Anda di halaman 1dari 2

e

KETUA SETIAUSA!.IA
SECRFfiARY GENERAL

Kementerian Pendidikan Malaysia


Ministry af Education Malaysia
Aras B, Blok EB
Tel: 03-8884 6072
Faks: 03-8888 5124

Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Laman Web: www.moe.gov.my

Ruj. Kami: KPM(BT)700-0 Jtd 3 (24)

Tarikh

Slt

November 2015
F

Semua Ketua Bahagian


Semua Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri

OITFRIMA

:'!
4

01

nFcrniq

PEnSrr peilgiaxA,v

Semua Pegawai Pendidikan Daerah

YBhg. Datuk/Dato'/Dr./Tuan/Puan,

PINDAAN HAD UMUR BAGI PERMOHONAT.I KEMUEAHAh{ CI.JTI BELAJAR


BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERIN.IGKAT I-JAZAH LANJUTAN DI BAWAH
KEI\,IENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam

lVlalaysia

(JPA) telah menjalankan kajian semula had umur maksimum bagi melayakkan
pegawai-pegawai Pengurusan dan Profesional (P&P) melnohon kemudahan Cuti
Belajar, JPA melalui surat JPA(L)S.1751411-1 Klt.22(21) bertarikh 2 November
2415 memaklumkan bahawa had umur maksimum kemudahan Cuti Belajar telah
dinaikkan daripada 43 tahun kepada 45 __tehun bagi peringkat liazah
KedeKloraqlPh.D) Oan aslahun_lep4de_gg_1ah_un bast_peltrnsta!_liazah
Sariana mulai penawaran tahun 2A15. Pindaan had umur kelayakan Cuti Belajar
ini adalah selaras dengan pelanjutan usia persaraan wajib kepada 60 tahun dan
juga untuk memberi lebih peluang kepada pegawai untuk melanjutkan pengajian
di peringkat ijazah lanjutan bagi pembangunan kompetensi pegawai.

3.

Selaras dengan keputusan tersebut, sukacita dimaklumkan bahawa had


umur kelayakan Cuti Belajar yang baharu ini dipanjangkan kepada semua

program Cuti Belajar termasuk Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) yang


dilaksanakan oleh KPM mulai penawaran tahun 2015. Walau bagaimanapun,
bagi penawaran program HLP dan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa

PINDAAN HAD UMUR BAGI PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR BAGI MENGIKUTI
PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH LANJUTAN DIBAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(CBBP TB) KPM Tahun 2015 yang telah pun dilaksanakan sebelum pindaan had
umur ini, syarat had umur kelayakan yang baharu ini akan dilaksanakan dalam
urusan penawaran HLP dan CBBP TB KPM Tahun 2016.

4.

Kerjasama YBhg. Datuk/ Dato'/ Dr./ tuan/ puan adalah dipohon untuk
membuat hebahan pindaan had umur kelayakan Cuti Belajar ini kepada semua
pegawai di Jabatani Bahagiani lnstitusi/ Kolej/ Agensi di bawah seliaan YBhg.
Datuk/ Dato'/ Dr./ tuan/ puan. Adalah diharapkan dengan pindaan had umur ini,
ianya akan memberi lebih peluang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di
bawah KPM untuk melanjutkan pengajian dengan kemudahan Cuti Belajar bagi
meningkatkan kemahiran dan kepakaran serta ilmu pengetahuan di peringkat

yang lebih tinggi.

5.

Sebarang pertanyaan berhubung pindaan had umur kelayakan Cuti

Belajar ini bolehlah dirujuk kepada:

Bahagian Tajaan Pendidikan


Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan 1
63000 Cyberjaya
SELANGOR
(U.P: Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan)
No. Telefon
: 03-83217100
No. Faksimili : 03-83217103
E-mel
: bt.info@moe.gov.my
Sekian, terima kasih.

"SEHATI SEJIWA''
''BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Pr
(TAN SRr DR.
NAH BrNTr MOHAMAD)
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

cpp