Anda di halaman 1dari 16

PENGENALAN KEPADA KEPIMPINAN DALAM PENDIDIKAN

5.1 Konsep Kepimpinan Pendidikan


Mendefinisikan kepimpinan merupakan suatu masalah yang komplek dan
sulit, kerana sifat dasar kepimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan
tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga
pemahaman tentang kepimpinan menjadi lebih sistematik dan objektif. Kepimpian
melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang
yang

menginginkan

perubahan

yang

signifikan,

dan

perubahan

tersebut

mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya


(bawahan).
Kepimpinan merupakan motor atau daya penggerak daripada semua sumbersumber, dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Pendidikan sendiri adalah
usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Kepimpinan
pendidikan adalah suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam
lingkup penggerakan pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien. Dalam kegiatannya pemimpin memiliki kekuasaan untuk
mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas
yang

harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian

tugas pemimpin harus

memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan
tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
Tiap-tiap orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas memimpin
di dalam lapangan pendidikan dapat disebut pemimpin pendidikan, misalnya orang
tua di rumah, guru disekolah, kepala sekolah di sekolah maupun pengawas
pendidikan di kantor pembinaan pendidikan dan di daerah pelayanannya.
Kepimpinan sangatlah diperlukan dalam pembinaan pendidikan. Kepimpinan adalah
masalah hubungan dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepimpinan
tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi maksimum di antara
pemimpin

dan

individu-individu

yang

dipimpin

(ada

relasi

inter-personal).

Kepimpinan ini biasa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak,
mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi
pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila
terdapat satu kelompok atau satu organisasi.
Ada beberapa pendapat ahli-ahli mengenai definisi kepemimpinan.
1. Menurut Seokarto Indrafachrudi kepimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang
dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak,
menunutun, menggerakan dan jika perlu memaksa orang lain agar ia menerima
pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian
tujuan-tujuan tertentu.
2. Menurut Nanang Fattah Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang
mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi perilaku orang lain di dalam
kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.
3. Menurut Kartini Kartono Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan
dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia
mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitiaktiviti tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
4. Menurut Soetopo Hendyat kepimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing
suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu yaitu
tujuan bersama.
5. Menurut Mochammad Teguh kepimpinan mempunyai menjadi 3 kata kunci, yaitu :
a. Kepimpinan merupakan suatu konsep hubungan (relation concept), ertinya
kepimpinan hanya ada dalam reaksi dengan orang lain, maka jika tidak ada
pengikut atau bawahan, tidak ada pemimpin;
b. Kepimpinan merupakan suatu proses, ertinya proses kepimpinan lebih dari
sekadar menduduki suatu posisi jabatan saja, kerana dipandang
tidak cukup memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin, ertinya
seorang pemimpin harus melakukan sesuatu;
c. Kepimpinan bererti mempengaruhi orang-orang lain untuk mengambil tindakan,
ertinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan
berbagai cara, seperti menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran,
memberi hukuman, menstrukturkan organisasi, dan mengkomunikasikan
sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang efektif apabila
dapat memujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka
demi keberhasilan organisasi.

Maksud Pemimpin

Menurut Ab. Aziz Yusof (2003), seorang pemimpin organisasi sekolah iaitu
kepimpinan seorang guru besar mempengaruhi sikap guru-guru terhadap sebarang
usaha untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Ahmad Rusli dalam kertas
kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999) Menyatakan pemimpin
adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke
arah mencapai matlamat yang ditetapkan.
Modern Dictionary Of Sociology (1996), menyatakan bahawa pemimpin
(leader) adalah seseorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan
dan pengaruh dalam kelompok (a person who occupies a central role or position of
dominance and influence in a group). Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah
seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka
tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu.
Maksud Memimpin
Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peranan seseorang
berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.
Ia erupakan satu tindakan atau satu siri aktiviti yang dilakukan oleh seseorang
individu, dan individu itu memainkan peranan kepimpinan, menggunakan
pengaruhnya terhadap orang lain iaitu pengikutnya ke arah pencapaian matlamat.
Maksud kepimpinan
George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17) menyatakan kepimpinan
adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi
orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan
yang diinginkan. Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan
menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu
ke arah pencapaian matlamat organisasi.
Kepimpinan ialah hubungan antara perseorangan yang menunjukkan kuasa dan
pengaruh diagih secara yang tidak sama rata sehingga seseorang individu boleh
mengarah dan mengawal tindakan-tindakan orang lain lebih daripada kawalan
merekake atas individu itu (Fiedler, 1967). Kepimpinan juga turut didefinisikan
sebagai proses yang menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke arah suatu
matlamat yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa.

Kepimpinan mengandungi tugas-tugas serta fungsi bagi:


a. menetapkan matlamat
b. menyusun
c. mengarah dan menyelaras
d. mengawal bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.
Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan
sistematik. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan
keseluruhan aktiviti dalam organisasi.Kepimpinan mempunyai perkaitan rapat
dengan kuasa. Setiap ketua perlu memiliki perancangan sendiri yang mantap.
Kepimpinan mengandungi tugas-tugas serta fungsi bagi: a. menetapkan
matlamat b. menyusun c. mengarah dan menyelaras d. mengawal bagi mencapai
matlamat yang ditetapkan. iv. Kepimpinan merupakan satu proses mempengaruhi
orang bawahan dan merupakan satu proses yang berterusanSetiap keadaan
memerlukan corak atau gelagat kepimpinan yang sesuai untuk sesuatu keadaan.
Oleh itu kepimpinan ialah fungsi yang bersifat khusus. Pengurusan Persatuan dan
Kelab
Pemimpin seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong
orang bawahan bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. Kepimpinan yang
berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan
menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. Tekanan dan hukuman hanya dapat
meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek, tetapi dalam jangka
masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak
puas hati dan bersikap menentang. Mengadakan perbincangan dan membuka
peluang kepada subordinate untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu
perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk
meningkatkan kepuasan kerja. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong
untuk bekerja kuat dan berdedikasi.

Gaya Kepimpinan
Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang
dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk
mencapai objektif organisasi.
Pada dasarnya stail kepimpinan dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang
dijelaskan oleh Blake & Mouton (1964) iaitu:
1.

Autokratik

2.

Demokratik

3.

Kepimpinan Berperikemanusiaan

4.

Kepimpinan Laissez-Faire (kebebasan)

Kepimpinan Autokratik
Seseorang pemimpin yang autokratik adalah mementingkan pelaksanaan tugas. Dia
memimpin dengan menggunakan sumber kuasa formal. Pemimpin yang
mengamalkan stail ini akan membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas,
mengeluarkan arahan dan memastikan arahan itu dipatuhi. Contoh kepimipnan
seperti ini boleh dilihat di dalam industri.
Kepimpinan Berperikemanusiaan
Kepimpinan yang berperikemanusiaan menunjukkan minat yang lebih terhadap
kakitangannya. Dia mementingkan suasana kerja yang baik, dipupuk melalui jalinan
persahabatan yang mesra di kalangan semua kakitangan. Konflik cuba dihindarkan
dengan menganjurkan permuafakatan.
Kepimpinan Demokrasi
Stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan
kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya. Peluang diberi kepada
setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum
sesuatu keputusan diambil.
Kepimpinan Laissez-Faire (kebebasan)

Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez-faire, tidak begitu berminat


dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Beliau biasanya tidak peduli
mengenai kerja mahupun hasilnya. Kuasa yang ada padanya tidak digunakan.
Pemimpin jenis ini akan membiarkan semua keputusan dibuat oleh orang
bawahannya.
Ciri Pemimpin Yang Baik
1. Jujur dan Dapat Dipercayai
2. Mampu Bertanggungjawab
3. Mampu Menentukan Skala Keutamaan
4. Mampu Mendelegasikan Tugas
5. Cepat menangani dan Mengatasi Masalah
6. Memiliki Sikap Positif
7. Kemampuan Berkomunikasi Efektif
8. Keberanian Sosial dan Percaya Diri
9. Mampu Mengendalikan Keadaan

1. Jujur dan Dapat Dipercayai


Jujur dan dapat dipercayai adalah modal dasar seorang pemimpin. Tidak hanya
anggota kumpulan yang harus memiliki sifat ini. Dengan dilandasi oleh sifat ini, maka
anggota kumpulannya pun dengan sendirinya akan mengikuti pimpinannya.
2. Mampu Bertanggungjawab
Tidak hanya menyalahkan anggota kumpulannya apabila target yang telah
ditentukan tidak berhasil dicapai. Seorang pemimpin pun harus mampu dan hendak
bertanggungjawab kerana seorang pemimpin akan selalu diminta
dipertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya dan keputusan yang
diambilnya.

3. Mampu Menentukan Skala Keutamaan


Seorang pemimpin hendaknya mampu menentukan skala keutamaan. Dengan skala
keutamaan, anggota kumpulannya mampu bekerja secara optimal dan mampu
menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
4. Mampu Mendelegasikan Tugas
Pendelegasian tugas amat penting oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin
harus biasa mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat. Selain itu,
pendelegasian juga merupakan salah satu cara untuk mempercayai anggota
kumpulannya sehingga pemimpin mampu menempatkan anggota kumpulannya
dengan kemampuan masing-masing. The right man on the right job.Dengan
mendelegasikan tugas, pemimpin akan ada masa lebih fokus kepada tugas yang
lebih penting.
5. Cepat Menangani dan Mengatasi Masalah
Tindakan dalam mengatasi masalah amat penting agar masalah yang muncul
diselesaikan dengan cepat dan mendapat menyelesaian yang tepat sehingga
permasalahan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

6. Memiliki Sikap Positif


Setiap pemimpin harus memiliki sikap positif. Hal ini penting, karana dengan sikap
positif akan mampu melihat visinya kedepan dengan optimis, bukan sebagai sebuah
beban yang harus dipikul.
7. Kemampuan Berkomunikasi Efektif
Pemimpin perlu berkomunikasi secara efektif agar pesan yang akan disampaikan
jelas, tidak salah tangkap dan salah arah. Kemampuan ini mutlak dimiliki, karana
mampu menyelaraskan semua anggota kumpulannya mencapai tujuan yang
ditentukan.
8. Keberanian Sosial dan Percaya Diri
Seorang pemimpin yang baik memiliki keberanian sosial dan kepercayaan diri yang
tinggi. Sehingga seorang pemimpin mampu mengangkat harkat kumpulannya.

9. Mampu Mengembangkan Setiap Anggota Kumpulan


Setiap pemimpin yang baik selalu mengembangkan setiap anggota kumpulannya
kerana dengan kepimpinan yang kuat, tujuan yang hendak dicapai pun akan lebih
mudah tercapai.
10. Mampu mengendalikan keadaan
Seorang pemimpin dituntut dapat mengendalikan keadaan. misalnya, seorang
dituntut memiliki sifat humoris agar kumpulannya mampu tertawa disaat suasana
sedang dilanda masalah sehingga permasalahan tidak menambah beban yang
sudah ada.
Kesimpulannya, ciri-ciri pemimpin yang baik hendaknya harus dimiliki oleh setiap
seorang pemimpin sehingga seorang pemimpin akan mampu menjadi man behind
the gun.

Elemen Kepimpinan
Pengikut (followers)
Kejayaan proses kepimpinan bergantung dan berkaitan dengan kesetiaan
pengikut kepada pemimpin. Pengikut yang setia menjamin kejayaan proses
kepimpinan. Proses kepimpinan tidak boleh berlaku dengan seorang diri sahaja
tetapi proses kepimpinan ini memerlukan sekurang-kurangnya dua orang, seorang
yang memimpin dan seorang lagi mengikut. Kalau tidak ada pengikut maka tidak
ada pemimpin. Selain itu, kesetiaan pengikut kepada pemimpin adalah penting.
Kemahiran pemimpin membuat keputusan tidak bermakna sekiranya maklumat yang
disampaikan oleh pengikut kepada pemimpin tidak tepat, keputusan pemimpin
diperkecil oleh pengikut dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti dilemahkan oleh pengikut
yang tidak setia. Kejayaan proses kepimpinan bergantung dan berkaitan dengan

kesetiaan pengikut kepada pemimpin. Pengikut yang setia menjamin kejayaan


proses kepimpinan.
Pemimpin dalam usaha mengekalkan kesetiaan pengikut, perlu mempunyai
visi dan misi yang jelas. Pemimpin hendaklah berkebolehan menyampaikan misi itu
kepada pengikut-pengikut. Kenyataan visi bagaikan satu petanda hala tuju. Hal ini
boleh menimbulkan perasaan dan semangat kesetiaan pengikut terhadap pemimpin.
Kenyataan

visi

yang

jelas

penting

dalam

menghidupkan

semangat

dan

memfokuskan tenaga dan sumber kepada pencapaian objektif organisasi, dan


kesetiaan pengikut kepada pemimpin. Sejarah telah membuktikan tentang perkara
tersebut. Contohnya, John F. Kennedy, Konosuke Matsushita dan Mao Tze Tung.
Kejayaan mereka sebagai pemimpin banyak bergantung kepada keupayaan mereka
menyampaikan kenyataan visi yang jelas kepada pengikut mereka.

Jenis Kepimpinan
2 Jenis Kepimpinan iaitu kepimpinan formal dan kepimpinan tidak formal.
Kepimpinan formal
Dalam sesebuah organisasi, kepimpinan boleh wujud dalam dua bentuk.
Pertama, kepimpinan formal dan kedua, kepimpinan tidak formal (Aizzat
MohdNasurdin, Intan Osman dan Zainal Ariffin Ahmad (2006). Kepimpinan
formal dikatakan wujud apabila seseorang individu atau kumpulan memainkan
peranan kepimpinan ke atas pengikutnya mengikut autoriti formal yang diperolehi
lanjutan daripada posisi beliau dalam hierarki organisasi.
Kepimpinan formal ini merujuk kepada pemimpin yang dilantik secara rasmi
memegang sesuatu jawatan atau tugas. Kepimpinan formal ini boleh dilihat dengan
jelas dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah, kepimpinan adalah satu aspek

tingkah laku pengetua dan juga sejenis pengaruh. Kepimpinan formal adalah ciri
penting sesebuah organisasi kerana tanpa kepimpinan formal, pelaksanaan dasar
akan menjadi sukar.
Kepimpinan Tidak Formal
seseorang individu tanpa sebarang autoriti formal berjaya mempengaruhi
orang lain. Penghormatan dan seterusnya ikutan yang diberikan oleh orang lain
kepada pemimpin tidak formal mungkin disebabkan oleh tarikan karisma yang beliau
miliki atau kerana sesuatu tindakan yang telah beliau tunjukkan. Kepimpinan tidak
formal kadang kala dijeniskan kepada kepimpinan fungsional dan kepimpinan
simbolik.
Kepimpinan fungsional merupakan pemimpin yang mempunyai kelebihan
daripada segi kemahiran dan pengetahuan untuk menyempurnakan peranan atau
fungsi kumpulan yang membolehkan beliau mempengaruhi anggota-anggota lain
dalam kumpulan.Manakala kepimpinan simbolik pula adalah seseorang pemimpin itu
dilahirkan dan bukan dicipta.
pemimpin simbolik merupakan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri personaliti
yang penting seperti saiz badan dan ketinggian, kebolehpercayaan, peramah dan
konsisten.

PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN


1) Prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsurunsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya.
2) Prinsip persuasi, pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan
situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan keberhasilan kepemimpinannya
yang sedang dan yang akan dilaksanakan.
3) Prinsip bimbingan, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik
kearah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang
ada dilembaganya.
4) Prinsip

efisiensi, mengarah

pada

cara

hidup

yang

ekonomis dengan

pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

5) Prinsip berkesinambungan, agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya


pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus menerus.

Teori-teori dalam Kepimpinan


a) Teori Sifat
Teori ini berdasarkan pemikiran bahawa keberhasilan seorang pemimpin
ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin itu. Atas
dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahawa untuk menjadi seorang pemimpin
yang berhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin dan
kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualiti seseorang dengan berbagai sifat,
perangai atau ciri-ciri di dalamnya.
Kepemimpinan memerlukan sifat-sifat atau perangai tertentu yang menjamin
keberhasilan pada setiap situasi. Oleh karena itu pemimpin dianggap memilik sifatsifat yang dibawa sejak lahir dan ia menjadi pemimpin karana memiliki bakat-bakat
kepemimpinan.
Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P Siagian
(1994:75-76) adalah pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat,
rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa
depan; sifat inkuiri, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi,
keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi
pendengar yang baik, kapasitas integratif; kemampuan untuk bertumbuh dan
berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan
yang

penting,

keterampilan

mendidik,

dan

berkomunikasi

secara

efektif.

Walaupun teori sifat memiliki berbagai kelemahan (antara lain : terlalu bersifat
deskriptif, tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan
efektivitas kepemimpinan) dan dianggap sebagai teori yang sudah kuno, namun
apabila kita renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung didalamnya
mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai pemimpin. Justeru sangat
diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan.
Sifat

Penerangan

Daya Dorong

Keinginan berprestasi, bercita-cita tinggi, energi tinggi, inisiatif

Kejujuran dan

Dapat dipercaya dan terbuka

Integriti
Motivasi

Keingnan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan

Kepemimpinan
Kemampuan

Kecerdasan, kemampuan menginterpresi dan mengintegrasikan

Kognitif

informasi

Kreativiti

Kemampuan untuk memunculkan idea yang baik

Fleksibiliti

Kemampuan beradaptasi pada bawahan dan lingkungan

Kepercayaan

Percaya pada kemampuan diri

Diri
Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian
pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan
Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukannya diciptakan
yang kemudian teori ini dikenal dengan the great man theory
Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku
pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak
seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendididkan dan
pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain; sifat fisik, mental dan kepribadian.
b) Kepimpinan Transformasional
Kepimpinan transformasional menurut para ahli didefinisikan sebagai gaya
kepimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan yang mendorong semua
unsur atau elemen sekolah (guru, siswa, pegawai/staf, orangtua siswa, masyarakat
sekitar dan lainnya) untuk bekerja atas dasar sistem nilai (values system) yang luhur,
sehingga semua unsur yang ada di sekolah tersebut bersedia untuk berpartisipatif
secara optimal dalam mencapai visi sekolah (Firman: 2008). Sedangkan menurut
Danim (2005: 54)
kepimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam
bekerja dengan dan/atau melalui orang lain untuk mentransformasikan, secara
optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna
sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

kepimpinan transformasional yang mencakup upaya perubahan terhadap


bawahan untuk berbuat lebih positif atau lebih baik dari apa yang biasa dikerjakan
yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
Dengan kepimpinan transformasional, para pengikut merasakan
kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin dan
mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan dari
mereka.
Prinsip-Prinsip Kepimpinan Transformasional
1. Simplifikasi

Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis


dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab Kemana kita akan
melangkah?
2. Motivasi

memberi energi kepada setiap pengikutnya. Kemampuan untuk mendapatkan


komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan
adalah hal kedua yang perlu kita lakukan.
3. Inovasi

yaitu kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu
perubahan bilamana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan
yang terjadi.
4. Tekad

Tekad

untuk

menyelesaikan

sesuatu

dengan

baik

dan

tuntas.

Model

kepemimpinan transformasional adalah model yang komprehensif yang


Dengan kepimpinan transformasional, para pengikut merasakan
kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin dan
mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan dari
mereka.
Menurut Bass, pemimpin mengubah dan memotivasi para pengikut dengan:
1.

Membuat mereka lebih menyadari pentingnya hasil tugas

2.

Membujuk mereka untuk mementingkan kepentingan tim atau organisasi


mereka dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan

3.

Mengaktifkan keperluan mereka yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepemimpinan

transaksional melibatkan sebuah proses pertukaran yang dapat menghasilkan


kepatuhan pengikut akan permintaan pemimpin tetapi
Kepimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kerja pengikut
dibandingkan dengan kepimpinan transaksional, tetapi pemimpin yang efektif
menggunakan kombinasi dari kedua jenis kepimpinan tersebut.

Refleksi Tugasan
Refleksi tentang tugasan dan pelaksanaan yang telah dilalui:
a. Apa yang telah dipelajari melalui pelaksanaan tersebut daripada aspek
pengetahuan
Kami telah mendapat pengetahuan mengenai konsep kepimpinan
pendidikan, 8 teori-teori kepimpinan iaitu teori kepimpinan sifat, teori
kepimpinan transformasi, teori kepimpinan kontigensi, teori kepimpinan
Situasional, teori kepimpinan perilaku, teori kepimpinan partisipatif, teori
kepimpinan Great Man dan teori kepimpinan transaksional. Kami juga
terdedah kepada wawasan pendidikan negara dalam aspek kepimpinan iaitu
gaya pengurusan dan kepimpinan. Selain itu, kami lebih memahami
pengetua sebagai pemimpin di sekolah manakala guru sebagai pemimpin di
dalam bilik darjah.

b. Apa yang telah dipelajari melalui pelaksanaan tersebut daripada aspek


kemahiran insaniah (kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir secara
kreatif dan kritis, keyakinan diri dan sebagainya)
Melalui konsep dan teori-teori kepimpinan yang telah kami pelajari, kami
dapat mengaplikasikan teori-teori kepimpinan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran kami dan pengurusan sekolah. Selain itu, ia juga
meningkatkan teknik-teknik kepimpinan.
c. Apa kelemahan diri yang anda rasa perlu diperbaiki setelah tamat tugasan
tempoh hari
i)
Faktor jarak menyebabkan komunikasi kurang berkesan
ii)
Pengurusan masa yang lemah menyebabkan kumpulan kami
menghadapi masalah kekangan masa untuk melengkapkan tugasan
d. Apa langkah-langkah untuk memperbaiki kelamahan yang anda sebutkan
pada c.
i)
Penggunaan ICT seperti whatapps, telefon, email, dan sebagainya
untuk menyelesaikan masalah pengurusan masa yang lemah.
ii)
Carta Gantt untuk menyelesaikan masalah pengurusan masa yang
lemah.

Rujukan
Hart, Michael H.(1992) The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in
History, Revised and Updated for the Nineties. New York: Carol Publishing
Group/Citadel Press; first published in 1978, reprinted with minor revisions
(reflected above) in 1992.
Abdul Ghani Abdullah. (2005). Kepimpinan Transformasi Pengetua Dan Penggantian
Kepimpinan Sebagai Penentu Komitmen Terhadap Organisasi Dan Perlakuan
Warga Organisasi Pendidikan. Malaysian Jounal of Educators and Education,
20, 5368. Retrieved from http://www.usm.my/education/publication/JPPGhani
(53-68)B.pdf
Marimuthu, M. (2012). Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan
Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat, 124.
Retrieved from http://eprints.utm.my/32555/

Suharnomo. (2000). Trait Theory , Persepsi Kesempurnaan Manusia Dan Krisis


Figur Pemimpin: Model Subtitusi Kepemimpinan Sebagai Alternatif, 4150.
Woods, P. (2005). Democratic Leadership in Education. SAGE Publications.
Retrieved from https://books.google.com/books?
hl=en&lr=&id=1dhWF_HMwYgC&pgis=1
Hitt, William D. 1993. The model leader: A fully funtioning person. Leadership &
Organization Organization Development Journal. Vol. 14. No. 7. p, 4-11