Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5

SMK VALDOR 2016

zMINGGU /
TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

CATATAN

Suai kenal / Pengenalan mata pelajaran serta format


NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI
CUTI TAHUN
BARU

MINGGU
1

MINGGU
2

MINGGU
3

1.1 KEPERCAYAAN
KEPADA TUHAN
Keyakinan wujudnya Tuhan
sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun
Negara

Tuhan melihat segala tingkah laku manusia


Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu
dikukuhkan
Setiap manusia mempunyai tanggungjawab
terhadap Tuhan
Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap
setiap amalan hidupnya.

1.2 AMANAH

Insan yang amanah dipandang mulia

Sikap bertanggungjawab yang


boleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan
orang lain

Perangi rasuah musuh negara


Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara

1.3 HARGA DIRI

Prinsip hidup mencerminkan identiti diri

Keupayaan dan keyakinan diri


agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan

Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri


Maruah diri perlu dipelihara
Tidak melakukan perbuatan sumbang
Seks di luar nikah
Pelacuran

Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah


Pendidikan
Jentera pentadbiran kerajaan : Kepimpinan melalui
teladan
Undang-undang : Akta Pencegahan Rasuah 1997
dan Akta Rahsia Rasmi

1.

Melaksanakan
tanggung-jawab
kepada Tuhan

Unit 1
Buat Baik
Dibalas Baik

Unit 1
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Menerima
kenyataan bahawa
setiap tindakan
yang dilakukan
akan mendapat
pembalasan
daripada Tuhan

Sentiasa mengamalkan
sikap amanah dalam
melaksanakan tugas
dan kewajipan dengan
tidak melibatkan diri
dalam gejala rasuah.

Unit 2
Hindari
Rasuah,
Rakyat Bertuah

Unit 2
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menjaga dan
mempertahankan
maruah diri

Unit 3
Maruah Dijaga
Diri Terpelihara

Unit 3
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

MINGGU
4

MINGGU
5

MINGGU
6

MINGGU
7

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

1.4 BERTANGGUNG
JAWAB

Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan

Merancang masa
depan dengan penuh
tanggung-jawab

Unit 4
PerancanganT
eliti Menjamin
Kejayaan

Unit 4
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Mengamalkan sikap
hemah tinggi seperti
mana tokoh-tokoh yang
berperibadi mulia

Unit 5
Harimau Mati
Meninggalkan
Belang,
Manusia Mati
Meninggalkan
Nama

Unit 5
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Bertolak ansur dan


menerima dasar yang
dijalankan demi
keharmonian negara

Unit 6
Toleransi
Manjamin
Kesejahteraan
Masyarakat

Unit 6
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Berusaha sendiri
sehingga berjaya demi
negara

Unit 7
Rakyat
Berdikarii
Negara
Cemerlang

Unit 7
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Kesanggupan diri seseorang


untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna

Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan


hidup
Perancangan untuk masa depan
Perbelanjaan
Kerjaya
Kehidupan dewasa dan berkeluarga

1.5 HEMAH TINGGI

Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia

Beradap sopan dan berbudi


pekerti mulia dalam pergaulan
seharian

Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi


Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi
Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates,
Confucius, Swami Viveka-nanda)
Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul
Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi

1.6 TOLERANSI

Toleransi kunci keharmonian negara

Kesanggupan bertolak ansur,


sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan
perselisihan faham demi
kesejahteraan hidup

Toleransi membantu merealisasikan dasar negara


Pengagihan kekayaan negara
Dasar Pembangunan Nasional
Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian
Dasar Kebudayaan Kebangsaan

1.7 BERDIKARI

Berdikari menjamin kemajuan negara

Kebolehan dan kesanggupan


melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain

Masayarakat berdikari negara maju


Politik
Ekonomi

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

MINGGU
8

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

1.8 KERAJINAN

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Usaha yang berterusan penuh


dengan semangat ketekunan,
kecekalan, kegigihan,
dedikasi dan berdaya maju
dalam melakukan sesuatu
perkara

Sumbangan tamadun silam dalam mencapai


kecemerlangan
Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia
zaman silam sebagai panduan kejayaan
Tamadun Awal (Kesenian, seni bina dan muzik )
Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka
(Peperangan dan bencana alam)
Budaya penyayang pegangan hidup

Bersikap rajin dengan


mencontohi kejayaan
peristiwa silam sebagai
panduan untuk berjaya

Unit 8
Kerajinan
Membawa
Kejayaan

Unit 8
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

1.

Unit 9
Masyarakat
Prihatin
Kampuing
Ceria

Unit 9
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Akur dengan prinsip


keadilan yang
dipraktikkan dalam
pentadbiran kerajaan

Unit 10
Amalan
Keadilan
Menjamin
Kesejahteraan

Unit 10
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menyelesaikan masalah
dengan bijaksana dan
konsisten

Unit 11
Pertimbangan
Rasional,
Penyelesaian
Terbaik

Unit 11
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

1.9 KASIH SAYANG

MINGGU
9

MINGGU
10

MINGGU
11

Kepekaan dan perasaan cinta


yang mendalam serta
berkekalan yang lahir
daripada hati yang ikhlas

Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat

1.10 KEADILAN

Keadilan teras kesejahteraan negara

Tindakan dan keputusan yang


saksama serta tidak berat
sebelah

Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh

1.11 RASIONAL

Pemikiran rasional penting dalam menangani konflik

Boleh berfikir berdasarkan


alasan dan bukti yang nyata
dan dapat mengambil
tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar

Penyelesaian masalah secara objektif dan konsisten


Langkah penyelesaian sesuatu masalah
Meramal
Mencari bukti
Menganalisis bukti
Membuat keputusan

Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat


Gejala sosial
Gejala Alam Sekitar

mengambil berat
dan melibatkan diri
dalam menangani
pelbagai masalah
dalam masyarakat

Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan


Pemberian ganjaran dan hukuman
Pembayaran pelbagai jenis cukai
Pembahagian rumah kos rendah

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

MINGGU
12

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

1.12 KESEDERHANAAN

Kesederhanaan asas keharmonian hidup

Bersikap tidak keterlaluan


dalam membuat
pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran,
pertuturan atau perlakuan
tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang
lain

Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan


negara

Menghargai dan
menyokong usaha
kerajaan dalam
menyeimbangkan
pembangunan insan
dan fizikal

Unit 12
Duduk Sama
Rendah,
Berdiri Sama
Tinggi

Unit 12
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menerima wujudnya
badan-badan yang
bertanggungjawab
terhadap pencegahan
eksploitasi sumber dan
menyokong usahausaha yang dijalankan

Unit 17
Manusia
Penyelamat
Alam

Unit 17
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

1.

Unit 18
Bijaksana
Mengurus
Alam

Unit 18
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Kesederhanaan dalam dasar-dasar kerajaan


Pembangunan insan
Pembangunan fizikal

CATATAN

PEPERIKSAAN BULAN MAC


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
ALAM SEKITAR

Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat


Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama

MINGGU
13

MINGGU
14

3.1 MENYAYANGI DAN


MENGHARGAI ALAM
SEKITAR

Kesedaran tentang perlunya


memelihara dan memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan keseimbangan
ekosistem

3.2 KEHARMONIAN
ANTARA MANUSIA DAN
ALAM SEKITAR

Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana

Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan


badan-badan bukan kerajaan dalam mencegah
eksploitasi sumber yang berlebihan
Jabatan PERHILITAN
Jabatan Perhutanan
Jabatan Perikanan
World Wide Fund for Nature

CATATAN
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu
untuk mengelakkan berlakunya bencana alam

Menyokong usahausaha mengurus


alam secara
bijaksana

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

MINGGU
15

MINGGU1
6

MINGGU

Keadaan saling memerlukan


hubungan harmonis antara
manusia dengan alam
sekeliling supaya kualiti
kehidupan manusia dan alam
terpelihara

3.3 KEMAPANAN ALAM


SEKITAR

Undang-undang memandu manusia ke arah kebaikan

Pengekalan keseimbangan
alam sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan hidup

Penerokaan hutan secara terkawal


Pembangunan yang terancang
Empangan Kenyir (Terengganu)
Empangan Hoover
(Amerika Syarikat)
Empangan Aswan (Mesir)

Undang-undang alam sekitar menjamin kesimbangan


alam sekitar
Kepentingan dan tanggungjawab mematuhi
peraturan dan undang-undang berkaitan dengan
kemapanan alam sekitar
Akta Kualiti Alam Sekitar

2.

Menerima hakikat
bahawa sumber
alam yang tidak
diurus dengan
bijaksana akan
mengakibat-kan
bencana alam

Menerima dan
mematuhi peraturan
dan undang-undang
berkaitan dengan alam
sekitar bagi menjamin
keseimbangan alam

Unit 19
Undangundang
Mengekalkan
Kesejahteraan
Alam

Unit 19
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

1.

Menggunakan
sumber semula
jadi dengan penuh
tanggungjawab

Unit 20
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Menggunakan
ciptaan manusia
dengan
bertanggungjawab
tanpa
memusnahkan
alam sekitar

Unit 20
Pengurusan
Yang Bijak
Menjamin
Kelestarian
Alam Sekitar

3.4 PEKA TERHADAP ISUISU ALAM SEKITAR

Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung


kepada gaya hidup masa kini

Prihatin terhadap persoalan


yang berkaitan dengan alam
sekeliling dan berusaha
menyelesaikannya

Perancangan dan tindakan manusia menentukan alam


sekitar
Tindakan manusia yang terancang dapat
mengekalkan sumber semula jadi
Sumber tenaga
Sumber air
Sumber hutan
Tindakan manusia yang rakus membawa
kemusnahan alam sekitar
Ujian nuklear
Peperangan

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

NILAI BERKAITAN DENGAN

Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap

1.

Unit 13

Unit 13

Menjaga ibu bapa

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

17

MINGGU
18

KEKELUARGAAN

anggota keluarga

2.1 KASIH SAYANG


TERHADAP KELUARGA

Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga


ialah satu amanah

Perasaan cinta, kasih dan


sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga

Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua,


uzur dan yang memerlukan

2.2 HORMAT DAN TAAT


KEPADA ANGGOTA
KELUARGA

Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga

Memuliakan setiap anggota


keluarga dengan berinteraksi
dan memberi layanan secara
bersopan untuk mewujudkan
keluarga yang harmonis
2.3 MENGEKALKAN
TRADISI KEKELUARGAAN

MINGGU
19

Menerima, menghormati dan


mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun temurun dalam
keluarga

BIDANG PEMBELAJARAN

MINGGU
20

2.4 TANGGUNGJAWAB
TERHADAP KELUARGA
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap keluarga
untuk melahirkan keluarga

Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk


melalui asuhan yang baik
Cara asuhan yang baik
Kepemimpinan melalui teladan
Hukuman yang positif
Interaksi yang bersopan (Ucapan terima kasih dan
memohon maaf)
Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab
bersama
Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam
mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai
keturunan
Muzium
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan
Pelancongan
Arkib Negara
Kelab Budaya
KANDUNGAN AKADEMIK
Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya
Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan
keluarga
Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara
menyeluruh dalam pelbagai aspek

dengan penuh
kasih sayang

Kasih Dipupuk,
Sayang
Disemai

(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menghormati dan
menerima asuhan
keluarga

Unit 14
Asuhan Baik
Keluarga
Harmoni

Unit 14
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menghargai dan
menjunjung tradisi
keluarga sebagai
khazanah budaya
bangsa

Unit 15
Tradisi Diamal,
Warisan
Dikekal

Unit 15
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

1.

Unit 16
Budi Dikenang,
Jasa Disanjung

Unit 16
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Menjaga anggota
keluarga yang
memerlukan
perhatian

Melaksanakan
tanggung-jawab
sebagai anggota
keluarga demi
menjaga
keharmonian
keluarga

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

bahagia, meningkatkan imej


dan menjaga meruah
keluarga

Kewajipan sosial (pendidikan, keselamatan,


kepemimpinan
Kewajipan ekonomi (sumber rezeki yang halal)
Kewajipan agama (Ibu bapa sebagai model dan
pendidik agama)

2.

Menerima dan
menghormati
tanggung-jawab
ibu bapa sebagai
pemimpin keluarga

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERTENGGAHAN PENGGAL 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA

MINGGU
21

5.1 MELINDUNGI HAK


KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan
dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin
kehidupan mereka yang
sempurna

5.2 MENGHORMATI HAK


WANITA

MINGGU
22

MINGGU
23

Melindungi dan mengiktiraf


wanita sebagai individu yang
boleh memberi sumbangan
dalam pembangunan
keluarga, masyarakat dan
negara
BIDANG PEMBELAJARAN

Kanak-kanak berhak disayngi dan dilindungi


Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab
semua pihak

Menyedari dan
menerima peranan
pelbagai pihak dalam
memberi perlindungan
terhadap kanak-kanak

Unit 24
Melindungi
Kanak-kanak
Tanggungjawa
b Bersama

Unit 24
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5

Mengiktiraf sumbangan
wanita dalam pelbagai
bidang demi
pembangunan negara

Unit 25
Wanita
Pemangkin
Pembangunan
Negara

Unit 25
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Menerima dan
mematuhi undangundang yang
melindungi hak pekerja

Unit 26Undangundang
Melindungi
Kebajikan
Pekerja

Unit 26
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Peranan pelbagai pihak dalam melindungi kanakkanak


Kerajaan: (Akta Perlindungan Kanak-Kanak
berkaitan penderaan, gangguan seksual dan buruh
kanak-kanak)
Rumah--rumah perlindungan
Peranan Badan Bukan Kerajaan
Peranan individu
Wanita berjasa negara makmur
Wanita dalam pembangunan negara
Sumbangan wanita dalam pelbagai bidang
pembangunan
Politik
Ekonomi
Sosial
Sains dan Teknologi
KANDUNGAN AKADEMIK

5.3 MELINDUNGI HAK


PEKERJA

Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja

Menghormati, menghargai
dan mengiktiraf perkhidmatan,
jasa dan sumbangan
golongan pekerja dalam
pembangunan negara

Undang-undang untuk melindungi pekerja daripada


ditindas
Akta Buruh

Undang-undang melindungi hak pekerja

CATATAN
CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

MINGGU
24-25

MINGGU
26

MINGGU
27-28

Mahkamah Buruh

5.4 MENGHORMATI HAK


GOLONGAN KURANG
BERUPAYA

Kecacatan bukan penghalang produktiviti

Memberi layanan yang


bersopan kepada golonga
kurang berupaya supaya tidak
berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka sebagai
insan ciptaan Tuhan

Peranan dan sumbangan golongan kurang


berupaya dalam pelbagai bidang
Politik
Ekonomi
Sosial

5.5 MELINDUNGI HAK


PENGGUNA

Hak pengguna terbela, masyarakat makmur

Membela dan memelihara hak


individu untuk menjadi
pengguna yang berilmu,
mendapat perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti dan
tidak mudah dieksploitasi

Peranan agensi kerajaan dan badan-badan bukan


kerajaan dalam melindungi serta menjamin hak
pengguna

Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting


dalam pembangunan negara

Kebajikan pengguna tanggungjawab semua

Menerima bahawa
golongan kurang
berupaya juga dapat
menyumbang dalam
pelbagai bidang demi
pembangunan negara

Unit 27
Golongan
Kurang
Berupaya Aset
Negara

Unit 27
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menyokong usaha
pelbagai pihak dalam
melindungi dan
menjamin hak
pengguna

Unit 28
Hak Pengguna
Dilindungi
Bersama

Unit 28
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Berbangga dengan
kepelbagaian agama
dan budaya dalam
masyarakat di Malaysia

Unit 21
Kepelbagaian
Budaya
Memupuk
Keharmonian

Unit 21
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal


Ehwal Pengguna (Akta Pengguna)
Persatuan Pengguna
Agensi-agensi Antarabangsa

NILAI BERKAITAN DENGAN


PATRIOTISME

Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama

4.1 CINTA AKAN NEGARA

Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan


bersama

Perasaan sayang dan bangga


kepada negara serta
meletakkan kepentingan
negara melebihi kepentingan
diri

Kepelbagaian agama dan budaya dalam


masyarakat menjadi kebanggaan bersama
Agama / Kepercayaan
Tradisi dan adat resam
Bahasa

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

4.2 TAAT SETIA PADA RAJA


DAN NEGARA

Kesetiaan pada negara tanda mendaulatkan negara

1.

Mengelakkan diri
daripada terlibat
dengan anasiranasir subversif
yang akan
mengancam
keselamatan
negara

Unit 22
Rakyat Setia,
Negara Jaya

Unit 22
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Mencurah bakti
dengan taat setia
demi kedaulatan
negara

Semangat patriotik mengharumkan nama negara

1.

Kerelaan melakukan atau


menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk negara

Rakyat sebagai wakil negara di peringkat antarabangsa


Sikap bertanggungjawab sebagai wakil negara
dalam pelbagai bidang
Penglibatan diri dalm aktiviti yang mencabar untuk
menaikkan imej negara
Ekspedisi ke Gunung Everest
Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan
Pelayaran mengelilingi dunia

Kesanggupan
berkhidmat dan
bertindak sebagai
duta kecil mewakili
negara

Unit 23
Rakyat
Cemerlang
Negara
Gemilang

Unit 23
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Meneroka aktiviti
baru dan
mencabar untuk
mengharumkan
nama negara

NILAI BERKAITAN DENGAN


DEMOKRASI

Undang-undang antarabangsa menjamin


kesejahteraan masyarakat global

Menerima dan
mematuhi undangundang antarabangsa
bagi menjamin
keamanan sejagat

Unit 29
Undangundang
Menjamin
Keamanan
Sejagat

Unit 29
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

6.1 MEMATUHI
PERATURAN DAN
UNDANG-UNDANG

Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan bersama

Menerima dan mematuhi


peraturan dan undangundang yang telah ditentukan
tanpa mengira sesiapa dan di
mana seseorang itu berada

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Kedaulatan negara dipertahankan dan disanjung tinggi

MINGGU
29-30

Kepatuhan dan kesetiaan


yang berkekalan kepada Raja
dan Negara

4.3 SANGGUP
BERKORBAN UNTUK
NEGARA

MINGGU
31

MINGGU
32

1.

Kedaulatan, pertahanan dan keselamatan negara


tanggungjawab bersama
Kerajaan
Rakyat

Patuh kepada undang-undang antarabangsa


Akta Mencegah Penyeludupan
Undang-undang Laut Antarabangsa
Undang-undang Siber
Mahkamah Antarabangsa

CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

6.2 KEBEBASAN
BERSUARA

Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama

1.

Memahami
peranan media
sebagai alat
perhubungan

Unit 30
Media Massa
Penyalur Idea

Unit 30
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Menggunakan
saluran media
dengan
bertanggungjawab
demi kebaikan
bersama

Menerima bahawa
setiap individu bebas
dan berhak melakukan
kewajipan agama
masing-masing

Unit 31
Kebebasan
Beragama
Memupuk
Keharmonian

Unit 31
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

1.

Melibatkan diri
dalam aktiviti
badan sukarela
untuk
membangunkan
negara

Unit 32
Masyarakat
Bertanggungja
wab, Negara
Membangun

Unit 32
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

2.

Menyokong dan
menjayakan
projek dan
program
pembangunan
negara
TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Media sebagai saluran komunikasi

MINGGU
33

MINGGU
34

Kebebasan berucap dan


mengeluarkan fikiran dengan
batasan tertentu bagi
menjaga keselamatan dan
ketenteraman

Peranan media sebagai alat perhubungan

Percambahan idea / pendapat


Luahan rasa
Penilaian secara objektif

6.3 KEBEBASAN
BERAGAMA

Kebebasan beragama menjamin kesejahteraan


bersama

Kebebasan setiap individu


untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan
Malaysia

Hormati amalan keagamaan setiap individu

6.4 PENGLIBATAN DIRI


DALAM PEMBANGUNAN
NEGARA

Rakyat bertanggungjawab
negara makmur

Peranan pelbagai pihak memberikan kebebasan


kepada individu untuk mengamalkan kewajipan
keagamaan masing-masing
Kerajaan

Swasta
(Cuti / masa pelepasan)

Pembangunan negara tanggungjawab setiap rakyat

MINGGU
35

Kebebasan untuk melibatkan


diri dalam pelbagai aktiviti
pembangunan negara dengan
memetuhi peraturan, undangundang dan Perlembagaan
Malaysia

Penglibatan pelbagai pihak dalam projek dan


program pembangunan negara
Peranan badan-badan sukarela
Peranan individu / rakyat

BIDANG PEMBELAJARAN

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL
PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU
10

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

6.5 SIKAP KETERBUKAAN

36

Bersedia memberi dan


menerima pendangan,
pembaharuan dan kritikan
selaras dengan kebenaran
fakta dan norma masyarakat
Malaysia

NILAI BERKAITAN DENGAN


KEAMANAN DAN
KEHARMONIAN

MINGGU
37

7.1 HIDUP BERSAMA


SECARA AMAN
Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan kedamaian
dan keharmonian hidup tanpa
mengira agama, bangsa dan
budaya
7.2 SALING MEMBANTU
DAN BEKERJASAMA

MINGGU
38-39

Usaha yang baik dan


membina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu, komuniti atau negara
untuk mencapai sesuatu
matlamat

Tindakan berasaskan saluran yang betul menjamin


kepentingan bersama
Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi
kebaikan bersama
Amalan sikap keterbukaan dalam menangani
sesuatu masalah mengikut saluran tertentu
Pihak berkuasa (polis, mahkamah)
Agensi kerajaan (kementerian)
Pihak swasta
Pertubuhan antarabangsa
Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan
masyarakat global
Kehamonian Global tanggungjawab bersama
Peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa
dalam meningkatkan persefahman bersama

Unit 33
Sikap
Keterbukaan
Penyelesaian
Masalah

Unit 33
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menyokong peranan
yang dimainkan oleh
pertubuhan
antarabangsa dalam
menjamin
kesejahteraan sejagat

Unit 34
Persefahaman
Teras
Kedamaian

Unit 34
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Menyokong kerjasama
antara negara dalam
pelbagai bidang bagi
mengeratkan hubungan
sejagat

Unit 35
Bekerjasama
Tonggak
Kemakmuran

Unit 35
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

TEKS UTAMA

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Komanwel
Pertubuhan Negara-negara Islam
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Pertubuhan Antarabangsa lain

Saling bekerjasama antara negara menjamin


kesejahteraan sejagat
Usaha baik antara negara dijayakan bersama
Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang

Menerima bahawa
setiap masalah boleh
diatasi mengikut
saluran yang betul.

Ekonomi
Sosial

PEPRIKSAAN PERCUBAAN SPM


BIDANG PEMBELAJARAN

MINGGU

CUTI PERTENGGAHAN PENGGAL 2


KANDUNGAN AKADEMIK
HASIL
PEMBELAJARAN

CATATAN

PERBINCANGAN jAWAPAN

11

RANCANGAN MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5


SMK VALDOR 2016

40
7.3 SALING
MENGHORMATI ANTARA
NEGARA

MINGGU
41

Menghargai dan memuliakan


hubungan antara negara
untuk menjamin
kesejahteraan sejagat

Hormat menghormati antara negara asas hubungan


yang harmoni
Perhubungan baik antara negara menjamin kebaikan
bersama

Menyokong dan
melibatkan diri dalam
pelbagai program ke
arah mewujudkan
hubungan yang baik
antara negara

Unit 36
Hubungan
Dijalin,
Kemesraan
Dinikmati

Unit 36
(Rujuk Buku
Panduan Guru
Tingkatan 5)

Pelaksanaan pelbagai program untuk mewujudkan


hubungan baik antara negara
Politik
Ekonomi
Sosial

ULANGKAJI BP1
ULANGKAJI BP2

PEPERIKSAAN SPM 2014


PEPERIKSAAN SPM 2014
PEPERIKSAAN SPM 2014
PEPERIKSAAN SPM 2014

12