Anda di halaman 1dari 46

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000


STANDARD KANDUNGAN
1.1
MENAMAKAN NOMBOR
HINGGA 1000

1.2
MEMBILANG NOMBOR

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
1.1.1

Menyebut nombor hingga 1000.

1.1.2

Mengenal pasti nombor hingga 1000.

Murid berupaya:
1.2.1

Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan


i.

1.3
MENULIS DAN MEMBACA
NOMBOR

1.4
MENGENAL PASTI NILAI
TEMPAT DAN NILAI DIGIT

Disediakan oleh LJG

seratus-seratus

ii.

sepuluh-sepuluh

Murid berupaya:
1.3.1

Menulis angka hingga 1000.

1.3.2

Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000.

1.3.3

Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000.

Murid berupaya:
1.4.1 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000.

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000


STANDARD KANDUNGAN
1.5
MENYUSUN NOMBOR

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
1.5.1

Menyusun nombor hingga 1000:


i.
ii.
iii.
iv.
v.

1.6
MEMBANDINGKAN
NOMBOR

1.7
MENGANGGAR KUANTITI

Murid berupaya:
1.6.1

Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.

1.6.2

Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor.

Murid berupaya:
1.7.1

1.8

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun


membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun

Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000.

Murid berupaya:

MEMBUNDARKAN NOMBOR
1.8.1

Disediakan oleh LJG

Membundarkan sebarang nombor dalam lingkungan 1000 kepada puluh yang terd

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD KANDUNGAN
2.1
MENAMBAH HINGGA
TIGA NOMBOR TANPA
MENGUMPUL SEMULA

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
2.1.1

Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul semula:


i.
ii.
iii.
iv.

Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 1 digit


Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 2 digit
Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 3 digit
Nombor 3 digit dengan kombinasi nombor 1, 2 atau 3 digit

Murid berupaya:
2.2
MENAMBAH DUA NOMBOR
DENGAN MENGUMPUL
SEMULA

2.2.1

Menambah dua nombor dengan mengumpul semula:


i.
ii.
iii.

Nombor 3 digit dengan nombor 1 digit


Nombor 3 digit dengan nombor 2 digit
Nombor 3 digit dengan nombor 3 digit

2.3
Murid berupaya:
MENAMBAH TIGA NOMBOR
DENGAN
2.3.1 Menambah tiga nombor dengan mengumpul semula:
MENGUMPUL SEMULA
i. Nombor 3 digit dengan dua nombor 1 digit
ii. Nombor 3 digit dengan dua nombor 2 digit
iii. Nombor 3 digit dengan dua nombor 3 digit
vi. Nombor 3 digit dengan dua nombor kombinasi 1,2 dan 3 digit

2.4
MENYELESAIKAN
MASALAH

Disediakan oleh LJG

Murid berupaya:
2.4.1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

MINGGU TARIKH

UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100


STANDARD KANDUNGAN
3.1
MENOLAK DUA NOMBOR
TANPA MENGUMPUL
SEMULA

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
3.1.1

Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan:


i.
ii.
iii.

3.2
MENOLAK DUA NOMBOR
DENGAN
MENGUMPUL SEMULA

Nombor 1 digit daripada nombor 3 digit


Nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
Nombor 3 digit daripada nombor 3 digit

Murid berupaya:
3.2.1

Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:


i.
ii.
iii.

Nombor 1 digit daripada nombor 3 digit


Nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
Nombor 3 digit daripada nombor 3 digit

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1

3.3
Murid berupaya:
MENOLAK TIGA NOMBOR
TANPA MENGUMPUL
3.3.1 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor tanpa mengumpul
SEMULA
i. Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digit
ii. Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
iii. Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digit
iv. Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digit

Disediakan oleh LJG

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.4
Murid berupaya:
MENOLAK TIGA NOMBOR
DENGAN MENGUMPUL
3.4.1 Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula.
SEMULA
i. Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digit
ii. Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
iii. Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digit
iv. Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digit
* Saringan LINUS / KHAS / IKAM

3.5
Murid berupaya:
MENGENAL KAITAN
OPERASI TOLAK DENGAN
3.5.1 Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi tambah.
OPERASI TAMBAH

3.6
Murid berupaya:
MENYELESAIKAN MASALAH
3.6.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian

Disediakan oleh LJG

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 4 - DARAB
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1
Murid berupaya:
MEMBINA DAN MEYEBUT
KUMPULAN SAMA BANYAK
4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:
i.
ii.
iii.

bahan konkrit
gambar
garis nombor

4.2
Murid berupaya:
MENULIS AYAT MATEMATIK
TAMBAH BERULANG
4.2.1 Menulis ayat matematik tambah berulang:
i.
ii.
iii.

tiga-tiga
enam-enam
tujuh-tujuh

iv.
v.

4.3
Murid berupaya:
MENULIS AYAT MATEMATIK
DARAB
4.3.1 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tuju
lapan dan sembilan-sembilan berbantukan:
i.
ii.
iii.

4.4
MENULIS OPERASI
DARAB

Disediakan oleh LJG

Objek
Gambar
Garis nombor

Murid berupaya:
4.4.1

Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 4 - DARAB
STANDARD KANDUNGAN
4.5
MEMBINA SIFIR

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
4.5.1

Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 dengan berpandu
i.
ii.
iii.

4.6
MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK

Murid berupaya:

4.7
MENYATAKAN SIFIR
SECARA SPONTAN

Murid berupaya:

4.6.1

4.7.1

Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan
dan 1000.

Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000
i.
ii.
iii.

4.8
MENGGUNAKAN SIFIR

Objek konkrit
Gambar
Garis Nombor

Tertib menaik
Rawak
Salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil dara

Murid berupaya:
4.8.1

Menggunakan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 bagi:
i.
ii.

merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombo

CUTI SEKOLAH PENGGAL 1

Disediakan oleh LJG

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

10

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 5 - BAHAGI
STANDARD KANDUNGAN
5.1
MENGKELASKAN
KEPADA KUMPULAN

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
5.1.1

Mengkelaskan kepada kumpulan


i.
ii,
iii.

tiga-tiga
enam-enam
tujuh-tujuh

iv.
v.

lapan-lapan
sembilan-sembilan

dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:


a)
b)

5.2
MENULIS AYAT
MATEMATIK

c)

garis nombor

Murid berupaya:
5.2.1

Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti:


i.
ii,
iii.
iv.

5.3
MEMBINA
AYAT MATEMATIK

objek
gambar

Pengumpulan
Pengongsian
Tolak berturut-turut
Songsangan operasi darab

Murid berupaya:
5.3.1

Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan


i. tiga
ii. enam
iii. tujuh

iv. lapan
v. sembilan

berpandukan:
a)
b)
Disediakan oleh LJG

11

objek
gambar

c)

garis nombor

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

MINGGU TARIKH

UNIT 5 - BAHAGI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.4
MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK BAHAGI

Murid berupaya:

5.5

Murid berupaya:

MENYATAKAN
PEMBAHAGIAN SECARA
SPONTAN

5.4.1

5.5.1

Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir:


i. tiga
v. sembilan
ii. enam
vi. 100
iii. tujuh
vii. 1000
iv. lapan

Menyatakan secara spontan pembahagian dengan


i. tiga
iv.
lapan
ii. enam
v.
sembilan
iii. tujuh

berpandukan:
a) tertib menaik
b) rawak
c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil baha
pembahagian apabila disoal.

5.6
MENGGUNAKAN
PEMBAHAGIAN

Murid berupaya:
5.6.1

Menggunakan pembahagian dengan


i. tiga
v.
ii. enam
vi.
iii. tujuh
vii.
iv. lapan
bagi:
a)

Disediakan oleh LJG

12

sembilan
100
1000

merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
b)

MINGGU TARIKH

menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nomb

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000


STANDARD KANDUNGAN
6.1
MENENTUKAN NILAI WANG

6.2
MENUKAR WANG

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
6.1.1

ii.

sen

Murid berupaya:
6.2.1

6.3
MENUKAR RINGGIT
KEPADA SEN

Menentukan nilai wang dalam


i. RM

Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi:


i. Duit syiling sehingga RM 10.
ii. Wang kertas sehingga RM 1000.

Murid berupaya:
6.3.1

Menukarkan ringgit kepada sen dan sebaliknya.


* Saringan LINUS / KHAS / IKAM

6.4
MENAMBAH WANG

Murid berupaya:
6.4.1

6.5
MENOLAK WANG

Disediakan oleh LJG

Menambah wang sehingga RM 1000.

Murid berupaya:

13

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
6.5.1

MINGGU TARIKH

Menolak wang sehingga RM 1000.

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000


STANDARD KANDUNGAN
6.6
MENDARAB WANG

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
6.6.1

6.7
MEMBAHAGI WANG

Mendarab wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.

Murid berupaya:
6.7.1

Membahagi wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.

6.8
Murid berupaya:
PENYELESAIAN MASALAH
MELIBATKAN WANG
6.8.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian.

Disediakan oleh LJG

14

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 7 - MASA DAN WAKTU


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

7.1
MENYATAKAN DAN
MENULIS WAKTU

Murid berupaya:

7.2

Murid berupaya:

MEMBACA JADUAL WAKTU

7.3
MEMBACA KALENDAR

7.1.1
7.1.2

7.2.1

Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit.


Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit.

Membaca jadual waktu yang mudah.

Murid berupaya:
7.3.1

Membaca kalendar.

Murid berupaya:
7.4
MENGGUNAKAN
7.4.1 Menggunakan pertukaran unit di antara:
PERTUKARAN UNIT MASA
i.
ii.
iii.

7.5
MENAMBAH UNIT MASA

Murid berupaya:
7.5.1

Menambah unit bagi waktu dalam:


i.
ii.

Disediakan oleh LJG

minit dan saat


tahun dan bulan
minggu dan hari

15

jam
minit

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
MINGGU TARIKH

UNIT 7 - MASA DAN WAKTU


STANDARD KANDUNGAN
7.6
MENOLAK UNIT MASA

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
7.6.1

Menolak unit bagi waktu dalam:


i.
ii.

7.7
MENDARAB UNIT MASA

Murid berupaya:
7.7.1

Mendarab unit bagi waktu dalam:


i.
ii.

7.8
MEMBAHAGI UNIT MASA

jam
minit

jam
minit

Murid berupaya:
7.8.1 Mendarab unit bagi waktu dalam:
i.
ii.

jam
minit

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 2

7.9
MENYELESAIKAN
MASALAH

Disediakan oleh LJG

Murid berupaya:
7.9.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian.

16

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

MINGGU TARIKH

UNIT 8 - UKURAN PANJANG


STANDARD KANDUNGAN
8.1
MEMBACA SKALA PANJANG

8.2
MENGUKUR DAN
MENCATAT PANJANG
OBJEK

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
8.1.1

Membaca skala kepada senggatan terdekat.

Murid berupaya:
8.2.1

Mengukur dan mencatat panjang objek menggunakan unit piawai:


i.
ii.

8.3
MEMBANDINGKAN
PANJANG OBJEK

Murid berupaya:
8.3.1

Membandingkan panjang dua objek menggunakan unit piawai:


i.
ii.

8.4
MENGANGGAR PANJANG
OBJEK

meter
sentimeter

Murid berupaya:
8.4.1

Menganggarkan panjang objek dalam:


i.
ii.

8.5

meter
sentimeter

meter
sentimeter

Murid berupaya:

MENUKAR UNIT PANJANG

Disediakan oleh LJG

17

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

MENUKAR UNIT PANJANG

MINGGU TARIKH

8.5.1

Menukarkan unit di antara meter dan sentimeter.

UNIT 8 - UKURAN PANJANG


STANDARD KANDUNGAN
8.6
MENAMBAH UNIT PANJANG

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
8.6.1

Menambah unit panjang dalam:


i.
ii.

8.7
MENOLAK UNIT PANJANG

Murid berupaya:
8.7.1

Menolak unit panjang dalam:


i.
ii.

8.8
MENDARAB UNIT PANJANG

meter
sentimeter

meter
sentimeter

Murid berupaya:
8.8.1

Mendarab unit panjang dalam:


i.
ii.

meter
sentimeter

8.9
Murid berupaya:
MEMBAHAGI UNIT PANJANG
8.9.1 Membahagi unit panjang dalam:
i.
ii.

Disediakan oleh LJG

18

meter
sentimeter

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
8.10
Murid berupaya:
MENYELESAIKAN MASALAH
8.10.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.
MINGGU TARIKH

UNIT 9 - JISIM
STANDARD KANDUNGAN
9.1
MEMBACA SKALA JISIM

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
9.1.1

9.2
MENENTUKAN DAN
MENCATAT JISIM OBJEK

Membaca skala kepada senggatan terdekat.

Murid berupaya:
9.2.1 Menentukan dan mencatat jisim objek menggunakan unit piawai:
i.
ii.

9.3
MEMBANDINGKAN JISIM
DUA OBJEK

Murid berupaya:
9.3.1

Membandingkan jisim dua objek menggunakan unit piawai:


i.
ii.

9.4
MENGANGGAR JISIM
OBJEK

kilogram
gram

Murid berupaya:
9.4.1

Menganggarkan jisim objek dalam:


i.
ii.

Disediakan oleh LJG

kilogram
gram

19

kilogram
gram

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
9.5
Murid berupaya:
PERTUKARAN UNIT JISIM
9.5.1 Menukarkan unit jisim di antara kilogram dan gram.

MINGGU TARIKH

UNIT 9 - JISIM
STANDARD KANDUNGAN
9.6
MENAMBAH UNIT JISIM

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
9.6.1

Menambah unit bagi jisim dalam:


i.
ii.

9.7
MENOLAK UNIT JISIM

Murid berupaya:
9.7.1

Menolak unit bagi jisim dalam:


i.
ii.

9.8
MENDARAB UNIT JISIM

Mendarab unit bagi jisim dalam:


i.
ii.

MEMBAHAGI UNIT JISIM

kilogram
gram

Murid berupaya:
9.9.1

Membahagi unit bagi jisim dalam:


i.
ii.

Disediakan oleh LJG

kilogram
gram

Murid berupaya:
9.8.1

9.9

kilogram
gram

20

kilogram
gram
SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

9.10
MENYELESAIKAN
MASALAH

MINGGU TARIKH

Murid berupaya:
9.10.1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim dalam situasi harian.

UNIT 10 - ISIPADU CECAIR


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

10.1
Murid berupaya:
MEMBACA SKALA ISIPADU
10.1.1 Membaca skala kepada senggatan terdekat.

10.2
MENENTUKAN
DAN
MENCATAT ISIPADU
CECAIR

Murid berupaya:
10.2.1

Menentukan dan mencatat isipadu cecair menggunakan unit piawai:


i.
ii.

liter
mililiter

* Saringa LINUS / IKAM

10.3
Murid berupaya:
MEMBANDINGKAN ISIPADU
CECAIR
10.3.1 Membandingkan isipadu cecair menggunakan unit piawai:
i.
ii.

10.4
MENGANGGARKAN
ISIPADU CECAIR

Disediakan oleh LJG

liter
mililiter

Murid berupaya:
10.4.1

21

Menganggarkan isipadu cecair dalam unit:

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
i.
ii.

10.5
MENUKAR UNIT ISIPADU
CECAIR

MINGGU TARIKH

liter
mililiter

Murid berupaya:
10.5.1

Menukarkan unit di antara liter dan mililiter.

UNIT 10 - ISIPADU CECAIR


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

10.6
Murid berupaya:
MENAMBAH UNIT ISIPADU
CECAIR
10.6.1 Menambah unit bagi isipadu cecair dalam:
i.
ii.

10.7
MENOLAK UNIT ISIPADU
CECAIR

liter
mililiter

Murid berupaya:
10.7.1

Menolak unit bagi isipadu cecair dalam:


i.
ii.

liter
mililiter

10.8
Murid berupaya:
MENDARAB UNIT ISIPADU
CECAIR
10.8.1 Mendarab unit bagi isipadu cecair dalam:
i.

liter

ii.

mililiter

10.9
Murid berupaya:
MEMBAHAGI UNIT ISIPADU
CECAIR
10.9.1 Membahagi unit bagi isipadu cecair dalam:
i.
Disediakan oleh LJG

22

liter
SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
ii.

10.1
MENYELESAIKAN
MASALAH

mililiter

Murid berupaya:
10.10.1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh LJG

23

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000
STANDARD PEMBELAJARAN

Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan


sepuluh-sepuluh

Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000.

Disediakan oleh LJG

24

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1000
STANDARD PEMBELAJARAN

membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun


membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun
membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun

Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.
Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor.

Membundarkan sebarang nombor dalam lingkungan 1000 kepada puluh yang terdekat.

Disediakan oleh LJG

25

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000
STANDARD PEMBELAJARAN

Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul semula:


Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 1 digit
Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 2 digit
Nombor 3 digit dengan satu atau dua nombor 3 digit
Nombor 3 digit dengan kombinasi nombor 1, 2 atau 3 digit

Menambah dua nombor dengan mengumpul semula:

Menambah tiga nombor dengan mengumpul semula:

Nombor 3 digit dengan dua nombor kombinasi 1,2 dan 3 digit

Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.

Disediakan oleh LJG

26

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100


STANDARD PEMBELAJARAN

Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan:

Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:

Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor tanpa mengumpul semula.
Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digit
Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digit
Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digit

Disediakan oleh LJG

27

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

28

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100
STANDARD PEMBELAJARAN

3.4.1 Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula.
Dua nombor 1 digit daripada nombor 3 digit
Dua nombor 2 digit daripada nombor 3 digit
Dua nombor 3 digit daripada nombor 3 digit
Kombinasi dua nombor 1,2 atau 3 digit daripada nombor 3 digit

Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi tambah.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian

Disediakan oleh LJG

29

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 4 - DARAB
STANDARD PEMBELAJARAN

Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:

lapan-lapan
sembilan-sembilan

Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapanlapan dan sembilan-sembilan berbantukan:

Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab

Disediakan oleh LJG

30

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

31

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 4 - DARAB
STANDARD PEMBELAJARAN

Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 dengan berpandukan:

Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100
dan 1000.

Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut:

Salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

Menggunakan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 bagi:
merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi
menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

Disediakan oleh LJG

32

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Disediakan oleh LJG

33

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 5 - BAHAGI
STANDARD PEMBELAJARAN

lapan-lapan
sembilan-sembilan

dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:


garis nombor

Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti:

Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan

garis nombor

Disediakan oleh LJG

34

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 5 - BAHAGI
STANDARD PEMBELAJARAN

Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir:


sembilan

salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam
pembahagian apabila disoal.

sembilan

merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.

Disediakan oleh LJG

35

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000


STANDARD PEMBELAJARAN

Disediakan oleh LJG

36

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 1000


STANDARD PEMBELAJARAN

Mendarab wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.

Membahagi wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM 1000.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian.

Disediakan oleh LJG

37

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 7 - MASA DAN WAKTU
STANDARD PEMBELAJARAN

Disediakan oleh LJG

38

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3
UNIT 7 - MASA DAN WAKTU
STANDARD PEMBELAJARAN

7.9.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian.

Disediakan oleh LJG

39

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

UNIT 8 - UKURAN PANJANG


STANDARD PEMBELAJARAN

Mengukur dan mencatat panjang objek menggunakan unit piawai:

Membandingkan panjang dua objek menggunakan unit piawai:

Disediakan oleh LJG

40

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

UNIT 8 - UKURAN PANJANG


STANDARD PEMBELAJARAN

Disediakan oleh LJG

41

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

UNIT 9 - JISIM
STANDARD PEMBELAJARAN

Menentukan dan mencatat jisim objek menggunakan unit piawai:

Membandingkan jisim dua objek menggunakan unit piawai:

Disediakan oleh LJG

42

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Menukarkan unit jisim di antara kilogram dan gram.

UNIT 9 - JISIM
STANDARD PEMBELAJARAN

Disediakan oleh LJG

43

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim dalam situasi harian.

UNIT 10 - ISIPADU CECAIR


STANDARD PEMBELAJARAN

Menentukan dan mencatat isipadu cecair menggunakan unit piawai:

Membandingkan isipadu cecair menggunakan unit piawai:

Disediakan oleh LJG

44

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

UNIT 10 - ISIPADU CECAIR


STANDARD PEMBELAJARAN

Disediakan oleh LJG

45

SKBR-2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair dalam situasi harian.

Disediakan oleh LJG

46

SKBR-2013