Anda di halaman 1dari 22

Kelompok 7

AKLAK MANUSIA
DALAM KEHIDUPAN

DEFINISI
1. IMAM AL-GHAZALI MENYEBUT AKHLAK IALAH SUATU
SIFAT YANG TERTANAM DALAM JIWA . DARIPADA JIWA
ITU ,TIMBUL PERBUATAN-PERBUATAN DENGAN MUDAH
TANPA
MELAKUKAN
PERTIMBANGAN
FIKIRAN
(SPONTANITAS).
2. IBNU MASKAWAYH MENGATAKAN AKHLAK IALAH SUATU
KEADAAN BAGI DIRI ATAU JIWA YANG MENDORONG
(DIRI ATAU JIWA ITU) UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
DENGAN SENANG TANPA DIDAHULUI OLEH DAYA
PEMIKIRAN KERANA SUDAH MENJADI KEBIASAAN .

MAKA DENGAN DEMIKIAN BAHWA AKHLAK


IALAH SUATU KUMPULAN DARIPADA NILAI - NILAI
DAN SIFAT - SIFAT YANG MENETAP DI DALAM
DIRI / JIWA YANG PADA PANCARANNYA
MENJADIKAN PERTIMBANGAN BAIK / BURUKNYA
PERBUATAN SESORANG PADA PANDANGAN
MANUSIA DAN DARI SANALAH SESORANG ITU
AKAN MAJU MENGERJAKANNYA ATAU MUNDUR
MENGURUNGKANNYA.

KEDUDUKAN DAN PENTINGNYA


AKHLAK DALAM ISLAM
1.

ISLAM TELAH MENJADIKAN AKHLAK SEBAGAI


(ALASAN) KENAPA AGAMA ISLAM DITURUNKAN.

ILLAT


AKU DIUTUS HANYALAH SEMATA-MATA UNTUK
MENYEMPURNAKAN AKHLAK-AKHLAK YANG MULIA (ALHADITS)

2. ISLAM MENGANGGAP ORANG YANG PALING


TINGGI DARJAT KEIMANAN IALAH MEREKA YANG
PALING MULIA AKHLAKNYA.

.

( )

SESEMPURNANYA IMAN SEORANG MUKMIN


ADALAHORANG YANG BAIK AKHLAKNYA (H.R
AT-TIRMIDZI)

3. SEBAGAI KESEMPURNAAN HIDUP SEORANG MANUSIA.

BERTAQWALAH KAMU KEPADA ALLAH DI MANAPUN
KAMU BERADA, DAN IRINGILAH PERBUATAN JAHAT
DENGAN BERBUATAN BAIK, MAKA KEBAIKAN ITU AKAN
MENGAHPUSKANYA, DAN PERGAUILAH MANUSIA
DENGAN AKHLAK YANG BAIK.(H.R. TIRMIDZI)

SUMBER AKHLAK
AKHLAK ISLAM, KARENA MERUPAKAN SISTEM AKHLAK
YANG BERDASARKAN KEPADA KEPERCAYAAN KEPADA
ALLAH SWT, MAKA TENTUNYA SESUAI PULA DENGAN
DASAR DARI PADA AGAMA ITU SENDIRI. DENGAN
DEMIKIAN, DASAR ATAU SUMBER POKOK DARIPADA
AKHLAK ADALAH AL-QUR'AN DAN AL-HADITS YANG
MERUPAKAN SUMBER UTAMA DARI AGAMA ITU SENDIRI

AKHLAK AL-KARIMAH
(AKHLAK TERPUJI)
1. AKHLAK TERHADAP ALLAH
AKHLAK TERHADAP ALLAH ADALAH PENGAKUAN DAN
KESADARAN BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH. DIA
MEMILIKI SIFAT-SIFAT TERPUJI DEMIKIAN AGUNG SIFAT
ITU, YANG JANGANKAN MANUSIA, MALAIKATPUN TIDAK
AKAN MENJANGKAU HAKEKATNYA.

2. AKHLAK TERHADAP DIRI SENDIRI


AKHLAK YANG BAIK TERHADAP DIRI SENDIRI DAPAT
DIARTIKAN MENGHARGAI, MENGHORMATI, MENYAYANGI
DAN MENJAGA DIRI SENDIRI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA,
KARENA SADAR BAHWA DIRINYA ITU SEBGAI CIPTAAN DAN
AMANAH ALLAH YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

3. AKHLAK TERHADAP SESAMA MANUSIA


MANUSIA ADALAH MAKHLUK SOCIAL YANG
KELANJUTAN EKSISTENSINYA SECARA FUNGSIONAL
DAN OPTIMAL BANYAK BERGANTUNG PADA ORANG
LAIN, UNTUK ITU, IA PERLU BEKERJASAMA DAN
SALING TOLONG-MENOLONG DENGAN ORANG
LAIN. ISLAM MENGANJURKAN BERAKHLAK YANG
BAIK KEPADA SAUDARA, KARENA IA BERJASA
DALAM IKUT SERTA MENDEWASAAN KITA, DAN
MERUPAKAN ORANG YANG PALING DEKAT DENGAN
KITA. CARANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN
MEMULIAKANNYA,
MEMBERIKAN
BANTUAN,
PERTOLONGAN DAN MENGHARGAINYA.

CONTOH AKHLAK TERPUJI


a.

HUSNUZZAN

I.

TAWAKAL,

b.

GIGIH

j.

QONAAH,

c.

BERINISIATIF

k.

BIJAKSANA,

d.

RELA BERKORBAN

l.

PERCAYA DIRI

e.

ADIL

m.

f.

RIDHO

n.

SABAR

o.

JUJUR

AMAL SHALEH

AKHLAK AL-MAZHMUMAH
(AKHLAK TERCELA)
A. SIFAT DENDAM
DENDAM ADALAH KEINGINAN UNTUK MEMBALAS
SUATU KEJAHATAN KEPADA SESEORANG,CONTOH
JENIS DENDAM ADALAH DENDAM KESUMAT.
ORANG YANG PALING DIBENCI ALLAH ADALAH
ORANG YANG MENARUH DENDAM KESUMAT. (H.R.
BUKHARI
DAN
MUSLIM).

B.SIFAT MUNAFIK MUNAFIK DAPAT DIARTIKAN INGKAR


DENGAN APA YANG DIUCAPKANNYA TIDAK SESUAI
DENGAN YANG ADA DI DALAM HATI.
CIRI-CIRI ORANG YANG MEMPUNYAI SIFAT MUNAFIK:
1. BERSIFAT RAGU TERHADAP KEBENARAN ISLAM
2. JIKA BERIBADAH RIYA
3. BERDUSTA
4. INGKAR JANJI
5. KHIANAT
TANDA-TANDA
MUNAFIK
ADA
TIGA:
APABILA
BERBICARA IA DUSTA, APABILA BERJANJI IA INGKAR,
APABILA DIPERCAYA IA KHIANAT (H.R BUKHARI DAN
MUSLIM)

ORANG MUNAFIK SELAIN DIBENCI OLEH ALLAH


SWT
ORANG
YANG
MUNAFIK
JUGA
MENDAPATKAN TEMPAT YANG PALING BAWAH DI
NERAKA,
SEPERTI
HADIST
BERIKUT
:
SUNGGUH,ORANG-ORANG
MUNAFIK
ITU
(DITEMPATKAN) PADA TINGKATAN YANG PALING
BAWAH DARI NERAKA DAN KAMU TIDAK AKAN
MENDAPAT SEORANG PENOLONG PUN BAGI
MEREKA(Q.S. AN NISSA/4:145)

FAKTOR PEMBENTUK AKHLAK


A.REINFORCEMENT

REINFORCEMENT MERUPAKAN PENGUATAN YANG


DIBERIKAN TERHADAP PERILAKU MANUSIA.
REINFORCEMENT DIBEDAKAN MENJADI 2, YAITU,
REINFORCEMENT POSITIF DAN REINFORCEMENT
NEGATIVE.

B. PERAN GENETIS
RASULULLAH SAW. JUGA TELAH MENGISYARATKAN ADANYA
PENGARUH GENETIS PADA PERILAKU SESEORANG.
RASULULLAH BERSABDA,"MEMILIHLAH UNTUK NUTHFAH
KALIAN! DAN NIKAHILAH PARA WANITA YANG SEPADAN,
DAN NIKAHKAN JUGA (MEREKA) DENGAN LELAKI YANG
SEPADAN !RIWAYAT HADIS DI ATAS MENGARAHKAN
SESEORANG AGAR MEMILIH PASANGAN HIDUPNYA DARI
ASAL (KETURUNAN) YANG BAIK, AGAR DARI
PERNIKAHANNYA ITU IA BIAS MELAHIRKAN KETURUNAN
YANG BAIK PULA, DENGAN KEPRIBADIAN YANG BAIK.

C.FITRAH MANUSIA
HAKIKAT MANUSIA ADALAH TERDIRI DARI MATERI DAN
RUH, SEHINGGA MANUSIA MEMILIKI SIFAT HEWAN DAN
MALAKAT. KARENA MATERI MEMILIKI SIFAT KEDUNIAWIAN
YANG CENDERUNG KE HAWA NAFSU, SEDANGKAN RUH
ATAU JIWA MERUPAKAN SIFAT AKHIRAT, DIMANA
CENDERUNG MENUJU PADA KEBENARAN ( SUARA
KEBENARAN ). SEHINGGA SECARA FITRAH MANUSIA
MEMILIKI SIFAT YANG MENUJU PADA KEBENARAN DAN
MENUJU PADA KEBURUKAN.

D.PENGARUH LINGKUNGAN
KEPRIBADIAN ANAK SANGAT DIPENGARUHI OLEH
KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA SETEMPAT,
TRADISI, NILAI-NILAI, PERILAKU KEDUA ORANG TUANYA,
CARA ORANG TUA MENDIDIK DAN MEMPERLAKUKANNYA,
BERBAGAI MACAM MEDIA, JUGA DIPENGARUHI OLEH
BERAGAM PERISTIWA YANG DIALAMI DALAM
KEHIDUPANNYA.

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI AKHLAK
1. TINGKAH LAKU MANUSIA IALAH SIKAP SESEORANG YANG
DIMANIFESTASIKAN DALAM PERBUATAN, SIKAP PERBUATAN
BOLEH JADI TIDAK DI GAMBARKAN DALAM PERBUATAN ATAU
TIDAK TERCERMINKAN DALAM PERILAKU SEHARI-HARI.
UNTUK MELATIH AKHLAKUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI MISALKAN DAPAT DITERAPKAN DENGAN :
A.AKHLAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ALLAH
B.AKHLAK TERHADAP DIRI SENDIRI
C.AKHLAK TERHADAP KELUARGA
D.AKHLAK TERHADAP MASYARAKAT
E.AKHLAK TERHADAP ALAM SEKITAR

2. INSTING DAN NALURI


BERARTI KEMAMPUAN BERBUAT PADA SUATU TUJUAN YANG
DIBAWA SEJAK LAHIR, MERUPAKAN DORONGAN NAFSU, DAN
DORONGAN PSIKOLOGIS. INSTING JUGAMERUPAKAN
KESANGGUPAN MELAKUKAN HAL YANG KOMPLEK TANPA DI
LIHAT SEBELUMNYA.
3. NAFSU
NAFSU BERASAL DARI BAHASA ARAB, YAITU NAFSUN YANG
ARTINYA NIAT.NAFSU ADALAH KEINGINAN HATI YANGKUAT.
NAFSUMERUPAKAN KUMPULAN DARI AMANAH DAN SYAHWAT
YANG ADA PADA MANUSIA.
NAFSU DIBAGI MENJADI 3 YAITU :
A)NAFSU AMMARAH
B)NAFSU LAWWAMAH
C)NAFSU MUTHMAINNAH

ADAT DAN KEBIASAAN


ADAT ITU IALAH SUATU PANDANGAN HIDUP YANG MEMPUNYAI
KETENTUAN-KETENTUAN YANG OBYEKTIF KOKOH DAN BENAR
SERTA MENGANDUNG NILAI MENDIDIK YANG BESAR TERHADAP
SESEORANG DALAM MASYARAKAT.
KEBIASAAN ADALAH RANGKAIAN PERBUATAN YANG DIPENGARUHI
AKAL PIKIRAN. PADA PERMULAAN SANGAT DIPENGARUHI AKAL
PIKIRAN.PADA PERMULAAN SANGATA DIPENGARUHI PIKIRAN.
LINGKUNGAN DAPAT MEMAINKAN PERANAN DAN PENDORONG
TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN, SEHINGGA MANUSIA
DAPAT MENCAPAI TARAF YANG SETINGGI-TINGGINYA DAN
SEBALIKNYA.
LINGKUNGAN ADA DUA JENIS YAITU:
1)LINGKUNGAN ALAM.
2)LINGKUNGAN PERGAULAN

TERIMA KASIH :*