Anda di halaman 1dari 37

KENEGARAAN HN2013

KERJA KURSUS KUMPULAN

KENEGARAAN
HN2013
Soalan 3
Kertas Kerja Cadangan Aktiviti Sambutan Bulan
Kemerdekaan berdasakan Idealogi Negara
Rukun Negara

AHLI KUMPULAN :
AZMI HAJI ABANG RAMBLI
JAAFAR BIN DAUD
MOHD TAUFEK BIN KAMIL

2011

KENEGARAAN HN2013

ISI KANDUNGAN

2011

MUKASURAT

BAB 1
1. PENGENALAN

1.1. Latar Belakang Projek


1.2. Tujuan dan Objektif Program
1.3. Signifikan Program
1.4. Jawatankuasa Program
BAB 2
2. LITERATUR PROGRAM

BAB 3
3. METODOLOGI PROGRAM

11

3.1. Kumpulan Sasaran


3.2. Lokasi
3.3. Prosedur Perlaksanaan
3.4. Tentatif Program
3.5. Penilaian Program
BAB 4
4. MODUL PROGRAM
4.1. Modul 1 Pertandingan Mewarna
4.2. Modul 2 Pertandingan Buku Skrap
4.3. Modul 3 Pertandingan Bercerita
4.4. Modul 4 Kempen Kibar Jalur Gemilang

16
17
22
24
26

BAB 5
5. RUMUSAN

29

5.1. Laporan Aktiviti Yang Dilaksanakan


5.2. Kekuatan Program
5.3. Kelemahan Program
5.4. Cadangan Penambaikan Program
5.5. Implikasi Program

KENEGARAAN HN2013

2011

5.6. Penutup
ISI KANDUNGAN

MUKASURAT

BAB 6
6. LAMPIRAN / RUJUKAN

32

6.1. Lampiran 1
6.1.1. Borang hakim Pertandingan Mewarna

33

6.2. Lampiran 2
6.2.1. Lakaran Bunga Raya

34

6.3. Lampiran 3
6.3.1. Lakaran Bunga Raya

35

6.4. Lampiran 4
6.4.1. Borang Penghakiman Pertandigan Buku Skrap

36

6.5. Lampiran 5
6.5.1. Borang Penghakiman Pertandingan Bercerita

36

6.6. Lampiran 6
6.6.1. Borang Keputusan Rasmi Hakim

37

KENEGARAAN HN2013

2011

BAB 1
PENGENALAN

1. PENGENALAN
1.1. LATAR BELAKANG PROJEK

KENEGARAAN HN2013

2011

Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang diisytiharkan oleh


Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 yang
menjadi pegangan, panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke
arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dan
kecintaan kepada bangsa dan negara.Dalam memupuk sikap cintakan
negara, penghayatan kepada setiap prinsip Rukun Negara di peringkat
sekolah harus dipupuk dan dihayati oleh setiap orang pelajar.

1.2

TUJUAN DAN OBJEKTIF PROGRAM


Secara khususnya program ini bertujuan untuk mencapai objektif-objektif
berikut :

Memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun


Negara.

Menyuburkan dan mempertingkatkan kesedaran secara kerohanian


akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.

Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai panduan bagi


melahir-kan masyarakat yang setia, berwawasan dan bermaruah,
bersikap terbuka dab beretika sejajar dengan wawasan negara.

1.3

SIGNIFIKAN PROGRAM

1.2.

KENEGARAAN HN2013

2011

1.3.
1.3.1. Kepada Murid

Memupuk

jatidiri

murid-murid

dalam

menghayati

dan

memahami prinsip-prinsip Rukun Negara.

Membimbing murid-murid menghayati setiap prinsip Rukun


Negara melalui aitiviti-aktiviti yang dijalankan.

Memupuk sikap sayangkan agama, keluarga, masyarakat, raja


dan negara dengan kefahaman dan aktiviti yang dijalankan.

Sebagai platform murid-murid menghayati sepenuhnya maksud


prinsip Rukun Negara.

1.3.2. Kepada Guru dan Sekolah

Memperkukuhkan

pengetahuan

mengenai

falsafah

serta

prinsip-prinsip Rukun Negara.

Menyemai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun


Negara di kalangan para pelajar.

Mempertingkatkan penghayatan agama yang di anuti.

Melahirkan warga pendidik yang dapat menyumbang ke arah


mewujudkan sebuah negara yang harmonis.

Mendidik

pelajar

supaya

memahami,

menghayati

dan

mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Mempertingkatkan kesedarandan pemahaman kepada pelajar


tentang kepentingan Rukun Negara kepada masyarakat dan

KENEGARAAN HN2013

2011

negara Malaysia.
1.4. JAWATANKUASA PROGRAM
JAWATANKUASA INDUK
PENASIHAT
En. Abang Monir Bin Hj. Wen
( Guru Besar )
PENGERUSI
En. Mohamad Bin Hj. Dahari
( Penolong Kanan 1 )
NAIB PENGERUSI
En. Ja'afar Bin Daud
( Penolong Kanan HEM. )
SETIAUSAHA
En. Rabuni Bin Wahi
( Penolong Kanan KK. )
BENDAHARI
Cik Fatimah Binti Hj. Ismail
AHLI JAWATANKUASA KECIL

En. Abg. Monir Hj. Wen


En. Mohamad Hj. Dahari
En. Ja'afar b. Daud
En. Rabuni B. Wahi

AJK. SIJIL DAN BUKU


PROGRAM
Pn. Roslizawati Bt. Osman
Cik Diwi Bt. Eruni
Cik Linda Ak. Dillard
Pn. Eda Bt. Obeng

En. Azamam B. Jusoh


En. Abu B. Nor
En. Sardi b. Boili
En. Tajudin B. Ahmad

AJK JAMUAN
Pn.Hamsiah Bt. Ben
Cik Mahani Bt. Dron
Pn. Masnah Bt. Ibon
Pn. Saptuyah Bt. Joni
Pn. Rajaah Bt. Bujang

AJK. PERSIAPAN PENTAS


En. Harily Ak. Nosem
En. Ishak B. Abd. Rahman
Pn. Norhashila Bt. Boliah
Pn. Suhaila Bt. Abdullah
Pn. Mastikah Bt. Raili

AJK. HADIAH
Pn. Rabayah Bt. Pang
Pn. Salimah Bt. Lilin
Pn. Suriani Bt. Tahir
Pn. Hamdiah Bt. Asa
Pn. Suria Bt. Othma

JURU ACARA
Pn. Robiah Bt. Sobeng
En. Ridwan B. Roselee

JURU GAMBAR
Pn. Sh. Hidayah Wan
Mansor

HAKIM-HAKIM
Pn. Nor'Qamaryna Ngu
Pn. Radiah Bt. Jem

AJK. PROTOKOL

AJK SIARAYA

KENEGARAAN HN2013

2011

BAB 2
LITERATUR TEMA PROGRAM

2. LITERATUR TEMA PROGRAM


Di negara kita, kerajaan telahmengubal Rukun Negara sebagai falsafah, etika
dan teknologi (doktrin ) negara.Sewajarnya setiap rakyat Malaysia memahami
latar belakang, objektif, matlamat serta mengamalkan setiap prinsip Rukun
Negara.
Dari segi latarbelakangnya, Rukun Negara digubal setelah berlakunya

KENEGARAAN HN2013

2011

peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.Peristiwa tersebut telah mendorong


pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan satu formula bagi memulihkan
perpaduan antara kaum supaya lebih utuh dan kental.
Ideologi negara ini telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31
Ogos 1970, iaitu semasa negara Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan kali
ke-13
Sejak diperkenalkan, Rukun Negara telah menjadi dasar kesatuan dan
perpaduan bangsa serta pedoman bagi masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.
Dari segi matlamat dan objektifnya poula, lima prinsip Rukun Negara
bertujuan :
i.

Melahirkan warganegara Malaysia yang taat agama yang dianuti.

ii.

Menyemai masyarakat yang setia kepada raja dan negara Malaysia.

iii.

Mencapai perpaduan yang lebih berat di kalangan seluruh masyarakat.

iv.

Memelihara cara hidup demokratik.

v.

Mencipta satu masyarakat yang adil dan saksama supaya kemakmuran


negara dapat dinikmati bersama.

Lima prinsip Rukun Negara ialah :


1

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

2.

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

3.

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

4.

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

5.

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

KENEGARAAN HN2013

2011

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara harus difahami dan dihayati
dengan penuh komitmen, kesedaran dan tanggungjawab oleh setiap rakyat
Malaysia.

1
0

KENEGARAAN HN2013

2011

BAB 3
METODOLOGI PROGRAM

2.1. KUMPULAN SASARAN


Secara keseluruhannya , program ini disasarkan kepada murid-murid
Tahap I dan Tahap II di SK. Sageng, Simunjan, Sarawak.Program

ini

dilaksanakan untuk pelajar Tahap I sebagai langkah awal guru dalam


membentuk semangat jati diri, setia dan bersatu- padu kepada murid-murid
berdasarkan lima prinsip Rukun Negara.Murid-murid Tahap II juga dipilih
sebagai pengukuhan pemahaman mereka tentang lima prinsip Rukun
Negara.

11

KENEGARAAN HN2013

2011

2.2. LOKASI PROGRAM


Program ini dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sageng yang terletak di
Daerah Simunjan, Sarawak.Sesuai dengan objektif utama program, muridmurid Tahun 1 juga dipilih kerana tahun pertama mereka berada

di

sekolah rendah dan ada juga murid-murid yang baru masuk ke alam
persekolahan.Murid-muridnya juga terdiri dari berbilang kaum iaitu Cina,
Iban dan Melayu.Persekitaran sekolah yang kondusif dan ceria juga sesuai
untuk melaksanakan program ini.

2.3. PROSEDUR PERLAKSANAAN


Berikut ialah tatacara program ini dilaksanakan:
BIL

PERKARA

1. Perbincangan dengan ahli


kumpulan tentang perancangan
modul.
2. Pemilihan modul untuk
dilaksanakan dan menyediakan
kertas kerja/modul.
3. Menulis surat kepada pihak

TARIKH
PERLAKSANAAN
16 Sept. 2011

CATATAN
Semua Ahli
Kumpulan

17-18 Sept. 2011

Semua Ahli
Kumpulan

19 Sept. 2011

Setiausaha

1
2

KENEGARAAN HN2013

sekolah memohon kebenaran


melaksanakan program ini.

2011

JK. Program

4. Menulis surat makluman


kepada ibubapa murid-murid
yang terlibat

19 Sept. 2011

Setiausaha
JK. Program

5. Menulis surat perlantikan


kepada hakim-hakim
pertandingan.

19 Sept. 2011

Setiausaha
JK. Program

6. Persediaan Perlaksanaan
Program
Pentas dan backdrop
Susun atur kerusi meja
Penyediaan dan
pembungkusan hadiah
Buku Program
Tempahan Jamuan

20 Sept. 2011

Semua Ahli
Kumpulan, JK.
Induk dan
AJK. Program

7. Hari Program dilaksanakan

21 Sept. 2011

Semua Ahli
Kumpulan, JK.
Induk dan
AJK. Program

2.4. TENTATIF PROGRAM

7.15 7.45 Pagi

Pendaftaran Murid-murid

7.45 8.00 Pagi

Taklimat ringkas tentang peraturan


pertandingan

8.00 8.30 Pagi

Pertandingan Bermula

9.30 Pagi

Ketibaan Para Tetamu Jemputan

10.00 Pagi

Lagu Negaraku

1
3

KENEGARAAN HN2013

2011

Lagu Ibu Pertiwiku


Bacaan Doa Oleh Ust. Azamam Jusoh
Ucapan Alu-aluan Oleh Pengerusi Majlis
Ucapan Perasmian Pertandingan
Keputusan Pertandingan dan Penyampaian
Hadiah
Lafaz Ikrar Rukun Negara Oleh Peserta dan
Tetamu
1.00 Tengahari

Jamuan Ringan dan Bersurai

2.5. PENILAIAN PROGRAM

Lima prinsip Rukun Negara yang merangkumi pelbagai aspek dalam


masyarakat dengan jelas dapat melahirkan keamanan dan keharmonian di
kalangan

masyarakat

majmuk

di

Malaysia.Berdasarkan

kepada

perlaksanaan program ini, diharapkan mampu melahirkan masyarakat


Malaysia yang demokratik, saintifik dan progresif selain bersifat terbuka
terhadap cara hidup rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Program Modul

1
4

KENEGARAAN HN2013

2011

Rukun Negara diharapkan dapat mencipta satu penghayatan murid-murid


tentang kepentingan masyarakat yang adil dan saksama supaya
kemakmuran negara dapat dinikmati oleh kita bersama.
Prinsip Rukun Negara yang pertama, iaitu Kepercayaan Kepada
Tuhan adalah tunjang kepada lima prinsip ini yang mampu menerapkan
kepercayaan beragama kepada murid-murid tidak kira apa agama yang
dianuti.Rukun Negara juga mendidik murid-murid mempunyai kesetiaan
tinggi terhadap raja dan negara kerana raja dan negara adalah lambang
perpaduan negara.Selain itu, Rukun Negara juga dapat mendidik muridmurid supaya menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran
perlembagaan negara.
Melalui perlaksanaan program ini, adalah diharapkan ianya mampu
memupuk sikap sayangkan diri sendiri, agama, bangsa dan negara.

1
5

KENEGARAAN HN2013

2011

BAB 4
Modul-modul Program

4.1

Modul 1 Pertandingan Mewarna


MODUL YANG BERTEMAKAN RUKUN NEGARA
TAJUK

: Bunga Raya Lambang Rukun Negara

MASA

: 2 jam (10.00 12 pagi)

TEMPAT

: SK Sageng

PENGENALAN
BUNGA RAYA ( HIBISCUS )

Bunga Raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Ia mempunyai


lima kelopak. Nama bunga raya nama saintifik Hibiscus, boleh didapati
dimana-man di seluruh Negara. Pada tahun 1960, Bunga Raya di pilih

1
6

KENEGARAAN HN2013

2011

menjadi bunga kebangsaan Malaysia oleh Perdana Menteri Pertama


Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman.
Secara simboliknya, warna merah melambangkan Keberanian dan
setiap kelopak melambangkan Lima Prinsip Rukun Negara.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip yang berikut :
1.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

2.

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

3.

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

4.

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

5.

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

JENIS AKTIVITI

Memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara.

Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan


Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.

Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup


yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, setia,
bersatu padu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar
dengan wawasan negara.

1
7

KENEGARAAN HN2013

2011

OBJEKTIF:
1. Meningkatkan kemahiran psikomotor halus di kalangan murid prasekolah.
2. Memahami kepentingan Rukun Negara di dalam sesebuah komuniti.
3. Meningkatkan semangat persaingan sihat kalangan murid.
4. Memupuk perpaduan kaum melalui gambar yang diwarna.

KUMPULAN SASARAN:
Murid-murid Tahun 1 & 2 SK Sageng yang terdiri daripada pelbagai kaum dan
jantina.

SYARAT-SYARAT:
1. Penyertaan dibuka kepada semua pelajar antara 7 hingga 8 tahun. Hanya
50 peserta diperlukan.
2. Peserta adalah dikehendaki mewarna lukisan yang disediakan oleh pihak
penganjur dan peserta digalakkan melengkapkan lukisan tersebut
mengikut daya kreativiti masing-masing.
3. Tema / Tajuk lukisan adalah Nunga Kebangsaan Lambang Rukun
Negara.
4. Masa yang diberikan untuk mewarna adalah 1 jam sahaja. Sila datang

1
8

KENEGARAAN HN2013

2011

seawal 8:30 pagi untuk pendaftaran.


5. Peserta diwajiban membawa peralatan mewarna sendiri (pensil warna,
krayon & pelapik lukisan) tetapi cat/warna air tidak dibenarkan.
6. Hasil lukisan boleh dibawa pulang oleh peserta selepas tamat
pertandingan.
7. Keputusan hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat tidak akan
dilayan.
8. Pihak penganjur berhak meminda mana-mana syarat-syarat peraturan
dari masa kesemasa.

LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN:
Langkah 1 Sebelum
1. Menerangkan tujuan pertandingan diadakan.
2. Menerangkan tema.
3. Menerangkan syarat-syarat.
Langkah 2 Semasa:
1. Memastikan murid tidak dibantu oleh orang-orang dewasa.
Langkah 3 Selepas:
1. Mengutip hasil warna murid.

1
9

KENEGARAAN HN2013

2011

2. Diserahkan kepada hakim.

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL
1.

PERKARA
Photostat
mewarna
Hadiah

bahan

ANGGARAN
untuk 60 keping x RM 0.08 sen

JUMLAH
RM

4.80

Tempat pertama

(Alatulis, Pensel Warna Dan 2 hadiah X RM 15.00


Buku Latihan) setiap satu
Tempat kedua

RM 30.00

2 hadiah x RM 10.00

RM 20.00

Tempat ketiga
2 hadiah RM 8.00

RM 16.00

2
0

KENEGARAAN HN2013

2011

Saguhati
2.
3.

44 buah hadiah X RM 5.00


3 Cenderamata
Peserta = 50 orang

Cenderamata
Jamuan

RM 220.00
RM 70.00
RM 240.00

Guru, Para Jemputan


Termasuk Hakim, dan AJK
30 orang
Keseluruhan
80 orang x RM3.00
4.

Lain-lain
termasuk
backdrop,
banner
sebagainya

alatan
dan

JUMLAH KESELURUHAN

RM 100.00

RM 634.80

4.1.
4.2.

Modul 1 Pertandingan Membuat Buku Skrap

MODUL YANG BERTEMAKAN RUKUN NEGARA


TAJUK

: Buku Skrap Rukun Negara

MASA

: 2 minggu (sebelum tarikh Hari Pelancaran Bulan

Kemerdekaan)
TEMPAT

: SK Sageng

Pengenalan :
Rukun negara adalah idealogi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara adalahdktrin
untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara.
-

Mengenali Rukun Negara yang menjadi prinsip utama rakyat

2
1

KENEGARAAN HN2013

Mengkaji sejarah terbentuknya Rukun Negara

Menghasilkan replica Rukun Negara

2011

JENIS AKTIVITI
Pertandingan membuat buku skrap bertemakan Rukun Negara

OBJEKTIF
1 Memupuk semangat perpaduan
2 Memperkembangkan psikomoto halus murid
3 Memahami kepentingan Rukun Negara
4 Meningkatkan pengetahuan murid mengenai Rukun Negara
5 Meningkatkan persaingan yang positif di kalangan murid.

KUMPULAN SASARAN
Murid-murid Tahun 4 daripada pelbagai kaum dan jantina.

SYARAT-SYARAT
1 Mesti terdiri daripada pelajar Tahun 4
2 Bahan mesti disediakan oleh guru
3 Mesti siap dalam masa yang ditentukan.
4 Kerja kemas.
5 Tulis nama di muka surat belakang

LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN :
Langkah Sebelum :
1 Mengenalpasti murid yang mengambil bahagian.

2
2

KENEGARAAN HN2013

2011

2 Menerangkan tema pertandingan.


3 Menerangkan syarat-syarat pertandingan.

Langkah Semasa :
1 Memantau kemajuan hasil kerja Buku Skrap.
2 Memberi bimbingan kepada peserta.
3 Memberi cadangan dalam membuat Buku Skrap.

Langkah Selepas :
1 Mengumpul buku skrap yang dihasilkan peserta.
2 Menyerahkan kepada hakim untuk penilaian.
3 Menyediakan keputusan pertandingan.

4.3. Modul 1 Pertandingan Bercerita


TAJUK

: PERTANDINGAN BERCERITA 2011

TEMA

: BUDI BAHASA DAN NILAI MURNI

PENGENALAN
Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang dituturkan mengikut gaya yang
tersendiri Bercerita adalah aktiviti yang boleh memupuk budaya memperoleh
maklumat secara terancang. Dengan maklumat yang diperolehi, seseorang boleh
mengorak langkah kearah menentukan sesuatu hasil kerja secara lebih berkesan
dan produktif.
Bersesuaian dengan tema Rukun Negara yang kelima Kesopanan dan
Kesusilaan Menitik berat tantang Budi Bahasa Dan Nilai Murni. Prinsip ke lima ini
menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat.
Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan

2
3

KENEGARAAN HN2013

2011

bersusila selaras dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan
sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling
bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain
dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan
bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang
berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah
masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau
perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu
golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang
tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip
ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan
berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni.

OBJEKTIF
1. Membentuk kemahiran berkomunikasi di kalangan murid
2. Mengasah, memupuk dan memperkembangkan bakat serta potensi
3. Melahirkan insan yang berketrampilan dan berkeyakinan
4. Mengetahui dan menyemai nilai-nilai murni dari cerita
5. Membina minda yang sihat dan cerdas
6. Memberi pendedahan, pengetahuan dan kefahaman mengenai aktiviti yang
dijalankan
7. Menanam sifat budi pekerti yang baik
8. Mengamalkan tatasusila dalam masyarakat yang pelbagai kaum
AKTIVITI YANG DIJALANKAN :
Pertandingan Bercerita Bagi Pelajar Tahun 5 dan 6
TEMPAT:
Lokasi : Dewan SK Sageng Simunjan

2
4

KENEGARAAN HN2013

2011

KUMPULAN SASARAN:

Semua Guru dan Kakitangan

Semua Murid dari Tahun 1 dan Tahun 6

PELAKSANAAN:
Rujuk pada jadual yang dilampirkan bersama
KEWANGAN:
Anggaran kos yang melibatkan jamuan dan pembelian Hadiah kepada peserta
aktiviti yang akan dilaksanakan semasa Pertandingan Bercerita ini sahaja, sumber
kewangan datang dari PIBG sekolah.
PENUTUP:
Pertimbangan tuan dipohon untuk meluluskan permohonan peruntukan untuk
menjalankan aktiviti seperti yang dicadangkan.
4.4 MODUL AKTIVITI YANG BERTEMAKAN RUKUN NEGARA
TEMA

: RUKUN NEGARA

TAJUK

: KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG

MASA

: 8.30 -

11.30 pagi (3 jam)

PENGENALAN
Malaysia ditubuhkan secara resminya pada 16 September 1963 yang
melibatkan pengabungan negeri Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu.

Sebagai

sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, negara perlu mempunyai mempunyai
satu identiti yang dipunyai bersama oleh seluruh warganegara. Identiti negara yang
berperanan sebagai simbol yang kohesif bertindak sebagai alat penyatuan dalam
kalangan penduduk negara Malaysia yang bersifat multietnik. Salah satu lambang
identiti negara yang menjadi kebangaan rakyat Malaysia ialah bendera negara yang

2
5

KENEGARAAN HN2013

2011

kini dikenali sebagai Jalur Gemilang. Dengan 14 jalur putih dan merah, anak bulan
serta bintang yang berwarna kuning, ia dilihat sebagai simbol penyatuan rakyat
Malaysia serta melambangkan kecemerlangan di mata dunia dan ia harus dihormati
serta dipertahankan sampai bila-bila.
JENIS AKTIVITI

Membina Jalur Gemilang daripada bahan-bahan terbuang sempena sambutan


Bulan Kemerdekaan.

MATLAMAT

Sebagai wadah untuk melahir warga Malaysia yang berkeperbadian tinggi, berilmu
pengetahuan, kreatif dan progresif serta dapat menyemai semangat muhibah dan
kekitaan.
OBJEKTIF

1. Mengingati sejarah penubuhan Malaysia


2. Meningkatkan kemahiran daya kreativiti dan estetika
3. Memahami dan menghayati maksud setiap lambang dan warna pada Jalur
Gemilang.
4. Memupuk semangat bekerjasama, sifat toleransi serta menyubur aspirasi
kecintaan kepada negara.

KUMPULAN SASARAN

Semua murid, guru-guru dan staf sokongan

SYARAT SYARAT

1. Setiap kelas hendaklah menyiapkan satu rekaan Jalur Gemilang daripada


bahan terbuang.

2
6

KENEGARAAN HN2013

2. Saiz rekaan

2011

: Bebas

3. Rekaan mesti dibina di dalam kelas masing-masing. Rekaan Jalur Gemilang


yang siap boleh dilekat atau digantung dalam kelas untuk tujuan penilaian
hakim.
4. Keputusan Hakim adalah muktamad.

LANGKAH PELAKSANAAN :
( SEBELUM PERTANDINGAN )
1. Mengadakan sesi perjumpaan bersama Guru Besar
2. Mengadakan satu Mesyuarat Khas bertujuan untuk menubuhkan Ahli
Jawatankuasa, perbincangan syarat-syarat pertandingan ,kos program,
pengisian program serta senarai jemputan.
3. Menyediakan Buku Program, Borang Penghakiman, Surat Lantikan dan surat
jemputan kepada pihak hakim.
4. Menyediakan hadiah-hadiah kepada pemenang.
( SEMASA PERTANDINGAN )
1. Pengerusi Pertandingan memberi taklimat kepada pihak hakim serta
mengedarkan borang penghakiman.
2. Pengerusi Pertandingan memberi taklimat kepada para peserta di Dewan
Sekolah.

2
7

KENEGARAAN HN2013

2011

3. Peserta beredar ke kelas masing-masing untuk memulakan pertandingan.


4. Pemantauan semasa pertandingan di jalankan.
5. Memastikan Bahagian Pendokumentasian menjalankan tugas sepanjang
pertandingan dijalankan.
6. Pengerusi bahagian penghakiman akan membawa para hakim untuk
membuat penilaian selepas tamat tempoh pertandingan.
( SELEPAS PERTANDINGAN )
1. Majlis Penyampaian Hadiah kepada para pemenang diadakan.
2. Memastikan kelas dan Dewan Sekolah dibersih dan dikemas selapas majlis.
3. Membuat Postmortem mengenai pertandingan
4. Menyediakan Laporan lengkap dan menyerahkannya kepada Guru Besar.

BAB 5

2
8

KENEGARAAN HN2013

2011

RUMUSAN

5. RUMUSAN

5.1.

Laporan Aktiviti Yang Dilaksanakan

5.2.

Kekuatan Program

5.3.

Kelemahan Program

5.4.

Cadangan Penambaikan Program

5.5.
.

Implikasi Program

2
9

KENEGARAAN HN2013

5.6.

2011

Penutup

3
0

KENEGARAAN HN2013

2011

BAB 6
Lampiran Rujukan

Lampiran 1

BOR AN G PEM ARK AH AN PERTANDING AN MEWARN A

NAMA MURID

:................................................................................................

KELAS

:................................................................................................

TARIKH

:................................................................................................

3
1

KENEGARAAN HN2013

2011

ASPEK PENIL AI AN
BIL
K ATEGORI

M ARK AH

01.

TON WARNA

(50 MARKAH)

02.

LATAR BELAKANG

(30 MARKAH)

03.

KEKEMASAN

(20 MARKAH)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

Disemak oleh : ___________________________


(

)
Panel Hakim Pertandingan

Lampiran 2
Lakaran Bunga Raya Untuk Pertandingan Mewarna

3
2

KENEGARAAN HN2013

2011

Lampiran 3

3
3

KENEGARAAN HN2013

2011

Lakaran Bunga Raya Untuk Pertandingan Mewarna

Lampiran 4

3
4

KENEGARAAN HN2013

2011

BOR AN G PEM ARK AH AN PERTANDING AN BUKU SKR AP

NAMA MURID:................................................................................................
KELAS

:................................................................................................

TARIKH

:................................................................................................

BIL
1

ASPEK DINILAI

1.1. Teks yang jelas dan sesuai

5 MARKAH

1.2. Ilustrasi yang menarik

5 MARKAH

2. Kandungan (50 markah)

2.3. Kepelbagaian bahan yang


digunakana taudi muatkan

10 markah

25 markah
15 markah

3. Idea (30 markah


3.1. Kreativiti

MARKAH

1. Kulit hadapan (10 markah)

2.1. Pendahuluan preview


desinisi dan gambaran
awal
2.2. Isi menepati tema tajuk dan
mesej Rukun Negara

MARKAH
PENUH

3.2. Keaslian iaitu bahan dari


sumber sebenar dan bukan
fotostat
3.3. Teknik dan susunatur
4. Persembahan (10 markah)
4.1. Kekemasan dan mesra
pengguna

10 markah
10 markah
10 markah

10 Markah

JUMLAH MARKAH

Lampirann 5

3
5

KENEGARAAN HN2013

2011

BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
PERINGKAT DAERAH / NEGERI
Nama Peserta:..

Giliran peserta :

Tajuk cerita: ..
KRITERIA

TEKNIK PERSEMBAHAN
Teknik persembahan menarik dan memikat
penonton, tenang, meyakinkan dan gerakgeri bersahaja
PENGHAYATAN CERITA
Menghayati dan
menyampaikan cerita dengan lancar.
BAHASA DAN PERTUTURAN
Bahasa gramatis,intonasi yang betul,
sebutan jelas dan tepat.
KONTAK MATA
Impak hubungan antara pencerita dengan
audian
KAWALAN SUARA
Sesuai mengikut jalan cerita (Tidak
menjerit, mendatar sepanjang penceritaan
dan tidak beremosi).
TEMPO PENCERITAAN
Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan
klimaks atau antiklimaks sesuatu cerita )
KESESUAIAN TEMA
Cerita mengandungi unsur-unsur
pengajaran dan nilai-nilai murni sejagat
yang sesuai dengan kemampuan dan tahap
umur peserta.

Lemah

Sederhana

Baik

Amat
baik

Cemerlang

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

01

02

03

04

05

Ulasan

MARKAH PENALTI ( Maksimum 10)


/Ketua Hakim sahaja

TANDATANGAN :..
NAMA:..
markah keseluruhan

Untuk tindakan Urus Setia


Jumlah

Lampiran 6

3
6

KENEGARAAN HN2013

2011

BORANG KEPUTUSAN RASMI HAKIM


NAMA PERTANDINGAN : ..................................................................................

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

KELAS

MARKAH

1
2
3

TANDATANGAN KETUA HAKIM

................................................................................................

(NAMA

: .............................................................. )

TARIKH

: ...........................................................

3
7