Anda di halaman 1dari 52

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

RANCANGAN
PELAJARAN
TAHUNAN SK
(BAHASA MELAYU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

KERANGKA STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
TAHAP PENGUASAAN

HURAIAN

1
SANGAT TERHAD

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah,
sangat terhad dan memerlukan banyak bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran
bahasa.

2
TERHAD

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad
dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

3
MEMUASKAN

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas
tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

4
BAIK

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan
idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara
minimum dalam kemahiran bahasa.

5
SANGAT BAIK

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
tinggi, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif,
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang
kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

6
CEMERLANG

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun,
menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan
penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan
kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


PEMBAHAGIAN KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

KELOMPOK 1
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3

KELOMPOK 1
2.2.3
2.3.1
2.3.2

KELOMPOK 1
3.2.6
3.2.7
3.4.1
3.4.2
3.8.2

KELOMPOK 2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.6.1
1.6.2
1.7.2
KELOMPOK 3
1.5.1
1.5.2

KELOMPOK 2
2.4.1
2.4.2
2.4.3
KELOMPOK 3
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6.1
2.6.2

KELOMPOK 2
3.3.3
3.3.4
3.5.2
3.6.1
3.6.2
KELOMPOK 3
3.7.1
3.7.2
3.9.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku

3-7
Januari
2016

Unit 1
Tajuk: Bakat Istimewa

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.2 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Kelompok 1

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul.

Kelompok 1

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis dengan betul dan kemas.

Kelompok 1

EMK: Kreatif dan


Inovatif

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

KB: Mencipta
Menghubungkaitkan
Mengecam

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

Ilmu: Pendidikan Moral


Nilai: Kasih sayang
Bertanggungjawab
Kesungguhan
Kerajinan
Menghargai masa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
2

10-14
Januari
2016

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku
Unit 2
Tajuk: Satu Keluarga
Dua Budaya
Ilmu: Sosiobudaya
Nilai: Hormatmenghormati
Kasih sayang
Kesyukuran
EMK: Kreatif dan
Inovatif
KB:
Menghubungkaitkan
Mengecam

STANDARD KANDUNGAN

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut
konteks yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.

Kelompok 1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat secara mekanis.

Kelompok 1

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

Kelompok 1

4.1 Menyebut dan memahami unsur

4.1.2 Memahami dan mengubah seni

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Menjanakan idea
Mencipta

seni dalam lagu melalui


nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
3

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku
Unit 3
Tajuk: Jauh di Mata
Dekat di Hati

17-21
Januari
2016

Ilmu: Pendidikan Moral


Kepenggunaan
Nilai: Kasih
sayang
Kesyukuran
EMK:

kata lagu secara bebas dan


mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

Kelompok 1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis.

Kelompok 1

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang

Kelompok 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


tepat secara imlak.
KB: Menjanakan idea
Mengecam
Menyelesaikan
masalah
Mencipta

MINGGU
/
TARIKH
4

24-28
Januari
2016

TEMA/TAJUK

Tema 2:Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 4
Tajuk: Minda, Oh,
Minda!
Ilmu: Pendidikan
Kesihatan

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.3 Mendengar, memahami,


memberikan respons terhadap
pesanan dan menyampaikan
pesanan dengan menggunakan
bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi.

Kelompok 1

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Nilai: Amanah
Kebersihan
Mental
Bertanggungjawab
Rasional
EMK:
KB: Mengecam
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Sintesis

MINGGU
/
TARIKH
5

31 Jan04

TEMA/TAJUK

Tema 2: Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 5
Tajuk: Usahlah Stres

tersirat daripada pelbagai bahan


untuk memberi respons dengan
betul.

untuk membuat ulasan dengan


betul.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat yang
betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata ganti nama mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

KELOMPOK

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Februari
2016

bertatasusila.
Ilmu: Pendidikan
Kesihatan
Nilai: Rasional
Kebersihan
Mental
Pendidikan Moral

Cuti
Tahun
Baharu
Cina
07-11
Februari
2016
(AhadKhamis)

MINGGU
/
TARIKH

EMK: TMK

KB:
Menghubungkaitkan
Mengitlak
Menganalisis

TEMA/TAJUK

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul.

Kelompok 2

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

Kelompok 1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai
situasi dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


6

14-18
Februari
2016

Tema 2: Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 6
Tajuk: Terima Kasih,
Cikgu
Ilmu: Pendidikan
Kesihatan
Pendidikan Moral
Kokurikulum

Nilai: Bekerjasama
Rasional
Bertindak bijak
Berwaspada

EMK:
KB: Menganalisis
Menilai
Mensintesis
Menaakul

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

Kelompok 2

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


MINGGU
/
TARIKH
7

21-25
Februari
2016

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Kelompok 2

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.

Kelompok 3

Nilai: Bekerjasama
Muafakat
Kasih sayang

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Kelompok 2

EMK: Kreatif dan


Inovatif

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah serta
bahasa badan yang kreatif melalui
lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

Unit 7
Tajuk: Program Sarana
Ilmu: Kemasyarakatan

KB:
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
Mengecam
Menjanakan idea

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
8

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin
Unit 8: Kelab Alumni

28
Februari03 Mac
2016

Ilmu: RBT
Kemasyarakatan
Sejarah
Nilai: Prihatin
Rasional
Kesyukuran

EMK:
KB: Menjanakan idea
Menaakul
Membandingbezakan
Menilai

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat mengikut
keutamaan ke dalam bentuk prosa.

Kelompok 3

3.5 Mencatat maklumat yang betul


tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk
grafik.

Kelompok 2

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
9

06-10
Mac
2016

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin
Unit 9
Tajuk: Perkongsian
Pintar
Ilmu: Kemasyarakatan
Seni budaya
Nilai: Prihatin
Kesyukuran
Kegigihan

EMK:
Cuti
Pertengahan

Penggal
Pertama

KB:
Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
Mengitlak

STANDARD KANDUNGAN

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

Kelompok 3

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Kelompok 3

4.4 Melafazkan dan memahami

4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


11-19
Mac 2016

puisi dengan intonasi yang betul


menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
10

20-24
Mac
2016

TEMA/TAJUK

Tema 4: Keselamatan
Diutamakan
Unit 10
Tajuk: Selamat dalam
Perjalanan
Ilmu: PKJR
Pendidikan Moral

Nilai: Mematuhi
peraturan
Menjaga
keselamatan diri
Berwaspada

yang jelas dan intonasi yang betul


serta memahami puisi tersebut.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan
idea utama dan idea sampingan

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


bahasa yang santun.

secara kohesi dan koheren.

EMK: TMK
KB: Menjanakan idea
Menganalisis
Menghubungkaitkan
Membuat inferens

MINGGU
/
TARIKH
11

27-31
Mac
2016

TEMA/TAJUK

Tema 4:
Keselamatan
Diutamakan
Unit 11
Tajuk: Pastikan
Selamat
Ilmu:
Pendidikan
Keselamatan jalan

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi denagn intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca .

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


raya
Pendidikan Moral
Nilai: Mementingkan
keselamatan
Berhati-hati
Prihatin

EMK: Kreatif dan


Inovatif

KB: Menganalisis
Mereka cipta

MINGGU
/
TARIKH
12

03-07
Apr

TEMA/TAJUK

Tema 4:
Keselamatan
Diutamakan
Unit 12
Tajuk: Fikir sebelum

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk mennyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan
melafazkannya dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

KELOMPOK

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


2016

Klik
Ilmu: TMK
Nilai: Berhati-hati
Berwaspada
Bertindak bijak
EMK: TMK
KB: Menjanakan idea
Mereka cipta
Menilai

MINGGU
/
TARIKH
13

TEMA/TAJUK

Tema 5: Pupuk

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.

Kelompok 3

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks yang betul.

STANDARD KANDUNGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan

KELOMPOK

Kelompok 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Perpaduan

10-14
April
2016

Unit 13
Tajuk: Formula
Perpaduan
Ilmu: Kemasyarakatan
Sosiobudaya
Pendidikan Muzik

Nilai: Keberanian
Perpaduan
Toleransi
Hormat-menghormati

sesuatu perkara semula dengan


tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

intonasi yang betul dengan


menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul.

Kelompok 1

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan perenggan yang


kohesi dan koheren dengan betul.

Kelompok 3

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata ganda dalam
pelbagai situasi dengan betul.

EMK: Kreatif dan


Inovatif
KB: Menganalisis
Menaakul
Mereka cipta
Menjanakan idea

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


MINGGU
/
TARIKH
14

17-21
April
2016

TEMA/TAJUK

Tema 5: Pupuk
Perpaduan
Unit 14
Tajuk: Berkat Hidup
Sepakat
Ilmu: Pendidikan Moral
Pendidikan Muzik
Sejarah
Nilai: Toleransi
Semangat
bermasyarakat
Bekerjasama
EMK: Kreatif dan
Inovatif
KB:
Menghubungkaitkan
Mengecam
Mereka cipta
Menganalisis

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah.

Kelompok 3

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat secara mekanis.

Kelompok 1

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif


dan deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

Kelompok 3

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah suai


seni kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
15

24-28
April
2016

TEMA/TAJUK

Tema 5:
Pupuk
Perpaduan
Unit 15
Tajuk:
Perpaduan Memajukan
Negara
Ilmu:
Hormat-menghormati
Kesyukuran
Harmoni

EMK: TMK

KB: Menjanakan idea


Mengecam
Menganalisis
Menghubungkaitkan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya degan betul.

Kelompok 1

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

Kelompok 2

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

Kelompok 1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan

5.2.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


betul.

MINGGU
/
TARIKH
16

01-05
Mei
2016

TEMA/TAJUK

Tema 6:
Semangat Cinta akan
Negara

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.

Kelompok 1

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan
ayat majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis.

Kelompok 1

Ilmu: Patriotisme

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

EMK:

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang
tepat secara imlak.

Kelompok 1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

Unit 16
Tajuk: Perkasakan
Bahasa Kita

KB: Menjanakan idea


Mensintesis
Mengecam

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
17

08-12
Mei 2016

TEMA/TAJUK

Tema 6:
Semangat Cinta akan
Negara
Unit 17
Tajuk:
Budi yang Baik
Dikenang Jua
Ilmu:
Sejarah
Pendidikan Moral
Nilai:
Patriotisme
Bertanggungjawab

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

Kelompok 1

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul.

Kelompok 2

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa


dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak.

Kelompok 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


EMK:
KB:
Menghubungkaitkan
Mengitlak
Mengecam
Menaakul

MINGGU
/
TARIKH
18

15-19
Mei 2016

TEMA/TAJUK

Tema 6:
Semangat Cinta akan
Negara
Unit 18
Tajuk:
Bersyukurlah

Ilmu: Pendidikan
Ekonomi
Sejarah

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Kelompok 2

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul.

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


betul.
Nilai: Prihatin
Cinta akan Negara
Semangat
bermasyarakat
EMK:
KB: Menjanakan idea
Membuat
kesimpulan

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan perenggan yang


kohesi dan koheren dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan
melafazkannya dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

19

Tema 7:
Indahnya Warisan Kita

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila

22-26
Mei 2016

Unit 19
Tajuk: Khazanah
Kesenian Bangsa

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 3

KELOMPOK

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

Cuti
Pertengahan Tahun
27 Mei-11
Jun 2016

Ilmu: Kebudayaan
Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni
Visual
Kesenian

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

Kelompok 2

Nilai: Menghargai
warisan
Rasional
Kegigihan
Kesyukuran

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Kelompok 2

EMK: TMK

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul.

KB:Menjanakan idea
Menyelesaikan
masalah
Mereka cipta

MINGGU
/
TARIKH
20

TEMA/TAJUK

Tema 7:
Indahnya Budaya Kita

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang

KELOMPOK

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

12-16
Jun 2016

Unit 20
Tajuk: Warisan
Berharga
Ilmu: Sejarah
Sastera
Kesenian
Nilai: Menghargai
Warisan

EMK: TMK

sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

sesuai secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat ulasan dengan
betul.

Kelompok 2

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Kelompok 2

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah serta
bahasa badan yang kreatif melalui
lakonan.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai ayat dalam teks
menggunakan penanda wacana
dengan betul.

KB:
Menjanakan idea
Merumuskan
Mensintesis
Mereka cipta

MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


/
TARIKH
21

19-23
Jun 2016

Tema 7:
Indahnya Warisan Kita
Unit 21
Tajuk: Indahnya
Budaya Kita

Ilmu: Kebudayaan
Nilai: Bekerjasama
Berbudi bahasa
Menghargai
warisan
EMK: TMK
KB: Menjanakan idea
Menyelesaikan
masalah
Membuat
gambaran mental
Mensintesis

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat mengikut
keutamaan ke dalam bentuk prosa.

Kelompok 3

3.5 Mencatat maklumat yang betul


tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk
grafik.

Kelompok 2

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam
pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
22

26-30
Jun 2016

TEMA/TAJUK

Tema 8:
Damainya Bumiku

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

Unit 22
Tajuk:
Bumiku Sejahtera

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Ilmu: RBT
Sains
Sains Pertanian
Pendidikan Alam
Sekitar

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

Kelompok 3

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Kelompok 3

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai ayat dalam teks
menggunakan penanda wacana

Nilai: Menghargai alam


Kerjasama
Bertanggungjawab

EMK:
KB:
Menghubungkaitkan
Mereka cipta
Menyelesaikan
masalah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


dengan betul.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


23

03-07
Julai
2016

Tema 8:
Damainya Bumiku

Unit 23
Tajuk: Pencinta Alam
Ilmu: Sains
Nilai: Rasional
Menghargai alam
sekitar

EMK:
KB: Merumus
Menjanakan idea
Mereka cipta

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan
idea utama dan idea sampingan
secara kohesi dan koheren.

Kelompok 2

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan
melafazkannya dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut
konteks dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
24

10-14
Julai
2016

TEMA/TAJUK

Tema 8:
Damainya Bumiku

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Kelompok 2

Ilmu: Pendidikan Alam


Sekitar
Sains
RBT
Pendidikan Moral

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

Nilai: Kerjasama
Prihatin
Menghargai Alam
Sekitar

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk mennyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata

Unit 24
Tajuk: Lestarikan
Keindahan Alam

EMK: TMK
KB: Menjanakan idea
Mereka cipta

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

25

Tema 9:
Terokai Sains Terajui
Teknologi dan Inovasi

17-21
Julai
2016

Unit 25
Tajuk: Keajaiban Sains
Ilmu: Sains
Sejarah
Nilai: Rasional
Kerajinan
Bertanggungjawab
EMK:
KB: Menaakul
Mengecam
Menjanakan idea
Mereka cipta

STANDARD KANDUNGAN

adverba, kata penguat, dan kata


penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul.

Kelompok 1

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan perenggan yang


kohesi dan koheren dengan betul.

Kelompok 3

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
26

24-28
Julai
2016

TEMA/TAJUK

Tema 9:
Terokai Sains Terajui
Teknologi dan Inovasi
Unit 26
Tajuk: Masyarakat
Kreatif dan Inovatif
Ilmu: RBT
Sains
Nilai: Berdaya usaha
Rasional
Kegigihan
EMK:
Kreatif dan Inovatif
KB: Mereka cipta

STANDARD KANDUNGAN

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Kelompok 3

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat ulasan dengan
betul.

Kelompok 2

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan
idea utama dan idea sampingan
secara kohesi dan koheren.

Kelompok 2

4.4. Melafaz dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

melafazkannya dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
pelbagai kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul.
atau
5.2.1 Memahami dan menggunakan
pelbagai imbuhan dalam pelbagai
situasi dengan betul.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

27

Tema 9:
Terokai Sains Terajui
Teknologi dan Inovasi

31 Julai04 Ogos
2016

Unit 27
Tajuk: Memanfaatkan
Kemajuan Teknologi
Ilmu: Sains
Nilai: Rasional
Berdaya usaha
Kesyukuran

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.2 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Kelompok 1

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul.

Kelompok 2

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif

3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif

Kelompok 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


EMK: TMK
KB: Mengenal pasti
Mengitlak
Menjanakan idea
Menghubungkaitkan

dalam pelbagai genre dengan


betul.

dan deskriptif dengan bahasa yang


menarik.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

28

Tema 10:
Semarakkan Pertanian
dan Penternakan Kita
Unit 28
Tajuk: Hargailah Pokok

1.3.3 Mendengar, memahami,


memberikan respons terhadap
pesanan dan menyampaikan
pesanan dengan menggunakan
bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi.

Kelompok 1

07-11
Ogos
2016

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

2.4 Membaca dan memahami

2.4.3 Membaca dan memahami

Kelompok 2

Ilmu: Sains Pertanian


RBT

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Nilai: Rasional
Menghargai alam
sekitar
Kerajinan

MINGGU
/
TARIKH
29

maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

maklumat yang tersurat dan tersirat


untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

EMK:
Keusahawanan
Kreatif dan Inovatif

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

KB:
Menjanakan idea
Membandingbezakan
Mensintesis

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

TEMA/TAJUK

Tema 10:
Semarakkan
Pertanian dan
Penternakan Kita

STANDARD KANDUNGAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Kelompok 2

KELOMPOK

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


14-18
Ogos
2016

bertatasusila.
Unit 29
Tajuk: Penternakan
Moden
Ilmu: RBT
Nilai:
Daya usaha
Bertanggungjawab
Berwawasan
Kesyukuran

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.

Kelompok 3

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

EMK:
Keusahawanan

KB:
Menjanakan idea
Menganalisis

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


30

21-25
Ogos
2016

Tema 10:
Semarakkan Pertanian
dan Penternakan Kita

Unit 30
Tajuk: Pertanian
Sumber Rezeki
Ilmu: Sains Pertanian
Perdagangan
Keusahawanan
RBT

Nilai: Tekun
Rasional
Kegigihan
EMK:
Keusahawanan

KB: Menjanakan idea


Mengenal pasti
Mensintesis
Menganalisis

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan
ayat majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis.

Kelompok 1

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Kelompok 3

4.2.Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.3 Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam
pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
31

28 Ogos01 Sept.
2016

TEMA/TAJUK

Tema 11:
Rancakkan Ekonomi
Kita

Unit 31
Tajuk: Bersama-sama
Menjanakan Ekonomi

Ilmu: Ekonomi

Nilai: Berbudi bahasa


Berusaha
Kerajinan
EMK: Keusahawanan
TMK

KB: Menjanakan idea


Menaakul
Mereka cipta

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

Kelompok 3

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan
idea utama dan idea sampingan
secara kohesi dan koheren.

Kelompok 2

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah suai


seni kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai

5.2.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai

Menghubungkaitkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


dalam pelbagai situasi dengan
betul.

MINGGU
/
TARIKH
32
04-08
Sept.
2016

Minggu
UPSR
05-08
Sept.
2016

TEMA/TAJUK

Tema 11:
Rancakkan Ekonomi
Kita

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Kelompok 3

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa


dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak.

Kelompok 1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

Unit 32
Tajuk: Berjiwa
Usahawan

Ilmu: Ekonomi

Nilai: Kerajinan
Kegigihan
Berdaya usaha
Cuti
Pertengahan
Penggal
Kedua
09-17 Sept
2016

STANDARD KANDUNGAN

situasi dengan betul.

EMK: Keusahawanan

KB:
Menghubungkaitkan
Mensintesis
Mengecam

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Menaakul
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

33

Tema 11:
Rancakkan Ekonomi
Kita

18-22
Sept.
2016

Unit 33
Tajuk: Kad dan Diriku

Ilmu: Kewangan
Ekonomi

Nilai: Rasional
Berjimat cermat
Bertindak bijak
EMK: Keusahawanan
Kreatif dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah.

Kelompok 3

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

Kelompok 3

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat yang
betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Kelompok 2

4.4 Melafazkan dan memahami

4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

KB:
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mensintesis
Menaakul

MINGGU
/
TARIKH
34

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku
Unit 1
Tajuk: Bakat Istimewa

25-29
Sept.
2016

Ilmu: Pendidikan Moral


Nilai: Kasih sayang
Bertanggungjawab
Kesungguhan
Kerajinan
Menghargai masa
EMK:

puisi dengan intonasi yang betul


menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat
yang betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD KANDUNGAN

yang jelas dan intonasi yang betul


serta memahami puisi tersebut.

5.3.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai ayat dalam teks
menggunakan penanda wacana
dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.2 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Kelompok 1

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul.

Kelompok 1

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis dengan betul dan kemas.

Kelompok 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


dan kemas.
KB: Mencipta
Menghubungkaitkan
Mengecam

MINGGU
/
TARIKH
35

02-06
Okt.
2016

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku
Unit 2
Tajuk: Satu Keluarga
Dua Budaya
Ilmu: Sosiobudaya
Nilai: Hormat-

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut
konteks yang betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.

Kelompok 1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat secara mekanis.

Kelompok 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


menghormati
Kasih sayang
Kesyukuran
EMK:
KB:
Menghubungkaitkan
Mengecam
Menjanakan idea
Mencipta

MINGGU
/
TARIKH
36

TEMA/TAJUK

Tema 1: Istimewanya
Keluargaku
Unit 3
Tajuk: Jauh di Mata

betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

Kelompok 1

KELOMPOK

Kelompok 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Dekat di Hati
09-13
Okt.
2016

Ilmu: Pendidikan Moral


Kepenggunaan
Nilai: Kasih
sayang
Kesyukuran

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis.

Kelompok 1

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang
tepat secara imlak.

Kelompok 1

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

EMK: TMK
KB: Menjanakan idea
Mengecam
Menyelesaikan
masalah
Mencipta

MINGGU
/
TARIKH

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


37

16-20
Okt.
2016

Tema 2:Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 4
Tajuk: Minda, Oh,
Minda!
Ilmu: Pendidikan
Kesihatan
Nilai: Amanah
Kebersihan
Mental
Bertanggungjawab
Rasional
EMK:
KB: Mengecam
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Sintesis

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.3 Mendengar, memahami,


memberikan respons terhadap
pesanan dan menyampaikan
pesanan dengan menggunakan
bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi.

Kelompok 1

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat ulasan dengan
betul.

Kelompok 2

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat yang
betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata ganti nama mengikut
konteks dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


MINGGU
/
TARIKH
38

TEMA/TAJUK

Tema 2: Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 5
Tajuk: Usahlah Stres

23-27
Okt.
2016

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul.

Kelompok 2

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

Kelompok 1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai
situasi dengan betul.

Ilmu: Pendidikan
Kesihatan
Nilai: Rasional
Kebersihan
Mental
Pendidikan Moral

EMK:
KB:
Menghubungkaitkan
Mengitlak
Menganalisis

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU
/
TARIKH
39

30 Okt.03 Nov.
2016

TEMA/TAJUK

Tema 2: Kesihatan
Mental dan Emosi
Unit 6
Tajuk: Terima Kasih,
Cikgu
Ilmu: Pendidikan
Kesihatan
Pendidikan Moral
Kokurikulum

Nilai: Bekerjasama
Rasional
Bertindak bijak
Berwaspada

EMK: TMK
KB: Menganalisis
Menilai
Mensintesis
Menaakul

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

Kelompok 2

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Kelompok 2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
40

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin
Unit 7
Tajuk: Program Sarana

06-10
Nov.
2016

STANDARD KANDUNGAN

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.

Kelompok 3

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Kelompok 2

Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai: Bekerjasama
Muafakat
Kasih sayang

EMK: TMK
KB:
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
Mengecam
Menjanakan idea

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah serta

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU
/
TARIKH
41

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin
Unit 8: Kelab Alumni

13-17
Nov.
2016

Ilmu: RBT
Kemasyarakatan
Sejarah
Nilai: Prihatin
Rasional
Kesyukuran

EMK: TMK

STANDARD KANDUNGAN

bahasa badan yang kreatif melalui


lakonan.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat mengikut
keutamaan ke dalam bentuk prosa.

Kelompok 3

3.5 Mencatat maklumat yang betul


tentang sesuatu perkara

3.5.2 Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk

Kelompok 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


KB: Menjanakan idea
Menaakul
Membandingbezakan
Menilai

MINGGU
/
TARIKH
42

20-24
Nov.
2016

TEMA/TAJUK

Tema 3: Komuniti
Prihatin
Unit 9
Tajuk: Perkongsian
Pintar
Ilmu: Kemasyarakatan
Seni budaya
Nilai: Prihatin

daripada pelbagai sumber.

grafik.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KELOMPOK

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Kelompok 2

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

Kelompok 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MELAYU TAHUN 6


Kesyukuran
Kegigihan

EMK:
Cuti Akhir
Tahun
25 Nov.31 Dis.
2016

KB:
Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
Mengitlak

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

4.4 Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

Kelompok 3

Anda mungkin juga menyukai