PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] MATA PELAJARAN PERINGKAT KANDUNGAN BAB TOPIK / SUBTOPIK TINGKATAN 4 1 1.

1 PENGENALAN KEPADA EKONOMI Pengertian Ekonomi a. Masalah ekonomi b. Jenis barang 1.2 Masalah Asas Ekonomi KANDUNGAN : EKONOMI ASAS : SPM KOD MATA PELAJARAN PENGKELASAN : 3757 : ELEKTIF

1.3

Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

Maksud ekonomi Konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas Barang percuma, barang awam, barang ekonomi Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan Ciri-ciri sistem ekonomi – kapitalis, perancangan pusat, campuran, Islam. Cara sistem ekonomi masalah asas ekonomi menyelesaikan

2 2.1

PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU Pemilihan Pekerjaan Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi – sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga Faktor-faktor pemilihan pekerjaan Maksud pendapatan individu Jenis pendapatan individu Sumber pendapatan individu Maksud pendapatan boleh guna Potongan pendapatan – jenis, sebab dan cara mengira potongan Pengiraan pendapatan boleh guna Keperluan dan kehendak individu Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak Jenis perbelanjaan peribadi Kepentingan belanjawan peribadi Penyediaan belanjawan peribadi Maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan Tujuan tabungan, pinjaman dan pelaburan Cara menabung, meminjam dan melabur

2.2

Pendapatan Individu

2.3

Pendapatan Boleh Guna

2.4

Penggunaan Pendapatan Boleh Guna a. Keperluan dan kehendak

b. Belanjawan peribadi

c. Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan

3 3.1

ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA Isi Rumah a. Pengertian isi rumah b. Objektif penggunaan isi rumah Permintaan a. Konsep permintaan b. Penentu permintaan

3.2

Konsep isi rumah Peranan isi rumah Objektif penggunaan isi rumah Maksud permintaan Hukum permintaan Jadual dan keluk permintaan Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 1- 4

NOR EAIZAN /SMK JELAI (F)/2008

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] BAB TOPIK / SUBTOPIK c. Konsep keanjalan harga permintaan KANDUNGAN Maksud keanjalan harga permintaan Rumus pengiraan permintaan keanjalan harga

Jenis keanjalan harga permintaan 4 4.1 FIRMA SEBAGAI PENGELUAR Firma dan Pengeluaran a. Pengertian firma b. Pengeluaran

c. Kos pengeluaran 4.2 Penawaran a. Konsep penawaran

Konsep firma Objektif firma Konsep pengeluaran Konsep input Konsep jangka masa pengeluaran Fungsi pengeluaran jangka pendek Konsep kos pengeluaran Kos pengeluaran jangka pendek Maksud penawaran Hukum penawaran Jadual dan keluk penawaran Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Maksud keanjalan harga penawaran Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran Jenis keanjalan harga penawaran

b. Penentu penawaran c. Konsep keanjalan harga penawaran

5 5.1 5.2

PASARAN Konsep Pasaran Pasaran Barangan a. Permintaan pasaran b. Penawaran pasaran c. Keseimbangan pasaran

Maksud pasaran Maksud pasaran barangan Maksud permintaan pasaran Jadual dan keluk permintaan pasaran Maksud penawaran pasaran Jadual dan keluk penawaran pasaran Maksud keseimbangan pasaran Ketidakseimbangan pasaran Maksud pasaran faktor Maksud keseimbangan pasaran buruh Ketidakseimbangan pasaran buruh Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aliran fizikal dan aliran wang

5.3

Pasaran Faktor

5.4

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor

TINGKATAN 5 6 6.1 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN Wang a. Pengertian wang

b. Fungsi wang

Maksud wang Ciri-ciri wang Jenis-jenis wang Perantaraan pertukaran Unit ukuran nilai Simpanan nilai Bayaran tertunda Bank perdagangan, syarikat kewangan, bank saudagar, bank pusat 2- 4

6.2

Bank a. Jenis-jenis bank

NOR EAIZAN /SMK JELAI (F)/2008

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] BAB TOPIK / SUBTOPIK b. Fungsi bank perdagangan c. Fungsi bank pusat KANDUNGAN Fungsi bank perdagangan Konsep Skim Perbankan Islam Fungsi bank pusat Penggunaan alat-alat dasar kewangan bagi mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi Syarikat insurans (takaful), BSN, Tabung Haji, KWSP Menerima deposit, menggalakkan tabungan, menggalakkan pelaburan, sumber kewangan kepada pasaran modal negara

6.3

Institusi Kewangan Bukan Bank a. Jenis institusi kewangan bukan bank b. Fungsi institusi kewangan bukan bank

7 7.1

EKONOMI MALAYSIA Struktur Ekonomi Negara a. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

c. Perubahan struktur ekonomi negara

7.2

Belanjawan Negara a. Sumber hasil kerajaan b. Perbelanjaan kerajaan c. Tujuan belanjawan negara

d. Hutang negara

Sektor utama, sektor kedua,sektor ketiga Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama Kesan pergantungan ekonomi kepada sektor utama Maksud perubahan struktur ekonomi negara Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Kesan perubahan struktur ekonomi negara Maksud belanjawan negara Hasil cukai dan hasil bukan cukai Perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan Tujuan utama belanjawan negara Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi Maksud hutang negara Sumber pinjaman kerajaan Tujuan pinjaman

8 8.1

HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA Perdagangan Antarabangsa a. Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa

b. Imbangan dagangan c. Imbangan pembayaran

d. Sekatan perdagangan antarabangsa 8.2 Pertukaran Asing a. Pengenalan kepada pertukaran asing b. Kadar pertukaran asing c. Kesan perubahan kadar pertukaran asing

Maksud perdagangan antarabangsa Sebab wujud perdagangan antarabangsa Komposisi eksport dan import Rakan dagang negara Maksud imbangan dagangan -seimbang, lebihan ,kurangan Maksud imbangan pembayaran Butir-butir imbangan pembayaran Butir-butir Akaun Semasa Bentuk sekatan Tujuan sekatan Maksud pertukaran asing Kepentingan pertukaran asing Maksud kadar pertukaran asing Pengiraan pertukaran asing Permintaan dan penawaran RM Kesan perubahan kadar pertukaran asing ke atas eksport dan import negara 3- 4

NOR EAIZAN /SMK JELAI (F)/2008

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] FORMAT PENTAKSIRAN BIL 1 2 3 PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan soalan KERTAS 1 [ 3757/1 ] Ujian Objektif Aneka Pilihan dan Gabungan 40 soalan (Jawab semua) KERTAS 2 [ 3757/2 ] Ujian Subjektif Respons Terhad dan Struktur Bahagian A 5 soalan (pilih 3) Bahagian B 1 soalan (wajib) 40 Bahagian A - 75 markah Bahagian B - 25 markah 1 jam 15 minit 2 jam Pengetahuan/Kefahaman 60% Pengetahuan/Kefahaman 20% Kemahiran 40% Kemahiran 75% Nilai 05% Semua bidang pembelajaran dari Tingkatan 4 dan 5 R:S:T=5:3:2 R:S:T=5:3:2

4 5 6

Jumlah Markah Tempoh Ujian Wajaran Konstruk

7 8

9

Cakupan Konteks Aras Kesukaran Rendah -R Sederhana -S Tinggi -T Alatan tambahan

Kalkulator saintifik

NOR EAIZAN /SMK JELAI (F)/2008

4- 4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.