Anda di halaman 1dari 4

JUJUR, HORMAT DAN PATUH PADA ORANG TUA DAN GURU DAN

SEMANGAT MENUNTUT ILMU


Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang baik yang sesuai
ajaran Islam. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :
Sesungguhnya (orang) yang paling aku cintai diantara kalian dan orang yang paling
dekat tempatnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya
diantara kalian .
Perilaku jujur
Pengertian jujur
-

Lurus hati, tidak berbohong


Sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan/sesuainya lahir dan batin.
Qs. Al-Ahzab/33:24

Perintah Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam


untuk berbuat jujur dan adil
-

Qs. Al-Maidah/5:8 (jelaskan perilaku sebagai cerminan dari pengamalan ayat tersebut)
Qs. At-Taubah/9:119 (jelaskan perilaku sebagai cerminan dari pengamalan ayat
tersebut)
Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam

Ped|9t}\9Il d]kfA p u~fQ ufe gI


,neoQunQufeM< ufe9Q oQ
|<6e rp<]9Ilqb}&1\9J~eg=el p n:d |9t}Pelp
Dari Abdullah radiallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda:
sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan
membimbing ke surge. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur
hingga ia dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan
mengantarkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan ituakan menggiring ke
neraka.dan seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai
seorang pendusta. (H.R. Bukhari).

wYc~Yoa : S< d]kfA p u~fQ ufe gI


ufed qA<l p =jQo ufe9Q oQ
=t ZQ p ^~f5oB1p+}91\9I p
miZ1 ~m9eoi c%Yic~fQ
9M rp<
-

Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Ada
empat hal yang mana jika dia ada pada dirimu maka kamu tidak akan susah dan tidak

akan ditinggalkan dunia: menjaga amanah, bicara jujur, berakhlak mulia dan kesucian
diri. (H.R. Ahmad)
Dampak kebaikan berlaku jujur
1.
2.
3.

Meningkatkan kualitas taqwa.


Tercipta suasana yang kondusif, aman, sejahtera dan terhindar dari bencana.
Memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:
Apakah kalian ingin kuberi tahu mengenai dosa-dosa besar yang paling berat?, Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi pertanyaan yang sama hingga tiga kali,
sampai orang-orang menjawab, Ya tolong beritahukan kepada kami Ya Rasulullah.
Kemudian beliau mengatakan Mempersekutukan Allah dan tidak taat kepada orang
tuamu.

Menghormati orang tua (birrul walidain)


-

a. Dalil naqli
Qs. Al-Isra/17:23 - 24
Qs. An-Nisa/4:36
Qs. Al-Baqarah/2:115

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Masud, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sallam tentang amal-amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Beliau
menjawab , pertama, shalat pada awal waktu, kedua, berbakti kepada kedua orang tua
dan ketiga, jihad di jalan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Dari Abdullah bin Amr, dikatakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ridha Allah tergantung kepada
keridhaan orang tuadan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. (H.R.
Bukhari).

Dari Abu Hurairah radiallahu anhu dia berkata, Seorang laki-laki datang kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil berkata, Wahai Rasulullah, siapakah
orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, Ibumu, Dia
bertanya lagi , Kemudian siapa?, Beliau menjawab, Ibumu., Dia bertanya lagi,
Kemudian siapa lagi?. Beliau menjawab, Ibumu., DIa bertanya lagi, Kemudian
siapa?., beliau menjawab, Kemudian ayahmu. (H.R. Bukhari)
b. Sikap dan perilaku yang menunjukkan birrul walidain

Mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan hatinya.


Selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala.
Bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik.
Merendahkan diri dan tidak bersikap sombong kepada keduanya.
Apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harus memohonkan ampun
kepada Allah, membayar utang, melaksanakan wasiat dan menyambung silaturrahim
kepada teman dan kerabat kedua orang tuanya.
Membantu orang tua dalam segala hal, baik akal fikiran, tenaga maupun financial.

Menghormati guru
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu.
(H.R. Abu Hasan Mawardi).
Imam Al-Ghazali berkata,
Seorang murid hendaklah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya, mendiamkan
diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran dan menunjukkan minat terhadap
apa yang disampaikan guru.
Sikap dan perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh/santun pada guru
- Memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru.
- Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Rasulullah
Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda,
Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan
menuju surge. (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
- Ketika belajar hendaknya berpakaian rapi dan sopan
- Tidak mengobrol atau sibuk sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran.
- Beranya kepada guru apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti dengan cara yang
baik.
- Saat bertanya menggunakan cara dan bahasa yang baik.
- Tidak menyeletuk atau bertanya yang tidak ada faedahnya yang sekedar mengolokolok.
C. Semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesame
Pentingnya menuntut ilmu
-

Wahyu pertama yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah perintah
menuntut ilmu. Qs. Al-Alaq/96:1-5.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Qs. Al-Mujadilah/58:11.

Perintah Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa


Sallam untuk menuntut ilmu.
-

Qs. At-Taubah/9:122
Dari Anas radiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, Menuntut ilmu adalah kewajiban atas semua orang Muslim. (HR. Baihaqi).
Tuntutlah ilmu dari masa buaian sampai menjelang masuk liang kubur. (HR. Bukhari).
Sikap orang yang bersemangat menuntut ilmu
-

Ikhlas.
Memiliki banyak teman yang memberinya motivasi untuk menuntut ilmu
Hadir disekolah tepat waktu, mematuhi tata tertib sekolah, dan berdoa
sebelum/sesudah belajar agar ilmu menjadi berkah.
Sabar dalam menuntut ilmu

Gemar membaca dan mencari ilmu.


NASEHAT IMAM SYAFII DALAM MENUNTUT ILMU

1.

Dalam menuntut ilmu harus memenuhi 6 perkara,


Kecerdasan.

2.

Perhatian dan semangat

3.

Cita-cita yang tinggi

4.

Bekal

5.

Hadir

6.

Waktu yang cukup.

Beri Nilai