Anda di halaman 1dari 15

FALSAFAH

PENDIDIKAN
GURU
(FPG)
 

“Guru yang berpekerti mulia,


berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta
menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin perkembangan individu dan
memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif dan
berdisiplin”.
MATLAMAT FPG

 Menjadi panduan bagi merealisasikan FALSAFAH


PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 Menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi,


professional, sosial dan amalan tingkah laku;
menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai
keguruan, serta berupaya mencapai kecemerlangan
pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan
Pendidikan dalam abad ke-21.
METAFIZIK
AKSIOLOGI

CABANG UNTUK
MENGANALISIS FALSAFAH

EPISTEMOLOGI LOGIK
METAFIZIK

CIRI-CIRI FPG ANALISIS

menjamin perkembangan Peranan guru sebagai agen


individu dan memelihara perubahan dalam dunia
suatu masyarakat yang pendidikan yang dinamik-
bersatu padu, demokratik, realiti bidang pendidikan
progresif dan berdisiplin
AKSIOLOGI

CIRI-CIRI FPG ANALISIS

Guru sebagai rol model


berpekerti mulia, bersedia dan teladan yang baik.
menjunjung aspirasi Contohnya, bermoral,
negara serta menyanjung beretika, bersifat
warisan kebudayaan professional dan
Negara sebagainya
ESPITEMOLOGI

CIRI-CIRI FPG ANALISIS

•lmu senantiasa
berpandangan progresif dan berkembang lanjutan
saintifik penemuan baru dan inovasi

•Tanggungjawab guru untuk


memperoleh ilmu baru
supaya tidak ketinggalan
zaman dan dapat mengikut
peredaraan masa
LOGIK

CIRI-CIRI FPG ANALISIS

Amalan penaakulan logic


dalam menjalankan tugas
Menjamin perkembangan
professional dn rutin
individu
harian proses pengajaran
dan pembelajaran
Peningkatan diri secara
professional demi
menjamin mutu profesion
perguruan dan kualiti
perguruan.
Berpandangan
Berpekerti progresif dan
mulia saintifik

memelihara
suatu Bersedia
masyarakat yang menjunjung
bersatu padu, ELEMEN-
aspirasi negara
demokratik, ELEMEN FPG
progresif dan
berdisiplin

Menjamin Serta
perkembangan menyanjung
individu warisan
kebudayaan
negara
aspirasi negara
• Menghayati aspirasi Negara yang dihasratkan menjunjung
• Berusaha agar dapat menyumbang secara
maksimum kearah pencapaian aspirasi negara
Bersedia
• Berkembang mengikut peresaraan zaman/masa
saintifik
yang kini mengikut penekanan kepada sains dan progresif dan
teknologi
• Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi
Berpandangan
professional
• Sahsiah guru yang baik. Contohnya, berbudi
bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dan
Berpekerti mulia
sebagainya.
ELEMEN-ELEMEN FPG
dan berdisiplin
demokratik, progresif
• Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang
menyumbang kepada pembangunan Negara
bersatu padu,
• Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi
masyarakat yang
dan hasrat Negara yang telah ditetapkan memelihara suatu
individu
• Peranan guru dari segi perkembangan diri dan
perkembangan
perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek Menjamin
JERIS (jasmani. Emosi, rohani, intelek dan sosial)
negara
• Menghayati warisan kebudayaan Negara yang unik warisan kebudayaan
• Memupuk sifat bangga terhadat kepelbagaian budaya
dalam kalangan murid
Serta menyanjung
• Menyemai sifat patriotism dan cintakan negara
IMPLIKASI FALSAFAH
PENDIDIKAN GURU
TERHADAP SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA
Guru
Guru hendaklah
hendaklah melengkapkan
melengkapkan diri
diri dengan
dengan pengetahuan
pengetahuan am
am dan
dan pengetahuan
pengetahuan
dalam mata pelajaran, khasnya mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan
dalam mata pelajaran, khasnya mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan
ikhtisas
ikhtisas keguruan.
keguruan.

Mengamalkan
Mengamalkan pengajaran
pengajaran dan
dan pembelajaran
pembelajaran selaras
selaras dengan
dengan hasrat
hasrat Falsafah
Falsafah
Pendidikan
Pendidikan Guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu
Guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Menyemai
Menyemai dan
dan memupuk
memupuk amalan
amalan nilai-nilai
nilai-nilai murni
murni dan
dan etika
etika keguruan
keguruan kepada
kepada
diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru.
diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru.

Menyempurnakan
Menyempurnakan tanggungjawab
tanggungjawab dan
dan akauntabiliti
akauntabiliti sebagai
sebagai insane
insane guru
guru yang
yang
sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan
sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan
keperluan
keperluan pendidikan
pendidikan dan
dan masa
masa depan.
depan.

Akhir
Akhir sekali,
sekali, guru
guru juga
juga disifatkan
disifatkan sebagai
sebagai role
role modal
modal dan
dan teladan
teladan bagi
bagi
golongan murid.
golongan murid.
KESIMPULAN

Para pendidik sememangnya memainkan peranan yang penting dalam


merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru
bagi melahirkan generasi berpelajaran yang sempurna dan stabil dari aspek
JERIS. Justeru, kita haruslah berganding bahu dalam hal tersebut demi
kepentingan Negara amnya dan generasi muda khasnya iaitu pemimpin pada
masa yang akan datang.
DISEDIAKAN OLEH,

SATHIA THARISHINY A/P BALAKRISHNAN


SHARLINI A/P NALLINAN
PREMAH A/P GUNASEGARAN

1PISMP BT/PJ/PS

Anda mungkin juga menyukai