Anda di halaman 1dari 2

KONSEP DAKWAH

KONSEP DAKWAH
Definisi Dakwah
Dari segi bahasa
Kedudukan Dakwah Dalam Islam
Maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6)
Rukun Dakwah
1. Da'i (Pendakwah)
2. Mad'u (Sasaran dakwah)
3. Maudhu' (Topik dakwah/apa yang didakwahkan kepada sasaran dakwah)
4. Uslub (Cara atau teknik berdakwah)
5. Wasilah (Medium Penyampaian)
Phase 2
PENDAHULUAN
Apakah itu dakwah?
Dakwah ialah seruan kepada ajaran islam. Dakwah juga boleh berlaku
kepada orang islam yang kurang mantap imannya supaya kembali konsisten
dalam keimanan yang sempurna.
Kewajipan Individu
Maksudnya: "Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang
dilahirkan, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan
melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu
pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)." (Ali Imran: 110)
"Sesiapa dalam kalangan kamu mlihat kemungkaran, hendaklah ia
mengubahnya dengan tangan, jika tidak mampu maka hendaklah mengubah
dengan lidahnya, jika tidak mampu juga maka hendaklah mengubah dengan
hatinya, yang demikian adalah iman yang paling lemah." (Riwayat Muslim)
Firman Allah:
Hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud:
Kewajipan Masyarakat
Maksudnya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah

dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 104)
Dalil Tuntutan Dakwah
Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat
kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan
mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik
sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orangyang
sesat dari jalanNya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang
yang mendapat hidayah pertunjuk.
Firman Allah Dalam Surah Al-Haj: 67
Bagi tiap-tiap umat, Kami adalah satu syariat yang tertentu untuk mereka
ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu
dalam urusan syariatmu dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia
kepada ugama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di
atas jalan yang lurus.
Hadith Rasulllah S.A.W yang bermaksud:
" Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya Untuk siapa? Baginda
menjawab; Untuk Allah, Kitab-Nya dan Rasul-Nya dan untuk pemimpinpemimpin kaum muslimin dan seluruh pengikutnya." ( Riwayat Muslim)
Dari Segi istilah (Syarak)
Dakwah berasal dari perkataan arab daa yang bererti mengajak, menyeru,
menjemput atau memanggil.
Dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar
sesuai dengan perintah Allah S.W.T

Anda mungkin juga menyukai