri. kebanyakan pengkaji kini cuba untuk menambahkan lagi definisi kualiti hidup (King & Hinds: 2003). Kualiti hidup bukanlah konsep yang nyata dan tidak boleh disukat secara terus. Komponen kedua ialah psikologisecara semulajadi. kualiti hidupmengandungi dua komponen. Tetapi. kebanyakan pengkaji hanya mengirakualiti hidup manusia berdasarkan satu dimensi sahaja seperti kefungsian fizikal. Pada masa lalu. Kualiti hidup ialah darjah kesejahteraanhidup yang dirasai oleh seseorang individu atau kumpulan manusia. sosial dan fizikal yang sihat dan keupayaan merekauntuk berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan (Leplege & Hunt: 1997).

persepsi dan peluang sosial yang dipengaruhi oleh penyakit. Menurut Bigelow et al. Lehman (1983)melihat kualiti hidup sebagai deria terhadap pengalaman terbaik yang dialami olehindividu di bawah pengaruh kehidupan masing-masing. Renwick (2006) mengatakan kesejahteraan hidup merupakan sesuatu perkarayang menyebabkan seseorang merasa seronok. Contohnya kefungsian fizikal.kefungsian sosial. Menurut Varni et. Ferran’s (1990) memberi pandangan bahawa kualiti hidup mempunyai beberapa konsepatau isu yang boleh dikenalpasti dan dibahagikan kepada lima kategori. bahagia dan merasakan hidupnya amat bermakna. kualiti hidup merupakan nilai yang didasarkan kepada jangkamasa kehidupan yang dimodifikasikan atau diubah oleh kerosakan.kualiti hidup ialah titik pemisahan di mana ia menyatukan semua faktor dalam kehidupandi mana kita akan mendapati bahawa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam keinginandan kepuasan. Mereka juga mencadangkan bahawa penilaian umumnya menyumbang ke arahkualiti hidup. kualiti hidup didefinisikan sebagaitanggapan individu mengenai posisi kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistemdi mana ia berhubung rapat dengan matlamat. sihat dan selesa baik secara fizikal. kefungsian emosi atau psikologikal.seseorang individu jarang mendorong seseorang individu untuk berpuas hati terhadap orang lain (Eiser &Morse: 2001). al. jangkaan. Kategori-kategoriini memfokuskan kepada (i) keupayaan untuk hidup dalam kehidupan yang biasa. rungutan fisiologi dan somatikserta laporan global tentang kualitihidup. S Deparment of Health and Human Services (1992). Mengikut World Health Organization (1993). (1982). Muhamad Fadhil (2003) dalam bukunya pula menghuraikan kesejahteraanhidup pada hakikatnya adalah usaha untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitihidup manusia sehingga berada dalam keadaan hidup yang selamat. (ii)kegembiraan 9 . keadaan berfungsi. kecederaan. rawatan dan polisi. tahap danbeban. Berdasarkan satu laporan yang dikeluarkan oleh U. sosial mahupun psikologi. (2006) kualiti hidup (QOL) boleh ditakrifkan sebagai “ as amultidimensional construct that reflects one’s self-perceptions of enjoyment and satisfaction with life ”.

kemesraan. housing. Toassess quality of life. education. Kajian ini talah mengenalpasti kualiti hidupterdiri daripada empat dimensi atau domain iaitu (i) kesejahteraan fizikal. kualiti hidup ialah“ a term used to measure well-being. (iv) keupayaan untuk mendorong ke arah kehidupan sosial yang lebih berguna dan (v) kemampuan fizikal danmental. kenderaan.Well-being describes how well people feel about their environment. economic environment and physical environment. rasa belaskasihan antara individu dan sentiasa berlapang dada. and collectively these feelings can be thought of as quality of life.0 Kualiti Hidup dalam Konteks Kerja Sosial Kualiti hidup dalam konteks kerja sosial turut menekankan tentang kesihatan remaja yangmenjadi fokus yang utama dalam Kementerian Kesihatan dan analisis polisi sosial dan pengkaji tingkahlaku.employment and household finances. (1994) menekankan keperluan kepadadefinisi pelbagai dimensi untuk kualiti hidup. (iii) pencapaian ke arah matlamat. Kajian yang dilakukan oleh Grant et al. Salah satu sebabnya ialah kesedaran tentang perbezaan antarakumpulan 10 . for example.(anon:2004) Siti Fatimah (2005) pula menjelaskan konsep kesejahteraan hidup atau kualitihidup ini bukan semata-mata diukur dengan nilaian material sahaja seperti pemilikanrumah. and then combined in a fourth map to show the overall quality of life”. taraf pendidikan yang tinggi tetapi ianya juga merangkumi aspek-aspek yang tidak berbentuk material seperti perasaan kasih sayang. Indicators are used to measure complex phenomena(such as quality of life) and can only provide us with an indication of the actual quality of life. transformed and analyzed to generate three quality of life maps for each environment. 2. (iii)kesejahteraan sosial dan (iv) kesejahteraan agama. (ii)kesejahteraan psikologi. indicators are used to represent the most important aspects of a person’s life (called domains). Menurut satu sumber yang dipetik daripada sebuah laman web.The indicator data were compiled.1. which include.atau kepuasan. The individual indicators (and their domains)were categorized into three broad groups called the social environment.

ketiadaan mortaliti dan morbiditi dan cara hidup yang sihatuntuk mengelakkan daripada tingkahlaku yang berisiko. Coping dan kesejahteraan. 1 Kesihatan remaja sebagai transisi kejayaanHavighurst (1953) menyatakan “ The developmental task approach identifies task that allow advancement to higher level of development ” terdapat sembilan garis kasar dapatdinyatakan di mana setiap satu memerlukan perolehan tentang beberapa kemahiran.mortaliti. pengetahuan. 3 Kesihatan remaja sebagai Absence fizikal dan mental. Tugas perkembangan mungkin berbeza di antaratempat dan masa bersejarah. menyesuaikan diri kepadakematangan seksual.Definisi tradisional kesihatan memfokuskan kepada persekitaran dan memberi tumpuanterhadap petunjuk mortaliti dan 11 . fungsi dan tingkahlaku. membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan. Pengkaji telah menyatakan cara remaja menangani masalah dan sebelumnyaini termasuklah praktis pemerihalan kanak-kanak. ibu bapa dan rakan-rakan. yang berkerja dan tidak bekerja dan juga kegagalan bersekolah (Conger: 1991) coping adalah penting semasa remaja kerana masa tersebut berlakunya perubahan yang cepat padakeadaan personaliti yang melibatkan bermulanya akil baligh dan keupayaan kognitif yang spesifik dan persekitaran sosial menyebabkan penukaran tanggungjawab dan pertukaran sekolah. Empat perspektif inimenunjukkan fokus penyelidikan terhadap remaja (Rapheal: 1996).umur.Ia juga penting untuk memfokuskan kepada remaja sebagai sesuatu yang penting dalamdiriremaja. The development task approach ini mempengaruhi remaja. dan kadar morbiditi untuk meraka yang berumur 10-25 tahundi negara barat (Rapheal: 1996). 2 Kesihatan remaja sebagai keadaan untk menangani (coping dan kesejahteraan. mencapai tahap berdikari. Terdapat empat perspektif dalam kesihatan remaja iaitu transisi ke alam dewasa . menyediakan perkerjaan yang bermakna dan mencapai dan mencapai set kepercayaan asas yang kuatdan nilai asas yang muncul.

Pengetahuan tentang hubungan antara kualiti hidup. Jumlah penduduk duniayang dijangkiti HIV bertambah dari masa ke masa secara berterusan dan mendadak (All& Fried:1994). apa dan bagaimana keadaan dan tahap kesihatanmereka pada masa akan datang. Rawatan yang maju di Eropah dan Amerika Utara menunjukkan jangkahayat bagi pengidap HIV ialah dalam lingkungan 10 tahun (Mannet al.: 1993). Kehilangan berganda dankeperluan untuk penyesuaian yang sedang berlaku adalah biasa bagi penghidap HIV.alkohol. 4 Kesihatan remaja sebagai sebagai kesihatan tingkah laku. 12 . rumah dan insurans) (Rabkin et al. nutrisi dan healthyweight serta isu bunuh diri dan kesihatan mental (Schabas: 1992). penghidap HIV akan berhadapan dengan masa depan yang tidak pasti. Perkara utama yang biasanya dibangkitkan dalam permasalahan HIV dan AIDSmemfokuskan kepada rawatan dan penyembuhan penyakit ini.morbaliti. Renwick & McColl:in press). kesihatan seksual. Isu kualiti hidupadalah penting dan pengidap HIV positif perlu bergaul dengan masyarakat bagimemperbaiki kefungsian sistem imun mereka (Goodkin etal:1992). aktiviti fizikal. Dalam isu kualiti hidup.Akibat daripada infeksi HIV. Pengidap HIV tidak tahu bila. Faktor terbesar yang biasanya mempengaruhi kualiti hidup adalah seperti strategi penyelesaian dan sokongansosial.: 1994). mereka akan kehilangan gaya hidup dan cara hidup(pekerjaan. Mereka akan berhadapan dengan kemungkinan kematianyang sebenar pada usia yang muda (All & Fried: 1994). keselamatan jalan raya.. penyelesaian dan sokongansosial membolehkan pengidap HIV mempunyai lebih kesedaran tentang penjagaankesihatan dan intervensipemulihan yang memfokuskan kepada nilai kualiti hidup pesakitHIV (Renwick & Friedland: 1996).Perkembangan ini diiringi dengan peningkatan kesedaran tentang kualiti hidup olehmerekayang mengidap HIV (Friedland. Definisi tersebut mencadangkan remajamenunjukkan terdapat hubungan segmen kesihatan dengan populasi (Majlis Carnegiedalam Renwick et al: 1996). Tujuh isukesihatan yang utama untuk golongan muda telah dikenalpasti: penggunaan tembakau.Perkembangan definisi tentang kesihatan fizikal dan mental termasuklah pemkembangankesihatan-penambahan tingkah laku dan mengelakkan tingkah laku berisiko.

hasilnya tidak selalunya berjaya(Cwikel& Israel: 1987).tekanan akan memburukkan lagi keadaan mereka. emosi daninstrumental (Friedland. dalam konteks kerja sosial turut membincangkan kualiti hidup dikalangan orang kurang upaya yang menjadi mangsa penderaan seksual. Bagi individuyang menjadi mangsa pelbagai pola tingkah laku deviant seperti penderaan seksual dan pemulihan ia adalah sukar dan sesetengah kes tersebut sukar untuk diselesaikan.Dalam kehidupan manusia. Lennon et al. Namun. Menurut Fleishman & Fogel (1994). walaupun tekanan ituwujud bersama-sama penyakit kronik (DiMatteo & Hays: 1981). Renwick & McColl. Coping merupakanfaktor yang bernilai dalam tujuan intervensi untuk mengekalkan dan nilai kualiti hidup Selain itu. in press). tekanan adalah pengalaman biasa dalam kehidupanharian. Sokongan sosial dapat menjadi penampankepada kesan negatif tekanan terhadap kesihatan (Cobb: 1976). Intervensi sokongan sosial telahdigunakan untuk mengurangkan tekanan dan memperbaiki kesudahan seseorang yang berdepan dengan kecatatan dan penyakit kronik. Individu yang mengidap HIV akan berdepan dengan tekanan yang berganda. (1990) menyatakan sokongan sosial yang memadai menjadi pengantara kepada kesan-kesan tekanan yang mendatangkan masalah kepada individuyang mengidap HIV kerana penyakit mereka seringkali memberi kesan buruk kepada jaringan sosial dan sumber sokongan mereka. different coping strategies are associated with different outcomes for person with HIV. Coping merupakan sumber lain seperti sokongan sosial yang memberi kesan positif terhadap kesihatan dan kualiti hidup. Folkman et al.Tedapat beberapa jenis sokongan sosial yang dikenalpasti seperti informasi. Namun. Pola sokongan yang berbeza mungkindigabungkan dengan aspek yang berbeza dalam kualiti hidup.Penderaan seksual boleh menggalakkan 13 . Contohnya kesihatan dankomponen-komponen kualiti hidup mungkin memberikan pengaruh positif berdasarkan jenis dan tahap sokongan dari menerima kepuasan dengan komponen-komponen hidup. bagi mereka yang mengidap penyakit serius atau mereka yang cacat. Para pengkaji ini melaporkan positive coping behaviors adalah bergantung kepada tahaptekanan yang rendah. (1993) menunjukkan individu yang bolehmenangani masalah mempunyai tahap kemurungan yang rendah.

Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita ialah jumlah nilai satu barang atau jasa rata rata setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Mereka juga enggan mendakwa orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka (Nagler: 1996). Kesan yang rumit dalam anomie digambarkan dalam pelbagai cara untuk membentuk dan menetapkan hubungan kepercayaan. mereka cenderung untuk keluar dari sesebuah hubungan tersebut (Nagler: 1996). 14 . terutamanya dengan mereka yang berlainan jantina. Jika hubungandibina. Mereka yang telah menjadi mangsa eksploitasi seksual mungkin berpengalamandalam pola hidup yang panjang yang boleh disifatkan sebagai Anomie (Durkheimian:1951). pengalaman pendidikandan pekerjaan yang tidak stabil dan tidak berupaya untuk menjalinkan hubungan yang tetap.Marginality kerana mangsa penderaan seksualmerasakan mereka sukar untuk berintegrasi dalam masyarakat dan sukar menikmati pengalaman berbanding mereka yang tidak pernah menjadi mangsa(Nagler: 1996). Kebanyakan mangsa yang menjadi mangsa keganasan pada usia muda akan mendapati mereka sukar berhadapan dengan masyarakat dan persekitaran. Adamangsa juga merasakan sukar untuk membina hubungan jangka panjang. Sesetengah mangsa pula mendapati ia sukarmencuba untuk terus bekerja kerana mereka percaya bahawa tiada siapa yang boleh dipercayai. Sesetengah mangsa yang pernah menjadi magsa penderaan berhadapan dengan kesusuhan untuk memperolehi pendidikan dan pekerjaan. atau dengan mereka yang sama jantina. Perhitungan pendapata perkapita itu sendiri memberi manfaat kepada 1 Menjadi indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun 2 Menjadi perbandingan tingkat kesejahteraan dan standar hidup antara negara 3 Menjadi pedoman kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara 4 Sebagai bahan pertimbangan untuk perancangan peningkatan perekonomian di masa akan datang.

Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut.-. Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kemakmuran (standar taraf hidup) suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan per kapitanya.Seterusnya definisi Pengertian Pendapatan Perkapita ialah boleh di takrifkan tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya GDP atau GNP. Makna pendapatan perkapita Apakah pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun). karena GDP atau GNP tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GDP atau GNP tersebut. negara M pada tahun 2000 pendapatan per kapita nominalnya Rp1. sedangkan jika dihitung berdasarkan harga tetap (konstan). yaitu berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Indonesia tidak lebih makmur dari Malaysia. yaitu sebesar 130. Akan tetapi. GNP Indonesia pada tahun 1999 lebih tinggi daripada Malaysia. sedangkan Malaysia hanya menghidupi 22 juta penduduk. Indonesia harus menghidupi 204 juta penduduk. GNP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur.-. sedangkan Malaysia 81. Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita. Dengan demikian. Kemudian pada tahun 2001. pendapatan per kapita nominalnya naik tiga kali lipat menjadi Rp3. Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal.000. Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Misalnya.311 juta dolar Amerika.000.000. Mengapa? Karena bisa saja jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GNP tersebut juga sangat tinggi. 15 .600 juta dolar Amerika. Misalnya.000. karena dari GNP tersebut.

000. walaupun pendapatan per kapita nominal meningkat tiga kali lipat. Barang dan jasa yang pada tahun 2000 dibeli dengan harga Rp1. Itu berarti. bukan dari pendapatan per kapita nominal. kenaikan nominal tersebut tidak menaikkan kesejahteraan masyarakat. ternyata pada tahun 2001 daya beli masyarakat tetap seperti pada tahun 2000. naik tidaknya tingkat kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat harus dilihat dari pendapatan per kapita riilnya.000. Dengan demikian.kini harus dibayar dengan Rp3. pendapatan per kapita riil masyarakat tidak berubah.-. 16 . Karena pada tahun 2001. berdasarkan definisi dan penjelasan serta pendapat para ahli tentang taraf hidup dan pendapatan perkapita.Benarkah ini berarti daya beli masyarakat juga telah naik tiga kali lipat? Setelah dihitung. Jadi. ternyata hargaharga juga naik tiga kali lipat. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan. persoalan Bolehkah tahap hidup yang rendah wujud serentak dengan tahap pendapatan perkapita yang tinggi? Jawapannya ialah boleh kerana pendapatan perkapita tidak memberi pengaruh kepada pendapatan perkapita.

17 .