Anda di halaman 1dari 1

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAGESANGAN

Nomor :
TENTANG
PERSYARATAN PETUGAS YANG BERHAK MEMBERI RESEP
KEPALA PUSKESMAS PAGESANGAN
Menimbang

: a. Bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan


langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang
berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud
mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu
kehidupan pasien;
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pagesangan tentang
persyaratan petugas yang berhak memberi resep;

Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011
tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun
2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas;
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERSYARATAN PETUGAS YANG BERHAK MEMBERI RESEP

Pertama

: Tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep yang berlaku di


Puskesmas Pagesangan, sebagaimana rincian pada lampiran Keputusan
ini;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Kedua

Ditetapkan di
Tanggal

: Mataram
:
Kepala Puskesmas P

dr. Lindawa
NIP. 19650502 199