Anda di halaman 1dari 44

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA MALAYSIA
TAHUN ENAM

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

BAHASA MALAYSIA
TAHUN ENAM

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2014


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENDAHULUAN

MATLAMAT

OBJEKTIF

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

FOKUS MATA PELAJARAN

i.

Matlamat

ii.

Objektif

iii.

Pelaksanaan Subjek Modul

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

15

PENTAKSIRAN SEKOLAH

16

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

16

TAFSIRAN UMUM

17

TAFSIRAN MATA PELAJARAN

18

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

21

DRAF
PENDAHULUAN

secara optimum kepada murid-murid Masalah Pembelajaran


supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas Kebangsaan

berjaya dalam kehidupan.

(KSSRPK) Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan
bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang

MATLAMAT

pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid


dan pendidikan seumur hidup. KSSRPK Masalah Pembelajaran
bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak membebankan
murid selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan.

KSSRPK Masalah Pembelajaran digubal dengan matlamat untuk


memastikan

potensi

murid

dapat

dikembangkan

secara

menyeluruh, seimbang dan bersepadu sesuai dengan tahap


kefungsian murid. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis

Bagi memenuhi keperluan individu program pengajaran dan

dan berakhlak mulia.

pembelajaran di Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran


dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan Guru-guru
boleh

mengubahsuai

kaedah

atau

teknik

pengajaran

OBJEKTIF

atau

pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata


pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan

KSSRPK Masalah Pembelajaran membolehkan murid:


i.

matlamat Pendidikan Khas.

mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam


menguruskan

kehidupan

seharian

yang

lebih

bermakna serta menjadi warganegara yang berguna


KSSRPK Masalah Pembelajaran dibina supaya pembelajaran yang
diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan

ii.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat


berdikari dalam kehidupan seharian

seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti

DRAF
iii.

iv.

menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah

membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani

kehidupan bekerjaya

dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:

mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan


i.

Komunikasi

untuk

ii.

Kerohanian, Sikap dan Nilai

berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan

iii.

Kemanusiaan

menepati tatasusila masyarakat majmuk

iv.

Sains dan Teknologi

v.

Fizikal dan Estetika

vi.

Keterampilan Diri

diri dengan sempurna


v.

vi.

menggunakan

mengamalkan

kemahiran

nilai-nilai

berbahasa

Islam

dalam

kehidupan

seharian bagi yang beragama Islam


vii.

mengamalkan

nilai-nilai

murni

dalam

kehidupan

seharian
viii.

melibatkan diri dalam aktiviti riadah

ix.

menghargai keindahan alam dan warisan budaya

x.

menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan


komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dicadangkan bagi


membangunkan

modal

insan

yang

berpengetahuan

dan

berketerampilan.

Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain

utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang


2

DRAF
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

KSSRPK Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu

seimbang,

dicapai

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,

oleh

murid.

Standard

Kandungan

dan

Standard

berdaya

tahan,

bersifat

ingin

tahu,

berprinsip,

yang

berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad

mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah

ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid

dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.

untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan

Pembelajaran

diorganisasikan

dalam

bentuk

modular

dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid


akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
STANDARD KANDUNGAN

etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran

Pernyataan tentang disiplin ilmu di mana murid patut ketahui dan

berfikir.

boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi


aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun


1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

STANDARD PEMBELAJARAN

(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras

Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan

rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

pencapaian bagi setiap Standard Kandungan yang dinyatakan.

Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan


kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Kemahiran

Berfikir

mengaplikasikan

Aras

Tinggi

pengetahuan,

ialah

kemahiran

keupayaan

untuk

dan

dalam

nilai

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,


membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

DRAF
KBAT

adalah

merujuk

kepada

kemahiran

mengaplikasi,

menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.


KBAT
Mengaplikasi

Menganalisis

Penerangan

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata


pelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan

di dalam bilik darjah melalui aktiviti

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah

nilai dalam situasi berlainan untuk

dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

melaksanakan sesuatu perkara

peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian

aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan

kecil untuk memahami dengan lebih

murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran

mendalam serta hubung kait antara

mereka.

bahagian berkenaan
Menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

kemahiran, dan nilai serta memberi


justifikasi
Mencipta

menghasilkan idea atau produk atau


kaedah yang kreatif dan inovatif

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah


diperkenalkan

seperti

Bahasa,

Pendidikan

Alam

Sekitar,

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif


dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan

Jadual 1: Penerangan KBAT

Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR


dikekalkan

dan

ditambah

dengan

memperkenalkan

elemen

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan


Komunikasi.

DRAF
Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020

umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,

adalah

pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan

idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.

keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan

Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang

murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:

inovatif

dan

keusahawanan.

Penerapan

diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam

Mengamalkan sikap keusahawanan;

menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu

Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;

dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka

Mengaplikasikan

berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan


seterusnya

menjadi

amalan

dan

budaya

dalam

kehidupan

dan

kemahiran

pengurusan perniagaan;

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai


matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran

pengetahuan

elemen

Memformulasikan konsep, proses atau produk


keusahawanan; dan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan

Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam


keusahawanan.

dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara


tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap

elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan

kebolehan murid sekolah rendah.

sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru


haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan,

Teknologi

kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan

memperkukuhkan

kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,

merupakan

satu

wadah

pembelajaran

yang

sesuatu

berkesan
mata

untuk

pelajaran.

perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer


menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan

DRAF
berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam
mempelajari

konsep

yang

sukar

dan

abstrak,

dan

boleh

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.


Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam
KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu:

i) Mendengar, mengecam, mengajuk, memahami dan menyebut


bunyi bahasa perkataan, frasa dan ayat dengan betul;
ii) Mendengar, memahami dan memberi respons berdasarkan
arahan, pesanan dan pertanyaa dengan betul;
iii) Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang

Belajar mengenai TMK

sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan

Belajar melalui TMK

betul dan bertatasusila;

Belajar dengan TMK

iv) Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis


dengan sebutan dan intonasi yang betul;

FOKUS MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

v) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada


pelbagai bahan dan memberi respons dengan betul;

Matlamat
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Masalah Pembelajaran

vi) Membaca pelbagai bahan bacaan untuk memperkayakan kosa


kata dan maklumatuntuk memupuk minat membaca;

digubal untuk membolehkan murid menguasai asas berbahasa dan

vii) Menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;

boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, berdikari,

viii)Menulis secara mentalis dengan betul dan kemas;

memperoleh asas pengetahuan, ilmu, kemahiran, mendapatkan

ix) Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

maklumat, nilai dan idea serta bersosial bagi mencapai kehidupan

x) Menggunakan bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan

bermakna.

dan penulisan; dan


xi) Menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif,

Fokus

semangat

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum

berbahasa.

patriotik

dan

kewarganegaraan

melalui

aktiviti

Standard Sekolah Rendah Masalah Pembelajaran berkeupayaan


dapat:

DRAF
Kemahiran Bahasa

bahan secara kritis dengan menggunakan

Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran

pelbagai teknik membaca. Di samping itu

bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran

murid dapat menghayati teks yang dibaca.

bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku.


ii.
i. Kemahiran Mendengar

Kemahiran Menulis
Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan

Kemahiran mendengar meliputi keupayaan murid mendengar

murid menulis perkataan dan melahirkan idea

dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara

melalui pelbagai jenis penulisan yang

yang didengar dalam situasi bercerita dan mendiskriminasikan

berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan

perkataan serta memberi respons

pengalaman peribadi yang telah dilalui.


Penekanan perlu diberikan kepada

ii. Kemahiran Bertutur

penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca

Kemahiran ini merujuk kepada kemahiran berkomunikasi untuk

dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas

menjalinkan hubungan dan menyampaikan

dan kemas. Murid juga digalakkan

maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif

menggunakan kreativiti mereka untuk

dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul

menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan

secara sopan dan bertatasusila. Penekanan juga

dan imaginatif. Penguasaan kemahiran bahasa

diberikan pada penggunaan tatabahasa yang betul

ini diperoleh melalui situasi dan konteks


dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

i.

Kemahiran Membaca
Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid
membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran

Aspek Seni Bahasa

yang betul. Penekanan perlu diberikan pada


aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai

Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid memahami,

DRAF
mengungkap

dan

menghargai

bahasa

yang

indah

melalui

Tatabahasa

pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. Murid


memperolehi bahasa yang indah secara didik hibur daripada teknik
bercerita dan berpuisi. Seni bahasa ini menampakkan keindahan
bahasa

dari

aspek

pembentukan

ayat

yang

Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis


i.

Morfologi

menggunakan

personafikasi yang terdapat dalam bercerita dan berpuisi.Idea

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

ini dapat dilahirkan dalam bentuk lisan dan penulisan.

struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah


susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang ( tulisan )

Aspek Tatabahasa

yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk


kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal.

Aspek

tatabahasa

merujuk

keupayaan

murid

menggunakan

Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan

tatabahasa dengan betul dan tepat dalam konteks yang diajarkan

berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan

secara terancang

anggota yang lain dalam golongan yang sama;

Sistem Bahasa

a) Struktur kata majmuk pola suku kata bagi:


i)

kata asli bahasa Melayu

Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, kosa kata,


sebutan

dan intonasi. Perlaksanaan sisitem

bahasa dalam

b) Bentuk kata terdiri daripada:


i)

pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Malaysia membolehkan

kata tunggal

murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.


Penjelasan bagi perkara tersebut di nyatakan di bawah.

c)

Golongan kata terdiri daripada:


i)

kata nama

ii)

kata kerja

iii)

kata adjektif

DRAF
iii)
ii)

Tanda Baca
Tanda baca perlu dikuasai dalam komunikasi

Sintaksis

tulisan untuk memastikan keselarasan dan


juga makna yang tepat. Contohnya, koma dan

Sintaksis ialah bidang bahasa yang mengkaji

tanda noktah mewakili hentian di dalam

bentuk, struktur dan binaan ayat.

pertuturan. Penggunaan tanda baca yang

Ini bermakna bidang sintaksis ialah kajian


tentang hukum atau rumus tatabahasa yang

yang betul dapat mewakili intonasi dalam

menjadi dasar kaedah penggabungan dan

bacaan dan tulisan.

penyusunan perkataan atau kelompok


iv)

perkataan untuk membentuk ayat.

Sistem Ejaan

Aspek tumpuan sintaksis adalah seperti berikut:


Perkara yang diberi penekanan ialah:
a)

Unsur utama yang terdiri daripada kata,

a)

Pola keselarasan huruf vokal

frasa,

aspek

b)

Ejaan kata pinjaman

pembinaannya serta pembahagian subjek

c)

Ejaan kata dasar

klausa

dan

dan predikat.
v)
b)

Sebutan dan Intonasi

Jenis ayat iaitu ayat penyata dan ayat


tanya

Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid


dapat menyebut perkataan dan ayat yang betul

c)

Binaan ayat iaitu ayat dasar, ayat tunggal


dan ayat majmuk

serta memahami intonasi dan jeda.


Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan
mengenal pasti dan membezakan pelbagai
aspek dalam sebutan dan intonasi supaya

DRAF
murid dapat mengungkapkan maklumat dan

murid dapat menyampaikan maksud dengan

buah fikiran selaras dengan penambahan

tepat.
a)

ilmu dalam mana-mana mata pelajaran

Sebutan

yang dipelajari di peringkat ini.

Sebutan diajarkan supaya murid dapat


menyebut sesuatu kata dengan betul.
Sebutan bahasa Malaysia yang diajarkan di

Pelaksanaan Modul

Sekolah hendaklah menggunakan bahasa


Melayu baku.

Modul Pengajaran
Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard

a)

Intonasi
Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul

Kurikulum Mata pelajaran bahasa Malaysia untuk membantu


guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru

hendaklah diajarkan mengikut pola ayat

boleh

yang berikut:

bersesuaian mengikut keperluan murid. Penglibatan murid

i)

ayat penyata

mengubahsuai

atau

membina

modul

yang

yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid.

ii) ayat tanya


iii) ayat perintah

Modul Pembelajaran

iv) ayat aktif

Modul pembelajaran Mata pelajaran Bahasa Malaysia juga

v) ayat pasif

disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi


lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan penguasaan
murid untuk mencapai Standard Kandungan dan Standard

b)

Kosa kata

Pembelajaran.

Kosa kata daripada kata umum dan istilah.


Penguasaan kosa kata perlu
dipertingkatkan dan diperkembangkan agar

10

DRAF
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ii.

Penekanan 5P

Penyerapan

Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia,


unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh

Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran

diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan

dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P

disiplin daripada mata-mata pelajaran lain.

iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan


pengayaan. Hal ini selaras dalam usaha memenuhi konsep

iii.

Penilaian

bersepadu dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi


Penilaian dianggap sebahagian daripada proses pengajaran

pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti berikut;

dan pembelajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk


i.

mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan

Penggabungjalinan

pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran.


Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam

Penilaian perlukan dijalankan secara berterusan dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini,

prose

beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga

penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti

dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.

dan

Kemahiran dapat digabungjalinkan sama ada kemahiran

seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau

mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat

pengayaan.

pengajaran

jenis

dan

tindakan

pembelajaran.

susulan

dapat

Melalui

diambil

proses

terhadap

dalam standard kandungan.


iv.

Pemulihan

Program pemulihan disediakan untuk membantu murid


menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai

11

DRAF
dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini

pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina kenyakinan

terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan,

berbahasa.

dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar.
Pelaksanaan

program

ini

adalah

mengikut

Pendekatan Tematik

kadar

kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia


diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran

v.

bertema

Pengayaan

kemahiran

bahasa,

pembelajaran

tatabahasa

dan

pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di


memantapkan

samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih

kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid

mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancagan dan penentuan

hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan

tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian

secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan

dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya

bacaan tambahan kad, permainan dan bahan aktiviti boleh

kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa.

diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran

Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut:

Program

pengayaan

disediakan

untuk

dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal


daripada jangka masa yang ditentukan.
Pendekatan berpusatkan murid

i)

Kebudayan, Kesenian dan Estetika

Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi


elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran

pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya.

Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan

Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni

mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui

budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas


pembentukan jati diri warga Malaysia.

12

DRAF
ii)

bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema

Jati diri, Patriotisma dan Kewarganegaraan

ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan perihatin serta


Tema jati diri, patriotisma dan kewarganegaraan merujuk

bertanggungjawab

kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan

teknologi hijau.

dalam

menjaga

alam

sekitar

dan

yang seimbang dari segi fizikal, mental , emosi dan rohani


serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban

v)

Pertanian dan Penternakan

demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk


melahirkan masyarakat madani yang mempunyai semangat

Tema

pertanian

dan

perternakan

memberi

murid

kekitaan dan setia kepada negara.

pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan


secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan

iii)

untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang

Sains, Teknologi dan Inovasi

bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan.


Tema

sains,

teknologi

dan

inovasi

merujuk

ilmu

pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji,


dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu

vi)

Ekonomi,

Keusahawanan

dan

Pengurusan

Kewangan

yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar


dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk

Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang

menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan


dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan

iv)

untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam


Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan
murid

menjaga

dan

mengurus

alam

sekitar

kehidupan.

untuk

kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan

13

DRAF
Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

secara

bermakna

dan

menghayati

proses

pembelajaran dalam kehidupan mereka.


Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Asas
3M , guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi
mencapai

iii)

Kemahiran berfikir
Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui

kehendak Standard Kandungan dan Standard

pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis

Pembelajaran. Antaranya adalah:

dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur,


i)

Pembelajaran Koperatif

membaca dan menulis. Kemahiran berfikir sama

Pembelajaran koperatif adalah kaedah pengajaran

ada dari segi percambahan idea, menyelesaikan

dan pembelajaran dalam kumpulan murid belajar

masalah atau membuat keputusan adalah penting

bersama-sama, saling belajar dan membantu antara

dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada

satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu

masa hadapan.

tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea,


bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat

iv)

Didik Hibur

sendiri dan kumpulan. Ia mewujudkan interaksi dan

Didik Hibur adalah satu pendekatan dalam proses

kerjasama serta semangat berpasukan di dalam

pengajaran dan pembelajaran secara santai dan

kumpulan bagi mencapai matlamat pembelajaran.

berhibur yang terancang dan bersistematik dengan


penekanan pelaksanaannya terhadap dua elemen

ii)

komponen sastera iaitu nyanyian dan puisi.

Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran

kontekstual

ialah

kaedah

pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan

v)

Penyelesaian Masalah

dan

Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan

persekitaran. Pembelajaran berlaku apabila murid

pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk

berupaya berhubungkaitkan pengetahuan terbaharu

perkataan,

pengalaman

harian

individu,

masyarakat

frasa

dan

ayat.

Murid

perlu

14

DRAF
menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang

viii)

Kemahiran Belajar Cara Belajar

telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah

Kemahiran ini memberikan murid kepada teknik

yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid

belajar yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini

berfikir secara kritis dan kreatif.

membolehkan murid meningkatkan pengetahuan


dan cekap bertindak untuk menghadapi situasi yang

vi)

sentiasa

Pembelajaran Berasaskan Projek


Pembelajaran berasaskan Projek

berubah-ubah

untuk

pembelajaran

sepanjang hayat.

memastikan

murid menggunakan maklumat lama dan baharu


untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini
melibatkan

murid-murid

mengkaji

sesuatu

ix)

Kajian Masa Depan


Kajian

isu,

masa

depan

ialah

satu

pendekatan

menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini

pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin

dapat membantu guru menilai perkembangan murid

terhadap sesuatu perkara atau isu yang lampau,

dan

kualiti pembelajaran murid. Murid lebih

masa kini dan akan datang. Perkara seperti ini

bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu

memberikan murid untuk menjangka, meramal serta

projek.

menangani perubahan semasa supaya mereka


mendapat memanfaat sepenuhnya.

vii)

x)

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan

Pembelajaran akses kendiri ialah memberi peluang

dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk

murid belajar secara kendiri dengan menggunakan

membina

baru

bahan pembelajaran. Murid diberi peluang untuk

mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada.

memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau

Pembelajaran ini menjadikan murid lebih yakin,

kemajuan mereka sendiri. Ini memberi peluang

faham dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.

mereka

pemahaman

dan

pengetahuan

bertanggungjawab

terhadap

hasil

pembelajaran mereka.

15

DRAF
xi)

sumber pengajaran dan pembelajaran.

Pembelajaran Luar Bilik Darjah


Pembelajaran

luar

bilik

darjah

adalah

aktiviti

pengajaran dan pembelajaran yang terancang,

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

berstruktur dan berpusatkan murid. Kaedah ini


mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep

Definisi Rancangan Pendidikan Individu:

yang

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

dipelajari

di

bilik

darjah.

Ia

memberi

adalah satu dokumen

pengalaman pembelajaran di dalam situasi yang

bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang

sebenar untuk mengembangkan kemahiran sosial

dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan

dan kerja berpasukan.

panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan


boleh menyatakan tahap pencapaian murid.

xii)

Pembelajaran Masteri

(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid

Pembelajaran masteri adalah memastikan murid

Berkeperluan Khas, 2000)

menguasai sesuatu hasil pembelajaran sebelum


berpindah keunit seterusnya. Pembelajaran ini

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai

dipecahkan kepada unit-unit yang lebih kecil untuk

disiplin

mudah dikuasai murid.

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan

yang

disediakan

bagi

memenuhi

keperluan

murid

dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan


Kepelbagaian Sumber Bahan

penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang


disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah

Penggunaan kemudahan pusat sumber dan komputer adalah

tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut

digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan

dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada

yang berunsur ilmu dan disesuaikan dengan murid hendaklah

kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid

digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Akses internet

itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat

dapat memberi peluang kepada murid di dalam mendapatkan

16

DRAF
negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan

PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula

lain.

daripada aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen

RPI memperincikan antara lain:

pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan

i.

Tahap prestasi sedia ada murid

dan pelaporan.

ii.

Perancangan akademik dan bukan akademik

PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak

iii.

Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid

sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan

iv.

Objektif pendidikan yang boleh diukur

seimbang.

v.

Objektif,

prosedur

dan

urutan

pentaksiran

bagi

PS

merupakan

aktiviti

yang

berterusan

yang

memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian

daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan

vi.

Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid

potensi setiap murid ke tahap maksimum.

vii.

Perancangan,

jangkamasa

dan

tarikh

sesuatu

perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan


viii.

PS mempunyai ciri-ciri berikut:

Perancangan dan persediaan bagi membantu dan

Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan

membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran

tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta

mereka.

pengamalan nilai murni.


Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring

PENTAKSIRAN SEKOLAH

dengan PdP.
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses


pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan
mengukuhkan pembelajaran murid, dan meningkatkan pengajaran

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.


Merujuk Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
yang dibina berdasarkan standard kurikulum.

guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP.

PS boleh dilaksanakan secara:

17

DRAF
-

Pentaksiran

formatif

yang

dijalankan

seiring

dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan individu lain. Pihak

denganproses PdP.

sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek

pembelajaran, semester atau tahun.

tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang


bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf

Pentaksiran Rujukan Standard

dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting


dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan

Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi

negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-

untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran

masing.

serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses


mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham

Standard Prestasi

dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari


ditetapkan

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan

mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam

pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan

dokumen kurikulum.

menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan atau

berdasarkan

pernyataan

standard

prestasi

yang

kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu


Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan

terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar

pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan

(konstruk) dan perkembangan menegak (Tahap Penguasaan).

prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang

Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier

kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk

menggunakan

kepada pernyataan standard.

menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

perkataan

atau

rangkai

kata

yang

betul

Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambah


Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam

baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran

masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran

Rujukan Standard.

18

DRAF
Tafsiran Umum Keseluruhan

Kerangka Standard Prestasi

Tahap
Penguasaan

TAHAP
PENGUASAAN
1

Huraian Tahap Penguasaan

Sangat Terhad

Terhad

Memuaskan

Baik

Sangat Baik

Cemerlang

MAKSUD

TAFSIRAN UMUM

Tahu

Murid tahu perkara asas,


atau
boleh
melakukan
kemahiran
asas
atau
memberi respons terhadap
perkara yang asas.
Murid
menunjukkan
kefahaman untuk menukar
bentuk komunikasi atau
menterjemah
serta
menjelaskan apa yang telah
dipelajari.
Murid
menggunakan
pengetahuan
untuk
melaksanakan
sesuatu
kemahiran
pada
suatu
situasi.
Murid
melaksanakan
sesuatu kemahiran dengan
beradab, iaitu mengikut
prosedur
atau
secara
sistematik.
Murid
melaksanakan
sesuatu kemahiran pada
situasi baharu, dengan
mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta
tekal, dan bersikap positif.
Murid
berupaya
menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada

Tahu
Faham

dan

Tahu,
Faham
dan Boleh Buat

Tahu,
Faham
dan Boleh Buat
dengan
Beradab

Tahu,
Faham
dan Boleh Buat
dengan
Beradab Terpuji

Tahu,
Faham
dan Boleh Buat
dengan

Tahap Penguasaan adalah untuk menunjukkan tanda


aras tertentu yang disusun secara hieraki digunakan bagi
tujuan

pelaporan

individu

berdasarkan

kelompok

standard. Standard ialah satu pernyataan tentang


sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan
bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang
individu.

19

DRAF
Beradab Mithali

untuk
digunakan
pada
situasi
baharu
secara
sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif, serta
boleh dicontohi.

Murid

mempamerkan

tahap

pengetahuan bahasa dan kecekapan


2

berbahasa yang lemah, terhad dan


memerlukan

sedikit

bimbingan,

panduan, dan latihan dalam kemahiran


bahasa.

Tafsiran Umum Keseluruhan Tahap Penguasaan Untuk


Bahasa Malaysia

Tahap ini menandakan pencapaian murid berdasarkan

Murid berupaya

Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi Bahasa

pengetahuan bahasa dan kecekapan

Malaysia KSSR dalam kemahiran bahasa.

berbahasa
3

Tahap
Penguasaan

yang

sederhana

dan

berupaya mengungkapkan idea serta


menguasai

Tafsiran

mempamerkan tahap

asas

kemahiran
tanpa

berfikir

bimbingan

yang
dalam

kemahiran bahasa.
Murid

mempamerkan

tahap

pengetahuan bahasa dan kecekapan


1

berbahasa yang sangat lemah, sangat


terhad

dan

memerlukan

banyak

bimbingan, panduan, dan latihan dalam


kemahiran bahasa.

Murid berupaya
4

mempamerkan tahap

pengetahuan bahasa dan kecekapan


berbahasa

yang

baik,

dapat

mengaplikasikan pengetahuan bahasa


dengan

berkesan,

berupaya

20

DRAF
mengungkapkan

idea,

menguasai

kemahiran berfikir yang kritis,


mengamalkan
secara

pembelajaran

minimum

dalam

konsisten, berupaya mengungkapkan


idea

dan

dengan

jelas,

terperinci

dan

tersusun, menguasai kemahiran berfikir

kendiri

yang

kemahiran

bahasa.

kritis,

kreatif

dan

inovatif,

berkomunikasi secara efektif dan penuh


keyakinan, mengamalkan pembelajaran
secara kendiri serta menjadi model

Murid berupaya mempamerkan tahap

teladan kepada murid yang lain dalam

pengetahuan bahasa dan kecekapan

kemahiran bahasa.

berbahasa

yang

tinggi,

berupaya

mengungkapkan idea dengan jelas dan


terperinci, berkomunikasi secara efektif,
5

mengaplikasikan pengetahuan bahasa


yang

lebih

kemahiran

kompleks,
berfikir

kreatif,
pembelajaran

menguasai
dan

Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah

mengamalkan

dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard

yang

serta
secara

PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

kritis

kendiri

dalam

Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang


dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada

kemahiran bahasa.

waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap


keupayaan murid berdasarkan
6

Murid berupaya mempamerkan tahap


pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa

yang

cemerlang

dan

Standard Prestasi yang telah

disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard


pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap
muridnya untuk

mencapai tahap keupayaan yang lebih baik

dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

21

DRAF
Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari

Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu

dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi

tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses

panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti

pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains

yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.

mengintegrasikan standard

kurikulum

dan pentaksiran sekolah

dalam satu dokumen.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara


individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh

folio.

dijalankan adalah:
Esei:
Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek

Esei

mempamerkan

tentang

kemahiran

murid

untuk

menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah


pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.
Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan.
Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif
atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah


penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.

22

DRAF

KEMAHIRAN MENDENGAR

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

1.1 Mendengar dan


memahami pesanan

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

1.1.1

Mendengar dan
menyampaikan
pesanan

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengajuk pesanan yang didengar

Memberi respons terhadap pesanan yang didengar


secara lisan atau gerak laku

Menyampaikan pesanan yang didengar secara


lisan atau bertulis

Melakukan atau menyampaikan pesanan yang


didengar dengan beradab

Melakukan atau menyampaikan pesanan yang


didengar dengan yakin, tekal dan beradab

Melakukan atau menyampaikan pesanan yang


didengar dengan yakin, tekal dan boleh dicontohi

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

1.2 Mendengar dan


memahami cerita

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

1.2.1

1.2.2

Mendengar dan
menyambung cerita
berpandukan gambar
i. bersiri
ii. tunggal
Memahami dan
menyambung cerita
dengan menggunakan
ayat sendiri
berdasarkan cerita yang
diperdengarkan

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons terhadap cerita yang didengar


secara lisan atau gerak laku

Menyatakan maklumat berpandukan gambar atau


cerita yang diperdengarkan

Bercerita berpandukan gambar atau cerita yang


diperdengarkan

Menyambung cerita berpandukan gambar atau cerita


yang diperdengarkan dengan perkataan sendiri
secara beradab

Bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri


berpandukan
gambar
atau
cerita
yang
diperdengarkan secara yakin dan beradab terpuji

Bercerita dengan menggunakan perkataan sendiri


berpandukan
gambar
atau
cerita
yang
diperdengarkan dengan yakin, kreatif dan boleh
mempengaruhi khalayak
2

DRAF

KEMAHIRAN BERTUTUR

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

2.1 Berbual dan


membincangkan isi
penting

2.2 Bercerita berpandukan


isi penting

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

2.1.1

2.2.1

2.2.2

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Berbual berpandukan
gambar tentang;
i. tanah runtuh
ii. banjir
iii. kebakaran
iv. kemalangan

Memberi respons terhadap bahan atau isi penting


secara lisan atau gerak laku

Menyatakan maklumat berpandukan gambar atau isi


penting secara lisan atau bertulis

Berbual berpandukan gambar atau isi penting

Menyatakan kebaikan
atau keburukan tentang;
i. menonton televisyen
ii. makanan seimbang
iii. menjaga alam sekitar

Bercerita berpandukan gambar atau isi penting


menggunakan perkataan sendiri secara beradab

Bercerita berpandukan bahan menggunakan


perkataan sendiri dengan yakin dan beradab

Bercerita berpandukan bahan dengan perkataan


sendiri secara yakin, kreatif dan mempengaruhi
khalayak

Bercerita dengan
menggunakan perkataan
sendiri tentang;
i. melancong
ii. sambutan hari
kemerdekaan
iii. perayaan di Malaysia
iv. masyarakat Malaysia

DRAF

KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

3.1 Mengeja dan


membatang perkataan

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2 Membaca mekanis

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mengeja dan
membatang perkataan
KVKKVKV

Mengajuk perkataan

Mengeja perkataan

Mengeja dan
membatang perkataan
KVKKVKVK

Menyebut perkataan

Membaca kuat perkataan atau frasa atau ayat

Mengeja dan
membatang perkataan
KVKVKKVK

Membaca kuat bahan bacaan secara tekal dengan


sebutan dan intonasi yang sesuai

Membaca kuat bahan bacaan dengan sebutan dan


intonasi yang sesuai secara yakin serta boleh
dicontohi

3.1.4

Mengeja dan menyebut


perkataan digraf

3.2.1

Membaca ayat tunggal


berdasarkan gambar

3.2.2

Membaca petikan
dengan sebutan yang
betul dan jelas

3.2.3

Membaca bahan
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas
4

DRAF

KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

4.1 Menulis secara mekanis

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

4.1.1

Menulis perkataan
KVKKVKV

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyalin perkataan

Menulis perkataan berpandukan gambar

4.1.2

Menulis perkataan
KVKKVKVK

Menulis frasa atau ayat berpandukan gambar atau


perkataan

4.1.3

Menulis perkataan
KVKVKKVK

Menulis ayat tunggal atau ayat majmuk


berpandukan gambar

Menulis ayat berpandukan gambar dengan yakin


dan beradab

Menulis ayat berpandukan gambar secara


gramatis dan boleh dicontohi

4.1.4

Menulis perkataan digraf

4.1.5

Menulis frasa
berpandukan;
i. gambar
ii. perkataan

4.1.6

Menulis ayat tunggal


berdasarkan gambar

4.1.7

Menulis ayat majmuk


berdasarkan gambar

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

4.2 Menghasilkan penulisan


mentalis

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

4.2.1

4.2.2

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Melengkapkan
karangan berpandukan
gambar secara
imaginatif

Menyalin karangan

Melengkapkan karangan berpandukan gambar


atau perkataan

Menghasilkan penulisan
secara imaginatif
berdasarkan situasi

Melengkapkan karangan berpandukan isi penting

Menulis karangan secara imaginatif berdasarkan


situasi

Menulis karangan secara imaginatif berdasarkan


situasi secara yakin, tekal dan beradab

Menulis karangan secara imaginatif berdasarkan


situasi dengan kreatif, gramatis dan boleh
dicontohi

DRAF

SENI BAHASA

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
5.1.1

5.1 Menyanyi dan


memahami seni kata
lagu

5.2 Melafazkan dan


memahami sajak
menggunakan bahasa
yang indah

Mengalunkan rentak
lagu

TAFSIRAN
Mengalunkan rentak lagu

Menyebut seni kata lagu

Menyanyikan lagu mengikut rentak

Menyanyikan lagu mengikut rentak sambil


membuat gerak laku

Menyanyikan lagu mengikut rentak secara kreatif,


yakin dan beradab

Menyanyikan lagu mengikut rentak secara kreatif ,


yakin dan mempengaruhi khalayak

Melafazkan sajak
dengan sebutan yang
sesuai

Membaca bait-bait sajak

Bersajak dengan sebutan yang sesuai

Mendeklamasikan sajak
dengan gaya yang
sesuai

Bersajak dengan sebutan dan gaya yang sesuai

Mendeklamasikan sajak dengan sebutan, gaya


dan intonasi yang sesuai

Mendeklamasikan sajak secara kreatif

Mendeklamasi sajak secara kreatif dan


mempengaruhi khalayak

Menyanyikan lagu
mengikut rentak

5.1.3

Menyanyikan lagu
sambil membuat gerak
laku

5.2.2

TAHAP
PENGUASAAN
1

5.1.2

5.2.1

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)

DRAF

TATABAHASA

STANDARD
KANDUNGAN
(Murid dibimbing untuk)

6.1 Mengenal dan


menggunakan kata
hubung dan kata sendi

STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Mengenal dan
menyatakan kata
hubung gabungan
i. dan
ii. atau
iii. tetapi
Menggunakan kata
hubung gabungan dan,
atau, tetapi dalam ayat
dengan betul
Mengenal dan
menyatakan kata
hubung pancangan
i. kerana
ii. apabila
iii. walaupun

STANDARD PRESTASI
(Murid boleh)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan kata hubung atau kata sendi

Menyenaraikan kata hubung atau kata sendi

Menggunakan kata hubung atau kata sendi


secara lisan atau bertulis

Menggunakan kata hubung atau kata sendi


yang sesuai secara lisan atau bertulis dan
beradab

Menggunakan kata hubung atau kata sendi


yang sesuai secara tekal dengan yakin, tekal
dan beradab.

Menggunakan kata hubung atau kata sendi


yang sesuai secara tekal,yakin dan boleh
dicontohi

Menggunakan kata
hubung pancangan
kerana, apabila,
walaupun dalam ayat
dengan betul

DRAF

6.1.5

Mengenal dan
menyatakan kata sendi
i. di
ii. ke
iii. dari
iv. daripada

6.1.6

Menggunakan kata
sendi di, ke, dari,
daripada dalam ayat
dengan betul

DRAF

GLOSARI KATA BAHASA MALAYSIA

BIL

PERKATAAN

MAKSUD DALAM KONTEKS DOKUMEN STANDARD

Ayat tunggal

Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat

Ayat majmuk

Ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih menggunakan kata hubung

Berbual

Bercakap-cakap tentang pelbagai perkara

Bercerita

Menuturkan sesuatu cerita

Digraf

Frasa

Gerak laku

Dua huruf yang mewakili satu bunyi, contoh ng( nganga), sy (syair) ny (nyanyuk), kh (Khamis), 10gh
(ghaib) dikenali juga sebagai konsonan rangkap

Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi dua perkataan ataupun
satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih

Tingkah laku atau gerak geri, perbuatan atau kelakuan

10

DRAF

Imaginatif

Sebuah karangan bebas yang menceritakan tentang pengalaman

Kata hubung

Kata yang fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat, perkataan dan rangkai kata

10

Kata sendi

Kata yang menghubungkan dua kata atau ayat

11

Konteks (Lin)

Sesuatu yang menunjukkan hubungan antara ujaran dengan keadaan

12

Membaca mekanis

Bacaan kuat secara cekap, pantas dengan penggunaan tanda bacaan serta intonasi yang betul

13

Menceritakan semula

Mengulang cerita yang telah didengar, dibaca dan lain-lain

14

Menulis secara mekanis

Penekanan kepada aspek tulisan yang betul, kemas, cantik dan mudah dibaca.

15

Penulisan Mentalis

Penglahiran idea dan perasaan untuk memberi maklumat dan ia melibatkan proses kognitif

16

Sajak

Puisi Melayu moden, berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, suku kata sebaris,
rangkap dan sebagainya

Rujukan : Laman web Dewan Bahasa dan Pustaka

11

DRAF

Cadangan tema;
1. Kebudayan, Kesenian dan Estetika
2. Jati diri, Patriotisma dan Kewarganegaraan
3. Sains, Teknologi dan Inovasi
4. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
5. Pertanian dan Penternakan
6. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan

Cadangan lagu kanak-kanak:


1. Bangau Oh bangau
2. Di Tanjong Katong
3. Rama-rama

12

DRAF

DAFTAR KATA TAHUN ENAM

POLA KATA

PERKATAAN
kenduri

bencana

cempaka

lencana

misteri

mentega

jendela

bestari

kembara

soldadu

penjuru

senjata

bendera

kemboja

menteri

tempurung

matlamat

cendawan

sembilan

tempayan

maksimum

cengkerik

martabat

mahkamah

martabak

pencetak

hamparan

hampagas

landasan

banjaran

gencatan

komputer

lembaran pembaris

kelongsong

belimbing

gelanggang

selumbar

telanjang

kumandang

gelombang

pelantar

kalendar

pelanduk

pelampung

sepanduk

serunding

kelenjar

perintah

telunjuk

nganga

nyonya

tarikh

Khamis

syair

syampu

stokin

khemah

nyiru

syarat

ghaib

nyanyi

khidmat

KVK+KV+KV

KVK+KV+KVK

belangkas

kelompok

syiling

khabar

KV+KVK+KVK

DIGRAF

13

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk