Anda di halaman 1dari 131

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1
3 : FUNGSI PERNIAGAAN 3.14 Pemetakan Pasaran
3.1:- Pemasaran i. Pemetakan pasaran
3.11 Definisi dan peranan pemasaran ii.Sasaran pasaran
i. Definisi iii.Peletakan pasaran
ii. Pengurusan pemasaran 3.15 Campuran pemasaran.
iii. Hala tuju sistem pemasaran i. Produk
3.12 Pendekatan Pemasaran -Definisi
i.Falsafah pengurusan pemasaran -Ciri-ciri produk
-Pendekatan pengeluaran -Klasifikasi produk
-Pendekatan penjualan -Keputusan produk individu
-Pedekatan pemasaran moden -Keputusan barisan produk
ii. Pendekatan strategik -Keputusan campuran produk
-Jenis portfolio perniagaan -Kitaran hayat produk
-Proses pemasaran ii. Pengedaran
3.13 Gelagat pengguna dan penyelidikan -Pengenalan saluran agihan
pemasaran -tingkahlaku saluran agihan.
i. Model gelagat pengguna -Rekabentuk saluran agihan
ii. Faktor yang pengaruhi gelagat -Pengurusan saluran agihan
pengguna. -Pengurusan logistik dan agihan fizikal
iii. Jenis-jenis keputusan pembelian -Peruncitan
-Proses pembelian barangan -Agen
pengguna. -Pemborongan
-Proses pembelian barangan baru.
-Proses pembelian barangan
industri.
iv. Penyelidikan pemasaran

2
3.2 Pengeluaran
iii) Penentuan harga 3.2.1 Definisi dan peranan
-Faktor-faktor yang i. Definisi
mempengaruhi keputusan ii. Latar belakang
penentuan harga. -Evolusi pengurusan pengeluaran
-penentuan harga umum. -Kepentingan pengurusan pengeluaran.
-penentuan harga produk baru -Cabaran yang dihadapi oleh pengurus
-Strategi penentuan harga pengeluaran
campuran produk -Perhubungan jabatan pengeluaran
-Strategi penyelarasan harga dengan jabatan pemasaran, kewangan
-Perubahan harga. dan sumber manusia.
iv) promosi 3.2.2. Proses pengeluaran.
-Tujuan promosi i. Sistem pengeluaran
-Langkah-langkah dalam ii. Subsistem pengeluaran.
mengembangkan komunikasi 3.2.3 Perancangan.
yang berkesan. i. Lokasi kilang
-Penetapan belanjawan promosi. -Objektif
-Campuran promosi: -Faktor-faktor yang perlu diambil kira
-pengiklanan. promosi jualan, dalam penentuan lokasi.
publisisti dan perhubungan ii. Susun atur kilang
awam dan jualan bersemuka. -Objektif
-Perubahan dalam komunikasi -Jenis susun atur:
pemasaran secara tetap, proses dan produk.
. 3.2.4 Jenis-jenis pengeluaran
i. Mengikut tempahan
ii. Secara Massa
iii. Secara berkelompok.

3
3.2.5 Kawalan kualiti. iii. Merekayasa (Reengineering)
i. Definisi -Definisi
ii. Objektif -Objektif
iii.Alat-alat kawalan kualiti -Kebaikan.
- Kawalan proses secara statistik. iv. Rekabentuk Bantuan komputer/
(SPC) Pembuatan bantuan
iv. Pemeriksaan komputer.
-Pemeriksaan menyeluruh -Definisi
-Pelan persempelan. -Objektif
3.2.6 Kawalan inventori. -Kebaikan.
i. Definisi
ii. Objektif
3.2.7Pengurusan inventori
i. Penyenggaraan peralatan.
ii. Definisi
iii.Objektif
iv.Kaedah penyelenggaraan
3.2.8 Konsep pengurusan pengeluaran
moden.
i. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)
-Definisi
-Objektif
-Latar belakang
-Prinsip-prinsip
-Kebaikan.
ii. ISO 9000
-Maksud ISO 9000
-Cara-cara untuk mendapatkan ISO
9000 4
3.3:- KEWANGAN
3.3.1 Definisi Dan Peranan 3.3.6 Perancangan Kewangan
i. Definisi
ii. Kaitan kewangan dengan bidang i. Penyata Perancangan kewangan
lain -Penerimaan wang
iii. Peranan pengurus kewangan -Pembayaran wang
3.3.2 Penyata Kewangan -Aliran wang bersih
i. Penyata pendapatan -Lebihan/ kurangan wang
ii. Kunci kira-kira 3.3.7 Insurans
iii. Penyata aliran dana
3.3.3 Objektif Kewangan i. definisi
i.Memaksimumkan keuntungan ii.Peranan
syarikat iii. Prinsip
ii.Memaksimumkan kekayaan iv. Prinsip Takaful
pemegang saham syarikat v. Jenis-jenis
3.3.4 Sumber Dana vi. Ganti rugi/jaminan
i. Jenis
-Ikut jangkamasa
-Ikut tuntutan
3.3.5:- Penggunaan Dana
i. Jenis
-Jangka pendek
-Jangka panjang

5
3.4 Sumber Manusia
3.4.1 Definisi dan peranan
i. Definisi 3.4.4 Latihan dan pembangunan.
ii. Peranan dan kepentingan. i) Definisi
iii. Fungsi jabatan sumber manusia. ii) Peranan dan kepentingan
iv. Cabaran iii)Pembentukan dan pelaksanaan
3.4.2 Perancangan sumber program
manusia. iv) Jenis latihan yang dikendalikan
i. Definisi serta kebaikan dan
ii. Proses perancangan sumber manusia kelemahannya
iii. Sumber tenaga.
3.4.5 Penilaian.
-dalaman
-luaran. i) Definisi
3.4.3 Pengambilan tenaga manusia. ii) Peranan dan kepentingan
i. analisis kerja iii) Kaedah-kaedah
-huraian kerja iv) Ciri-ciri penilaian yang berkesan.
-spesifikasi kerja. v) Masalah dalam penilaian.
ii. Pengrekrutan 3.4.6 Faedah, ganjaran dan
-dalaman tindakan disiplin.
-luaran. i) Faedah dan ganjaran
iii. Proses Pemilihan
-Bentuk wang
- Borang permohonan
- semakan rujukan -Bukan wang
- temuduga -Penentu-penentu ganjaran.
- ujian. ii) Tindakan disiplin.
iv. Penawaran kerja. -Definisi
-syarat perkhidmatan -Proses dan masalah dalam
v. Induksi tindakan disiplin.
-Tujuan -Hukuman
- Kandungan program
- Masalah pelaksanaan.
6
7
3.1 PEMASARAN
3.1.1 Definisi pemasaran

Pemasaran merupakan satu proses sosial dan pengurusan di mana


individu dan kumpulan mendapatkan keperluan dan kehendak mereka
melalui pembentukan dan pertukaran produk dengan pihak lain

Konsep Pemasaran moden

Pembentukan nilai dan kepuasan kepada pengguna adalah faktor yang


paling penting dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
Untuk pengguna yang sedia ada, syarikat perlu mengekalkannya dengan
memberikan kepuasan setiap masa, sebaliknya, bagi menarik pengguna
baru, syarikat hendaklah menjanjikan nilai terbaik yang boleh diberikan.

8
Konsep

• Keperluan
-adalah asas kepada kehidupan manusia dan terhasil secara semulajadi tetapi
boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran
- Keperluan terdiri daripada keperluan fisiologi(makanan/minuman, pakaian) ,
keselamatan(tempat tinggal), sosial(kasih sayang), penghargaan diri(ingin dihormati)
& pencapaian diri(sesuatu yang dapat dicapai seperti memenangi pingat Olimpik)

• Kehendak
- adalah pelengkap kepada keperluan dan ianya tidak terhad. Ianya terbentuk dan
dipengaruhi oleh budaya serta personaliti seseorang individu. Contohnya, manusia
memerlukan makanan(nasi) semasa lapar tetapi mereka boleh memilih untuk
makan nasi kandar, nasi beriyani ataupun nasi putih seperti yang dikehendaki

• Permintaan
- Permintaa hanya berlaku jika seseorang yang mempunyai kehendak & kemampuan
utk membeli (kehendak yg disokong oleh kuasa beli)

9
• Produk
- Produk ialah sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian,
milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. Ciri produk
merangkumi sifat-sifat ketara seperti bahan, warna,saiz dan bentuk, dan sifat-sifat tidak
ketara seperti jaminan, waranti, kredit, khidmat selepas jualan

• Pertukaran
– ialah suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu produk daripada pihak lain bagi
memuaskan keperluan dan kehendaknya dengan menawarkan sesuatu yang berbeza.

• Transaksi/urusniaga
-iaitu urusniaga antara dua pihak di mana kedua-dua pihak mendapat sesuatu yang bernilai
yang diperlukan oleh mereka.

▪ Nilai
–Perbezaan antara faedah memiliki ddan menggunakan produk yang telah dibeli dengan
kos untuk mendapakannya.

• Pasaran
- Pasaran ialah tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran
terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak

10
Definisi Pemasaran: Merupakan proses perancangan
dan pelaksanaan konsep berkaitan dengan perletakan
harga, pengagihan barangan ataupun perkhidmatan, atau
idea, untuk mewujudkan pertukaran bagi memenuhi
objektif individu dan matlamat organisasi.

11
Pengurusan Pemasaran
Pengurusan Pemasaran didefinisikan sebagai aktiviti menganalisis, merancang,
melaksana dan mengawal program yang direka bentuk untuk membina dan
menyenggarakan hubungan pertukaran yang berfaedah antara organisasi dan
pembeli sasaran dengan bermatlamat untuk mencapai objektif organisasi

Hala tuju sistem pemasaran


Ianya bergantung kepada faktor persekitaran global dan domestik yang amat dinamik
Faktor-faktor yang mempengaruhi HTSP ketika ini ialah ledakan sistem maklumat,
globalisasi, perubahan kepada ekonomi baru, dan peningkatan tanggungjawab sosial.
- Ledakan sistem maklumat iaitu perdagangan elektronik (e-commerce) yang telah
membuka cabang pemasaran baru kepada pengeluar dan pembekal produk. Pasaran
adalah lebih luas, mudah dan murah dengan menggunakan komputer berinternet di
mana-mana sahaja di dunia ini.
- Globalisasi wujud akibat daripada perdagangan elektronik yang menjadikan dunia
semakin kecil dan tidak dipagari oelh sempadan(dunia tanpa sempadan)
- Akibat globalisai (Perubahan ekonomi baru), tiada lagi sekatan atau tarif dan
pasaran menjadi lebih besar dan tahap persaingan adalah tinggi. Pengeluar atau
pembekal yang mempunyai kelebihan sahaja mampu bersaing dan merebut peluang.
Mereka yang mempunyai kelebihan bersaing berupaya mengikut perubahan pasaran
dan ekonomi yang dinamik iaitu perubahan kepada ekonomi yang baru.
- Peningkatan tanggungjawab sosial masa kini mempengaruhi corak aktiviti
pemasaran sesuatu produk kerana pengguna lebih peka dan perihatin terhadap alam12
sekeliling
3.1.2 Pendekatan pemasaran

i. Falsafah pengurusan pemasaran


Pendekatan pengeluaran
-Andaian-pengguna akan membeli atau menerima apa sahaja yang dikeluarkan
oleh pengilang dan senang didapati dengan harga yang berpatutan.
-Pengeluar lebih menumpukan kepada pengeluaran dan bukan pemasaran. Semua
tenaga serta kemahiran ditumpukan kepada pengeluaran barangan sebanyak yang
mungkin bagi memenuhi permintaan pengguna.

Pendekatan penjualan
- Andaian- pengguna akan membeli produk syarikat dengan banyak jika syarikat
tersebut mengadakan jualan secara besar-besaran daan kempen promosi yang
menyeluruh.
- Jurujual dan iklan memainkan peranan penting dalam menyakinkan pengguna
untuk membeli sesuatu produk
-Syarikat perlu membentuk iklan yg kreatif dan membuat jualan peribadi bagi
menyakinkan pengguna untuk membeli produk tertentu

13
Pendekatan pemasaran moden

-jualan tidak bergantung kpd jualan yang agresif tetapi pemasaran adalah faktor
penting dalam penjualan produk
Penekanan diberikan kepada memuaskan keperluan dan kehendak konsumer
Dikenali sbg konsep pemasaran di mana syarikat
(i) berusaha memnuhi kehendak konsumer dan
(ii) pada masa yang sama mencapai matlamat syarikat iaitu memperolehi
keuntungan

14
ii. Pendekatan strategik

A. Jenis porfolio perniagaan


Antara beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh syarikat dlm pendekatan
strategik ialah:
a) Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar
b) Membentuk objektif @ matlamat Syarikat
c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan yang sedang dijalankan

a) Mendefinisi misi syarikat


- Apakah perniagaan yang sedang dilakukan?
- Siapakah pelanggan syarikat?
- Apakah jenis perniagaan yang ingin dijalankan pada masa akan datang?
- Apakah yang sepatutnya diniagakan oleh syarikat?

Misi syarikat yang baik : berorientasikan kepada pasaran @ konsumer,


realistik(boleh dicapai dan sesuai dengan persekitaran/kehendak pasaran). Misi
boleh dijadikan penunjuk arah @ wawasan untuk mencapai kejayaan

15
b) Membentuk objektif

Objektif- sesuatu yang ingin dicapai oleh syarikat. Berdasarkan misi syarikat.
Objektif. yangg ingin dicapai mestilah konsisten dengan objektif fungsi-fungsi
atau jabatan-jabatan lain dalam syarikat.
Objektif mestilah memfokuskan kepada kepuasan pelanggan dan seterusnya
perolehan keuntungan

c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan

- Aktiviti Utama dalam perancangan strategik di mana pihak pengurusan perlu


menilai semula jenis-jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat.
- Pihak pengurusan perlu mengenalpasti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat.
Setiap jenis atu bidang perniagaan yang diceburi oleh organisasi dikeniali sebagai
unit perniagaan strategik
-Contoh: Syarikat. DRB Hicom- pengeluaran kereta Proton, Bank EON dan bas
Intrakota. Ketiga-tiga ini – unit perniagaan strategik DRB
- Unit perniagaan strategik juga merujuk kepada sebuah jabatan dalam syarikat,
satu lini produk, satu produk atau satu jenama

16
Peranan yang dimainkan oleh pemasaran dalam
mencapai objektif strategik:

a. Menganalisis peluang-peluang pemasaran


b. Memilih sasaran pasaran
c. Membentuk campuran pemasaran
d. Mengurus usaha-usaha pemasaran

17
B. Proses Pemasaran
Proses pemasaran terdiri daripada empat proses utama iaitu:-
1. Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran.
2. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran.
3. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi
pemasaran.
4. Proses mengurus aktiviti pemasaran

Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran.

Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran.

Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran.

Proses mengurus aktiviti pemasaran

18
Proses Pemasaran
Persekitaran
Demografi- Persekitara
Ekonomi Pengantara n Teknologi
Pemasaran

P Analisis Perancanga
n
e Pemasara
Produ Pemasaran
m n
k
b Orang
e Sasaran Harg Awam
Temp Pengguna a
k at
a
Promosi
l Kawalan Pelaksanaa
Pemasar n
an Pemasaran
Persekitara
n Politik & Persekitara
Undang2 Pesaing n Sosio-
budaya
19
3.1.3 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran

i. Model Gelagat Pengguna


Gelagat Pengguna
Gelagat Pengguna merupakan proses yang dilalui oleh pengguna dalam
membuat keputusan belian, menggunakan barangan dan melupuskan barangan
yang dibeli.
Gelagat pengguna adalah berkaitan dengan mencari jawapan kepada persoalan
berikut:
Apakah yang dibeli?
Di mana membeli?
Bagaimana membeli?
Banyak mana membeli?
Bila membeli?
Kenapa membeli?

Model Gelagat pengguna


Satu model yang menerangkan bagaimana pengguna memproses dan
memahami rangsangan-rangsangan yang diterima dalam membuat pilihan
pembelian. Model ini terdiri daripada tiga elemen iaitu:-

a) Rangsangan-rangsangan
b) Kotak hitam pengguna
c) Maklumbalas pengguna
20
Model gelagat pengguna

Rangsangan- Kotak hitam Maklum balas


rangsangan pengguna pengguna

Pemasaran Lain-lain Ciri-ciri Proses keputusan pengguna Maklum balas


pengguna pengguna
Produk Ekonomi Memilih produk
Budaya Kenalpasti keperluan
Harga Teknologi Memilih jenama
Sosial Mencari maklumat
Tempat Politik Memilih peniaga
Individu Menilai alternatif
Promosi Budaya Masa membeli
Psikologi Keputusan membeli
Jumlah belian
Gelagat selepas membeli

21
Faktor situasi
Demografi masa
tempat
Umur
cara/bagaimana
Pendidikan
Tujuan
Bangsa
Perasaan semasa
Jantina membeli
Campuran
Pendapatan Pemasaran
 Produk
Kewarganegar ii.FAKTOR
aan  Harga
MEMPENGARUHI
GELAGAT  Tempat
PENGGUNA  Promosi

Dalaman(Psikologi)
Luaran (Sosial)
 Motivasi
 Budaya
Persepsi
Kelas Sosial
Personaliti
Kumpulan Rujukan
Sikap 22
Keluarga
iii. Jenis-jenis Keputusan Pembelian

1. Proses Pembelian Barangan Pengguna

2. Proses Pembelian Barangan Baru

3. Proses Pembelian barangan industri

23
Proses Pembelian barangan pengguna

Mencari
Mencari
maklumat
maklumat
Menilai
Menilai
Mengenalpasti
Mengenalpasti
alternatif
alternatif
keperluan
keperluan

Gelagat
Gelagat selepas
selepas Membuat
Membuat
belian
belian keputusan
keputusan

24
1. Mengenal pasti keperluan
Proses pembelian bmula a/b konsumer menyedari keperluan
Cth. Pn. Hamidah menyedari keperluan sebuah kereta utk ke tempat kerja
Keperluan dirangsang oleh faktor dlman (keperluan kpd pengangkutan) atau faktor
luaran(iklan kereta Proton yg disiarkan dlm akhbar)

2. Mencari maklumat
Setelah mengenalpasti keperluan & dirangsang oleh stimuli dlman dan luaran,kmdn
Pn. Hamidah mencari maklumat lanjut ttg kereta Proton.
Makl. dr pelbagai sumber spt sumber komersial, peribadi dan awam
Sekiranya ia sgt memerlukan kereta pd masa tsbt, kptsn pembelian pd tahap
penglibatan yg rendah – memendekkan proses pembelian – melangkau langkah dlm
proses pembelian
Sebaliknya, ia dikatakan berada pd tahap peglibatan yg tinggi – melalui semua
langkah2 dlm proses pembelian
Tahap penglibatan tinggi- dilalui a/b membeli brgan baru, brgan yg penting, berisiko
tinggi & brgan kompleks spt komputer .

25
3. Menilai alternatif
Pengguna memproses maklumat untuk mencapai kepada keputusan belian
Penilaian bgtg kpd pengguna itu sendiri dan situasi belian yg dihadapinya. Konsumer
menyenaraikan jenama, harga dan agen sbg kriteria pembelian
Misalnya mungkin harga yg murah & pembelian yg mudah diproses mjadi keutamaan
berbanding dgn warna kereta @ no. pendaftaran
Keutamaan kriteria jg bgtg kpd nasihat yg diterima drpd jurujual, kawan-kawan & kptsn2 yg
pernah dibuat pd masa lalu

4. Membuat Keputusan pembelian


Slps kriteria dipertimbang & disenaraikan mengikut keutamaan, pengguna akan
mencapai satu kptsn utk memilih alternatif terbaik yg disenaraikan spt kereta yg plg
murah harganya
Sekiranya pilihan itu tidak ada, pengguna akan membeli alternatif kedua terbaik drpd yg
disenaraikan

5. Gelagat selepas belian


Langkah2 selanjutnya yg diambil oleh konsumer slps pembelian – pembelian memuaskan
@ tidak
Pembelian tidak menepati jangkaan – dpt makl tambahan dr kawan yg memiliki kereta yg
sama
Pembelian menepati jangkaan – merasa puas dgn pembelian – akan diberitahu kpd kwn
Kaedah oleh pemasar- jaminan, polisi pemulangan brg & pkhdm slps jualan kpd pengguna
26
Proses Pembelian Barangan Baru
1. Kesedaran
2. Minat
3. Keinginan
4. Penerimaan

Proses Pembelian barangan industri

1. Mengenalpasti Keperluan
2. Menentukan Spesifikasi Barang
3. Pencarian maklumat dan penilaian pembekal.
4. Mengadakan rundingan pembelian
5. Membuat keputusan dan menilai prestasi barangan.

27
iv. Penyelidikan pemasaran

Definisi Merupakan teknik mengumpul data atau maklumat pasaran


Penyelidikan secara sistematik, membuat analisis, dan interpretasi data
Pemasaran berhubung dengan pasaran syarikat, pelanggan dan pesaing

Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran

1. Mendefinisikan objektif kajian

2.Reka Bentuk Penyelidikan

3. Mengumpul Data Sekunder

4. Mengumpul Data Primer

5. Analisis dan Interpretasi Data.


28
Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran

Antara faktor yang mendorong syarikat untuk menlakukan penyelidikan


pemasaran.

-tekanan persaingan
-meluaskan pasaran
-kos pemasaran yang tinggi
-jangkaan konsumer yang semakin meningkat

29
3.1.4 Pemetakan Pasaran

Tempat di mana kedua-dua pihak pembeli/ Pengguna dan


Pasaran penjual/peniaga membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga
yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

i. Pemetakan pasaran
Satu proses membahagikan pasaran kepada beberapa
Petakan pasaran kumpulan pembeli yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau
kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan
campuran pemasaran yang berlainan.

Tujuan Pemetakan Pasaran


- Untuk membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai bagi
memenuhi keperluan satu atau lebih daripada satu segmen.
- Mengenalpasti profil pengguna.
- Mengenalpasti perbezaan pengguna bagi setiap segmen.

30
Kepentingan Pemetakan Pasaran
1. Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai.
2. Menumpukan kepada segmen/bahagian yang dikenalpasti.
3. Merancang dan membaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan
4. Merancang strategi pemasaran yang sesuai.
5. Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada.

Asas Pemetakan Pasaran Barangan Pengguna

1. Pemetakan berdasarkan geografi.


2. Pemetakan berdasarkan demografi.
3. Pemetakan berdasarkan psikografi.
4. Pemetakan berdasarkan gelagat /Kelakuan.
5. Pemetakan berdasarkan faedah.

Asas Pemetakan Pasaran Barangan Industri

1. Pemetakan berdasarkan demografi.


2. Pemetakan berdasarkan angkubah operasi.
3. Pemetakan berdasarkan faktor situasi.
4. Pemetakan berdasarkan ciri-ciri personal.

31
ii. Sasaran pasaran
Kriteria utk penyasaran
- Saiz & pertumbuhan segmen
-Potensi persaingan
-Kesesuaian dgn objektif syarikat

Pemilihan Strategi sasaran pasaran

1. Pemasaran tak terbeza/Strategi pemasaran massa


- syk tidak mengambilkira perbezaan yg tdpt dlm pasaran
- syk menawarkan produk kpd semua segmen dgn mgunakan campuran
pemasaran yg sama
- menjimatkan kewangan syk krn pengeluaran dilakukan secara massa-
jumlah yg banyak
- digunakan syk2 besar spt Pepsi, Coke

2. Pemasaran tertumpu
- syk memilih satu @ dua segmen pasaran yg blh disasarkan dgn
campuran pmsrn yg sama
- syk popular oleh syk2 kecil krn sumber terhad
- syk boleh menapak & menguasai pasaran yg mpyi kemungkinan
dimasuki pesaing lain.
- Cth AirAsia –pemasaran tertumpu kpd penumpang domestik utk32
terbang dgn cepat & murah
3. Pemasaran Terbeza
- syk menyasarkan kpd bbrp segmen pasaran & cuba mereka
bentuk tawaran @ produk yg berbeza bg setiap segmen
- Cth: Proton mengeluarkan pelbagai model spt
Wira,Iswara,Satria,Putra dll
- Strategi campuran pmsrn iaitu pengedaran yg sama iaitu
pemasaran semua model melalui Edaran Otomobil Nasional(EON)
- faktor spt produk,hargadan promosi berbeza bagi setiap
segmen pasaran

33
iii. Peletakan pasaran
• Dilakukan setelah pemetakan dan penyasaran psrn dibuat
• Merujuk kpd persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn
keluaran pesaing
• Mengandaikan bhw pengguna membandingkan produk berdasarkan ciri2 utama
produk sebuah syk dgn produk pesaing.
• Cth: Pengguna-surirumah lebih suka mgunakan serbuk kari Adabi dlm masakan
bbanding keluaran lain yg tdpt di pasaran. Ini krn keluaran Adabi – sedap serta
halal & tjamin kebersihannya.
• Sedap,halal&bersih adalah tiga ciri produk penting dijadikan strategi oleh Syk
Adabi utk mbuat perletakan psrn produk keluarannya.
• Ciri2 lain sbg strategi perletakan pasaran
-harga rendah(Mydin Wholesaler, GlobeSilkStore)
-prestij (Mercedes Benzs)
• Pemasar perlu membuat penilaian mengenai kelebihan2 persaingan dan
kemudian memilih satu kedudukan yang boleh meletakkan dan mengekalkan
perletakan tersebut diminda pengguna.
Perletakan pasaran mempunyai 3 peranan
• Mendefinisikan produk kpd pengguna
• Membantu pengguna mengingati produk
• Menyampaikan ciri-ciri produk yg relevan kpd pengguna

Utk mencapai tujuan tsbt, pengiklanan digunakan sbg


saluran komunikasi bg membentuk & mengekalkan
perletakan pasaran di minda pengguna
34
3.1.5 Campuran Pemasaran
Campuran Pemasaran terdiri drpd:
• Produk (Product)
• Pengedaran (Place)
• Promosi (Promotion)
• Penentuan Harga (Price)Price)
Dlm Pmsrn, akt. Utama yg perlu dilakukan dibahagikan kpd 4 kategori – 4P
(Product,Place,Promotion,Price)

i. Produk
• Definisi - Sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk
perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan
pembeli.
• Ciri-ciri produk merangkumi sifat-sifat ketaranya seperti bahan,warna,saiz dan
bentuk. Sifat-sifat tak ketara seperti jaminan,waranti,kredit,khidmat selepas
jualan

35
Klasifikasi Produk
A. Produk pengguna
• Produk yg dibeli oleh individu @ seisi rumah utk kegunaan peribadi @ sendiri

1. Produk mudah beli


- Produk & perkhidamatan yg biasanya dibeli oleh pengguna dgn kerap dgn kadar
perbandingan yg minimum.
- misalnya, sabun, suratkhabar dll
- biasanya berharga murah & pemasar meletakannya di byk saluran utk
kemudahan org lain

2. Produk beli-belah
- pengguna membeli dgn kadar yg kurang kerap-sebulan,setahun @ 5 tahun
sekali
-mrk akan membandingkan kesesuaian, mutu, harga & stail produk sblm mbuat
keputusan utk membelinya.
- Pengguna akan berusaha utk mdpt makl. & membuat perbandingan
- cth: perabot,pakaian,kereta,jam,alat kosmetik
- pemasar akan menjual produk mrk melalui saluran yg terhad ttp memberi
sokongan jualan yg lebih mdalam kpd pengguna
36
3. Produk khas
- produk yg mpyi ciri2 unggul @ unik yg disukaioleh pengguna dr segi jenama,
gaya @ jenisnya. Pengguna sanggup berusaha utk mperolehinya tidak kira
berapa kos yg akan ditanggungnya.
- Misalnya, barangan antik, kereta Rolls-Royce
- Pengguna biasanya tidak membandingkan produk khas

4. Produk tidak dicari


- produk yg tidak diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran @ tidak
pernah difikirkan tentang pembeliannya.
- Cth: insurans nyawa, ensiklopedia, derma darah
- produk ini memerlukan byk pengiklanan, penjualan peribadi dan usaha-usaha
pemasaran yg lain

37
B. Produk industri
• Produk yg dibeli oleh individu @ organisasi utk tujuan digunakan dlm operasi syk,
pengeluaran barangan lain @ utk dijual semula kpd pihak lain.
• Cth: minyak masak yg dibeli oleh restoran
• Perbezaan antara produk pengguna dgn produk industri adalah tujuan pembelian
produk tsbt.
• Merangkumi bahan & bahagian, item kapital, bekalan & perkhidmatan

• Bahan dan bahagian


- bhn mentah serta bhn pembuatan & bahagian
1. bhn mentah->meliputi produk ladang (cth:gandum,kapas,ternakan dll) dan
produk semula jadi(ikan,kayu balak,petroleum dll)
2. bhn pembuatan&bahagian->bahan2 komponen(besi, wayar,simen dll) dan
bahagian komponen(motor kecil,tayar)

• Item kapital
- produk2 industri yg membantu pembeli dlm proses pengeluaran @ operasi
- tmsk pemasangan & kelengkapan aksesori
1. Pemasangan-pembelian utama spt bangunan(kilang,pejabat), kelengkapan tetap
(generator, sistem komputer yg besar,lif)
2. Kelengkapan aksesori-peralatan kilang mudah alih serta alat2 & kelengkapan pejabat
(faks,meja,kerusi)

38
• Bekalan & perkhidmatan
1.bekalan
i) bekalan operasi (arang batu, kertas,pensil,minyak)
ii) item-item pembaikan & penyelenggaraan (cat,paku,penyapu)
2. Perkhidmatan
i) penyelenggaraan&pembaikan (membersihkan cermin tingkap,memperbaiki
komputer)
ii) perkhidmatan nasihat (undang-undang, rundingan pengurusan,pengiklanan)

Keputusan Produk Individu


Sifat2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEZAKAN PRODUK SYARIKAT
produk DENGAN PRODUK PESAING

penjenamaan
pembungkusan
penglabelan
Perkhidmatan
sokongan produk
39
Keputusan Campuran produk

• Item Produk – satu model,jenama @ saiz produk yg dijual oleh syk. Cth Proton
jual Perdana
• Lini Produk- produk yg dijual lebih kurang sama jenisnya @ yg berkaitan ant
satu sama lain.Cth:Avon memasar gincu bibir dll alat kosmetik

• Campuran produk- merangkumi beberapa & pelbagai lini @ barisan produk yg


ditawarkan oleh syk. Cth: Nestle memasarkan minuman coklat,bijirin,susu bayi
dll

DEMENSI-DEMENSI ASAS DALAM CAMPURAN PRODUK


• Kelebaran campuran produk- bilangan barisan/lini produk yg ditawarkan oleh
pengeluar kepada pengguna. Campuran yg lebar atau luas dapat menarik
pelbagai segmen pasaran
• Kedalaman/kepanjangan campuran- bilangan item produk yg tdpt dlm sstu
barisan produk.Campuran lebih dlm dpt menarik lebih segmen pengguna &
memberikan lebih pilihan kpd pengguna
• Ketekalan produk- kaitan ant bbrp barisan produk dr segi kesamaan
penggunaan,pengedaran & pembeli serta harga

40
Kitaran Hayat Produk
Kuantiti
Jualan,Untung

Peringkat Peringkat
Peringkat
pertumbuha matang
kemerosotan
n
Peringkat Jua
lan
pengenalan ind
u stri

Keun
tu ngan
indus
tri

Masa 41
• Peringkat Pengenalan
-Kategori produk baru,bentuk produk baru atau jenama baru dilancarkan. Jualan
sangat rendah,matlamat syarikat mendapat tempat di pasaran
-perlukan promosi agresif untuk galakkan penerimaan produk itu krn masih
dicari oleh pembeli. Bakal pembeli mesti diberitahu kewujudan produk di
pasaran,kebaikan serta kegunaanya. Ciri peringkat ini,kerugian dihadapi krn
terpaksa membelanjakan wang yg banyak utk promosi,pengedaran dan
pembentukan produk baru.
-Memerlukan perbelanjaan wang yang banyak utk dapat keuntungan pd masa
akan datang

• Peringkat pertumbuhan/perkembangan
-jualan mula meningkat dan syarikat mula mendapat keuntungan yang besar.
Pesaing mula memasuki pasaran dan mereka akan mencuba mengeluarkan
barangan terbaik dari segi rekabentuk dll. Ciri penting peringkat ini terjadinya
pertandingan berbentuk monopoli.
-Jualan keseluruhan meningkat dgn cepat kerana pembeli semakin ramai.
Keuntungan maksimum akan dicapai.

42
• Peringkat kematangan
- Ramai pesaing memasuki pasaran. Persaingan menjadi lebih agresif dan
keuntungan terus jatuh disebabkan kos promosi semakin tinggi dan ada pesaing
mula menurunkan harga untuk menarik pelanggan.
-Promosi menjadi penting. Tidak banyak perbezaan antara produk syarikat yg
ditawarkan kerana pesaing telah mengetahui cara tarikan yang paling berkesan.
Meniru produk pesaing menjadi satu kebiasaan dan dalam pertandingan monopoli
terdapat pertandingan hebat pada harga,promosi dan keluaran
-Pemasar perlu sentiasa memanjangkan hayat produk

• Peringkat penurunan/kemerosotan
-produk baru menggantikan produk lama. Pertandingan harga di kalangan
pengeluar yang masih ada menjadi semakin agresif tetapi bagi pengeluar yang
masih ada pembeli setia, mereka mungkin masih mendapat keuntungan
-Edaran hayat produk berbeza bergantung kepada jenis produk. Amnya, edaran
hayat semakin singkat kerana persaingan semakin kuat di kalangan pesaing
yang meniru produk lain. Syarikat perlu memikirkan strategi untuk
mengembangkan keluarannya menjalani edaran hayat yang lengkap

43
ii. Pengedaran
• Proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan
masa yang dikehendaki mereka. Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk
menggerakkan barangan daripada pengeluar kepada pengguna

Pengedaran

Penentuan
Penyelidikan harga
pemasaran

Fungsi-fungsi
yang dilakukan
dalam saluran Perancangan produk
pengedaran
Pembelian

Promosi Perkhidmatan
pelanggan 44
Tingkah laku saluran agihan
- Konflik berlaku pd dua peringkat iaitu :

a) Konflik mendatar
- Konflik yg berlaku ant. Firma di peringkat yg sama dlm saluran agihan spt ant
dua @ lebih peruncit.
- Cth: pengedar kereta proton di sp merungut ttg kereta toyota di pp yg mencuri
pelanggannya dgn memberi tawaran harga yg rendah serta melakukan
pengiklanan yg agresif di luar kawasan jualan yg telah ditetapkan
- Keadaan ini berlaku a/b org2 tengah tidak diberikan hak pengedaran eksklusif
@ utama oleh pihak pengeluar

B) konflik menegak
- Konflik ant bbrp tahap yg berbeza dlm saluran yg sama, misalnya ant. Pengeluar dgn
pemborong @ pemborong dgn peruncit
-Pengeluar tlh memberikan hak jualan dan pengedaran kpd pemborong ttp pd masa
yg sama, pengeluar juga menjual brgan yg sama secara terus kpd pengguna
-Cth: nestle menjual MILO terusa kpd pengguna & pd masa sama dia masih lagi
mguna khidmat org tengah
- Pengeluar bersaing dgn pemborong utk mdptkan jualan drpd pasaran yg sama. Sbb
lain konflik berlaku = perbezaan matlamat, salah faham dll
- Cara penyelesaian konflik ini, melalui kepimpinan pemimpin saluran yg boleh
menguasai ahli2 dgn kuasa & autoriti yg ada pdnya. Pemimpin saluran boleh
mengarah, memimpin & menyokong ahli2 lain dlm saluran agihan utk sama2
mencapai objektif

45
3. Reka bentuk saluran agihan

2 jenis saluran agihan

A. Saluran agihan berdimensi menegak


I. Saluran terus/langsung
- Pengeluar menjual terus kpd pelanggannya
Cth: Jualan langsung AVON, TUPPERWARE, salun, bantuan guaman dll
ii. Saluran tidak langsung
- pengeluar memberi amanah @ tanggungjawab pengedaran barangan beli belah
spt kereta

B) saluran agihan berdimensi mendatar


- Merujuk kpd jumlah ahli saluran yg mengendalikan sesuatu produk pd satu
peringkat @ tahap dlm suatu saluran
- Lebih byk yg terlibat pd sesuatu peringkat, maka lebuh luas sesuatu saluran
tsbt & sebaliknya
- Saluran utk proton lebih luas pd peringkat peruncitan jika dibandingkan dgn
mercedes – proton ada byk pengedar

46
Jenis-jenis saluran agihan – Produk Konsumer/pengguna

Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar

Agen/broker

Pemborong Pemborong

Peruncit Peruncit Peruncit

Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna

47
Jenis-jenis saluran agihan – Produk Industri

Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar

Agen Agen

Pengedar Pengedar
Industri industri

Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna


Industri Industri Industri Industri
48
Tahap Liputan Pengedaran Pasaran Pada Peringkat
Peruncitan
• Pengedaran selektif
•Pengedaran intensif
-Barangan beli-belah, istimewa & industri yang
-Merangkumi liputan paling luas atau memrlukan usaha jualan yang berbeza atau
maksimum . khusus oleh pihak pengantara pemasaran.
-memastikan produk mudah didapati oleh -Strategi menghadkan pengedaran kepada
beberapa pengantara atau orang tengah di satu
pengguna di merata kedai kawasan geografi berdasarkan prestasi yang
-Pengantara pemasran perlu menyimpan ditunjuk oleh mereka.
stok produk yang banyak -Digunakan kerana jumlah pembeli sedikit tetapi
menyumbangkan sebhgin besar jumlh jualan
-Cth: pengeluar produk mudah beli seperti
tisu,minuman ringan,sabun.

•Pengedaran eksklusif
-Produk yang dianggap istimewa oleh pengguna seperti jam tangan ROLEX barang
kemas ekslusif.
-Strategi untuk menghadkan pengedaran hanya kepada satu outlet/ kedai dalam satu
kawasan geografi
-Untuk pengeluar yang iginkan penolakan ke dalam pasaran secara maksimum oleh
pengantara pemasaran
-Bagi pengatara pemasaran kerana usaha promosi yang dilakukan memberikan faedah
yang eksklusif kepada mereka dalam kawasan pasaran mereka beroperasi.
49
Tahap Liputan Pengedaran Pada Peringkat Peruncitan

Intensif Selektif Eksklusif

Pengeluar Pengeluar Pengeluar

Pemborong Pemborong

Banyak Peruncit
Peruncit 1
Peruncit
Contoh: Coca-cola Peruncit 2 Terpilih
Contoh: Jam tangan
Peruncit 3Bally
Contoh:Kasut
Rolex

50
Pengurusan Saluran Agihan
 Memilih ahli saluran agihan
-Supaya ahli yang dipilih sesuai dengan kehendak piawaian syarikat

 Memberi Motivasi ahli saluran agihan


-Supaya ahli sentiasa mencapai prestasi yang baik

 Menilai prestasi ahli saluran agihan


Supaya ahli dapat dinilai berdasarkan standard yang telah
ditetapkan seperta dari segi kuota jualan, perkhidmatan kepada
pelanggan,serta pengurusan inventori & pulangan barangan.

51
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN SALURAN AGIHAN
1. Faktor Pasaran.
-Faktor ini bergantung kepada petakan pasaran.
-Contohnya bagi produk kesihatan sesuai menggunakan saluran agihan yang terus
kepada pengguna
2. Faktor Produk.

-Bergantung kepada jenis produk samada yang mahal, kompleks atau dibuat khas
atau mudah pecah maka perlu memikirkan saluran aguhan yang sesuai.
-Contohnya: kapal terbang perlu terus kepada pelanggannya.
3. Faktor Pengeluar.

-Pengeluar yang mempunyai sumber kewangan yang banyak boleh membentuk


saluran agihan sendiri dan boleh membentuk konsep pemasaran yang sesuai.

4. Faktor Persaingan.

-Persaingan yang sengit akan menyebabkan syarikat menggunakan saluran agihan


yang ringkas dan pendek supaya produknya terus sampai kepada pelanggan.

52
Pengurusan Logistik Dan Agihan Fizikal
Definisi Logistik
Aktiviti yang berkaitan dengan pengaliran atau pemindahan bahan mentah dari
tempat pengeluaran ke tempat pemprosesan, pemindahan bahan mentah,
produk separuh siap & siap di dalam dan antara kilang dengan tempat
penrgudangan serta pemindahan barangan siap kepada pengguna akhir.

Aktiviti logistik
Termasuk pembelian, pergudangan,pengendalian bahan atau sumber dan
perkhidmatan pelanggan.

Objektif Utama Logistik


1. Meminimakan jumlah kos logistik pada satu tahap perkhidmatan yang telah
ditentukan dengan memastikan pengagihan dibuat untuk produk, tempat yang
betul dan pada masa yang tepat.
2. menyediakan perkhidmatan pelanggan yang sempurna dan cekap kepada
pengguna pada kos yang berpatutan)

53
Elemen-elemen dalam
Sistem logistik

Pengangkutan

Pemprosesan
Pesanan
Sistem
logistik Pergudangan

Pengendalian
Barang Kawalan inventori

54
Elemen-elemen dalam Sistem logistik

Pengangkutan
-Proses menggerakkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
-Terdapat beberapa pengangkutan seperti, pegangkutan air, udara dan darat.

Pergudangan
-Merupakan satu kegiatan yang diatur atau disimpan supaya terdapat barangan apabila
diperlukan.
-Meliputi aktiviti seperti menerima dan mengenalpasti barangan, menyusun,
menyimpan barang, memesan dan menghantar barangan.

Kawalan inventori
-Tujuannya adalah untuk menperkembangkan dan mengekalkan tahap serta jenis
barangan yang dikeluarkan oleh syarikat.
-Sekiranya inventori pada tahap yang rendah syarikat menghadapi risiko kehilangan
jualan dan syarikat perlu mengimbangi risiko supaya berada pada tahap yang rendah.

55
Pengendalian
Barang
-Pengendalian barang bagi item-item barangan semasa pegangkutan dan pergudangan
dinyatakan sebagai pemegangan bahan.
-Keadaan ini penting kerana akan memberi kesan ke atas kepuasan pelanggan dan kos-
kos disebabkan kerosakkan barang.

Pemprosesan
Pesanan
Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menerima dan memfailkan pesanan-pesanan
pelanggan.
Pemprosesan pesanan yang tepat dan cepat akan memberikan kelebihan kepada
syarikat.

56
AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN

1. Ejen

Definisi Ejen:
Merujuk kepada orang tengah yang biasanya terlibat dalam memasarkan barangan
industri tanpa mengambil hak ke atas produk tersebut dan menjual produk bagi pihak
pengeluar.

Huraian berkaitan dengan Ejen

-Ejen boleh memperolehi komisen daripada pengeluan .

-ejen juga boleh menjual terus barangan kepada pengguna.

-Ejen juga boleh menjadi broker.

Definisi broker: Orang tengah yang mempertemukan pengeluar atau penjual dengan
Pengguna.

Broker akan memperolehi komisen daripada pertemuan yang dilakukan oleh kedua-dua
Pihak.
57
AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN

2. Pemborongan

Definisi Pemborong:
Merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelian secara pukal produk dari
pengilang oleh orang tengah dan menjual kembali produk tersebut kepada pengguna
awam tau pengguna industri.

Huaraian berkaitan pemborong.

Tiga kategori utama pemborong:


a) Pemborong saudagar
Pemilik persendirian syarikat pemborongan dan tidak dikawal oleh syarikat
pengeluar. Mengkhusus dalam penjualan produk industri sebaliknya yang
mengkhusus dalam penjualan produk konsumer dipanggil jober

b) Broker dan Agen


Orang tengah antara pembeli dan penjual dan dibayar komisen untuk
perkhidmatan yang diberikan. Mereka mengendalikan produk tetapi tidak
mempunyai hak ke atasnya.

c) Pejabat dan cawangan jualan pengilang


Syarikat pengeluar yang mengendalikan sendiri semua aktiviti pemborongan.
58
AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN
3.Peruncitan
Definisi Peruncitan:
Merujuk kepada semua aktiviti yang melibatkan penjualan atau penyewaan produk
secara terus kepada pengguna akhir untuk kegunaan mereka atau organisasi.

Huraian berkaitan dengan peruncitan


• Aktiviti peruncitan boleh diklasifikasikan antaranya berdasarkan
perkhidmatan dan perletakan harga

• Peruncit khidmat penuh-menawarkan pelbagai perkhidmatan kpd


pelanggan seperti penghantaran barang.

• Peruncitan berkedai – amalan jualan kepada konsumer melalui kedai.


Contohnya; kedai istimewa,kedai berjabatan,pasar raya,kedai mudah
beli,superstore dan Hypermarket

• Peruncitan tanpa kedai – amalan jualan kepada konsumer tanpa


melalui kedai tetapi melalui kaedah seperti mel, katalog, telefon,
televisyen, internet Contohnya; pemasaran langsung,jualan
langsung,pembelian secara elektronik dan peruncitan secara automatik

59
iii. Penentuan harga
Definisi Harga : Jumlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk
atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penentuan Harga


1. Faktor dalaman
a)Objektif pemasaran
i. Penakatan(survival) – syarikat akan cuba untuk terus beroperasi dalam pasaran
bukan lagi untuk memperolehi keuntungan.Harga produk pada paras yang rendah
ii. Memaksimakan keuntungan semasa – harga yang ditetapkan pada paras yang
menghasilkan keuntungan
iii. Pemimpin pasaran – syarikat meletakkan harga pada paras yang rendah bg
menggalakkan peningkatan permintaan produk dlm pasaran
iv. Kepimpinan kualiti produk – syarikat mestilah mengeluarkan produk yang
berkualiti dan harga tinggi dikenakan untuk menarik pengguna yg mementingkan
kualiti
b)Strategi campuran pemasaran
Harga yang ditawarkan mestilah mengambil kira reka bentuk produk, bentuk
pengedaran dan jenis promosi.
c)Kos
Harga yang dikenakan mestilah mampu menampung kos pengeluaran iaitu kos
berubah dan kos tetap
d) Pertimbangan organisasi
Syarikat akan menentukan siapakah yang akan membuat keputusan bagi 60
menentukan harga produk yang dikeluarkan
2. Faktor Luaran

a) Pasaran dan permintaan


Pemasar perlu memahami hubungan pasaran dan permintaan sesuatu produk sebelum meletakkan harga.
Empat jenis pasaran iaitu persaingan tulen,persaingan monopolistik,persaingan oligopolistik dan
persaingan monopoli. Bagi produk yang permintaannya tinggi harga yang diletakkan terhadap produk
tersebut pada tingkat harga yang tinggi dan sebaliknya.

b) Persaingan
kos,harga dan tawaran yang dibuat oleh pesaing juga mempengaruhi penentuan harga. Strategi penentuan
harga memberi kesan kepada bentuk persaingan dalam pasaran

c) Persekitaran
Keadaan ekonomi negara dan dunia, kerajaan yang membuat kawalan harga dan faktor sosial di mana
harga tidak membebankan pengguna

61
Penentuan Harga Umum
1.Penentuan harga berdasarkan kos
Dua pendekatan boleh digunakan:
i. Penentuan harga tokokan kos
ii. Penentuan harga pulangan modal dan harga untung sasaran
2.Penentuan harga berdasarkan nilai pembeli
-Harga ditentukan berdasarkan persepsi pembeli bukannya kos yang ditanggung oleh
penjual
3.Penentuan harga berdasarkan pesaing
-Pengguna akan menilai harga sesuatu produk dengan membuat perbandingan harga
pesaing. 2 jenis iaitu i)penentuan harga dengan kadar berterusan, ii) penentuan harga
tawaran tertutup

Penentuan Harga Produk Baru


Dua strategi digunakan:
A) Penentuan harga penarahan pasaran
Harga pengenalan yang tinggi dikenakan untuk menarik pembeli yang mementingkan
kualiti bukannya harga. Strategi ini untuk mendapatkan pulangan yang yang cepat
atas kos R&D
B) Harga penembusan pasaran
Harga permulaan yang rendah untuk menembusi pasaran yang luas iaitu menarik
dan mendapatkan pembeli yang ramai. Matlamat utama membina syer pasaran yang
besar dan membentuk kesetiaan pengguna bagi jenama baru 62
Strategi Penentuan Harga Campuran Produk
1. Penentuan harga barisan produk (Product line pricing)
Harga anatara produk dalam barisan produk berbeza antara satu sama lain.
Perbezaannya ditetapkan oleh syarikat berdasarkan kos pengeluaran yang berbeza

2. Penentuan harga produk opsyenal


Harga produk opsyenal berasingan dengan harga produk utama iaitu penentuan harga
produk aksesori yang dijual bersama dengan produk utama.

3. Penentuan harga produk tawanan


Penentuan harga digunakan bagi produk yang dijual bersama produk utama.Cth: harga
alat pencukur(produk utama) lebih rendah, tetapi harga pisau cukur(produk tawanan)
lebih mahal kerana altenatif pencukur tidak dapat digunakan tanpa pisau.

4. Penentuan harga produk sampingan(by product)


Syarikat mengenakan harga harga produk sampingan bagi menjadikan produk utama
lebih kompetitif. Minyak kelapa sawit (produk utama) dan hampas kelapa sawit (produk
sampingan).

5. Penentuan harga pakej (Bundle product)


Penjual akan mencampurkan beberapa produk dan menjualnya pada harga tawaran.
Contoh: sewa hotel (produk utama) dengan menjual pakej penginapan termasuk
sarapan dan permainan golf percuma (produk opsyenal)

63
Strategi Penyelarasan Harga
1. Penentuan harga berdasarkan diskaun dan elaun
Diskaun terdiri daripada diskaun tunai,diskaun kuantiti,diskaun perdagangan dan
diskaun bermusim.
Elaun terdiri daripada elaun tukar beli (trade in) dan elaun promosi
2. Penentuan harga psikologi
Harga psikologi digunakan dengan andaian pengguna membuat belian berdasarkan
emosi dan bukan secara rasional. Strategi yang digunakan seperti harga ganjil-
genap,harga prestij,pembarisan harga
3. Penentuan harga promosi
Harga diturunkankan sementara untuk mendapat syer pasaran yang tinggi dalam
jangka masa pendek
4. Penentuan harga melalui pemetakan harga
Syarikat mengenakan harga yang berbeza terhadap produk yang sama berdasarkan
kepada pemetakan pengguna,mengikut produk,mengikut tempat dan mengikut
masa
5. Penentuan harga melalui nilai produk
Syarikat akan menawarkan kombinasi dia antara kualiti produk yang baik dan
perkhidmatan yang baik pada harga yang sepatutnya.
6. Penentuan harga geografi
Harga produk ditentukan berdasarkan kepada kedudukan geografi produk itu akan
dijual. Empat jenis penentuan harga geografi:
i) berdasrkan kos penghantaran
ii)secara umum
iii)mengikut zon
iv) kos pengangkutan diserapkan
64
Perubahan Harga

1. Membuat potongan harga


Harga diturunkan berbanding dengan harga pesaing bagi meningkatkan
perolehan syarikat

2. Menaikkan harga
Harga dinaikkan untuk menaikkan kadar keuntungan.

65
iv. Promosi
Definisi Promosi:
Proses untuk mempengaruhi seseorang dengan berkongsi idea, maklumat
dan perasaan. Juga dikenali sebagai komunikasi pemasaran dimana ianya
merupakan usaha-usaha yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunikasi
dengan sasaran pengguna

Tujuan promosi:
1. Untuk memberitahu atau memperkenalkan produk kepada pelanggan.
2. Menarik perhaian pelanggan terhadap produk.
3. Memberi pengetahuan kepada pelanggan tentang sesuatu produk
4. Untuk megingatkan pelanggan tentang produk yang ditawarkan.
5. Menimbulkan minat pelanggan terhadap produk
6. Untuk memujuk dan mempengaruhi pelanggan membeli produk syarikat
7. Menaikkan emej syarikat dan produk.
8. Mengekalkan daya saing perniagaan.

66
Langkah-langkah Dalam Mengembangkan Komunikasi Yang Berkesan

1. Mengenalpasti sasaran pengguna


2. Menentukan objektif atau matlamat komunikasi
3. Mereka bentuk mesej
4. Struktur mesej
5. Format mesej
6. Memilih media
7. Mendapatkan maklumbalas

Penetapan belanjawan promosi

4 kaedah yang sering digunakan dalam penetapan belanjawan promosi iaitu:


a) Kaedah mengikut kemampuan
b) kaedah peratusan jualan
c) Kaedah bersaing
d) Kaedah objektif dan tugas
67
Campuran promosi
1. Pengiklanan – Komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pihak pengeluar melalui
media massa, papan iklan, internet atau mel langsung
2. Promosi jualan –syarikat menawarkan insentif jangka pendek kepada pembeli bagi
mendorong pembelian oleh pengguna. Contohnya kupon,sampel,premium, potongan
harga, rebat/pemulangan tunai,peraduan,tawaran istimewa dll
3. Publisiti dan perhubungan awam – Publisiti ialah penghebahan ke atas sesuatu
produk, perkhidmatan atau perniagaan melalui berita-berita komersil yang disiarkan
melalui media elektronik dan cetak. Perhubungan awam digunakan untuk membina
hubungan baik antara syarikat dengan pelbagai lapisan masyarakat
4. Jualan bersemuka – syarikat akan menggunakan jurujual untuk melaksanakan jualan
secara peribadi kepada pengguna. Ia adalah alat paling berkesan dari segi kos pada
peringkat akhir proses pembelian.

Perubahan dalam komunikasi pemasaran

• Wujudnya konsep pemasaran baru seperti e-pemasaran(pemasaran elektronik) yang


menggunakan internet, telepemasaran yang menggunakan telefon dan televisyen, online
shopping yang memberi kemudahan kepada pengguna tanpa perlu berhubung secara
langsung dengan pengeluar.

68
69
3.2 PENGELUARAN
3.2.1 Definisi dan Peranan
Definisi
Merupakan satu proses transformasi input yang terdiri daripada gabungan
bahan mentah, buruh, mesin dan lain-lain bagi menghasilkan satu output dalam
bentuk produk barangan atau perkhidmatan. Proses ini melibatkan suatu
perancangan dan penyusunan, penstafan, pengarahan dan juga pengawalan
bagi aktiviti-aktiviti yang terlibat.

Latar belakang
Proses pengeluaran bukanlah satu proses yang baru dan terlalu sukar. Ia sudah
dimulakan semenjak dari manusia mengenali tamadun. Namun pengurusan
pengeluaran telah mengalami perkembangan pesat apabila revolusi perusahaan
berlaku di England dan negara-negara eropah sekitar kurun ke 18.
Penggunaan mesin dalam pengeluaran , penggunaan buruh mahir, kaedah-kaedah
pengkhususan dalam pekerjaan telah meningkatkan jumlah output dalam pasaran.
Kemajuan teknologi dan penggunaan sistem pengurusan yang berkesan telah
menyebabkan pengeluaran telah meningkat dengan pesatnya hingga menyebabkan
peningkatan dalam aktiviti perniagaan.
70
Peranan dan kepentingan
-merupakan satu daripada tiga fungsi utama bagi sebarang bentuk perniagaan selain
pemasaran dan kewangan
- Perlu memahami proses pengeluaran atau penghasilan sesuatu barangan bagi tujuan
untuk penambahbaikkan.
-Pengeluaran melibatkan kos yang tinggi, jadi ia perlu diurus dengan bijak dan berhati-hati
untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan pembaziran serta
memaksimumkan keuntungan.

Tanggungjawab pengurus pengeluaran ialah:


a. memastikan produk yang dikeluarkan dapat memenuhi spesifikasi pengguna
b. produk yang dikeluarkan mematuhi standard atau kualiti yang telah ditetapkan
c. bertanggungjawab terhadap masa pengeluaran, iaitu barangan hendaklah dikeluarkan
mengikut tempoh yang dikehendaki oleh pelanggan.

71
Cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran

-Persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah memerlukanpengurus


pengeluaran yang sentiasa peka dan berpengetahuan terkini, memastikan
pekerjanya sentias dilatih bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan
-Perlu sedar akan keolehgantian antara modal dan buruh serta kos yang sentiasa berubah.
-Sebagai pemangkin produktiviti, perlu bijak dalam penggunaan buruh,
modal dan pengurusan untuk meningkatkan produktiviti
1. Persaingan yang semakin hebat terhadap produk syarikat.
2. Pasaran, sumber dan kewangan global.
3. Kepentingan strategi dalam sesuatu perancangan.
4. Produk yang beraneka jenis di pasaran
5. Perkhidmatan yang lebih diperlukan oleh pengguna.
6. Penekanan kepada kualiti produk.
7. Kemajuan dalam teknologi pengeluaran.
8. Mesti fleksibel dalam tindakan.
9. Penglibatan pekerja dalam pembuatan keputusan
10. Kesedaran tentang alam sekitar

72
Perhubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, jabatan
kewangan dan jabatan sumber manusia.

i. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran


-Mewujudkan permintaan bagi barangan baru atau barangan sedia ada.
-Kemudahan pengeluaran di lokasikan bagi melayan kehendak pelanggan.
-Mengumpul maklumat dan rungutan pelanggan bagi pengubahsuaian produk dan
perkhidmatan
-Menerima pesanan berdasarkan kapasiti pengeluaran.

ii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan


-Menentukan keberuntungan pelaburan bagi sesuatu keluaran
-Menentukan titik pulang modal bagi tempahan khas yang diterima
-Penambahan modal bagi pembangunan produk seterusnya

iii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan sumber manusia


-menentukan sumber manusia yang diperlukan dalam sesuatu pengeluaran
-mengambil dan melatih pekerja bagi aktiviti-aktiviti pengeluaran

73
3.2.2 Proses Pengeluaran
i. Sistem Pengeluaran

Sistem adalah satu set pemboleh ubah yang saling berinteraksi untuk mencapai
suatu objektif atau misi. Fungsi pengeluaran merupakan satu sistem tranformasi
yang menukar input kepada output ( barangan atau perkhidmatan).
Untuk berfungsi dengan baik, setiap sistem harus mempunyai aliran maklumat yang
dinamakan sebagai gelungan maklum balas. Sistem pengeluaran merangkumi
semua yang mempengaruhi rancangan proses pengeluaran, keputusan kapasiti,
standard kualiti, aras inventori dan jadual pengeluaran.

ii. Subsistem Pengeluaran

Subsistem ialah sistem yang lebih kecil dalam suatu sistem yang besar dan rumit.
Contohnya fungsi pengeluaran dilihat sebagai satu sistem yang terdiri daripada beberapa
subsistem yang lebih kecil seperti subsistem inventori dan penjadualan, subsistem
pembelian, subsistem penyenggaraan, logistik , kawalan dan sebagainya lagi.

74
3.2.3 Perancangan Pengeluaran
i. Lokasi Kilang
Faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi
- Kemudahan prasarana
- Sistem kerajaan tempatan
- Kemudahan pendidikan
- Kadar jenayah
- Keadaan cuaca dan musim setempat
- Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaan/ jenis perniagaa yang
dijalankan.
- Perkembangan masa depan
- Nilai tanah sesuatu tempat
- Kadar sewa dan hak milik tanah

Susun Atur Kilang

Objektif
- Memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin ,
- Maklumat dapat dialir dengan pantas
- Ruang dapat digunakan dengan optim
- Kos sewaan dapat dikira
- Memudahkan aliran keluar masuk bahan mentah dan produk
- Menggalakkan langkah-langkah keselamatan
-Memudahkan aktiviti penyeliaan
75
Jenis susun atur:
secara tetap;
- Sesuai untuk industri besar dan berat
- Peralatan-peralatan, mesin-mesin dan pasukan kerja dibawa ke tapak
pengeluaran tersebut
- Peralatan yang digunakan biasanya bersifat sementara.

Mengikut proses;
- Dikenali sebagai susun atur fungsian atau jobshop
- Sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am
- Peralatan ini dikendalikan oleh pakar atau orang yang profesional

Mengikut produk
- Ia lebih mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang-kilang
pengeluaran
- Semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk
memasang sesuatu produk.
- Pekerja akan melakukan sesuatu kerja secara berulang-ulang

76
3.2.4 Jenis-jenis Pengeluaran

i. Pengeluaran mengikut tempahan


- Mengikut kemahuan atau tempahan pelanggan.
- Mungkin mengambil masa yang lebih, melibatkan penghantaran dan pelaburan yang besar
- Memerlukan modal yang banyak dan teknologi tertentu
- Perlu mengiklut spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna

ii. Pengeluaran secara massa (mass production)


- Menghasilkan kuantiti yang banyak
- Produk yang dihasilkan mengikut standard dan permintaan yang stabil
- Berorientasikan modal dan bilangan pekerja yang ramai.

iii. Pengeluaran secara berkelompok


- Biasanya memproses banyak jenis produk dalam satu tempoh masa.
- Dikenali sebagai jobshop .
- Saiz pengeluaran mengikut kehendak pelanggan

77
3.2.5 Kawalan Kualiti

i. Definisi
- Merupakan satu proses menyemak produk bagi memastikan produk yang dikeluarkan
mematuhi piawaian tertentu yang telah ditetapkan.

ii. Objektif
- Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.
- Bagi mengelakkan berlakunya kecacatan dan kesilapan semasa proses pengeluaran
- Menentukan supaya proses pengeluaran mengikut spesifikasi dan peraturan undang-
undang dari semasa ke semasa.
-Bagi mengelakkan pembaziran akibat produk dipulangkan semula dan kos pembaikan
semula.

78
i. Alat-alat kawalan kualiti

Alat kawalan yang biasa digunakan ialah ;


Kawalan Proses Secara Statistik (Statistical Process Control – SPC )
Memberi fokus terhadap produk semasa dihasilkan, semasa proses pengeluaran untuk
memastikan produk akhir berkualiti tinggi.
- Ambil sampel secara berkala.
- Periksa samada purata berada pada kawalan yang dibuat
- Jika tidak ..... proses itu berada diluar kawalan.
- Kesan punca masalah, dan atasinya
- Jika purata berada pada had kawalan... proses akan terus beroperasi.
- Jika pengeluaran cacat dan bervariasi ..... kenapa?...
- Proses banyak bergantung kepada peralatan. Periksa peralatan ..!

Sebab unik yang dapat dikenal pasti punca-puncanya..


- Peralatan rosak
- Bahan cacat
- Operator letih
- Kaedah kerja yang lemah
- Kekurangan latihan.

79
ii.Pemeriksaan
- Bagi mengelakkan masalah-masalah kesilapan, kecacatan produk, keluaran
bervariasi dan sebagainya, perlulah di adakan pemeriksaan.

Dua cara pemeriksaan boleh dilakukan:


i. Pemeriksaan Menyeluruh
- Ambil setiap sampel keluaran untuk dipantau dan diperiksa.
- Setiap item pengeluaran akan diperiksa.
- Cara ini akan dapat menghindari kecacatan item kerana keseluruhan item yang
dikeluarkan akan diperiksa.
- Kos yang tinggi dan masa yang panjang terpaksa diambil.

ii. Pelan Persampelan


Boleh dilakukan melalui
a) kaedah sampel tunggal,
b) sampel kembar , dan
c) sampel berganda.

80
a) Sampel Tunggal
- Satu sampel rambang diambil dari setiap lot , diperiksa, di kategori sebagai “baik”
atau “cacat”
- Mana-mana sampel yang melebihi had akan ditolak
- Pelan ini ditentukan oleh dua parameter , iaitu saiz sampel (n) dan bilangan item
cacat yang boleh diterima (Bc)
- Contoh: n = 100 , Bc = 2.; Jika bilangan item yang cacat adalah 3 atau lebih,
maka keseluruhan lot akan ditolak , jika item cacat adalah 2 atau kurang keseluruhan lot
akan diterima.

b) Sampel Kembar
- Sekiranya sampel tunggal tiada membawa sebarang keputusan yang dikehendaki
oleh pengurus
- Banyak bergantung kepada kualiti sampel pertama adalah tinggi, maka lot itu diterima
tanpa perlu persampelan kedua.
- Jika kualiti lot pertama rendah, maka lot itu akan ditolak.
- Satu persampelan kedua akan dibuat, item diperiksa dan satu keputusan diambil
samada menerima atau menolak lot kedua itu

81
Persampelan kembar akan menetapkan kayu ukur atau syarat-syarat penerimaan atau
penolakan untuk sampel pertama.
Contoh:
Katakan;
n¹ = saiz sampel pertama dan n¹ = 50
n² = saiz sampel kedua n² = 100
Bc¹ = Bilangan item cacat yang Bc¹ = 2
Boleh diterima untuk
Persampelan pertama
Bc² = Bilangan item cacat yang Bc² = 5
Boleh diterima untuk
Persampelan kedua
Tc¹ = Bilangan item cacat yang Tc¹ = 5
Tidak boleh diterima untuk
Persampelan pertama
Tc² = Bilangan item cacat yang Tc² = 6
Tidak boleh diterima untuk
persampelan kedua

Akan diterima jika cacat antara 0-5, 6 atau lebih , keseluruhannya ditolak.

- Ini bererti sampel pertama diambil sebanyak 50 item secara rawak dan diperiksa
- Jika bilangan item cacat antara 0 – 2, maka keseluruhan lot akan diterima.
- Jika bilangan item cacat 5 atau lebih, keseluruhan lot akan ditolak
- Namun, jika item cacat antara 3 atau 4, tiada keputusan boleh diambil, maka persampelan
kedua dibuat dengan saiz 100;

82
c) Sampel Berganda
- Sama seperti sampel berkembar, Cuma sampel lebih dari dua
- Tentukan saiz sampel dan had atas dan had bawah bagi setiap sampel
- Pengambilan sampel akan dihentikan dan lot akan ditolak apabila nombor kumulatif
kecacatan sebarang sampel yang melebihi had atas yang dikhaskan untuk sampel
tadi
- Lot akan diterima jika nombor kumulatif kurang atau sama dengan had bawah
- Sampel akan diambil semula dan proses akan diulang sehingga lot diterima atau
ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan terletak antara kedua-dua had (atas dan
bawah)

83
3.2.6 Kawalan Inventori
i. Definisi
Inventori ialah bahan-bahan atau barangan yang disimpan di dalam stor.
Terdiri daripada bahan mentah, barang dalam proses dan juga barang siap.
Penyimpanan inventori penting bagi memastikan proses pengeluaran dapat berjalan
lancar dan sempurna. Permintaan pengguna dapat dipenuhi dengan cepat dan
berterusan.
Kawalan inventori merujuk kepada bagaimana organisasi menentukan
supaya inventori dapat diagihkan dengan cekap dan berkesan

ii. Objektif

- Bagi menentukan bahawa inventori sentiasa berada pada paras yang mencukupi
dan menguntungkan
- Bagi mengelakkan pembaziran seperti lebihan stok
- Bagi mengelakkan daripada tempahan stok tergendala akibat kekurangan stok
bagi mengurang atau mengelakkan rasa tidak puas hati pelanggan dan masalah
penghantaran barangan yang lambat

84
3.2.7. Pengurusan Inventori

Terdapat tiga kaedah pengurusan inventori iaitu:

a) Analisis ABC
Sistem analisis ABC mengelaskan inventori mengikut nilai ringgit penggunaan.
Terdapat tiga kelas item yang sentiasa diamalkan iaitu:
A - Sangat penting
B - Sederhana penting
C - Kurang penting

Prinsip penting dalam kaedah ini ialah semakin tinggi nilai ringgit bagi inventori itu
semakin ketat kawalan inventorinya.
Nilai ringgit penggunaan inventori boleh diperolehi dengan mendarabkan kos seunit
item inventori dengan permintaan tahunan item tersebut.
Semua inventori itu kemudiannya disusun mengikut nilai ringgit penggunaan
masing-masing
– Tahap kawalan inventori sama ada ketat atau tidak akan ditentukan oleh
nilai ringgit penggunaan inventori tadi.

85
b) Analisis Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Model Economic Order Quantity)

Kegunaan model ini ialah untuk menentukan kuantiti pesanan optima


Bagi menentukan kuantiti optima yang patut untuk memesan semula inventori ialah
dengan menggunakan formula berikut:
EOQ = √ 2DO
C
Di mana, D = Permintaan sebenar untuk penggunaan inventori
O = Kos pesanan inventori
C = Kos pegangan seunit Inventori ( carrying cost)
Andaian yang digunakan bagi model ini ialah:
i. Permintaan adalah tetap
ii. Tiada kekurangan dibenarkan
iii. Masa senggang atau menunggu adalah tetap dan tidak berubah
iv . Hanya dua kos relevan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan
v. Tiada kekangan atau had ke atas saiz lot item
vii. Keputusan untuk sesuatu item tidak bergantung kepada keputusan bagi
item yang lain. Pada sesuatu masa hanya satu item yang terlibat.
Kebaikan EOQ ialah ia dapat meminimumkan jumlah kos pegangan dan kos
pesanan inventori

86
c) Analisis Just In-Time (JIT)
Ia berasal dari konsep pengurusan Jepun yang dikenali dengan sistem “kanban”
Merupakan satu pendekatan bagi meminimumkan kos pegangan inventori dengan hanya
menempah inventori yang diperlukan sahaja.
Konsep ini bertujuan bagi menghapuskan pembaziran dan meminimumkan inventori dan
risiko pegangannya yang tinggi.

ELEMEN-ELEMEN UNTUK MELAKSANAKAN JIT


1. Tahap kualiti yang tinggi
2. Inventori yang sedikit.
3. Saiz lot yang kecil
4. Pemasangan produk yang cepat dan mudah
5. Susun atur yang sistematik.
6. Pekerja boleh melakukan pelbagai tugas.
7. Semangat bekerjasama dalam organisasi
8. Pembekal yang boleh dipercayai.

87
Penyenggaraan Peralatan
i. Definisi
Semua aktiviti yang melibatkan dengan penjagaan peralatan supaya alat-alat sentiasa berada
dalam keadaan yang baik. Pembaikan dan pemulihan dijalankan secara berterusan agar sistem
pengeluaran dapat berjalan seperti yang dijadualkan dan berfungsi sepenuhnya.
ii. Objektif
- Semua mesin dan peralatan berada dalam keadaan baik dan boleh guna
- Pembaikan dapat dilakukan dengan cepat jika berlaku kerosakan
- Sistem operasi dapat berjalan lancar
- Kos berada pada paras minima

88
i. Kaedah Penyelenggaraan
Terdapat dua kaedah penyenggaraan iaitu:
a. Penyengaraan kerosakan
- kaedah ini digunakan apabila mesin atau jentera mengalami kerosakan
- penyenggaraan ini juga dikenali sebagai reaktif iaitu penyenggaraan dilakukan
selepas kerosakan berlaku
b. Penyenggaraan pencegahan
- Kaedah berbentuk proaktif
- Bertujuan untuk mengurangkan kerosakan melalui program pelinciran,
pembersihan, pertukaran atau pemeriksaan bahagian-bahagian peralatan yang
telah lama digunakan.

Program pencegahan kerosakan


Untuk mengurangkan risiko kerosakan:
- Adakan inventori alat gantian yang boleh dipasang dengan cepat untuk
mengurangkan tempoh menunggu alat ganti
- Adakan alat-alat sokongan atau bantuan (back-up) yang boleh digunakan
dengan segera
- Lantik mekanik yang boleh menjalankan kerja pembaikan kecil
- Wujudkan pasukan pembaikan yang terlatih bagi memeriksa dan mengatasi
sebarang masalah mengenai pembaikan.

89
a. Penggantian
- Apabila kerosakan kerap berlaku
- Kos penggantian yang efisyen lebih murah secara relatifnya
- Keperluan kepada penggantian peralatan yang lebih canggih

b. Penyenggaraan pencegahan
- Matlamat mengurangkan kes-kes kerosakan pada peralatan
- Dijalankan mengikut jadual dan dijalankan secara berkala
- Simpan rekod penyenggaraan supaya mudah untuk diselidik
- Latih pekerja untuk senggara alat yang sering digunakan dan bertanggungjawab
keatasnya.
- Pastikan reka bentuk peralatan mudah untuk disenggarakan
- Pastikan pekerja melakukan kerja mengikut proses kerja yang betul

90
3.2.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Moden

i. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)


Maksud TQM
Merupakan satu proses pengurusan kualiti yang bertujuan membawa
perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan satu organisasi yang
cemerlang, berteraskan kepada tiga asas utama iaitu kepuasan pelanggan,
penglibatan kakitangan dalam semua aspek organisasi dan penambahbaikan
yang berterusan dari segi kualiti.
Ia juga merupakan satu proses pengubahsuaian budaya dari segi sikap dan
nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan dan struktur organisasi kearah
yang lebih cemerlang.

91
Prinsip-prinsip Kualiti Menyeluruh (TQM)

1. Pengguna yang mendefinisikan kualiti dan berbalik kepada pelanggan


2. Pihak pengurusan menjadi pemimpin dalam pengurusan kualiti
3. Mengurus dengan fakta yang kukuh
4. Penambahbaikan yang berterusan
5. Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan
6. Melibatkan kerja berpasukan
7. Kemajuan kualiti serta kaedah penyelesaian masalah adalah berdasarkan kaedah
kawalan proses statistik (SPC)
8. Latihan dan pendidikan berterusan diberikan kepada semua pekerja sebagai asas
kemajuan kualiti berterusan.
9. Kecacatan sifar- tiada kecacatan dalam proses ( buat betul pada kali pertama)

Kebaikan TQM
Peningkatan kualiti produk yang boleh membawa kepada peningkatan
kepuasan pelanggan dan produktiviti organisasi.
1. Komunikasi lebih berkesan
2. Pengurangan ralat dan pembaziran
3. komitment kerja yang tinggi dari individu dalam organisasi
4. meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi
5. Dapat bersaing dengan lebih efektif
92
• i. ISO 9000

• Maksud ISO 9000

• ISO 9000 ialah satu gelaran standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-
elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang
diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan.

• Prinsip-prinsip ISO 9000• ISO 9000 adalah standard bagi kualiti bukan standard untuk produk atau perkhidmatan
yang dihasilkan
• Berdasarkan dokumentasi. Prinsip ini menekankan kepada :
• - Dokumenkan apa yang dibuat
• - Buat apa yang didokumenkan
• - Buktikan.
• Menekankan pencegahan, iaitu mencegah daripada berlakunya masalah, bukannya
mengatasi masalah selepas ia berlaku.
• Menggariskan keperluan asas secara umum tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam menjayakan sesuatu prosedur.

93
Siri ISO 9000
ISO 9000
Garis panduan yang memperkenalkan standard-standard yang lain dalam siri ISO
9000. Juga memberikan definisi istilah dan konsep berkaitan dengan kualiti.

ISO 9001
Model kepastian kualiti untuk reka bentuk, pembangunan, pengeluaran, pemasangan
dan perkhidmatan.

ISO 9002
Model kepastian untuk pengeluaran, instalasi dan perkhidmatan.

ISO 9003
Model kepastian kualiti untuk pemeriksaan akhir dan pengujian.

ISO 9004
Garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti.

94
Faedah-faedah Pensijilan ISO 9000

1. Mengelakkan masalah daripada berlaku, ini dapat mengurangkan tindakan


pembetulan
2. Setiap proses kerja yang kritikal didokumentasikan, membolehkan setiap
pekerja memahami tanggungjawab masing-masing, seterusnya dapat
menjalankan kerja dengan betul pada kali pertama dan setiap kali.
3. Menyediakan format dokumentasi standard yang dapat digunakan oleh
keseluuruhan organisasi. Ini akan memudahkan rujukan, kerja-kerja
mengemaskini proses kerja, program latihan dan usaha-usaha
penambahbaikan.
4. Memudahkan aktiviti-aktiviti audit samada audit dalam atau audit luaran.
5. Memudahkan pihak pengurusan membuat keputusan.

95
Merekayasa
Definisi
Melibatkan pemikiran semula asas-asas dan mereka bentuk semula secara radikal,
proses perniagaan untuk mencapai kemajuan dalam bidang-bidang tertentu seperti
kos, kualiti, perkhidmatan dan kelajuan.
Objektif
1.Memerlukan pihak pengurusan kembali kepada asas dan memecahkan setiap langkah
dalam proses kerja , bagi mengenalpasti cara yang lebih baik untuk menyelaras dan
menyatupadukan aktiviti-aktiviti supaya produk dan perkhidmatan dapat disediakan
kepada pengguna.
2.Memberi fokus kepada proses perniagaan, iaitu sebarang aktiviti yang penting dalam
penghantaran cepat produk dan perkhidmatan kepada pengguna, atau
mempromosikan kualiti tinggi(dengan kos rendah). Contohnya ialah memproses
pesanan, kawalan inventori dan reka bentuk produk.
3.Untuk mencapai kemajuan besar dalam prestasi perniagaan
Kebaikan
• Menyediakan produk dan perkhidmatan yang baik dan berkualiti dengan kos paling
rendah
• Cara-cara yang lebih baik untuk menguruskan aktiviti-aktiviti supaya mengurangkan
kos operasi. Proses perniagaan akan melibatkan pengorganisasian semula dan
diuruskan oleh pasukan yang boleh berfungsi bagi memaksimumkan kepuasan
pengguna.
• Jika proses merekayasa berjaya, keuntungan yang diterima adalah besar dalam
jangka panjang. Pembangunan produk kini dikendalikan oleh pasukan pakar dari
berbagai jabatan, bagi menyediakan produk yang lebih baik dan murah kepada
pengguna. 96
Rekabentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan Komputer
Mereka bentuk dengan komputer atau computer aided design adalah satu perisisn
yang menggunakan grafik komputer untuk mencipta, mengubahsuai dan
menganalisis sesuatu reka bentuk barangan.
Pembuatan Bantuan Komputer atau Computer Aided Manufacturing pula merupakan
penggunaan automasi dalam proses pembuatan sesuatu produk.
Objektif
- menjimatkan masa pengeluaran
- memastikan penghasilan produk adalah tepat seperti yang dikehendaki pengguna
- memudahkan proses mereka bentuk, pengubahsuaian produk yang ditempah
pelanggan
- menjimatkan kos mereka bentuk sesuatu produk
Kebaikan CAD/CAM
- Mengurangkan masa untuk pengenalan sesuatu produk baru. Kerja
penyemakan rekabentuk dan pengubahsuaian lebih cepat berbanding cara
manual
- Kebolehan untuk memecahkan atau mengasingkan semula sesuatu reka
bentuk, bagi memudahkan bahagian-bahagian distandardkan. Idea baru dapat
dihasilkan.
- Barangan rekabentuk baru dapat dihasilkan dengan cepat
- Dokumentasi rekabentuk dapat dibuat dalam berbagai bentuk untuk tujuan
penjualan
- Dapat membaiki teknologi pengeluaran tanpa menggunakan acuan (mould)
- Dapat menyatu padukan setiap peringkat reka bentuk seperti reka bentuk 97
produk, fungsi reka bentuk produk, dan reka bentuk pengeluaran.
98
3.3.1 Definisi dan peranan

i. Definisi Kewangan

Kewangan merupakan satu fungsi perniagaan bertangungjawab bagi


mendapat dan menguruskan dana dengan cekap dan berkesan dalam
usaha mencapai matlamat organisasi

ii. Kaitan kewangan dengan bidang lain

Jabatan pemasaran
Jabatan kewangan menyediakan & meluluskan belanjawan untuk promosi
bagi meningkatkan jualan.
Jabatan kewangan perlu mencari sumber kewangan dari dalam dan luaran
bagi membiayai belanja promosi.
Jabatan pengeluaran

Jabatan kewangan menyediakan belanjawan untuk pembelian aset,bahan mentah


& inventori
Jabatan Sumber Manusia

Jabatan kewangan akan membuat bayaran gaji dan imbuhan,membuat bayaran


caruman kepada KWSP 99
iii. Peranan pengurus kewangan

1.Analisis dan perancangan kewangan – menyediakan belanjawan, penyata aliran


tunai
2.Mengurus struktur aset
3.Mengurus struktur modal – mengurus hutang/ekuiti,menentukan pembiayaan
4.Menjaga kecairan, keberuntungan,risiko syarikat – sumber penggunaan dana,
kemampuan membayar

3.3.2 Penyata Kewangan


i. Penyata pendapatan:
1. belanja
2. Hasil/jualan
3. Untung/Rugi
ii. Kunci kira-kira / Lembaran Imbangan:
1. Aset
2. Liabiliti
3. Ekuiti/Modal
iii. Penyata aliran dana:
1. Aliran tunai dari aktiviti operasi
2. Aliran tunai dari aktiviti pelaburan jangka panjang
3. Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan
100
3.3.3 Objektif kewangan

Perbandingan antara matlamat memaksimumkan keuntungan dan


memaksimumkan kekayaan pemegang saham

Matlamat memaksimumkan keuntungan Matlamat memaksimumkan kekayaan


pemegang saham
Tumpuan kepada keuntungan sahaja dan Tumpuan lebih menyeluruh dan bukan
tidak menyeluruh keuntungan semata-mata
Tidak mengambilkira nilai masa wang Mengambilkira nilai masa wang. Masa
sebaliknya mengambilkira jumlah aliran aliran tunai sangat penting
tunai
Hanya melihat keuntungan, tidak Mengambilkira risiko iaitu risiko
mengambilkira ketidakpastian/risiko tinggi,pulangan juga tinggi

Hayat perniagaan mungkin singkat kerana Hayat perniagaan lebih panjang kerana
hanya mementingkan keuntungan syarikat mengambilkira semua faktor yang
terlibat

101
3.3.4 Sumber Dana
Ikut Jangka masa
1. Sumber Pembiayaan Jangka pendek – kurang dari setahun

a) Overdraf – kemudahan kpd pelanggan mengeluarkan wang lebih drpd baki


akaun semasa

b) Pinjaman berkala – satu kekudahan di mana pelanggan/peminjam boleh


membayar balik pinjaman dan faedah secara beransur dan jumlah bayarannya
sama rata dalm kala tempoh ditetapkan

c) Pemfaktoran/memfaktor akaun belum terima – satu kemudahan di mana


pelanggan mendiskaunkan(menjual) invois kepada bank/syarikat pemfaktoran

d) Nota janji – satu kemudahan jangka pendek di mana jumlah bayaran adalah
sekali gus pada satu tarikh matang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak
peminjam dan pemberi pinjaman

e) Kredit Dagangan – Kemudahan kredit yang diberikan oleh pihak penjual


kepada pembeli

102
2. Sumber pembiayaan jangka panjang-lebih dari setahun

a) Bon – merujuk kpd instrumen/kemudahan pinjaman di mana peminjam menerbitkan


sekuriti hutang iaitu bon. Penerbit bon berjanji membayar bunga/kupon sepanjang
tempoh bon tersebut dan juga membayar pokok pada tarikh matang
b) Saham biasa – syarikat menerbitkan sekuriti/syer yang diterbitkan dijual pada pelabur
dan mencerminkan hak pemilihan syarikat
c) pinjaman jangka panjang – kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak institusi
kewangan kepada pelanggan/syarikat dan pinjaman ini di bayar balik dalam jangka
panjang (melebihi setahun). Bayaran berkala bunga dan pokok.
d) Debentur – kemudahan pinjaman jangka panjang dan tidak bercagar

3. Ikut tuntutan

1. Pembiayaan hutang
-syarikat menerbitkan sekuriti hutang dan dijual kepada pelabur awam dan institusi
-mempunyai obligasi untuk membayar faedah (bunga) dan prinsipal (bayaran
pokok)
2. Pembiayaan ekuiti
- syarikat menerbitkan saham biasa dan dibeli oleh pelabur awam dan institusi
- tiada obligasi untuk membayar dividen
- modal – sumbangan pelabur/pemilik –perolehan tertahan
103
3.3.5 Penggunaan dana

A. Penggunaan dana jangka pendek


Melibatkan perbelanjaan hasil dan digunakan berulang-ulang kali.
Contohnya belanja gaji tak langsung,sewa bangunan,belanja promosi

B. Penggunaan dana jangka panjang


Melibatkan perbelanjaan modal. Contohnya belanja membaiki dan menggantikan
bangunan atau jentera yang rosak,belanja memasang mesin atau jentera

104
3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan)

Definisi Perancangan Kewangan (Belanjawan)


Perancangan kewangan melibatkan analisis jangkamasa pendek dan jangka masa
panjang yang akan memberi gambaran aliran masuk dan keluar wang syarikat.

Langkah utama dalam membuat perancangan kewangan

1. Ramalan keperluan kewangan


2. Membentuk Belanjawan
3. Mewujudkan kawalan kewangan.

Kepentingan /tujuan belanjawan dibuat.

1. Perancangan
2. Kawalan
3. Kordinasi
4. Motivasi
5. Penilaian prestasi.
105
3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan)

Penyata perancangan kewangan

A. Belanjawan Aliran tunai


Definisi: Merujuk kepada perancangan kewangan yang menganggarkan
penerimaan dan pembayaran tunai oleh syarikat dalam satu tempoh
masa tertentu.
Contoh: Penerimaan seperti hasil jualan tunai, sumbangan modal (tunai dll) dan
pembayaran seperti gaji, pembelian bahan atau aset secara tunai dll.
Jika penerimaan tunai melebihi pembayaran tunai baki tunai adalah
positif dan sebaliknya.

Kegunaan Penyata aliran tunai.


1. Menunjukkan keupayaan tunai perniagaaan untuk membayar semua
tangunggan seperti pinjaman, sewa, pembelian bahan dan lain-lian.
2. Merancang, memantau dan mengawal tunai supaya syarikat sentiasa
mempunyai wang yang cukup.
3. Menunjukkan punca-punca pendapatan perniagaan.
4. Menunjukkan semua perbelanjaan yang akan dibuat oleh syarikat
5. Untuk kegunaan pihak luar, terutamanya bank, kreditor.
6. Untuk menilai prestasi syarikat dalam mengurus hal-hal kewangan. 106
Penyediaan penyata Kewangan
Langkah-langkah Penyediaan penyata alir tunai

1. Membuat ramalan jualan


2. Membuat anggaran penerimaan tunai
3. Membuat anggaran pembayaran tunai.
4. Tentukan alir tunai bersih.
5. Tentukan lebihan (kurangan) tunai.

Contoh penyata alir tunai syarikat

B. Belanjawan modal
Definisi: Anggaran/pelunjuran/ramalan/perancangan syarikat yang melibatkan
pelaburan/ pembelian aset tetap untuk kegunaan sesuatu projek
Contoh: Seperti pembelian mesin,peralatan,bangunan dll.

107
3.3.7 Insurans

i. Definisi

•Satu perjanjian atau kontrak ganti rugi antara penginsurans (syarikat yang
menawarkan perlindungan insurans) dengan si diinsurans (pihak atau yang
membeli insurans untuk melindungi dirinya atau hartanya daripada pelbagai
risiko

ii. Peranan

1. Melindungi perniagaan dari bencana


2. Pampasan akan diberi
3. Insurans kebakaran, insurans kecurian
4. Insurans perkapalan,kemalangan pekerja
5. Insurans liabiliti awam
6. Insurans jaminan amanah

108
iii. Prinsip

1. Kepentingan boleh diinsuranskan


ada kepentingan langsung. Hanya boleh menginsuranskan harta/nyawa yang
mempunyai kepentingan langsung untuk dirinya

2. Penuh kepercayaan
si diinsurans tidak melindungi maklumat yang diberi/mendedahkan segala
maklumat

3. Gantirugi/pampasan
tiada unsur keuntungan

4. Doktrin punca terdekat


gantirugi dibayar kpd punca secara langsung/punca yang diinsuranskan

109
iv. Prinsip Takaful

Prinsip ini berlandaskan prinsip al-mudharabah iaitu :


1. Al-gharar (tiada penjelasan dalam penjanjian)
2. Al-maisir (perjudian)
3. Al-riba (bunga / faedah)

110
v. Jenis-jenis

1. Insurans kemalangan – seperti insurans pampasan pekerja, insurans kemalangan


peribadi, insurans liabiliti awam, insurans kenderaan bermotor.
2. Insurans kebakaran – polisi bernilai, polisi terapung/terbuka, polisi tidak bernilai
3. Insurans nyawa – polisi seumur hidup, polisi bekal hidup, polisi bayaran terhad
4. Insurans perkapalan/penerbangan-perkapalan seperti polisi rangka/jentera, polisi
kargo,polisi tambang manakala insurans penerbangan seperti polisi rangka dan polisi
tanggungan
5. Lain-lain insurans – insurans kecurian, insurans jaminan setia, gadaian

vi. Ganti rugi / jaminan

1. Ganti rugi berbentuk tunai


2. Gantian barangan rosak atau hilang
3. Pembaikan kerosakan
4. Pembinaan semula bangunan yang terbakar dalam
insurans kebakaran

111
112
3.4 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

3.4.1 definisi dan peranan


Definisi
Merupakan fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi yang dapat
membantu mempermudahkan penggunaan sumber manusia secara efektif
untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.
Ia berkaitan dengan falsafah, polisi, program, amalan, serta keputusan yang
mempengaruhi pekerja dalam organisasi.

Aktiviti pengurusan sumber manusia ialah:


Mengurus pekerja secara berkesan bagi mencapai objektif strategik dengan
cara
1. Menjaga keselamatan pekerja,
2. Merancang keperluan pekerja,
3. Merekrut dan memilih pekerja,
4. Mengadakan program-program untuk mengekalkan pekerja sedia ada dll.

113
Peranan dan Kepentingan
1. Memastikan pekerja adalah mencukupi dan diberi tugas yang sesuai
2. Sebagai perancang bagi hal-hal yang berkaitan dengan penstafan
3. Menyediakan latihan dan peluang pembangunan kepada pekerja dalam
organisasi
4. Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan
pekerja
5. Memantau prestasi dan penawaran pampasan seperti ganjaran dan faedah
kepada pekerja
6. Bertindak sebagai orang tengah dalam isu-isu seperti disiplin pekerja dan
berbincang dengan kesatuan sekerja.

Fungsi Jabatan sumber Manusia Cabaran


1.Terdapat lima fungsi utama pengurusan 1. Globalisasi
sumber manusia: 2. Teknologi
2. Perancangan, pengrekrutan dan pemilihan 3. Mengurus perubahan
sumber manusia 4. Membangunkan sumber
3. Pembangunan sumber manusia manusia
4. Pampasan dan Faedah 5. Tindak balas terhadap
5. Perhubungan buruh dan pekerja pasaran
6. Kesihatan dan keselamatan 6. Pengurangan kos
7. Perubahan Demografi
114
8. Ekonomi
9. Sistem Perundangan
3.4.2 Perancangan Sumber Manusia
Definisi
Merupakan satu aktiviti menganalisis keperluan terhadap tenaga kerja dalam organisasi
dan membangunkan aktiviti yang perlu untuk memenuhi keperluan tersebut supaya
tidak berlaku lebihan atau kurangan tenaga kerja.
Tujuan PSM:
Penggunaan sumber manusia secara berkesan bagi mencapai matlamat
organisasi
Membuat ramalan terhadap kekurangan atau lebihan tenaga kerja pada masa
hadapan
Merancang program-program latihan untuk pekerja
Kaitan antara PSM dengan misi, matlamat dan strategi organisasi:
ORGANISASI

MISI , MATLAMAT , DAN OBJEKTIF

STRATEGI PERNIAGAAN

PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

115
Proses Perancangan Sumber Manusia

Ramalan
Permintaan

Perancangan Imbasan Analisis Rancangan Penilaian


Sumber Persekitaran Lompang Tindakan
Manusia

Ramalan
Penawaran

Sumber Tenaga Sumber Luaran


Bila terdapat kurangan sumber
Terdapat dua sumber tenaga manusia iaitu: dalaman
Sumber Dalaman Kesan dari kenaikan pangkat
Pekerja sedia ada untuk kenaikan Wujud jawatan baru yang perlu
pangkat diisi
Mengisi jawatan kosong yang baru Tenaga dari luar organisasi:
diwujudkan Pelajar lepasan maktab atau
Kelebihannya: universiti
Menjimatkan kos pengambilan dan Pekerja dari organisasi lain
rekrut Individu yang sedang
Kos latihan dan pembangunan dapat mencari pekerjaan
dikurangkan Individu yang berdaftar
Pekerja sudah biasa dengan 116 atau
dengan Jabatan Buruh
organisasi Agensi Pekerjaan
3.4.3 Pengambilan Tenaga Manusia

Analisis Kerja
“Satu proses sistematik untuk menentukan tugas sesuatu jawatan dan ciri-ciri pekerja
yang patut diambil untuk mengisinya “
- Piawai prestasi
- Keperluan dan kelayakan pekerja
- Mesin / Alat dan Kelengkapan
- Kelakuan Pekerja
- Aktiviti Kerja

Langkah-langkah menganalisis kerja:


1. Mengkaji orgnisasi secara keseluruhan dan melihat kesesuaian setiap pekerjaan
2. Menentukan cara bagaimana maklumat analisis pekerjaan akan digunakan
3. Memilih pekerjaan yang akan dianalisis
4. Mengumpul data dengan teknik-teknik analisis pekerjaan
5. Menyediakan penghuraian kerja
6. Menyediakan spesifikasi kerja

117
Pengrekrutan
“Proses mengenalpasti dan menggalakkan pemohon yang berpotensi memohon bagi mengisi
kekosongan jawatan pada masa sekarang atau masa akan datang dalam organisasi “

Langkah-langkah dalam Proses Pengrekrutan Pekerja

PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

KEKOSONGAN JAWATAN DIKENALPASTI

PENYEMAKAN MAKLUMAT ANALISIS KERJA

PENENTUAN SUMBER REKRUT

SUMBER DALAMAN SUMBER LUARAN


Kaedah: Kaedah:
1Meletakkan notis di 1Pengiklanan
Papan Kenyataan 2Agensi Pekerjaan
Organisasi 3Persatuan Profesional
2Merujuk kepada Rekod 4Perekrut
Fail Peribadi Pekerja atau 5Program Latihan Amali
maklumat dalam inventori 6Permohonan secara bertulis atau
Sumber Mmanusia terus
7Rujukan Pekerjaan
118
Pemilihan
“Satu proses penilaian ke atas calon yang bertujuan untuk menghasilkan pemadanan
yang terbaik antara individu dengan pekerjaan. Ia adala proses yang berterusan
dalam memilih individu yang mempunyai kelayakan yang berkaitan atau sesuai
bagi mengisi kekosongan pekerjaan yang sedia ada atau bagi pekerjaan yang
akan datang”
Proses Pemilihan Pekerja
Sekumpulan calon yang diperolehi dari proses pengrekrutan

Borang Permohonan

Temuduga penapisan awal

Pengujian

Temu duga Pemilahan secara mendalam

Siasatan Latar Belakang & Semakan Rujukan

Ujian Jasmani / kesihatan

Tawaran Kerja
119
Penawaran Kerja
Kandungan Tawaran Kerja
- Jenis jawatan yang ditawarkan
- Tempoh kontrak
- Waktu kerja
- Lain-lain peraturan dan syarat kerja
- Tarikh mula bekerja
- Ganjaran dan faedah
- Tangga gaji
- Had atau larangan bagi pekerja

Induksi
“ Merupaka satu proses formal untuk membiasakan pekerja dengan organisasi,
pekerjaan mereka, kepada siapa dan dengan siapa mereka bekerja atau memberi
dan menerima arahan.”
Tempoh induksi bergantung kepada kandungan program yang ingin disampaikan
kepada pekerja tersebut.

120
3.4.4 Latihan Dan Pembangunan

Definisi
“ Latihan merupakan satu proses sistematik dalam meningkatkan penguasaan
kemahiran dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan semasa yang
boleh membantu pencapaian matlamat organisasi”
“ Pembangunan ialah suatu usaha berterusan yang disusun secara formal untuk
meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan pekerja sepanjang
kerjayanya dalam organisasi tersebut”

Perbezaan antara latihan dan pembangunan

Latihan Pembangunan
Lebih bersifat semasa, jangka Bersifat jangka panjang
pendek
Fokus kepada pekerjaan semasa Fokus kepada pekerjaan masa depan
seorang pekerja dalam organisasi yang bakal dilakukan
oleh pekerja
Meningkatkan keupayaan khusus Kemahiran dan keupayaan baru yang
supaya pekerja dapat diperlukan dari masa ke semasa
melaksanakan tugas semasanya
dengan baik

121
Peranan dan Kepentingan Pembentukan dan pelaksanaan program
Model Pendekatan sistem dalam membentuk
1. Meningkatkan produktiviti dan melaksanakan program latihan:
pekerja supaya dapat
membaiki kualiti produk
Fasa 1: Analisis keperluan latihan
2. Menambahkan kuantiti •Analisis organisasi
produk •Analisis tugas
•Analisis individu
3. Menguarangkan kos
pembaziran dan
penyenggaraan peralatan
Fasa II : Reka bentuk program latihan
4. Mengurangkan bilangan dan •Objektif latihan
kos kemalangan •Kesediaan pelatih
•Prinsip pembelajaran
5. Meningkatkan motivasi dan
•Ciri-ciri jurulatih
komitmen pekerja
6. Meningkatkan kepuasan
bekerja
7. Mengurangkan kadar lantik Fasa III: Pelaksanaan Program latihan
•Pemilihan kaedah latihan
henti
8. Mewujudkan budaya ilmu
dalam organisasi
Fasa IV : Penilaian Program latihan
•Tindak balas
•Pembelajaran
•Gelagat
•Hasil

122
Jenis latihan yang dikendalikan serta
kebaikan dan kelemahannya
Jenis-jenis latihan yang boleh diberikan:
Latihan Sambil Bekerja
Latihan Perantisan
Latihan Berasas Komputer
Pengajaran Terprogram
Kaedah Kuliah
Kajian Kes
Main Peranan
Kajian Kes
Teknik Bekas Surat
Permainan Pengurusan
Simulasi

123
3.4.5 Penilaian

Definisi
“Merupakan satu proses mengenalpasti dan menyampaikan kepada pekerja tentang
prestasi kerjanya. Juga merupakan suatu usaha untuk menentukan sejauh
manakah pekerja melaksanakan kerjanya dengan berkesan “

Peranan dan Kepentingan


Pembanguanan kerjaya pekerja
Motivasi pekerja
Tujuan pembangunan & Pentadbiran
Perancangan Sumber Manusia
Memberi ganjaran dan Reward
Menggalakkan komunikasi yang berkesan
Keperluan perundangan
Penyelidikan pengurusan sumber manusia

124
i.Kaedah-kaedah

Pendekatan Sifat
Kaedah Cara Penilaian
Skala pengkadaran Penilaian berdasarkan satu set ciri atau sifat yang berkaitan
grafik dengan pekerjaan dengan menggunakan skala yang diberikan

Skala piawaian Pengkadaran berdasarkan perbandingan prestasi pekerja dengan


campuran piawaian sama ada baik, purata atau lemah
Esei Penilai menulis kenyataan yang menggambarkan sifat pekerja dan
memberi cadangan untuk membaiki kelemahan pekerja

Pendekatan Gelagat
Kaedah Cara Penilaian
Peristiwa kritikal Berdasarkan kejadian luar biasa yang berlaku dalam menilai
prestasi pekerja.
Skala Pengkadaran Penilaian ke atas setiap dimensi kerja berdasarkan satu ciri skala
berasaskan gelagat menegak yang disediakan
Skala semak gelagat Penilai dikehendaki memilih senarai kenyataan yang dapat
menggambarkan gelagat atau ciri pekerja yang dinilainya
berdasarkan senarai semak yang disediakan
Skala pemerhatian Penilaian prestasi berdasarkan cerapan terhada kekerapan
gelagat berlakunya sesuatu gelagat tertentu 125
Pendekatan hasil

Kaedah Cara Penilaian


Pengurusan mengikut Pekerja dikehendaki menentukan objektif ( seperti piawaian kualiti
objektif yang ingin dicapai) melalui perbincangan dengan penyelia dan
kemudian objektif tersebut akan dijadikan asas untuk penilaian

Ukuran Produktiviti Penilaian berdasarkan output tertentu seperti volum hasil jualan, unit
keluaran dan sebagainya

Ciri-ciri Penilaian yang Berkesan


Mempunyai program penilaian yang formal dengan objektif yang jelas
Keboleh percayaan
Mudah difahami
Mempunyai tahap keesahan yang tinggi
Penilai yang terlatih dan tidak bias
Maklum balas penialaian disampaikan kepada pekerja
Terdapat prosedur rayuan bagi pekerja membuat rayuan

126
Masalah-masalah dalam penilaian
Kelemahan piawaian yang dibentuk
Tidak berkaitan dengan matlamat dan kecekapan organisasi
Skop yang tidak menyeluruh
Tidak mengambil kira unsur-unsur diluar kawalan pekerja yang boleh
menjejaskan prestasi pekerja
Kesilapan penilai
- Kecenderungan memusat
- Terlalu tegas atau baik hati
- Kesilapan Kesamaan
- Kesilapan Kesemasaan
- Kesilapan perbandingan

127
3.4.6 Faedah , Ganjaran dan Tindakan Disiplin

Faedah dan ganjaran


Ganjaran Berbentuk Kewangan Penentu-penentu ganjaran:
Gaji Kemampuan majikan
Upah Keadaan pasaran buruh
Bonus Kadar upah sekawasan
Komisen Kos kehidupan
Elaun Perundingan kolektif
Perkongsian keuntungan Keperluan Undang-
Ganjaran Berbentuk Bukan Kewangan undang
Pelan Insurans
Perkhidmatan perubatan Tindakan Disiplin
Pelan jaminan Kategori salah laku pekerja
Bantuan Pendidikan Salahlaku Kecil
Lain-lain perkhidmatan percuma Salahlaku Besar
Tujuan Ganjaran dan Faedah
Menarik pekerja baru yang berbakat
dari luar
Memotivasi pekerja sedia ada
Meningkatkan kepuasan bekerja
Mengurangkan kadar lantik henti
Mengekalkan daya saing

128
3.4.7 Penyelenggaraan Pekerja

Peranan dan kepentingan


Pihak pengurus harus peka kepada isu keselamatan pekerja
Hazard merupakan satu keadaan yang berpotensi menyebabkan
kemalangan
Mengurangkan kadar kemalangan ditempat kerja
Mengurangkan perbelanjaan rawatan dan pampasan yang banyak
Kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerja

Aspek-aspek penyelenggaraan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kilang dan Jentera 1967
Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

129
3.4.8 Perhubungan Industri
Definisi
“ Merujuk kepada perhubungan antara pihak majikan dengan pekerja atau
Kesatuan Sekerja yang mewakili pekerja”
Melibatkan lima pihak:
Kesatuan Sekerja
Majikan
Kerajaan
Pekerja
Mahkamah/tribunal

Fungsi Kesatuan Sekerja


Menggalakkan perhubungan perindustrian , membaiki syarat pekerjaan, status
ekonomi,sosisl, dan produktiviti
Menggariskan hubungan sesama pekerja
Menjadi perwakilan dalam pertikaian perusahaan
Mengurus hal ehwal berhubung pertikaian perusahaan
Mengatur dan membiayai mogok atau piket perusahaan

Isu yang sering diperjuangkan:


Jaminan kerja
Ganjaran pekerjaan
Waktu kerja
Kemudahan tempat kerja
Keselamatan dan kesihatan pekerja 130
Kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja

Mengelak dari mengambil tindakan yang tidak sewajarnya berkaitan isu


pertikaian perusahaan
Menyelesaikan perselisihan, sungutan sejajar dengan perjanjian kolektif
Menentukan semua perkara yang dipertikaikan dikendalikan oleh jentera yang
sewajarnya
Menggalakkan kerjasama yang membina dan positif di semua peringkat
Mengadakan satu peraturan yang lengkap bagi penyelesaian sungutan.
Mematuhi langkah-langkah yang terdapat dalam peraturan.
Mengelak dari menggunakan paksaan,menakutkan,menganiayai dll

131