Anda di halaman 1dari 3

Analisis Perbandingan Sistem Berpusat Kawalan Pembangunan Di

Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia Dan Sistem Berpusat Di


Negeri Sarawak Mengikut Undang-Undang

1.0

Pengenalan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.1

Definisi Kawalan Pembangunan

kawalan pembangunan adalah merupakan suatu dasar atau peraturan yang


telah ditetapkan oleh jabatan atau bahagian dalam kerja-kerja pembangunan
setempat. pada dasarnya, ianya mempunyai sekatan-sekatan dan syarat-syarat
yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan ke atas setiap perancangan
dan pembangunan
selain itu, Berdasarkan Akta 267, tiada siapa berhak menjalankan apa-apa
pembangunan ke atas tanah melainkan pembangunan tersebut menurut pelan
pembangunan atau terdapat kebenaran perancangan yang dibenarkan terhadap
pembangunan tersebut. kawalan pembangunan juga merujuk kepada Proses
memeriksa permohonan perancangan mengikut garis panduan yang telah
ditetapkan dalam perundangan dan Memberi lessen untuk menjalakan aktiviti
pembangunan ke atas tanh dan bangunan
Permohonan kebenaran merancang diluluskan oleh Datuk Bandar dan
permohonan tersebut boleh dibuat dalam apa-apa bentuk dan mengandungi
apa-apa butir serta disertakan sekali dengan apa-apa dokumen, pelan dan f
yang ditetapkan. Sekiranya pembangunan yang ingin dijalankan tersebut adalah
di atas tanah yang bukan hak milik pemohon, kebenaran bertulis pemunya tanah
mengenai pembangunan tersebut hendaklah diperoleh dan dicatit di atas
permohonan tersebut. Sekiranya pembangunan tersebut melibatkan pendirian
bangunan, pemohon perlu menyediakan beberapa maklumat atau dokumen
tambahan atas arahan Datuk Bandar iaitu mengenai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Paras tapak dan tinggi bangunan dari paras permukaan laut


Garisan bidang hadapan dengan bangunan yang berhampiran
Tampakan bangunan tersebut
Kelas, reka bentuk, dan rupa bentuk bangunan
Anjakan bangunan tersebut ke suatu garisan bangunan
Laluan ke tanah di mana bangunan itu hendak didirikan
Perkara-perkara lain yang difkirkan perlu oleh Datuk Bandar

Pemohon yang diminta oleh Datuk Bandar untuk meminda pelan yang
dikemukakan bersama dengan permohonannya harus melakukan demikian dan
mengemukakan semula pelan tersebut dalam tempoh yang ditentukan oleh
Datuk Bandar.
Akta 172 memperuntukkan undang-undang bagi keperluan PBPT menyediakan
notis bertulis kepada pemilik tanah berjiran sekiranya pembangunan yang
dicadangkan tersebut terletak di atas tanah yang tidak mempunyai rancangan
tempatan pada waktu itu bagi memberitahu mereka akan hak mereka untuk
membuat apa-apa bantahan serta alasan bagi bantahan tersebut dalam masa 21
hari dari tarik notis itu disampaikan. Namun demikian, Akta 267 tidak
memperuntukkan hak bagi pemilik tanah berjiran untuk mengemukakan apa-apa

bantahan terhadap permohonan rancangan pembangunan yang akan dijalankan


di tanah berjiran tersebut. Ini menunjukkan Akta 267 tidak mengambilkira apaapa pandangan daripada pemilik tanah berjiran andaikata seseorang itu tidak
berpuas hati dengan pembangunan yang bakal dibangunkan di tanah berjiran
dengannya dan pemilik tanah berjiran tersebut jugak tidak layak membuat apaapa rayuan sekiranya dia terkilan dengan keputusan Datuk Bandar yang
membenarkan pembangunan tersebut.
Keperluan dokumen-dokumen dan pelan yang perlu disertakan bersama
permohonan kebenaran perancangan bagi pembangunan di Wilayah Persekutuan
berdasarkan Akta 267 adalah berbeza berbanding keperluan di dalam Akta 172.
Ini kerana Akta 172 memperuntukkan keperluan untuk menyediakan laporan
cadangan pemajuan sebagai tambahan kepada dokumen dan pelan yang
dikehendaki dan laporan cadangan pemajuan tersebut hendaklah mengandungi
perkara-perkara seperti yang tertera di dalam Akta 172 Seksyen 21A (1). Ini
berbeza dengan keperluan dokumen dan pelan bagi permohonan kebenaran
perancangan berdasarkan Akta 267 yang tidak perlu menyediakan laporan
cadangan pemajuan bersama dengan permohonan pembangunan.
Selain itu, proses permohonan kebenaran perancangan berdasarkan Akta 267
juga tidak memerlukan pemohon menyediakan pelan susun atur seperti
keperluan bagi permohonan kebenaran perancangan di dalam Akta 172 yang
memerlukan pemohon untuk mengemukakan pelan susun atur bagi permohonan
pembangunan mereka. Ini menunjukkan tiadanya penyelarasan antara Akta 267
dengan Akta 172 di dalam keperluan dokumen dan pelan yang perlu disediakan
bagi apa-apa permohonan pembangunan. Selain itu, ketiadaan keperluan bagi
penyediaan laporan cadangan pemajuan dan pelan susun atur bagi permohonan
kebenaran perancangan di dalam Akta 267 menjadikan sesuatu permohonan itu
kurang lengkap dan kurang terperinci.
Selain daripada ketiadaan keperluan penyediaan laporan cadangan pemajuan
dan pelan susun atur bagi permohonan kebenaran perancangan, Akta 267 juga
tidak memperuntukkan undang-undang mengenai keperluan penyediaan pelan
dan sebagainya oleh seseorang yang berkelayakan seperti yang diperuntukkan
di dalam Akta 172. Orang yang berkelayakan berdasarkan Akta 172 Seksyen 21C
bermaksud seseorang yang kelayakannya ditetapkan di bawah perenggan 58(2)
(h) iaitu orang yang boleh menyediakan atau mengemukakan rancangan,
dokumen, butir-butir dan pelan susun atur bagi maksud Akta 172 tersebut dan
juga seseorang yang berhak berbuat demikian di bawah mana-mana undangundang bertulis lain. Ketiadaan peruntukkan keperluan penyediaan pelan dan
sebagainya oleh orang yang berkelayakan di dalam Akta 267 menyebabkan
seorang perancang bandar di Wilayah Persekutuan hilang peranannya sebagai
seorang perancang bandar yang sepatutnya terlibat secara langsung di dalam
sesuatu pembangunan seperti di dalam penyediaan pelan pembangunan,
penyediaan laporan cadangan pemajuan, penyediaan pelan susun atur serta
menguruskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan kebenaran
perancangan. Ini telah menghakis sedikit sebanyak tugas-tugas sebagai seorang
perancang bandar di Wilayah Persekutuan.
Akta 267 seharusnya dipinda bagi menyelaraskan Akta tersebut dengan Akta
172 berdasarkan Seksyen 21A, 21B dan 21C supaya suatu proses permohonan
kebenaran perancangan adalah lebih terperinci dari segi penyediaan dokumendokumen dan pelan-pelan yang diperlukan.

1.2

Kepentingan Kawalan Pembangunan

secara umumnya, kawalan pembangunan ini dapat memainkan peranan-peranan


seperti berikut seperti bagi memastikan pembangunan tanah erada pada tahap
yang optimum untuk dibangunkan sebarang pembangunan bagi mencapai
keseimbangan dalam pembangunan fzikal, sosial dan ekonomi. selain itu,
kawalan pembangunan juga bertujuan untuk memastikan bahawa penggunaan,
pembangunan dan pemeliharaan tanah adalah bersesuaian dengan keperluan
manusia agar tidak memberi memberi kesan buruk serta konflik yang hebat
pada masa akan datang. maka dengan perancangan ini ia dapat memenuhi
permintaan penduduk dengan lebih sistematik. seterusnya kawalan
pembangunan juga dapat memberi kebaikan kepada manusia menerusi sistem
infrastruktur yang lengkap seperti pergerakan lalulintas dalaman dan luaran,
sistem pembentungan yang baik, peruntukan tempat letak kereta yang
mencukupi, bekalan air dan elektrik serta telefon dapat meningkatkan kualiti
kehidupan penduduk terdekat. kepentingan yang terakhir ialah dapat
memastikan pembangunan yang dirancang itu adalah selaras dengan dasardasar negara, rancangan struktur dan rancangan tempatan supaya sistem
perancangan yang diwujudkan untuk tujuan mengatur, mengawal dan
merancang dapat dilaksanakan mengikut pelan dan dasar-dasar yang berkaitan

2.0

3.0

1.3

Akta Yang Berkaitan Dengan Kawalan Pembangunan

1.4

Proses Kawalan Pembangunan

Sistem Berpusat Kawalan Perancangan Di Semenanjung Malaysia


2.1

Rancangan Fizikal Negara

2.2

Rancangan Struktur Negeri

2.3

Rancangan Tempatan Daerah

2.4

Rancangan Kawasan Khas

Sistem Berpusat Kawalan Perancangan Di Negeri Sarawak


3.1
3.2

4.0

Kesimpulan

5.0

Rujukan