Anda di halaman 1dari 1

BERITA HARIAN Rabu, 19 September 2007

Halaman Tiga
BH PILIH L3 19 (emel)

Bahasa penjana minda


TAHUKAH ANDA?
Bersama Datuk Dr. Hassan Ahmad
BICARA KARYAWAN (Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan/ Mantan Ketua Pengarah DBP Kelima)
DBP SETENGAH ABAD
Gerakan Bahasa Kebangsaan

Bahasa Menunjukkan Bangsa “G


unakan Bahasa Kebangsaan”, “Bahasa
Kebangsaan Bahasa Perpaduan”, dan
“Bahasa Jiwa Bangsa” adalah antara slogan
Gerakan Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) sekitar
tahun 1960-an. Gerakan ini merupakan usaha kera-

P
jaan untuk memupuk minat serta mendorong rak­
eribahasa Melayu ada berkata, Jadi, orang Melayu yang tahu bahasa, sa itu tidak maju adalah kerana mereka yat mempelajari bahasa kebangsaan. BBK disambut
“bahasa menunjukkan bangsa”. atau tahu adat berbahasa, tidak akan tidak pandai lagi menggunakan bahasa de­ngan penuh kemeriahan oleh rakyat di seluruh
Maksudnya, daripada bahasa menggunakan bahasa yang salah (dari segi sendiri sebagai alat pemikiran, alat ilmu pelosok negara.
orang dapat mengenal kita. Makna ini peraturan sosialnya) apabila berkomuni- dan kemajuan bangsa; dan membiarkan Gerakan untuk menimbulkan kesedaran rakyat ter-
sangat luas. “Bahasa” dalam peribahasa kasi atau berbual dengan orang tua mereka fikiran atau minda mereka terus dijajah hadap bahasa kebangsaan bermula dengan Minggu
ini tidak hanya bererti bahasa sebagai atau ketua masyarakat. Mereka tidak akan oleh “budaya bahasa asing”, terutama Bahasa Kebangsaan (MBK) pada tahun 1960. MBK sete­
sistem linguistik yang terdiri daripada menggunakan ganti nama se­perti “eng- bahasa bekas penjajah. rusnya dilanjutkan menjadi Bulan Bahasa Kebangsaan
lambang-lambang bunyi (fonetik atau kau”, “aku”, “kamu” apatah lagi ganti nama Orang Melayu di Malaysia nampaknya (BBK) dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat
fonem) yang disusun dalam bentuk per- bahasa Inggeris “you” dan “I”, dan bahasa sedang menghadapi masalah tersebut. selama enam tahun bermula dari 28 Januari 1961 hingga
kataan dan seterusnya dalam bentuk yang kesat, kasar, bahasa mencarut, ragam Rata-rata orang Melayu lebih banyak 3 September 1966. Peristiwa ini menunjukkan iltizam
kalimat atau ayat. slanga dan sebagainya. Status sosial dan menggunakan bahasa Melayu yang ber- kerajaan untuk menjadikan bahasa kebangsaan sebagai
“Bahasa” merujuk lambang budaya dan kelakuan budaya atau adat mereka dapat campur baur dengan bahasa Inggeris, bahasa rasmi yang tunggal menjelang tahun 1967.
fungsi atau peranan bahasa sebagai sistem diketahui melalui bahasa. Inilah yang dalam lebih 75% komunikasi lisan setiap BBK diadakan dengan matlamat untuk menimbul-
perhubungan sosial dalam masyarakat. dimaksudkan dengan perkataan “bangsa” hari, baik dalam komunikasi sosial yang kan kesedaran dalam kalangan rakyat pelbagai kaum,
Ahli antropologi budaya dan antropologi dalam peribahasa ini, yakni “jenis” atau biasa mahupun dalam komunikasi formal. bangsa, agama dan adat resam terhadap peri pen­
sosial lebih tertarik untuk mengkaji baha- “kelas” sosial orang itu. Hal ini menunjukkan mereka tidak meng­ tingnya kedudukan bahasa kebangsaan sebagai wadah
sa dari segi itu daripada mengkaji bahasa Kedua, bahasa ialah penanda identiti anggap bahasa Melayu penting sebagai perpaduan, menghidupkan semangat suka serta perlu
dari segi sistem atau struktur linguis- atau jati diri sesuatu bangsa. “Bangsa” alat pemikiran dan kemajuan bangsa menggunakan bahasa kebangsaan dalam setiap lapang­
tiknya semata-mata. tidak lagi bererti “kelas sosial” atau Melayu, atau mereka tidak pandai berfikir an kehidupan.
Melalui peribahasa ini, kita dapat “adat” orang itu tetapi sebagai entiti atau dalam bahasa Melayu yang baik dan ber- Gerakan BBK memberikan kesan yang besar kepa-
mempelajari dua aspek penting tentang ke­satuan sosiopolitik atau tamadun supra- mutu. Boleh jadi juga, pendidikan bahasa da jiwa dan fikiran rakyat terhadap bahasa kebang-
hubungan antara bahasa dengan orang etnik yang dalam bahasa Inggeris disebut Melayu di sekolah tidak berjaya mena­ saan. Pelbagai kegiatan yang diadakan seperti sya-
atau bangsa yang menggunakan bahasa nation. Kita mengenal bangsa Melayu namkan kese­daran terhadap pentingnya rahan, bahas, berbalas pantun dan sandiwara dapat
itu sebagai bahasa asalnya. berdasarkan bahasa yang mereka miliki bahasa ini sebagai alat pemikiran, alat meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam
Pertama, cara kita menggunakan baha- dan gunakan. Bahasa inilah yang menjadi budaya dan alat kemajuan bangsa dan kalang­an orang ramai, pelajar, kakitangan kerajaan
sa Melayu atau ragam tertentu bahasa alat pembentuk tamadun bangsa Melayu negara. dan swasta.
Melayu menunjukkan kelakuan budaya, sepanjang sejarahnya. Bahasa inilah yang Tidak semestinya kita menggunakan Dengan keyakinan bahawa bahasa Melayu dapat
sosial atau taraf sosial kita dalam masya­ digunakan sebagai alat pemikiran untuk “bahasa sastera” dalam situasi rasmi, berkembang dan untuk mengembalikan semangat
rakat. Orang Melayu melihat bahasa menghasilkan ilmu dan karya-karya besar tetapi ini tidak bererti kita mesti meng- BBK, kerajaan melancarkan kempen Gerakan Cintailah
sebagai sistem budaya. Bahasa yang baik kesusasteraan dan seni bangsa Melayu. gunakan bahasa yang salah. Bahasa yang Bahasa Kita (GCBK) pada 11 Disember 1987. GCBK mem-
atau betul tidak hanya bererti baik atau Kita dapat memperluas makna peribaha- salah dan bercelaru biasanya lahir dari- berikan tumpuan kepada usaha meningkatkan peranan
betul dari segi peraturan tatabahasanya sa ini dengan memasukkan aspek kecekap­ pada otak atau minda manusia yang berce- bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa ber-
tetapi lebih penting lagi adalah dari segi an berbahasa dari segi penguasaan pera­ laru, tidak mendalam dan tidak cerdik. Ini nilai ekonomi. Kempen cinta akan bahasa kebangsaan
peraturan sosial, budaya atau adatnya. turan linguistiknya sebagai salah satu juga tanda bahawa bangsa itu tidak “maju seterusnya dikembangkan ke sektor swasta melalui
Ungkapan “tahu bahasa” bererti “tahu tanda kekuatan jati diri atau kemajuan akal dan fikiran”. pelancaran Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta
adat”, dan ungkapan “tak tahu bahasa” tamadun bangsa Melayu. Banyak contoh Pendek kata, memang benar bahawa (GBKSS) pada 19 Ogos 1996. Sektor perhotelan, pelancong­
bererti “tak tahu adat.” di dunia yang menunjukkan sesuatu bang- bahasa menunjukkan bangsa. an, perbankan, pengiklanan, media elektronik serta
media cetak swasta menjadi tumpuan kempen.
Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) yang mula
PEDOMAN PENTERJEMAHAN Bersama Sa'odah Abdullah diperkenalkan pada tahun 1999 merupakan program
tahunan DBP yang disambut pada bulan September
setiap tahun. BBSN merupakan kesinambungan dari-

S
pada gera­k­­­­­an bahasa terdahulu. Matlamat BBSN adalah
ebelum menterjemah, kita mesti dan mencari kaedah-kaedah yang sesuai bentuk frasa, perkataan “case” kadangkala untuk membina jati diri dan memperteguh perpaduan
membaca dahulu keseluruhan digunakan dalam proses penterjemahan. langsung tidak mengandungi mana-mana rakyat Malaysia melalui bahasa dan sastera kebangsaan.
ayat, perenggan dan sebaik-baik­ Perkataan “case” mempunyai makna yang makna di peringkat kata tadi; contohnya,
nya ke­seluruhan teks yang hendak berbeza mengikut konteks penggunaan- “in case” yang sekadar bermaksud “jika Oleh Fatimah Zahrin Mohd. Taib
di­terjemah. Penterjemah yang baik tidak nya. Antaranya, termasuklah kes (undang- atau sekiranya”.
akan menterjemah secara harfiah (kata undang), kasus (linguistik), hal, perkara, Berikut ialah frasa yang mengandungi BIDALAN
demi kata), sebaliknya menganalisis keadaan, sebab dan alasan. Namun, dalam kata “case ”.

Hilang Bahasa Lenyap Bangsa

A
Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Contoh Penggunaannya Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Contoh Penggunaannya
pabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai
a case in point contoh yang baik dan jelas BI: Many of the students in this university are in any case walau bagaimanapun BI: We don’t know whether the minister will come;
from foreign countries; Tatiana who is from Russia in any case we are happy with the big turnout. lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu.
is a case in point. BM: Kami tidak tahu sama ada menteri akan Maksud peribahasa ini menunjukkan bahawa
BM: Kebanyakan pelajar universiti ini datang dari hadir atau tidak; walau bagaimanapun kami bahasa perlu disanjung dan tidak dipinggirkan demi
luar negara; Tatiana yang berasal dari Rusia ialah cukup gembira dengan bilangan hadirin menjaga maruah sesuatu bangsa. Sikap meminggir-
contoh yang baik. yang ramai.
kan bahasa akan melenyapkan bangsa sendiri dalam
as the case may be mengikut/ tengok(lah) BI: There may be an announcement about the in that case/ jika/kalau begitulah BI: They have made up their mind, in which case negara bangsa yang dibina sejak berkurun laman-
keadaan election tomorrow, or there may not, as the case in which case (keadaannya); jadi there is no point discussing it. ya. Bak kata pepatah, “bahasa melambangkan jiwa
may be. BM: Mereka sudah pun membuat keputusan, bangsa” dan “bahasa menunjukkan bangsa”. Tidak
BM: Mungkin ada pengumuman tentang pilihan kalau begitu tak perlulah dibincangkan lagi.
raya esok, atau mungkin tidak, tengoklah maju sesuatu bangsa itu, tanpa adanya bahasa.
keadaannya. if this is the case jika betul/benar BI: The patient may find difficulty in swallowing;
if this is the case, give him plenty of water. Oleh Siti Ruzaiha Mohd. Riffin
(be) on the case sedang menangani BI: We have two of our best lawyers on the case. BM: Pesakit mungkin sukar hendak menelan; jika
(undang-undang) sesuatu perkara /kes BM: Dua daripada peguam terbaik kami sedang betul, beri minum air yang banyak.
tertentu menangani kes ini.
(just) in case kalau-kalau BI: Somebody has to be at home, just in case one KATA DIALEK
case by case (satu per satu)
mengikut kes.
BI: Complaints are dealt with on a case by case
basis.
of our relatives drops by today.
BM: Perlu ada seseorang di rumah, kalau- kalau
Ambek Ngap

D
BM: Aduan ditangani satu per satu mengikut kes. salah seorang daripada saudara kami datang hari
ini. alam dialek Johor, ambek ngap bermaksud
in case kalau/ sekiranya BI: In case the chairman does not turn up, the “berhenti sebentar atau berehat daripada
vice chairman can chair the meeting. make out a case mengemukakan hujah BI : In his report, the minister concerned makes bekerja”. Contoh penggunaan: “Sejak datang
BM: Sekiranya pengerusi tidak datang, naib out a case of providing more funds to the health
pengerusi boleh mempengerusikan mesyuarat. service. mando baru, nak ambek ngap pon tak sempat” (sejak
BM: Dalam laporannya, menteri berkenaan datang mandur baru, semua orang tidak ada masa
in case of jika/kalau berlaku BI : In case of fire, you are advised not to take mengemukakan hujah memperuntukkan dana untuk berehat).
the lift. yang lebih untuk khidmat kesihatan.
BM: Jika berlaku kebakaran, anda dinasihati Oleh Shariffulizan Malek
supaya tidak menggunakan lif.