Anda di halaman 1dari 35

AS 31503

EN. LA MASRI MANSUR


KUMPULAN 3
(NON - STATE AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTALISM: A CHALLENGE TO
STATE ACTOR?)
BIL
01
02
03
04

NAMA

MATRIKS

FATIN NAMIRAH BINTI MAT RANI


MOHAMMAD HAFYFIE B. MOHD SHAHIR
MOHD ILHAM B SAINUDDIN
MUHAMMAD KHAIRI BIN ATAN

BA13110104
BA13110211
BA13161024
BA13110259

05
06
07
08

( KETUA )
MUHAMMAD NOR SYAHMI BIN SAZALI
NORHIDAYATI BINTI AMRAN
NUR SYUHADA ZULKIFLI
NURUR RABIATUL ADAWIYAH BINTI

BA13110261
BA13110323
BA13110357
BA13110399

09
10
11
12
13
14
15
16
17

SAMAIDIN
RAHMANIA BINTI HERY
RIMA SULASTRI BINTI ANTO
RUSHAHAFIZA ABDULLAH
SHAHRILL SUZIANNA BINTI AHMAD FAUZI
SITI NUR ZULAIHA BT LAILEE@AZMAN
ZULAIKA NGU BT MUHAMMAD JUNAIDI
MALASINHA MANSOR
NURUL FATEHAH BT ABD RASHID
SITI HAJA MOHD SAPEIN

BA13110411
BA13110419
BA13110428
BA13110443
BA13110470
BA13110102
BA13110172
BA13110383
BA13161086

1.0 PENGENALAN
Aktor bukan negara ditakrifkan sebagai sebuah aktor politik yang telah dianjurkan
tidak secara langsung berhubung terus kepada negara tetapi dengan meneruskan
matlamat mereka yang akan memberi kesan terhadap kepentingan-kepentingan
negara. Selain daripada memiliki kepentingan kuasa dan memiliki keupayaan dalam
1

mempengaruhi, aktor bukan negara juga turut memiliki tapak atau ibu pejabat
mereka sendiri di beberapa negara tetapi aktiviti-aktiviti mereka tidak hanya
beroperasi di dalam negara mereka sahaja tetapi ada juga yang beroperasi luar
daripada negara mereka. Istilah aktor bukan negara secara amnya adalah merujuk
kepada mana-mana organisasi yang tidak rasmi atau tidak memiliki status undangundang sebagai sebuah negara atau agen kepada negara mahupun sebagai subunit perlembagaan yang telah dirangka oleh badan suruhanjaya negara sebagai
suatu wilayah atau perbandaran. Penubuhan aktor bukan negara telah bermula
pada akhir Perang Dunia Kedua dalam mencipta sebuah perdamaian yang baru.
Penubuhan aktor bukan negara juga merupakan suatu fenomena rentetan daripada
revolusi teknologi dan politik global yang dikarakteristikkan sebagai bermulanya
elemen-elemen saling kebergantungan dan tersebarnya gerakan-gerakan kelompok
sosial atau transnasionalisme. Justeru itu seiring dengan kemunculan elemenelemen tersebut telah membentuk isu-isu global.
Terdapat

beberapa

jenis

aktor

bukan

negara

di

dalam

peringkat

antarabangsa. Antaranya adalah International Governmental Organizations (IGOs)


dan Non-Governmental Organizations (NGOs). Syarikat-syarikat multinasional atau
Multinational Corporations (MNCs) juga merupakan salah satu aktor bukan negara
yang bertindak dengan melakukan perundingan secara langsung dengan kerajaan
asing dalam mencapai persetujuan, memperbaiki cukai atau perihal kemasukan
bebas

cukai,

menyediakan

kemudahan

atau

subsidi

dan

piawaian

serta

perundangan. Merujuk kepada badan-badan NGOs yang bersifat swasta yang


kebiasaannya merujuk kepada suatu kumpulan yang bersifat sukarela. NGO juga
turut ditakrifkan sebagai organisasi-organisasi kumpulan bukan negara yang
bertujuan untuk membawa perubahan terhadap dasar di dalam skop yang merujuk
kepada tindak balas antarabangsa, negara dan tempatan terhadap isu-isu global.
Definisi ini juga merangkumi kumpulan-kumpulan seperti World Wide Fund (WWF)
yang berpangkalan di Switzerland, pertubuhan organisasi perdagangan dan
perniagaan seperti Global Climate Coalition yang bertempat di Amerika Syarikat,
pertubuhan organisasi penyelidikan seperti di Tata, India iaitu Energy Research
Institute dan pelbagai lagi. Kebanyakannya organisasi-organisasi NGOs ini bergiat
aktif di dalam rejim berkenaan iklim yang juga memiliki status perundingan atau
"consultative status" dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
2

Status tersebut juga telah membolehkan mereka untuk mengakses secara


rasmi terhadap mana-mana rundingan, perbincangan dan dokumen-dokumen rasmi
PBB. IGOs pula merupakan suatu struktur pertubuhan institusi yang telah dibentuk
hasil daripada persetujuan di antara dua atau lebih buah negara yang berdaulat
demi mencapai kelangsungan dalam kepentingan dalam hal ehwal politik.
Perbezaan yang dapat dilihat di antara penubuhan aktor bukan negara iaitu NGOs
dan IGOs adalah penubuhan IGOs adalah sebagai suatu pertubuhan yang bertindak
sebagai organisasi perwakilan pemerintah oleh sesebuah negara. IGOs juga
berperanan dalam membentuk ruang komunikasi antara negara-negara anggota
dalam mencapai kepentingan mereka. Antara organisasi-organisasi IGOs adalah
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) iaitu di bawahnya ialah United Nations
Environment Programme (UNEP) dan IGOs turut membentuk suatu pertubuhan yang
bersifat serantau di mana hanya dianggotai oleh negara-negara serantau dalam
sesebuah wilayah seperti Kesatuan Eropah dan ASEAN.

2.0 FOUR CONCEPTUALIZATION OF GOVERNANCE


2.1 OLD GOVERNANCE
Terdapat empat jenis governance yang boleh didefinasikan mengikut maksud
masing-masing. Antaranya ialah old governance, new governance, all governance
dan normative governance. Keempat-empat jenis governance ini mempunyai
konsep yang berbeza-beza antara satu sama lain dan membawa pendekatan yang
berbeza kepada sesebuah negara tersebut.
Konsep old governance adalah lebih tertumpu kepada state iaitu negara.
Menurut Geodeon M. Mudacumura (2014), pendefinisian konsep old governance
boleh

dibahagikan

kepada

dua

contoh

iaitu

governance

sebagai

program

pembangunan dan juga governance sebagai agenda penyelidikan yang boleh


menunjukkan batasan sesebuah negara dalam melakukan sesuatu perkara 1.
Seperti

yang

didebatkan

oleh

warga

Afrika,

governance

sebagai

program

pembangunan lebih menjurus kepada program anti rasuah, pembaharuan sektor


1 Geodeon M. Mudacumura, Challenges to democratic governance in developing countries.
SpringInternational

Publishing Switzerland: Switzerland, 2014, hlm 23-25

awam, dan pendekatan yang berkait rapat dengan jabatan yang berperanan
meningkatkan ekonomi negara. Manakala governance sebagai agenda penyelidikan
pula lebih kepada autonomi negara, pengawalan yang rapi berkenaan sesuatu
perkara, neo-patriotisma, rent-seeking dan mnelakukan pembaharuan dasar dan
organisasi.
Adrienne Heitier (2002), pula mendefinasikan old governance ialah mode of
political steering2 yang merujuk kepada cara politik mengemudikan sesebuah polisi
dan negara. Oleh itu, governance merujuk kepada demensi dasar di dalam
sesebuah negara. Dasar boleh dibezakan berdasarkan instrumen yang telah
dirancang. Cara pelaksanaan dasar tersebut dapat menjelaskan sejauhmana
pencapaian misi dan visi sesebuah dasar tersebut. Sesebuah negara boleh
memohon beberapa instrumen yang berbeza untuk mencapai sesuatu seperti
arahan dan pengawalan, insentif dan bekalan, informasi, perbincangan dan
pemujukan, serta semua bentuk pengaruh sosial dan pengawalannya.
Hierarki yang terdapat dalam model old governance mempunyai limitasi dan
amat terhad untuk berhadapan dengan cabaran pada era globalisasi ini. Ini
bermaksud idea yang dikemukanan memerlukan rundingan yang menyeluruh,
universal, dan mempunyai perjanjian secara undang-undang yang telah ditetapkan,
top-down fashion, dan merupakan dasar-dasar umum yang boleh diguna pakai 3.
Kehidupan yang aman adalah mampu memenuhi keperluan setiap manusia
berdasarkan susun galur hierarki dalam sesebuah masyarakat tersebut. Namun
begitu, ia mungkin akan terhad dan tidak bersifat global.

2.2 NEW GOVERNANCE


"governance is a more encompassing phenomenon than government. It embraces
government, but it also subsumes informal, non-governmental mechanisms
2 Heritier, Adrienne, New Modes of Governance in Europe. Policy-Making without Legislating? In
common Goods:Reintventing European and International Governance, Lanham: Rowman and
Littlefield, 2002.

3 Robert Falkner, Hannes Stephan, and John Vogler, International Climate Policy After Copenhagen:
Towards aBuilding Blocks Approach, Global Policy 3 (2010): 252.

Thus it is possible to conceive of governance without government -- of regulatory


mechanisms in a sphere of activity which function effectively even though they
are not endowed with formal authority (Rosenau, 1992, p.5)
Konsep New Governance telah diterokai dalam pelbagai bidang akademik, termasuk
sains politik, pentadbiran awam, dasar, perancangan, dan sosiologi 4. Kerajaan
merujuk kepada pelaksanaan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang disokong oleh
mereka yang mempunyai kuasa undang-undang dan diperolehi secara rasmi serta
kuasa

polis.

Governance

merujuk

kepada

penciptaan,

pelaksanaan,

dan

pelaksanaan aktiviti yang disokong oleh matlamat bersama rakyat dan organisasi.
Malahan, mungkin tidak mempunyai kuasa rasmi dan kuasa polis (Rosenau,
1992). Dalam pada itu, governance bertujuan untuk berkongsi kuasa dalam
membuat

keputusan,

menggalakkan

autonomi

dan

kebebasan

rakyat,

dan

menyediakan satu proses untuk membangunkan kepentingan bersama melalui


penglibatan sivik.
New

governance

merupakan

kerjasama

rasmi

antara

kerajaan

dan

masyarakat sivil yang dicadangkan sebagai langkah alternatif kepada teori


tradisional5. Terdapat empat (4) perbezaan new governance dan badan kerajaan
iaitu menurut Newman (2011), sebagai contohnya, perkongsian tidak boleh
dianggap sebagai satu perkembangan bentuk yang berasaskan new governance
sama sekali. Perkongsian hanya boleh dilihat secara rasmi sebagai state-centric dari
governance dan sebaliknya, masyarakat awam berpusatkan new governance. Dari
perspektif new governance, ianya sendiri merujuk sebagai rangkaian yang
menganjurkan, rangkaian interorganizational yang mempunyai ciri-ciri bergantung,
pertukaran sumber, peraturan dan autonomi negeri. Oleh itu, perkongsian dilihat
sebagai penyebaran yang berlanjutan dan penembusan kuasa kerajaan.

4 Rosenau & Czempiel; Kooiman, 1993; Mac & Olsen, 1995; Peters, 1996; Rhodes, 1997.

5 JR Kim, 2000.

Di Korea, perkongsian rasmi antara kerajaan dan badan NGO dimulakan oleh pusat
kerajaan dan dianggap sebagai alat dasar new governance6. New governance juga
diasingkan daripada New Public Management (NPM) dan dianggap sebagai sinonim
new governance. Menurut Rhodes (1997), NPM mempunyai beberapa masalah yang
serius iaitu;
1. NPM mengamalkan organisasi intra yang memberi tumpuan dan tidak
memberi perhatian untuk menguruskan pautan antara organisasi,
2. NPM juga taksub dengan objektif dan tidak memberi perhatian kepada
kemahiran diplomatik,
3. NPM

memberi

tumpuan

kepada

keputusan

tetapi

tidak

memberi

tanggungjawab pada hasil dalam rangkaian.


Berbanding dengan NPM, new governance menekankan aspek 'sosio-politik'
daripada proses bagi menyelesaikan masalah sosial dan kadang-kadang dipanggil
sebagai 'tadbir sosio-politik'. Secara ringkasnya, new governance adalah;
1. Merujuk kepada satu institusi yang bukan kerajaan,
2. Mengenal pasti sempadan dan tanggungjawab untuk menangani isu-isu
sosial dan ekonomi,
3. Mengenal pasti kuasa pergantungan yang terlibat dalam hubungan institusi
tindakan kolektif,
4. Mengambil kira kuasa tadbir sendiri mengikut rangkaian autonomi dan,
5. Mengiktiraf keupayaan untuk mendapatkan perkara yang dilakukan bukan
perintah kerajaan atau mengunakan kekuasaanya.

2.3 ALL GOVERNANCE


Konsep All governance pula ialah satu mekanisme penyelarasan pentadbiran
untuk menyediakan keperluan barangan kepada orang ramai sama ada melibatkan
pentadbiran awam, swasta ataupun kedua-duanya.

Konsep governance (tadbir

urus) adalah proses membuat keputusan dan proses di mana keputusan tersebut
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Konsep ini juga boleh digunakan dalam
6 Kw Kim, 2000.
6

beberapa

konteks

seperti

tadbir

urus

korporat,

tadbir

urus

antarabangsa,

pentadbiran negara dan tadbir urus tempatan. Oleh kerana governance adalah
proses membuat keputusan dan proses di mana keputusan dilaksanakan, analisis
tadbir memberi tumpuan kepada aktor rasmi dan aktor tidak rasmi yang terlibat
dalam membuat keputusan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat
dan struktur formal dan tidak formal yang secara ditetapkan di tempat untuk
mencapai dan melaksanakan keputusan.7
Stein dan Turkewitsch (2008) menyatakan dasar sektor awam dan pembuat
keputusan dalam zaman globalisasi telah menjadi lebih luas tersebar, kompleks dan
dikongsi oleh pelbagai jenis badan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan.
Kemunculan konsep tadbir urus pelbagai peringkat atau multi-level governance
(MLG) dalam kesusasteraan sains politik adalah satu konsep yang pada mulanya
dirumuskan untuk dan secara langsung digunakan untuk Kesatuan Eropah sejak
menandatangani Perjanjian Maastricht8 iaitu suatu perjanjian yang ditandatangani
untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi dan politik di antara
negara Europian Community

(EC) pada tahun 1992. Ia kemudiannya telah

dipopularkan, disebar secara meluas dan digunakan untuk lain-lain struktur yang
menjadi objek kajian dalam sub-bidang yang berbeza sains politik, termasuklah
politik perbandingan, hubungan antarabangsa, dasar awam dan luar bandar politik.9

2.4 NORMATIVE GOVERNANCE


Normative governance merujuk kepada pusat pengumpulan dasar antarabangsa
atau separa-dasar melalui perjanjian serta resolusi United Nation General Assembly
(UNGA) dan organisasi-organisasi lain yang berkaitan. Dasar yang dilakukan
sebenarnya mencerminkan pendirian dari negara-negara membangun, terutamanya
7 , What is Good Governance? United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific.

8 Perjanjian Maastricht sebagai bentuk Akomodasi semangat kebersamaan Uni Eropa, Diambil

daripada laman webwww.scribd.com/mobile/doc/35748806/Maastricht-treaty-Perjanjiaan-MaastrichtUni-Eropa, Diakses pada 29


November 2015.

9 The Concept of Multi-Level Governance in Studies of Federalism, Paper Presented by Micheal Stein &
LisaTurkewitsch at the International Political Science Association (IPSA) International Conference,
Concordia
University, Montral, Qubec, Canada, May 2, 2008.

resolusi UNGA, berkaitan penubuhan suatu perintah ekonomi baru antarabangsa


1974. Normative governance ini dapat didefinisikan sebagai satu program untuk
memperbaharui pengurusan awam atau swasta seperti Good governance, MEB,
cooperation governance.10
Prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam rangka kerja penilaian
governace merupakan asas normatif terhadap prestasi governance akan diukur.
Sebaik-baiknya, rangka kerja akan merangkumi piawaian yang berkaitan, prinsip
sejagat, ciri-ciri tadbir urus demokratik atau garis panduan normatif lain yang
digunakan. Prinsip-prinsip ini juga perlu digunakan untuk menjamin ketelusan. 11
Antara contoh yang boleh diambil ialah kewujudan good governance yang
berkait dengan Normative governance yang mana good governance ini
merupakan sebuah program yang dilaksanakan demi memberikan kepentingan dan
kebaikan dalam sistem pengurusan dan pentadbiran, baik dari segi sektor awam
mahupun swasta. Good governance ini juga dilihat sebagai sebuah konsep
normatif yang wujud dengan nilai-nilai berdasarkan aktiviti governance. Selain itu,
kaedah yang digunakan telah menyebabkan berlakunya interaksi pelaku sosial
dalam konteks sosial tertentu dengan mengenal pasti prinsip-prinsip yang
mengukuhkan good governance dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini ialah
termasuklah penyertaan, kedaulatan undang-undang, ketelusan perlaksanaan
keputusan atau keterbukaan, akauntabiliti, kebolehramalan atau kepaduan, dan
keberkesanan. Masyarakat sivil antarabangsa umumnya berkongsi berpendapat
bahawa prinsip-prinsip ini sebagai asas pembangunan yang mampan.
Good governance telah menjadi elemen penting dalam politik dan agenda
ekonomi, dan dilihat lebih releven jika kewujudannya yang mengambil konsep sedia
ada. Selain itu juga good governance berperanan dalam menangani beberapa isu
utama lain seperti Perlindungan universal hak asasi manusia, tanpa diskriminasi
10 Madeleine Herren, Networking the International System: Global Histories of International
Organizations, Springer,2014, hlm 47.

11 Governance assessement portal, What are the normative

principle.http://www.gaportal.org/howto/develop-an
assessment-framework/what-are-thenormative-principles?, Diakses pada 25 November 2015.

undang-undang yang cekap dan tidak berat sebelah dan proses kehakiman yang
baik serta terurus, agensi awam yang telus, akauntabiliti bagi keputusan oleh
pegawai-pegawai awam, penurunan sumber dan membuat keputusan untuk
peringkat tempatan dari modal, dan penyertaan oleh rakyat dalam membahaskan
pilihan pendirian dan dasar-dasar awam. Prinsip good governance meliputi
harapan untuk kearah masyarakat yang lebih baik. Pertama sekali, terdapat satu
konsep aspek teknikal yang merujuk kepada aspek ekonomi, iaitu ketelusan akaun
kerajaan, keberkesanan pengurusan sumber awam, dan kestabilan pengawal
seliaan persekitaran bagi sektor swasta. Kedua, aspek sosial, iaitu untuk membina,
dan menggalakkan institusi demokrasi serta toleransi seluruh masyarakat.

Dan

ketiga, aspek politik merujuk kepada "kesahihan kerajaan, akauntabiliti unsur-unsur


politik kerajaan dan menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan undangundang.

Apabila ia merujuk kepada ekuiti atau ketelusan, minoriti memerlukan

pendekatan tertentu yang berkaitan dengan strategi good governance dari segi
hubungan mereka kepada pihak utama yang berkepentingan. 12
Kesimpulannya

Normative

governance

merupakan

sebuah

pengumpulan

cadangan dan persetujuaan yang membawa kepada perjanjian serta resolusi United
Nation General Assembly (UNGA)

dan organisasi-organisasi lain yang sama dan

perjanjian ini akan membentuk sebagai satu dasar atau undang-undang yang akan
dilaksanakan dalam sistem pengurusan dan pentadbiran dalam sektor awam
mahupun sektor swasta dan good governance adalah contoh sebagai satu
program atau dasar yang dibuat dalam usaha membentuk sistem pengurusan yang
lebih baik.

3.0 FAKTOR CAMPUR TANGAN NON-STATE ACTOR


Kemunculan aktor non-state dalam sistem antarabangsa sebenarnya telah berlaku
sejak tahun 1970-an lagi. NGO misalnya, telah berkembang pesat menjelang tahun
1970-an di mana pada ketika itu penyertaan pelbagai kumpulan sebagai ahli nonstate

bagi

menyelesaikan

masalah

alam

sekitar

antarabangsa

semakin

menggalakkan. Pelbagai pertubuhan telah muncul yang boleh dilihat sebagai usaha
12 , Good governace-the concept. http://www.edrc.ro/docs/docs/11-17.pdf, diakses pada 26
November 2015.

untuk menyelesaikan alam sekitar pada pertengahan 1970-an hingga 1990-an


seperti Greenpeace, Friends of Earth (FoE) serta Sierra Club yang kian mendapat
sambutan kerana pertambahan bilangan ahli yang menyertai mereka. 13 Terdapat
persoalan mengenai kemunculan campur tangan aktor non-state ini berkenaan isu
alam sekitar antarabangsa.

Mengapakah

aktor non-state

terlibat di

dalam

pengurusan masalah alam sekitar global?


Antara faktor yang menyebabkan kewujudan aktor non-state dalam pengurusan
masalah alam sekitar antarabangsa adalah disebabkan kelemahan yang muncul
dalam diri state apabila berhadapan dengan masalah yang bersifat global. Apabila
berlaku masalah alam sekitar rentas sempadan, kerajaan di seluruh dunia mula
menyedari had keupayaan mereka untuk menanganinya secara sendiri (Daniel C.
Esty dan Maria H. Ivanova, 2002:8). Sesebuah kerajaan mampu menangani masalah
yang melibatkan wilayahnya sahaja seperti pencemaran sungai atau pembakaran
hutan. Namun, apabila melibatkan masalah yang bersifat global, kerajaan
menghadapi keterbatasan untuk mengurusnya secara sendiri. Misalnya, isu
penipisan lapisan ozon, pemanasan global serta kesan rumah hijau yang
menyebabkan seluruh dunia menghadapinya secara tidak langsung memerlukan
kerjasama negara-negara untuk menyelesaikannya. Justeru, kewujudan non-state
amat diperlukan bagi mengurangkan kekangan yang dihadapi state.
Selain itu, perkembangan dunia yang membawa pelbagai perubahan turut
membawa

kepada

pelbagai

perubahan

baru

seperti

kewujudan

teknologi

persenjataan yang canggih seperti senjata nuklear dan peluru berpandu yang boleh
merosakkan alam sekitar. Senjata nuklear misalnya mampu mengakibatkan
berlakunya penipisan lapisan ozon bumi. Ketiadaan organisasi yang mengurus alam
sekitar menyebabkan state bersikap mementingkan diri dan tidak memberikan
kerjasama dalam menjaga alam sekitar antarabangsa. Oleh sebab itulah wujudnya
campur tangan aktor non-state dalam isu alam sekitar global bagi memastikan
state prihatin terhadap masalah alam sekitar yang sedang berlaku. Kewujudan
organisasi antarabangsa misalnya Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA)
ditubuhkan bagi mempromosikan penggunaan tenaga nuklear secara aman dan

13 Doyle, T., & McEachern, D., Environment and Politics. London: Routledge, 2008, hlm 124.
10

meneruskan

usaha

melarang

penggunaan

tenaga

nuklear

bagi

tujuan

ketenteraan.14 Sebelum adanya IAEA, state pernah menggunakan bom nuklear


untuk tujuan peperangan seperti yang pernah berlaku pada Perang Dunia Pertama.
Di sini menunjukkan bahawa ketiadaan kerjasama antara state menyebabkan sikap
pentingkan diri sendiri menjadi amalan kepada state terutamanya apabila
melibatkan keselamatan wilayahnya. Atas faktor inilah yang mendorong non-state
actor untuk muncul dan memperjuangkan isu alam sekitar sebagai isu nontraditional yang juga penting untuk diberi perhatian.

4.0 ROLE OF NON-STATE


4.1 INFORMATION BASED DUTIES
Seperti yang ditunjukkan dalam proses Ramalan Cuaca Alam Sekitar Global dan
Penilaian Ekosistem Milenium, NGO ditawarkan untuk menjalankan tugas bagi
pemgumpulan maklumat, penyebaran dan analisis. Sebagai contohnya dala,
Persidangan Parti dan mesyuarat-mesyuarat lain yang diadakan sempena perjanjian
pelbagai hala bagi alam sekitar seperti Konvensyen PBB mengenai Kepelbagain
Biologi dan Konvensyen Rangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.
Mesyuarat yang diadakan bergantung pada penyelidikan dan dokumen
daripada NGOs dan undian masyarakat sivil serta kebebasan khas terutamanya
yang

bersesuain

dengan

acara

atau

aktiviti

rasmi 15.

Kebanyakan

delegasi

persidangan bergantung pada pendapat atau cadangan dan dokumen-dokumen lain


yang sering bertindak sebagai idea baru untuk perubahan. Masyarakat sivil juga
diberi peluang untuk memberi input dalam rundingan antara kerajaan sama ada
dalam

bentuk

kenyataan

tunggal

yang

dibangunkan

oleh

NGO

dan

akan

dibentangkan pada penutupan di acara rasmi.

14

Agensi
Tenaga
Atom
Antarabangsa
(IAEA),
http://www.ppdn.upm.edu.my/ppdnexpertmissionbm, diaksespada 26 November 2015.

dalam

15 , The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance: http://www.envnet.org/wpcontent/uploads/2013/09/gemmil.pdf, diakses pada 22 november 2015.

11

Antara langkah-langkah yang diambil untuk utiliti pertukaran maklumat


termasuk dengan penerimaan yang meluas dan penggunaan model suruhanjaya.
Perundingan

jangka

pendek

sering

menghasilkan

maklumat

yang

kurang

memuaskan berbanding dengan melakukan komisen dengan pelbagai pihak


berkepentingan yang menyediakan pelaburan dan sumber yang mencukupi.
Seterusnya adalah melalui bantuan dalam pembentukan rangkaian, sebagai
contohnya Konvensyen UN, jaringan yang berterusan, pengetahuan peringkat tinggi
oleh pihak berkepentingan dalam membawa kepada usaha kepakaran dalam bidang
sains dan termasuk dengan cabaran dasar daripada kumpulan yang terpinggir.
Pertukaran maklumat juga boleh dilakukan melalui mekanisme yang memberi
sokongan kepada konsep memberi dan menerima. Walaupun terdapat pegawai
yang mungkin membaca pendapat dan dokumen penyelidikan yang dikeluarkan
oleh NGO, namun begitu sering kali mendapat sedikit maklum balas dan peluang
untuk mengadakan dialog adalah terhad. Instutusi untuk proses notis dan komen,
panel penasihat rasmi dan mekanisme formal untuk pertukaran maklumat bagi
pegawai kerajaan dan NGO boleh dilakukan melalui pembayaran dividen yang
sebenar.
konsep bersetuju dan tidak bersetuju. Dalam hal ini, untuk mencapai
konsensus amat sukar untuk dicapai, sehingga menyebabkan perbincangan yang
berpanjangan dan seterusnya akan membawa kepada perjanjian secara terpaksa
dan mencerminkan kegagalan dalam komunikasi. Penerimaan pembuat keputusan
antara

kerajaan

terhadap

cadangan

atau

pandangan

masyarakat

sivil

menggambarkan sebagai pendapat pelbagai yang menjadi lebih berguna dan


penting dalam membuat dasar.

4.2 POLICY DEVELOPMENT


Sejak beberapa dekat yang lalu, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dilihat lebih
bergiat

aktif

di

dalam

proses

penetapan

agenda

(Agenda

Setting)

dan

pembangunan dasar di peringkat antarabangsa 16. NGO telah memainkan peranan


16 Porter, Gareth, Global Environmental Politics. Boulder, CO: Westview Press, 2000, hlm 106

12

yang penting di dalam mengupas isu-isu antarabangsa yang akhirnya mampu


mempengaruhi tindakan masyarakat umum, kerajaan, dan organisasi antarabangsa
Isu alam sekitar di peringkat global telah menjadi terkenal pada tahun 1970-an
disebabkan oleh aktiviti dan penekanan yang dibawa oleh pihak NGO. Pada tahun
1980-an, kebimbangan terhadap penyahutanan telah dimasukan ke dalam agenda
dan perbincangan antara kerajaan di bawah tekanan NGO. 17
Manakalah pada tahun 1997 pula, enam NGO telah memainkan peranan
penting melalui Jawatankuasa Antarabangsa bagi mengharamkan penggunaan
Periuk Api, dan menyakinkan masyarakat antarabangsa untuk mengikat undangundang ini sebagai satu kewajipan bagi semua negara. Sebagai contoh, Kempen
Antarabangsa
gabungan

Mengharamkan

daripada

badan

Periuk
bukan

Api

(ICBL)

kerajaan

adalah

yang

sebuah

tujuannya

pertubuhan

adalah

untuk

mengharamkan periuk api dan bom berangkai. Gabungan ini telah ditubuhkan pada
tahun 1997 apabila enam kumpulan dengan matlamat yang sama termasuklah
Human Rights Watch, Medico International, Orang Cacat Antarabangsa, Pakar untuk
Hak Asasi Manusia, Vietnam Veterans of America Foundation dan Kumpulan
Penasihat Mines yang bersetujuh untuk bekerjasama dalam mencapai matlamat
mereka bagi mengharamkan penggunaan periuk api 18.
Keupayaan NGO untuk meletakkan isu-isu dalam agenda dan pembentukan
dasar dilihat tidak begitu ketara. Namun untuk meningkatkan keupayaan dan
peranan NGO, ia perlu megambil bahagian di akhir pembuatan keputusan 19. Situasi
ini telah dinyatakan oleh bekas Menteri Luar Kanada Lloyd Axworthy menyatakan
bahawa, masyarakat antarabangsa tidak boleh membuang peranan NGO sebagai
penasihat dan penyokong terhadap keputusan kerajaan dalam pembangunan dasar.
17 Humphreys, David, Forest Politics: The Evolution of International Cooperation. London: Earthscan
Publications, 1996, hlm 1-2

18 Weiss, Thomas G, International NGOs, Global Governance and Social Policy in the UN System.
Globalism and Social Policy Programme, 1999, STAKES, Helsinki, Finland. Available from
http://www.stakes.fi/gaspp/occasional%20papers/gaspp3-1999.pdf

19 Simmons, P. J, Learning to Live with NGOs. Foreign Policy, Fall 1998: 82-96. Available from
http://www.globalpolicy.org/ngos/ issues/simmons.htm

13

Persoalannya? Adakah penyertaan masyarakat sivil dan pihak NGO relevan dalam
pembuatan dasar. Oleh kerana itu, ia perlu diterokai semula sejauhmana
keberkesanan pihak NGO dalam mengadakan hubungan kerja dengan badan
kerajaan. Justeru itu, pembangunan struktur untuk penyertaan masyarkat sivil dan
badan NGO dalam proses membuat keputusan dasar antarabangsa adalah perlu.

4.3 OPERATIONAL FUNCTION


Aktor bukan negara dianggap sebagai sebuah institusi yang penting dalam
memainkan peranannya di peringkat antarabangsa. Pada abad ke-21, interaksi yang
berlaku di peringkat antarabangsa tidak hanya terhad kepada aktor negara sahaja
tetapi juga melibatkan aktor bukan negara. Hal ini kerana, perkembangan yang
berlaku di peringkat antarabangsa menyebabkan isu-isu lain terutama isu alam
sekitar menjadi semakin kompleks.
Pelbagai langkah strategik yang digunakan oleh aktor bukan negara secara
langsung mahupun tidak langsung terhadap proses politik. 20 Antaranya ialah melobi
kerajaan dan ahli-ahli parlimen, kempen-kempen publisiti yang efektif, tindakan
segera terhadap kes-kes individu, persidangan seperti demonstrasi atau sidang
kemuncak.21 Desakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara melalui strategi
berikut mampu memberi tekanan kepada aktor negara untuk mengetengahkan
sesuatu isu alam sekitar dan diselesaikan secara kolektif.
State telah memberikan akses yang meluas kepada aktor bukan negara dalam
proses dasar iklim antarabangsa, dan aktor bukan negara berperanan dalam
mesyuarat berkenaan alam sekitar dengan aktor-aktor tertentu, melobi kerajaan,
menyediakan laporan dasar dan berinteraksi dengan orang awam dan media. 22 Isu
berkenaan dengan alam sekitar bukan satu isu yang baru. Sesetengah sarjana
20 Nor Azizan Idris, et. al., 2011, Konstruktivisme Sosial dan Hubungan Antarabangsa
Malaysia, diakses dihttp://www.ukm.my/penerbit/akademika/ACROBATAKADEMIKA81/jademik-81-04lock.pdf, pada 28 November 2015, hlm 40.

21 Ibid, hal. 40.

14

melihat isu ini sebagai isu yang penting dalam melindungi alam sekitar daripada
terus tercemar kesan daripada tindakan individu dan aktor-aktor negara yang turut
sama menyumbang kepada isu ini.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara secara langsung
mahupun tidak langsung mampu memberi kesan kepada negara di peringkat
domestik dan antarabangsa. Misalnya, menurut Jochen (2007), melalui kewujudan
Common Action Programme of Civil Society atau Universal Justice Agenda dapat
meningkatkan pengaruh aktor bukan negara dalam membentuk politik negara dan
antarabangsa.23 Fokus utama terhadap tindakan ini ialah perlindungan hak asasi
manusia dan perlindungan alam sekitar.24
Isu alam sekitar yang sering diperdebatkan pada masa kini ialah berkenaan
dengan perubahan suhu secara mendadak di bumi atau dikenali sebagai perubahan
iklim (climate change). Berdasarkan pendapat saintis, aktiviti manusia merupakan
faktor terbesar berlakunya perubahan iklim.25 Antara aktiviti yang menyumbang
kepada perubahan iklim ialah penyahhutanan, pembakaran bahan bakar dalam
tempoh yang panjang dan asap-asap kilang. 26 Aktiviti yang dilakukan tanpa kawalan
ini menyebabkan isu perubahan iklim semakin serius.

22 Kal Raustiala, Nonstates Actors in the Global Climate Regime, diakses

di http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/admininst/shared/doc
professors/luterbacher%20chapter%205%20105.pdf, pada 28 November 2015, hlm 95.

23 Jochen Von Bernstorff, 2007, No-State Actors in Law-making and in the Shaping of Policy:
On thelegalityand legitimacy of NGO Participation in International Law, diakses di
http://www.kas.de/wf/doc/kas_12358-544-2-30.pdf?071119171748, pada 28 November 2015,
hlm 40.

24 Ibid, hlm 40.

25 The Royal Society, Climate Change: Evidence and Causes, diakses

dihttps://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence
causes/climatechange-evidence-causes.pdf, pada 28 November 2015, hlm 5.

26 Ibid, hlm 6.

15

Oleh itu, satu rangka kerja yang dikenali sebagai Framework Convention on
Climate Change (FCCC), yang merupakan undang-undang teras yang telah
dirundingkan sebagai sebahagian daripada persidangan 1992 United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED).27 FCCC dan UNCED telah
memainkan peranannya dalam semua mesyuarat yang diadakan. Secara tidak
langsung, aktor bukan negara ini dilihat memainkan peranan yang significant dalam
menyelesaikan isu alam sekitar yang bersifat. Ringkasnya, aktor negara tidak
mampu menyelesaikan isu alam sekitar secara universal kerana faktor-faktor
seperti national interest dan menyebabkan peranan aktor bukan negara penting
dalam menangani isu ini.

5.0 PROSES INPUT-OUTPUT-INPUT


Setiap negara mempunyai kepentingan nasional untuk kelancaran negara masingmasing. Namun, negara harus memainkan peranan dari aspek pemeliharaan dan
pemuliharaan ekosistem alam sekitar supaya dunia mampu menampung kerosakan
biosfera dunia. Hal ini bergantung kepada tindakan aktor di dalam politik alam
sekitar itu sendiri dalam melaksanakannya di peringkat antarabangsa mahupun
domestik. Oleh itu perkaitan antara aktor-aktor ini akan menjelaskan keadaan
berhubung simbiosis setempat antara manusia dan alam sekitar.

5.1 INPUT (INDIVIDU/GOVERMENT)


Isu alam sekitar mula menjadi perbahasan di antara individu di sesebuah negara
bermula pada peringkat (level of analysis). Selepas tahun 1960-an, isu alam sekitar
semakin hangat di dibincangkan. Hal ini menyebabkan isu alam sekitar mula
dipolitikkan apabila menjadi salah satu isu yang mula mengancam keselamatan
negara. Keadaan ini dapat dijelaskan melalui beberapa proses dimana pada
peringkat permulaan manusia (individu/masyarakat) akan mula merasai perubahan
akibat kemusahan alam sekitar di sekeliling mereka. Kesan kepada regional dan
global

begitu

dirasakan

kerana

asas

ekosistem

sudah

tidak

lagi

mampu

27 Kal Raustiala, op. cit., hlm 95.


16

menampung beban pencemaran (pollution load). Inilah yang dimaksudkan bahawa


ekosistem sudah mencapai tahap tidak lestari.28 Kerosakan alam sekitar yang terjadi
disebabkan oleh kegagalan negara dalammenjaga, memelihara, memulihara, serta
mengekalkan

ekosistem

alam

sekitar

kesan

dari

pembangunan.

Oleh

itu,

penyelesaian di peringat domestik akan cuba dilaksanakan oleh negara yang


mengalami masalah alam sekitar dengan adanya (pemimpin) yang dilantik menjadi
wakil negara. Namun, sekiranya langkah pemuliharaan alam sekitar tidak berjaya
dicapai, negara melalui wakilnya akan membawa persoalan persekitaran ke
peringat yang lebih tinggi (international politics). Pada peringat ini, langkah
penyelesaian secara terancang diperlukan dperlukan agar masalah pollution load
dapat ditangani oleh negara-negara yang sedang membangun tersebut. Pada
peringat ini juga akan mula adanya keterlibatan aktor bukan negara (governance)
yang dilihat cuba membantu government untuk sama-sama menguruskan pollution
load tersebut.

5.2 OUTPUT (GOVERNMENT/GOVERNANCE)


Pada peringkat ini, dapat dijelaskan apabila aktor bukan negara wujud untuk
memberi idea kepada negara yang mengalami masalah pollution load kesan dari
pembangunan yang dilakukan. Proses (setting) dan (framework) akan digunakan.
Negara dan aktor bukan negara akan melihat perubahan ekologi yang memberi
kesan

kepada

politik

ekonomi

dunia,

pembangunan

politik,

perdagangan,

pengurusan, kewangan, keselamatan dan sebagainya. Ini boleh difahami sebagai


satu bentuk pemodenan ekologi dengan penuh keyakinan bahawa pertumbuhan
ekonomi

dan

perlindungan

alam

sekitar

masih

boleh

dibangunkan

secara

didamaikan. Ini bermakna, sekiranya negara ingin mencapai pertumbuhan ekonomi,


negara masih boleh mengawal pollution load dengan mengamalkannya secara
lestari. Sebagai contoh, respon kepada perubahan iklim dunia dan hujan asid telah
terlambat untuk dilaksanakan akibat daripada amalan industri yang sedia ada.
Dengan itu wujudlah beberapa parti (aktor bukan negara) yang cuba untuk
28 Prof. Datuk Ir, Dr. Zaini Ujang, PERSOALAN ALAM SEKITAR BUKAN SEKADAR ISU

PENCEMARAN:PERUBAHAN PARADIGMA DIPERLUKAN,


http://www.cheme.utm.my/staff/zaini/images/DOCUMENTS/visi-alamsekitar-ubah-paradigmajulai2008.pdf, diakses pada 25 November 2015.

17

menyelesaikan isu alam sekitar yang terjadi. Kerjasama dan perjanjian pada
peringkat antarabangsa akan dilaksanakan antara negara dan negara atau negara
dan aktor bukan negara. Antara (green party) yang pertama ditubuhkan pada tahun
1972 di New Zealand, diikuti setahun kemudian oleh People di UK yang adalah
untuk menjadi (green party) pada tahun 1985 bagi menghalang pembangunan
jalan.29 Selain itu, perjanjian perlindungan terhadap migrasi hidupan burung pada
tahun 1872 yang telah dicadangkan oleh Switzerland dan (Intenational Committee
for Bird Protection). Parti-parti serta pelbagai perjanjian yang ditubuhkan pada
peringkat ini akan cuba mencari penyelesaian kepada hidupan flora dan fauna agar
ekosistem

hidupan

dan

alam

sekitar

masih

terpeihara.

Apabila

terdapat

penyelesaian yang dicadangkan oleh aktor bukan negara dan diterima oleh negara,
kedua- dua aktor ini biasanya menjadi technocentric: dimana aktor-aktor ini akan
mencari

penyelesaian

secara

teknikal,

perubahan

dari

sudut

sosial

dan

pembangunan ekonomi pula dilihat sebagai pilihan politik yang tidak munasabah. 30
Namun, aktor bukan negara (governance) masih mempunyai limitasi dalam
melaksanakan sebarang dasar kerana negara merupakan asas dalam tindakan
antarabangsa. Hal ini disebabkan oleh negara mempunyai kedaulatan tersendiri
dalam membuat keputusan dan pendirian dalam mempertahankan sumber mereka.

5.3 INPUT (GOVERNMENT)


Selepas adanya kesedaran untuk mewujudkan kerjasama diantara negara dan aktor
bukan negara maka, proses pada peringkat ini akan melibatkan ratifikasi negara
dalam menyelesaikan masalah alam sekitar di peringkat domestik mahupun
antarabangsa. Hanya dengan peranan daripada negara sahaja yang mampu
mewujudkan institusi antarabangsa kerana sebarang perjanjian, undang-undang
dan tanggungjawab terhadap isu alam sekitar akan berbalik semula kepada negara
yang menjadi punca wujudnya masalah alam sekitar ini.

Kewujudan pelbagai

pakatan dan sifat (consent to be bound) mampu menjelaskan bagaimana


29 Ibid.

30 J., & Smith, et al, Politics and the Environment: From Theory to Practice. London: Routledge,
2003, hlm 86.

18

penerimaan negara dalam mengawal isu alam sekitar. Contohnya, dalam Protokol
Kyoto apabila Amerika Syarikat dan Kanada tidak mampu mengawal kemusnahan
akibat dari pembangunan pesat yang dilaksanakan menyebabkan negara tersebut
menarik

diri

dari

Protokol

Kyoto.

Ini

menjelaskan

bahawa

negara

begitu

mempengaruhi tindakan institusi antarabangsa sama ada ingin terikat dengan


sebarang perjanjian yang mampu menggugat pembangunan negara mahupun
menerima keterikatan tersebut sebagai satu tanggungjawab negara terhadap alam
sekitar demi kelancaran (survival) manusia. Oleh itu, negara berhak untuk
menerima atau menolak sebagai cadangan dari institusi antarabangsa kerana
negara mempunyai kuasa dalam menguruskan sistem antarabangsa.

5.4 TANGGUNGJAWAB NORTH-SOUTH TERHADAP ISU ALAM SEKITAR


Tanggungjawab negara maju sebahagian besar lebih menggunakan sumber dan
pencemaran untuk perindustrian. Negara dunia pertama tidak dapat melindungi
atmosfera daripada lebihan pengeluaran CO2 dan gas rumah hijau. Keutamaan
Dunia Ketiga adalah untuk pembangunan asas. Dalam satu kenyataan yang
dikeluarkan dari sidang menteri daripada 41 negara-negara membangun, yang
disediakan bagi 1992 Sidang Kemuncak Bumi PBB yang ditaja, ada menyatakan
bahawa negara Dunia Ketiga tidak perlu menanggung beban ekonomi bagi
perlindungan alam sekitar. Menurut Jonathon Porritt, berkata pada syarahannya di
Muzium Australia awal tahun ini, bahawa India dan China hari ini menyumbang kirakira satu pertiga daripada jumlah penduduk dunia, mereka mungkin tidak
mengambil kira lebih daripada satu pertiga daripada jumlah pencemaran dunia dan
penggunaan sumber.31

5.5 STATE ACTOR

31 , The environment and the North-South divide: Green Left Weekly.


https://www.greenleft.org.au/node/90,diakses

pada 28 November 2015.

19

State merupakan aktor yang penting dalam hubungan antarabangsa. Hal ini kerana
secara tidak lansung state terlibat dalam proses pemuliharaan dan pemeliharaan
alam sekitar, aktor negara juga perlu bekerjasama dengan negara lain terutama
organisasi-organisasi antarabangsa dalam menyelesaikan masalah alam sekitar.
Tanggungjawab berkaitan dengan isu alam sekitar bukan sahaja diperingkat
domestik tetapi juga diperingkat antarabangsa. Walau bagaimanapun untuk
menangani isu alam sekitar ini negara tidak boleh memainkan peranan dengan
sendiri kerana negara perlu bergantung dengan badan-badan lain termasuklah
badan IGO atau NGO untuk membantu negara dalam menyelesaikan isu alam
sekitar di peringkat global.

5.6 NON-STATE ACTOR


Peranan badan bukan kerajaan juga lebih berperanan berbanding negara terutama
dalam isu yang bersifat low politik. Kebanyakkan state hanya memainkan peranan
dalam isu yang melibatkan High Politik sahaja.32 Isu High politik ini melibatkan
keselamatan negara dan ketenteraan. Fokusnya lebih kepada negara yang dilihat
lebih bersifat kepada Realist seperti dari segi ketenteraan, keselamatan, politik
adalah demi untuk kepentingan negara. Isu yang berkaitan dengan low politik
bermaksud sesuatu perkara atau isu yang tidak melibatkan ketenteran kerana lebih
kepada keharmonian sejagat dan juga berkaitan dengan persekitaran yang tidak
melibatkan ketenteraan. Low Politic

ini lebih bersifat kepada liberalism yang

mana teori ini lebih memainkan peranan dalam mengatasi sesuatu isu dengan adil
dan aman. Salah satu isu low politic adalah berkaitan dengan environmental issue
dimana isu persekitaran ini dikatakan memainkan peranan penting kepada negara
dan masyarakat di dunia.33 Sebagai contoh isu jerebu, pembakaran terbuka,
pembalakan tidak terkawal, hakisan tanah. Jika dilihat baru-baru ini antara negara
yang banyak terlibat dengan isu alam sekitar di kawasan asia tenggara adalah
Indonesia. Boleh dikatakan setiap tahun negara tersebut menjalankan aktiviti
32 , What is the meaning of high politics and low politics? http://www.ask.com/governmentpolitics/meaninghigh politics-low-politics-ef1d9487a27fd648, diakses pada 28 November 2015.

33 , Environmental and Health, http://www.nrdc.org/health/default.asp, diakses pada 28 November


2015.

20

pembakaran ladang. Hal ini menyebabkan asap-asap dari aktiviti pembakaran


bebas diruang angkasa menyebabkan berlakunya jerebu, kesan jerebu ini boleh
membawa kesan buruk kepada manusia seperti sesak nafas, pedih mata dan suhu
bumi juga semakin panas. Oleh itu, antara badan NGO yang turun padang
menyelesaikan masalah ini salah satunya Green Peace di mana badan ini
memainkan peranan dalam mengawal isu yang berkaitan dengan persekitaran.

6.0 PRIVATE ENVIRONMENTAL MOVEMENT (WWF)


World Wide Fund for Nature (WWF), ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan
antarabangsa yang ditubuhkan pada 29 April 1961 di Morges, Switzeland yang
bertujuan untuk menangani masalah-masalah berkaitan pemeliharaan, kajian dan
pemulihan alam sekitar dan merupakan sebuah badan pemuliharaan terbesar di
dunia. WWF telah menganjurkan Kempen EarthHour yang merupakan acara
tahunan selama satu jam untuk membangkitkan rasa kesedaran ke atas perubahan
iklim yang berlaku. Kempen EarthHour yang pertama diadakan adalah di Sydney,
Australia pada tahun 2007 yang melibatkan 2.2 juta rumah dan premis. Selepas
tempoh 3 tahun, beratus-ratus juta orang di seluruh dunia menyertai kempen ini.
Semasa kempen ini berjalan selama satu jam, berlaku penyusutan 73.34 megawat
bersamaan dengan 41.6 tan karbon dioksida. WWF juga menganjurkan Hari Alam
Sekitar Sedunia pada 5 Jun setiap tahun yang menekankan tentang kepentingan
mengitar semula kertas yang akan mengurangkan bilangan pokok yang perlu
ditebang kerana untuk menghasilkan satu tan kertas adalah sebanyak 17 pohon
pokok terpaksa ditebang.
Pada tahun 1963, WWF membantu menubuhkan Kolej Afrika Pengurusan Hidupan
Liar Tanzania yang melatih lebih daripada 4,000 renjer taman dan pengurusan
hidupan liar dari lebih 50 negara di Afrika dan di luar negara dalam semua aspek
pengurusan kawasan perlindungan, termasuk ekologi, pengurusan pelbagai, dan
undang-undang penguatkuasaan. Pada tahun 1972, WWF telah mengadakan
kempen global yang pertama kali dilaksanakan untuk menyelamatkan spesis di
seluruh dunia yang di kenali sebagai Operasi Harimau Besar-besaran. 34 Salah satu
34 , 50 years of Achievements,

http://wwf.panda.org/who_we_are/history/50_years_of_achievements/, diaksespada 29 November 2015.

21

hasilnya adalah pelancaran India Tiger Project yang mana pelan pemuliharaan
harimau kebangsaan selama enam tahun dan melihat populasi harimau meningkat
sebanyak 30 peratus dalam tempoh hanya 7 tahun. Sejak itu, Nepal, Bangladesh,
Malaysia, Thailand, Indonesia, Bhutan, Rusia dan China juga telah menyertai usaha
pemuliharaan harimau yang berterusansehingga ke hari ini. Sempena matlamat
untuk menggandakan populasi harimau liar menjelang 2022, WWF melancarkan
Tahun Kempen Harimau pada tahun 2010. Dengan adanya Summit Tiger, maka 13
buah

negara

harimau

memberikan

sokongan

dan

penderma

serta

pihak

berkepentingan berjanji untuk membiayai Program Pemulihan Harimau secara


Global.
Berdasarkan buku Rachel Carson, Silent Spring pada tahun 1962 yang telah
membuka mata dunia tentang bahaya yang disebabkan oleh pencemaran alam
sekitar terutamanya racun perosak. WWF telah membuat penyelidikan penggunaan
bahan kimia beracun dan kesannya kepada spesis serta ekosistem sepanjang tahun
1980-an. Usaha global untuk membendung pelepasan karbon telah bermula sejak
tahun 1977 yang mana WWF memainkan peranan penting dalam Protokol Kyoto
yang

merupakan

perjanjian

yang

pertama

di

dunia

antarabangsa

untuk

mengehadkan perlepasan karbon di negara-negara perindustrian.


Selain itu, WWF juga telah membentuk semula pertanian melalui perkongsian
global yang berperanan memberikan nasihat dan sokongan kepada tiga pertubuhan
pelbagai hala untuk membangunkan program bagi menangani kesan pengeluaran
komoditi terhadap alam sekitar. Bank Dunia, Kemudahan Alam Sekitar Global (GEF)
dan

Konvensyen

Kepelbagaian

Biologi

mengambil

meningkatkan kesan pertanian terhadap bumi.


untuk melindungi Northern Great Plains

35

strategi

WWF

untuk

WWF telah mengambil langkah

seluas 180 juta ekar yang merupakan

rumah kepada hidupan liar dan manusia yang bergantung terhadap rumput hijau.
Pada bulan Februari, Kongres Amerika Syarikat meluluskan 2014 FarmBill iaitu
undang-undang yang memainkan peranan penting dalam memulihara padang

35 , 12 Success Stories of 2012, http://www.worldwildlife.org/stories/12-success-stories-of-2012,


diakses pada 29 November 2015.

22

rumput di Amerika dan juga melindungi spesis di kawasan tersebut. Rang Undangundang Farm akan melindungi Northern Great Plains daripada ancaman yang
membahayakan.
Di

samping

itu,

WWF

turut

berjaya

dalam

menyelesaikan

masalah

pencemaran air. Menurut akhbar Hindustan Times, yang di keluarkan pada bulan
November 2015 menjelaskan tentang isu pencemaran air di Yamuna namun Menteri
Air Kapil Mishra telah memberi jaminan bahawa air Yamuna akan bertambah baik
dalam tempoh tiga tahun sebagai kegunaan harian. 36 Hal ini kerana ia dapat di
selesaikan dengan menganjurkan program-program agar masyarakat bersamasama berfikiran positif dan boleh sama-sama membantu menyelamatkan sungai di
sana. Melalui kerjasama badan NGO termasuk WWF-India, INTACH, SANDRP, LINK
toksik

dan

Keamanan

Institut

telah

melancarkan

satu

program

dengan

mempamerkan masa lalu, masa kini dan masa depan Yamuna, yang akan dibuka
kepada orang ramai pada INTACH dan acara ini juga telah menyaksikan aktivis dan
penyokong pemuliharaan menerima anugerah atas jasa mereka dalam melakukan
kerja-kerja ke arah melindungi dan menjaga sungai-sungai tersebut.
Dalam konteks WWF di Sabah juga turut mempunyai kejayaan yang banyak
dicapai oleh aktor bukan negara ini. Antaranya adalah pemuliharaan habitat orang
utan di Bukit Piton, Lahad Datu. WWF telah bekerjasama dengan kerajaan negeri
Sabah dan Yayasan Sime Darby (YSD) dalam memulakan projek selama 10 tahun
pada tahun 2008 untuk menanam semula pepohon hutan dan memelihara habitat
orang hutan di Hutan Simpan Bukit Piton yang terletak kira-kira 50 minit perjalanan
daripada bandar Lahad Datu. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk
Sam Manan, Sabah merupakan tempat yang baik untuk orang utan terus hidup
sebagai satu spesis di dunia. 37 Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YSD Yatela Zainal
Abidin menyatakan bahawa kini lebih banyak orang utan boleh dilihat di kawasan36 Yamuna Will Become Good Enough for A Dip 3 Yrs: Water Minister,

2015,http://www.hindustantimes.com/delhi/yamuna-will-become-good-enough-for-a-dip-in-3yrs-water-minister/story-rAGZKyyy82vKQ4WODHQKKL.html, diakses pada 30 November 2015.

37, Bukit Piton, Kisah Kejayaan Pemuliharaan Habitat Orang Utan, 2015,

http://kinabalutoday.com/index.php/bahasa/11075-bukit-piton-kisah-kejayaan-pemuliharaanhabitat-orang utan, diakses pada 8 Disember 2015.

23

kawasan yang ditanam semula di Bukit Piton, berbanding pada tahun-tahun yang
lalu.
Kejayaan WWF juga dapat dilihat melalui peranan yang dilakukan berkaitan
dengan pengawasan dan penjagaan telur penyu. Antara peranan yang dilakukan
oleh WWF baru-baru ini di Kota Kinabalu, Sabah

untuk melindungi telur penyu

adalah dengan mengharamkan memakan dan menjual telur penyu berikutan


penyeludupan telur penyu yang berleluasa di negeri Sabah. 38 Hal ini kerana aktivitiaktiviti penyeludupan ini menyebabkan telur penyu semakin berkurangan dan
menyebabkan beberapa populasi penyu di ambang kepupusan akibat ketiadaan lagi
telur penyu untuk dibiakkan. WWF juga percaya bahawa penyeludupan telur penyu
ini bukan sahaja berlaku di sabah malahan berlaku juga di negeri lain contohnya
seperti di Terengganu yang mana baru-baru ini ratusan ribu telur penyu dijumpai
kerana dijual. Hal ini kerana walaupun Sabah mengharamkan penjualan telur penyu
tetapi di Terengganu larangan ini belum jelas dilaksanakan kerana penjualan telur
penyu itu masih beroperasi seperti biasa dan kebiasaannya telur itu masih di jual di
pasar.

Oleh

itu,

bagi

WWF

salah

satu

cara

terbaik

untuk

menghentikan

penyeludupan ini dengan membuat pengawasan dan setiap negeri perlu membuat
undang-undang sendiri berkaitan dengan perlindungan penyu. Bagi WWF juga
Malaysia telah mencapai kejayaan kecil dalam pemuliharaan penyu kesan daripada
sikap dan tanggungjawab setiap negeri dalam membuat

undang-undang dan

memperketat kawasan penjagaan penyu ini agar tidak mengalami kepupusan.


Jelaslah bahawa tanpa campur tangan daripada negara, aktor bukan negara
dapat berfungsi dengan baik dan mencapai banyak kejayaan dan persetujuan
dalam menyelesaikan tentang isu-isu alam sekitar yang semakin membimbangkan
pada masa kini. Aktor bukan negara seperti WWF telah berdiri lama dalam
memperjuangkan isu alam sekitar ini agar semua negara di dunia ini dapat
bekerjasama dalam menjaga alam sekitar untuk generasi yang akan datang.

7.0 KEJAYAAN NON-STATE ACTOR


38 , Haramkan Makan Dan Jual Telur Penyu-WWF, 2015,
http://www.mstar.com.my/berita/beritasemasa/2015/06/31/haram-makan-jual-telur-penyu/,
diakses pada 11/12/2015

24

7.1 KYOTO PROTOCOL


Protokol Kyoto merupakan perjanjian yang ditandatangi pada 11 November 1997 di
Kyoto, Jepun dalam Persidangan Pihak Ketiga (COP3) dan mula dipakai berkuatkuasa
16 Febuari 2005 setelah pengesahan rasmi dilakukan oleh Rusia pada 18 November
2005. Protokol Kyoto merupakan salah satu perjanjian antarabangsa oleh United
Nations Framework Convention on Climate Change mengenai perubahan iklim, dan
sebagai cara untuk mengurangkan pemanasan global.

39

Ciri-ciri utama Protokol Kyoto ialah ia menetapkan sasaran untuk 37 buah


negara industri dan masyarakat Eropah dalam mengurangkan kesan gas rumah
hijau

(GHG).

Protokol

Kyoto

ditubuhkan

bertujuan

bukan

sahaja

untuk

mengurangkan perlepasan gas karbon dioksida tetapi juga gas rumah hijau yang
lain seperti Metana (CH4), Nitrus oksida (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs),
Perfluorocarbons (PFCs), dan Sulphur Hexafluoride (SF6).40 Jika pelaksanaan Protokol
Kyoto ini telah berjaya ia akan mengurangkan kenaikan suhu global antara 0.02C
dan 0.28C setahun sehingga tahun 2050.
Di bawah Protokol Kyoto, negara-negara perindustrian telah berjanji untuk
mengurangkan pelepasan 6 gas tahunan mereka. Misalnya, Kesatuan Eropah telah
mensasarkan pengurangan sebanyak 8%, Amerika Syarikat 7%, Jepun 6%, dan
Russia 0%. Namun bagi negara-negara seperti Australia dan Iceland diberikan
kenaikan sebanyak 8 hingga 10%. Pemanasan global merupakan satu isu penting
untuk semua orang di dunia. Apabila gas rumah hijau (GHG) yang dihasilkan, telah
berkumpul

di

atmosfera

untuk

tempoh

yang

sangat

lama.

Kesannya,

ia

menyebabkan pemanasan global dan perubahan cuaca.


Protokol Kyoto ini memberikan kesan kepada yang positif kepada sesebuah
state dalam mengurus takbir alam sekitar. Misalnya, negara kesatuan eropah (EU),
menandatangani perjanjian ini dalam usaha untuk mengurangkan penghasilan gas39 UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, KYOTO

PROTOCOL,http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php, diakses pada 5/12/2015.

40 The Kyoto

Protocol,http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Br
owse_by_
opic/ClimateChange/Governance/International/theKyoto, diakses pada 5/12/2015.

25

gas rumah hijau. Negara seperti Denmark yang sebelum ini menggunakan arang
batu sebagai sumber utama elektrik telah beralih kepada tenaga angina yang
dianggap lebih bersih dan sihat berbanding arang batu dan minyak. Hal ini
mendapat sokongan EU walaupun Denmark tidak menggunakan tenaga angina
sepenuhnya. Usaha penggunaan tenaga alternatif ini turut dilakukan oleh negara
lain seperti Sepanyol dan United Kingdom yang menggunakan tenaga solar dan
tenaga ombak bagi mengurangkan masalah alam sekitar. 41
Selain Denmark, negara Kanada juga menandatangani perjanjian ini. Pada 17
Disember 2002, Kanada melaksanakan perundangan yang berkuat kuasa pada
bulan Februari 2005, yang perlu bagi mengurangkan pengeluaran ke 6% di bawah
tahap

1990

dalam

tempoh

2008-2012.

Under

Canada's

Kyoto

Protocol

Implementation Act (KPIA), the National Round Table on the Environment and the
Economy (NRTEE) bertanggungjawab dalam mempengaruhi dan mencapai sasaran
yang ditetapkan kanada dalam mengurangkan perlepasan gas rumah hijau.
Pertumbuhan ekonomi di Kanada telah menyebabkan banyak kilang beroperasi dan
keadaan ini meningkatkan lagi perlepasan gas tersebut. Misalnya, pada tahun 2004,
gas (CO2) telah meningkat kepada 27% berbanding tahun 1990-an. Namun selepas
perjanjian

Kyoto

ini,

ia

keberkesanan perjanjian ini.

telah

menurun

kepada

21.7%

dan

ia

melihatkan

42

7.2 MONTREAL PROTOCOL


Ozon adalah molekul yang terdiri daripada tiga atom oksigen. Lapisan ozon adalah
satu lapisan yang terletak di stratosfera yang terdiri daripada molekul-molekul ozon.
Lapisan ini dapat menyerap radiasi ultra ungu yang dipancarkan oleh matahari.
Pada lapisan ini, ozon terbentuk dan terurai melalui keseimbangan dinamik.
Keberadaan bahan-bahan kimia tertentu dapat mengganggu keseimbangan reaksi
tersebut sehingga semakin lama molekul ozon semakin berkurang dan membentuk
41 A. Barrie Pittock, Climate Change: Turning up The Heat, CSIRO Publishing: Australia, 2005, hlm 266.
42 , National Inventory Report, 19902006 Greenhouse Gas Sources and Sinks in
Canada, ReportSummary (PDF). Environment Canada, diakses pada 8/12/2015.

26

lubang. Oleh yang demikian, satu perjanjian yang dinamakan Protokol Montreal
telah ditandatangani bagi memulihara lapisan ozon. Protokol Montreal adalah salah
satu perjanjian alam sekitar yang paling berjaya setakat ini. 43
Protokol Montreal telah berjaya mendapat kerjasama antarabangsa dengan
melibatkan hampir kesemua negara di dunia dalam menangani masalah penipisan
lapisan ozon global yang mengancam habitat manusia dan alam sekitar global. 44
Protokol Montreal adalah perjanjian antarabangsa yang diwujudkan pada 1987 bagi
mengawal pengeluaran dan penggunaan bahan-bahan yang boleh menipiskan ozon
seperti CFCs, Halon dan Methyl Bromide. Malaysia adalah salah satu daripada 191
buah negara yang telah menandatangani protokol ini pada 29 Ogos 1989. Perjanjian
ini adalah satu komitmen kerajaan untuk mengurangkan dan menghapuskan
penggunaan bahan-bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon. Kewujudan dan
kepentingan ozon iaitu di stratosfera serta ancaman CFCs terhadap ozon di
stratosfera

telah

mendapat

perhatian

yang

serius

daripada

semua

pihak.

Stratosfera ialah sebuah kawasan kira-kira 10-50 kilometer atas permukaan bumi
yang wujud di atas sempadan lapisan planet. Lapisan ini menyerap bahagian
tengah Ultra Violet (UV) spektrum. Ozon menyerap semua sinaran UV dengan jarak
gelombang yang lebih pendek45.
Protokol Montreal juga merupakan satu perjanjian alam sekitar yang diguna
pakai oleh masyarakat antarabangsa untuk melindungi kesihatan manusia dan alam
sekitar dengan mengurangkan secara berperingkat beberapa bahan kimia buatan
manusia yang memberi kesan buruk kepada lapisan ozon. Masalah penipisan
lapisan ozon telah menjadi suatu isu global dan mendapat perhatian dan kerjasama
43 , UNIDO Portfolio Montreal Protocol, Atas

talian:https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Multilateraenviomental
_agreements/MPB_portfolio_25y.pdf, diakses pada 28 November 2015.

44 Muhammad Rizal Razman et. al, Kelestarian dalam Perjanjian Alam Sekitar Pelbagai Hala:

SudutPandanganMalaysia, Atas talian http://journalarticle.ukm.my/2356/1/MJEM_2010_2__3_Rizal_


%26_Jamaluddin.pdf, diakses pada 28 November 2015

45 Alexander Gillespie, Climate Change, Ozone Depletion and Air Pollution, MartinusNijholf
Publishers:

Netherlands, 2006, hlm 3.

27

antarabangsa. Oleh yang demikian, semua negara maju telah memberhentikan


pengeluaran dan penggunaan CFCs pada tahun 1996. Malaysia juga telah
memberhentikan penggunaan CFCs ini pada tahun 2000 bagi sektor pembuatan
dan berusaha mengurangkan dan menghapuskan penggunaan CFCs dalam sektor
servis pada tahun 2010 sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Protokol
Montreal. Di bawah Protokol Montreal, Malaysia telah diiktiraf oleh masyarakat
antarabangsa sebagai salah sebuah negara yang begitu komited dalam memulihara
alam sekitar global terutama berkaitan dengan pemuliharaan lapisan ozon global. 46
Langkah-langkah
penipisan

lapisan

yang
ozon

diambil
dalam

oleh

kerajaan

Protokol

bagi

Montreal

mengurangkan

masalah

adalah

langkah

seperti

perlembagaan, pengaturan, insentif, kesedaran dan informasi serta pemantauan. 47


Oleh itu jelaslah bahawa dengan adanya Protokol Montreal ini masalah penipisan
lapisan ozon akan dapat dikurangkan oleh seluruh dunia kerana jika tidak dikawal
ianya akan memberi kesan yang buruk kepada hidupan di muka bumi.

7.3 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)


UNEP adalah entiti sistem Pertubuhan Bangsa-bangsa yang ditetapkan untuk
menangani isu-isu alam sekitar diperingkat serantau dan antarabangsa. UNEP
adalah kerjasama antarabangsa mengenai isu-isu alam sekitar, memberi panduan
kepada organisasi PBB, dan menggalakkan komuniti saintifik antarabangsa untuk
mengambil bahagian dalam penentuan dasar bagi kebanyakan projek alam sekitar
PBB.
Peranan UNEP termasuklah menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam
bidang alam sekitar dan mencadangkan dasar yang bersesuaian. Selain itu, UNEP
juga memantau status global alam sekitar dan mengumpul dan menyebarkan
maklumat alam sekitar, memudahkan penyelarasan aktiviti PBB mengenai perkara46 Ibid

47 Lazurdi, Penipisan Lapisan Ozon dan Penanggulangannya, Atas

talian:http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED
Journal-21468 pendidikan%20science%20vol
%2027%20no%203%20sep%202003Lazuardi.pdf, diakses
pada 28
November 2015.

28

perkara yang berkenaan dengan alam sekitar, dan memastikan, melalui kerjasama,
perhubungan dan penyertaan, bahawa aktiviti mereka mengambil pertimbangan
alam sekitar kira dan seterusnya membangunkan program-program serantau bagi
kelestarian alam sekitar.48
Mandat dan Objektif UNEP adalah daripada Perhimpunan Agung PBB resolusi
2997 (XXVII) pada 15 Disember 1972. Aktiviti UNEP yang paling banyak diiktiraf
adalah Earthwatch iaitu sistem pemantauan antarabangsa yang direka untuk
memudahkan pertukaran maklumat alam sekitar dalam kalangan kerajaan.
Penyertaan dalam perusahaan ini membolehkan ahli-ahli untuk menilai risiko alam
sekitar yang ketara dan bertindak sewajarnya. 49 UNEP memainkan peranan utama
dalam

memulakan

rundingan

untuk

mengurangkan

bahan

kimia

yang

mengurangkan lapisan ozon.


Selain itu juga, UNEP menyediakan bantuan teknikal untuk pelbagai
konvensyen antarabangsa, termasuklah Protokol Montreal ke atas bahan yang
mengurangkan
Pergerakan

lapisan

Rentas

ozon

Sempadan

(1987),
Sisa

Konvensyen
Berbahaya

Konvensyen PBB Kepelbagaian Biologi (1992).

Basel

dan

Mengenai

pelupusan

Kawalan

(1989),

dan

50

Jika dilihat contoh tanggungjawap yang dijalankan oleh UNEP seperti di


Indonesia, jumlah kayu yang ditebang melalui kebenaran perkebunan meningkat
secara mendadak iaitu dari 3.7 juta meter persegi di tahun 2000 telah menjadi
sekitar 22 juta meter persegi pada tahun 2008. Pembalakan haram ini terus terjadi
disebabkan permintaan dari negara yang menjadi pembeli juga terus meningkat
terutamanya di China. Oleh yang demikian, bagi mengurangkan kes haram seperti
ini terjadi secara berterusan, UNEP telah menjalankan program LEAF (Law
48 The United Nations Non-Governmental Liaison Service (UN-NGLS), 2015, United Nations

EnvironmentProgramme (UNEP), atas talian: <https://www.unngls.org/index.php/engage-with-theun/un-civil


society contact-points/136-united-nations-environmental-programme-unep>, diakses
pada 1 Disember 2015.

49 Ibid

50 Karen Mingst, 2015, UNEP, atas talian: <http://global.britannica.com/topic/United-NationsEnvironmentProgramme>, diakses pada 1 Disember 2015.

29

Enforcement Assistance for Forest). UNEP juga sebagai aktor bukan negara yang
memfokuskan alam sekitar akan memberkas kes seperti ini mulai dari pelaku di
tingkat antarabangsa sehinggalah ke peringkat tempatan. Organisasi ini juga akan
menjalankan latihan bagi negara-negara anggota Interpol untuk melakukan
hukuman negara yang lebih ketat untuk menangkap para pelaku pembalakan
haram serta untuk memenuhi komitmen antarabangsa bagi menekankan perkara
mengenai pembalakan melalui skema REDD.51

8.0 KESIMPULAN
Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan perbincangan yang dikecapi. Peranan
aktor bukan negara dan pertubuhan persekitaran antarabangsa telah membentuk
satu cabaran yang utama kepada aktor negara, baik dari segi kelengkapan dan
penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Namun begitu,
peranan aktor bukan negara pada masa kini lebih menyeluruh secara kompleks
dalam hubungan antarabangsa dan keterlibatan mereka dalam politik, ekonomi dan
sosial lebih tertumpu. Walaubagaimanapun, penguasaan dalam pelbagai aspek
dalam dunia antarabangsa ini telah menyebabkan bentuk ancaman kepada aktor
negara dalam menghadapi cabaran seperti bentuk penguasaan serantau. Pada awal
51 Aji Wihardandi, 2013, UNEP: Ekspansi Masif Lahan Pertanian Ancam Keragaman Hayati NegaraNegara Tropis,atas talian: <http://www.mongabay.co.id/tag/unep/>, diakses pada 30 November 2015.

30

abad ke-20, peranan aktor negara dan aktor bukan negara ini telah selaras dengan
perkembangan dunia semasa yang mana memerlihatkan kerjasama dalam bentuk
perangkaan

kerja

dan

perlaksanaan

undang-undang

yang

lebih

efektif.

Pembangunan dan perlaksanaan perrtubuhan aktor bukan negara kini bagaikan


cendawan yang baru tumbuh selepas hujan yang menguasai pelbagai sektor di
seluruh dunia malah dari segi aspek persekitaran antarabangsa yang mana hangat
menjadi perbicaraan antara negara dan pertubuhan bukan negara dalam konteks
hubungan natarabangsa di dunia nyata.

9.0 RUJUKAN

BUKU:
A. Barrie Pittock. 2005. Climate Change: Turning up the Heat. CSIRO Publishing:
Australia.

Alexander Gillespie. 2006. Climate Change, Ozone Depletion and Air Pollution.
Martinus Nijholf
Publishers: Netherlands.

31

Connelly, J., & Smith, G. 2003. Politics and the Environment: From Theory to
Practice. London: Routledge.
Geodeon M. Mudacumura. 2014. Challenges to democratic governance in
developing countries.
SpringInternational Publishing Switzerland: Switzerland.
Heritier, Adrienne. 2002. New Modes of Governance in Europe. Policy-Making
without Legislating?
In
common
Goods:
Reintventing
European
and
International Governance. Edited by A. Heritier. Lanham: Rowman and Littlefield.
Humphreys, David. 1996. Forest Politics: The Evolution of International Cooperation.
London:
Earthscan Publications.
Madeleine Herren. 2014. Networking the International System: Global Histories of
International Organizations. Published: Springer.
Porter, Gareth. 2000. Global Environmental Politics. Boulder. CO: Westview Press.
Robert Falkner, Hannes Stephan, and John Vogler. 2010. International Climate
Policy After Copenhagen: Towards a Building Blocks Approach,. Pub: Global
Policy 3.
Rosenau & Czempiel; Kooiman, 1993; Mac & Olsen, 1995; Peters, 1996; Rhodes,
1997. What is
Good Governance? United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the
Pacific. Routledge: London.

INTERNET:
Aji Wihardandi. 2013. UNEP: Ekspansi Masif Lahan Pertanian Ancam Keragaman
Hayati Negara
Negara Tropis,
atas
talian:
<http://www.mongabay.co.id/tag/unep/>. Diakses pada 30
November 2015.
Bukit Piton. 2015. Kisah Kejayaan Pemuliharaan Habitat Orang Utan.
http://kinabalutoday.com/index.php/bahasa/11075-bukit-piton-kisah-kejayaan
pemuliharaan-habitat-orang utan. Diakses pada 8 Disember 2015.
Governance
assessement
portal.
What
principle.http://www.gaportal.org/how to/develop-an

are
the
assessment-

normative
32

framework/what-are-the-normative-principles? Diakses pada


2015.

25

November

Good governace-the concept. http://www.edrc.ro/docs/docs/11-17.pdf. diakses pada


26
November 2015. Doyle, T., & McEachern, D., 2008. Environment and Politics.
London:
Routledge.
Haramkan Makan Dan Jual Telur Penyu-WWF.2015.
http://www.mstar.com.my/berita/beritasemasa/2015/06/31/haram-makanjual-telur
penyu/. Diakses pada 11/12/2015
Jochen Von Bernstorff, 2007, No-State Actors in Law-making and in the Shaping of
Policy: On the
legalityand legitimacy of NGO Participation in International Law,
diakses di
http://www.kas.de/wf/doc/kas_12358-544-2-30.pdf?071119171748,
pada 28 November 2015.
Kal Raustiala, Non-State Actor in the Global Climate Regime, Diakses dalam
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/admininst/shared/doc
professors/luterbacher%20chapter%205%20105.pdf.
Diakses
pada
November 2015.

28

Karen Mingst. 2015. UNEP, atas talian: <http://global.britannica.com/topic/UnitedNations


Environment Programme. Diakses pada 1 Disember 2015.
Lazurdi, Penipisan Lapisan Ozon dan Penanggulangannya, Atas talian:
http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED
Journal-21468
pendidikan
%20science%20vol%2027%20no%203%20sep%202003Lazuardi.pdf, Diakses
pada 28 November 2015.
Muhammad Rizal Razman et. al, Kelestarian dalam Perjanjian Alam Sekitar Pelbagai
Hala: Sudut PandanganMalaysia, Atas talian:
http://journalarticle.ukm.my/2356/1/MJEM_2010_2__3_Rizal_
%26_Jamaluddin.pdf. Diakses pada 28 November 2015.
Nor Azizan Idris, et. Al. 2011. Konstruktivisme Sosial dan Hubungan Antarabangsa
Malaysia.
http://www.ukm.my/penerbit/akademika/ACROBATAKADEMIKA81/jademik-81
04lock.pdf. Diakses pada 28 November 2015.
Simmons, P. J. 1998. Learning to Live with NGOs. Foreign Policy, Fall 1998: 82-96.
Available
from http://www.globalpolicy.org/ngos/ issues/simmons.htm. Diakses
pada 28 November 2015.
The United Nations Non-Governmental Liaison Service (UN-NGLS), 2015, United
Nations
Environment Programme (UNEP), atas talian:

33

<https://www.unngls.org/index.php/engage-with-the-un/un-civil society
contact
points/136-united-nations-environmental-programme-unep>.
Diakses pada 1 Disember 2015.
The Kyoto Protocol.
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliam
entary_L
brary/Browse_by_opic/ClimateChange/Governance/International/theKyoto.
Diakses pada
5/12/2015.
The Royal Society. Climate Change: Evidence and Causes.
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate
evidence causes/climatechange-evidence-causes.pdf. Diakses pada
November 2015.

28

The environment and the North-South divide: Green Left Weekly.


https://www.greenleft.org.au/node/90. Diakses pada 28 November 2015
The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance:
http://www.env
net.org/wpcontent/uploads/2013/09/gemmil.pdf. Diaskses pada
15
november
2015.
UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE
PROTOCOL. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.
5/12/2015.

CHANGE.
Diakses

KYOTO
pada

UNIDO Portfolio Montreal Protocol, Atas


talian:https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Mult
i
ateraenviomental_agreements/MPB_portfolio_25y.pdf.
Diakses
pada
28
November 2015.
What
is
the
meaning
of
high
politics
and
low
politics?
http://www.ask.com/governmentpolitics/meaning-high
politics-lowpolitics-ef1d9487a27fd648. Diakses pada 28 November
2015.
Weiss, Thomas G. 1999. International NGOs, Global Governance and Social Policy
in the UN
System. Globalism and Social Policy Programme, STAKES, Helsinki,
Finland. Available from
http://www.stakes.fi/gaspp/occasional%20papers/gaspp31999.pdf

Yamuna Will Become Good Enough for A Dip 3 Yrs: Water Minister.2015.
http://www.hindustantimes.com/delhi/yamuna-will-become-good-enough-fora-dip-in-3-yrs-water-minister/story-rAGZKyyy82vKQ4WODHQKKL.html.
Diakses pada 30 November 2015.
34

, 50 yearsofAchievements.
http://wwf.panda.org/who_we_are/history/50_years_of_achievements/.
Diakses pada 29
November 2015.
, 12 SuccessStoriesof
stories-of-2012.

2012.

http://www.worldwildlife.org/stories/12-successDiakses pada 29 November 2015.

, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), dalam


http://www.ppdn.upm.edu.my/ppdnexpertmissionbm.
November 2015.

Diakses

pada

26

..., Environmental and Health. http://www.nrdc.org/health/default.asp. Diakses pada


28
November 2015.
, National Inventory Report, 19902006 Greenhouse Gas Sources and Sinks in
Canada, Report
Summary (PDF). Environment Canada. Diakses pada 8/12/2015.
, Perjanjian Maastricht sebagai bentuk Akomodasi semangat kebersamaan Uni
Eropa.webwww.scribd.com/mobile/doc/35748806/Maastricht-treaty
PerjanjiaanMaastricht-Uni
Eropa. Diakses pada 29 November 2015.
, The Concept of Multi-Level Governance in Studies of Federalism. Paper
Presented by Micheal
Stein & Lisa Turkewitsch at the International Political
Science Association (IPSA)
International Conference, Concordia University,
Montral, Qubec, Canada. May 2, 2008.

35