Anda di halaman 1dari 38

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

STANDARD PEMBELAJARAN
1

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

BM Tahun 6

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU

MINGGU
1
3 7HB
JAN
2016

UNIT 1 BAKAT ISTIMEWA

Sayangi
Keluarga

1.2

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

1.2.6

Mendengar, memahami dan


menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Mengecam

Buku Teks
m/s -2

Permata
Keluarga

2.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul

Nilai murni : Tanggungjawab


Ilmu : Bimbingan dan
Kaunseling
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s 3

Hebatnya
Adikku

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa, dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas

3.2.6

Menulis teks prosa dan pusi secara


mekanis dengan betul dan kemas

Nilai murni : Kesungguhan


Ilmu : Pendidikan Seni Visual
KP: Visual-ruang
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s 4

Adikku
Istimewa

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni


kata lagu dengan melahirkan
imaginasi melalui penghasilan
karya sastera

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 5

Seronoknya
Keluarga Amar

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut
konteks dengan betul

Nilai murni :Hormat


menghormati
Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:

Buku Teks
m/s -6

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

KB Mengecam
MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU


DUA BUDAYA

MINGGU
2
10-14HB
JAN
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 2 SATU KELUARGA

Uniknya
Keluargaku

1.3

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

1.3.1

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan
ayat perintah dalam pelbagai
situasi dengan betul

Nilai murni : Hormat-menghormati


Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Mengecam

Buku Teks
m/s -7

Rahsia
Kebahagian

2.3

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.1

Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis
ayat dan ragam ayat secara
mekaniss

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 8

Sambutan
Ulang Tahun
Perkahwinan

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa, dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas

3.2.7

Menulis teks prosa dan puisi


secara mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai dengan betul
dan kemas

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu :Sosiobudayal
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menghubungkait

Buku Teks
m/s 9

Lagu
Keluargaku

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai


seni kata lagu secara bebas
dan mempersembahkannya
melalui nyanyian didik hibur

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Pendidikan muzik
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB Mencipta

Buku Teks
m/s 10

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU


DEKAT DI HATI

MINGGU
3
17-21HB
JAN
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 3 JAUH DI MATA

Rindu akan
Keluarga

1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.2

Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
ayat tanya dengan betul

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s -11

Corat-coret
dari Glasgow

2.3

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang


mengndungi ayat tunggal, dan
ayat majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : TMK
BCB :Bacaan luncuran
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 12

Kepulangank
u

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan
yang tepat secara imlak

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Kepenggunaan
KMD : Mengumpul maklumat
Strategi P&P:
KB Menyelesai masalah

Buku Teks
m/s 13

Malam Jalinan
Kasih

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.2

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas
mengikut konteks yang betul

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Pembelajaran Kosnstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mencipta

Buku Teks
m/s -14

Bacaan luas Pelukan


ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

Pemulihan / Pengayaan
4

Buku Teks

BM Tahun 6

m/s 15-16

Keluarga /

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 2 : KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


MINDA,OH,MINDA!

MINGGU
4
24-28HB
JAN
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 4

Ceramah
Pengurusan
Minda

1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.3

Mendengar, memahami,
memberikan respon terhadap
pesanan dan menyampaikan
pesanan dengan menggunakan
bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi

Nilai murni : Amanah


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Menganalisis

Buku Teks
m/s -18

Minda dan
Emosi yang
Sihat

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons yang betul

2.4.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat ulasan
yang betul

Nilai murni : Kebersihan Mental


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s -19

Otak Manusia

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
yang betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan

Nilai murni : Kebersihan Fizikal


dan Mental
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s- 20

Rahsia
Sarapan

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur

4.2.1

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas

Nilai murni : Bertanggungjawab


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Verbal-Linguistik
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s- 21

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

Kawal Minda
semasa
Bermain

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

25 - 28HB JANUARI
TOV
MINGGU /
TARIKH

TAJUK

5.1.3

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata ganti nama
mengikut konteks yang betul

PENTAKSIRAN

STANDARD KANDUNGAN

Buku Teks
m/s 22

UPSR ( SOALAN DISEDIAKAN OLEH JPNT)

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 2 : MINDA, OH, MINDA!

MINGGU
5
30HB
JAN
4HB FEB
2016

Nilai murni :Rasional


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P :
KB Menghubungkaitkan

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 5 USAHLAH STRESS

Atasi Stres

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.1

.Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pembagai sumber
dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -23

Kenali
Kemurungan

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons ang betul

2.4.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dan
tersurat untuk membuat rumusan
dengan betul

Nilai murni : Kebersihan Mental


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mengitlak

Buku Teks
m/s -24

Kesan Stress
Kepada
Manusia

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan

Nilai murni : Kebersihan Mental


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menganalisi

Buku Teks
m/s -25

Keresahan
Sang Kancil

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik

Buku Teks
m/s -26

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

semasa bercerita secara


didik hibur

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

idea dengan bahasa badan yang


kreatif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 2 : MINDA, OH, MINDA!


Semangat
Juang

MINGGU
6
7 11HB
FEBRUA
RI 2016

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 6 TERIMA KASIH, CIKGU


1.4.2

8- 9HB
FEBRUARI

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila

..................

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB - Menganalisis

Buku Teks
m/s -27

TAHUN BARU CINA

Dilema
Amar

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons ang betul

2.4.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat
keputusan dengan memberikan
alasan

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Kokurikulum
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menilai

Buku Teks
m/s 28

Selamat
Tinggal Stres

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif
denganbetul.

Nilai murni : Bertindak bijak


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
BCB : Bacaan luncuran
Strategi P&P:

Buku Teks
m/s -29

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

KB Mensintesis

Seronoknya
Terapi Minda

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata
bantu mengikut konteks yang
betul.

Nilai murni : Berwaspada


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menaakul

Buku
Teks
m/s -3336

PENILAIAN 1
MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN

MINGGU
7
14-18HB
FEBRUA
RI 2016

Buku Teks
m/s -30

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 7 PROGRAM SARANA

Tanggungjaw
ab Bersama

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidk formal secara
bertatasusila

1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
yang sesuai dengan betu secara
bertatasusila

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -38

Mentor
Prihatin,
Menti
Cemerlang

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul

2.5.1

Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik

Nilai murni : Bermuafakat


Ilmu : Kemasyarakatan
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Membuat gambaran mental

Buku Teks
m/s 39

Ibu
Pendorong
Kejayaan
Murid

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu :Kemasyarakatanl
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s 40

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TeaterMenar
a Tanggang

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakn
bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan
secara didik hibur

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Kinestetik
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s 41

Jayakan
Aktiviti
Sekolah

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

Memahami dan menggunakan


pelbagai jeis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks
dengan betul

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s -42

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN

MINGGU
8
21-25HB
FEBRUA
RI 2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 8 KELAB ALUMNI

Projek Taman
Refleksologi

1.4

Bertutur, berbal dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidk
formal secara bertatasusila

1.4.
4

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Reka Bentuk dan
Teknologi
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s -43

Sumbangan
Kelab Alumni

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.
2

Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat
mengikut keutamaan ke dalam
bentuk prosa

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Kemasyarakatan
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menaakul

Buku Teks
m/s -44

Dahulu dan
Sekarang

3.5

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai bahan

3.5.
2

Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk
grafik

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstekstual

Buku Teks
m/s 45

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

BM Tahun 6

Strategi P&P:
KB Menbandingbezakan

Orang Budi
Kita
Berbahasa

MINGGU /
TARIKH

4.3

TAJUK

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakn
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.
2

STANDARD KANDUNGAN

Mengujarkan diolag yang


dihasilkan untuk menyampaikan
mesej menggunakan bahasa
yang indah serta bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Kinestetik
Strategi P&P: Kinestetik
KB Menilai

PENGISIAN KURIKULUM

Buku Teks
m/s 46

CATATAN

UNIT 9 PERKONGSIAN

PINTAR

MINGGU
9
28HB
FEB
-3HB

Bekerjasama
demi
Kecemerlanga
n

1.6

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.
2

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat secara
bertatasusila

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjana Idea

Buku Teks
m/s -47

Program
Sekolah
Angkat

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.
3

Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Kemasyarakatan
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Menaakul

Buku Teks
m/s -48

Kejayaan

3.9

Menulis ulasan tentang

3.9.

Menulis ulasan tentang bahan

Nilai murni : Kegigihan

Buku Teks

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

10

BM Tahun 6

MAC
2016

Milik Kita

Kelas
Bimbingan

5.1

pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul

sastera dan bukan sastera


dengan menggunakan ayat yang
gramatis

Ilmu :Kemasyarakatanl
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mengitlak

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.
6

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Kemasyarakatan
Pembelajaran Konteksual
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Bacaan Luas
Jawatankuasa

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

Persatuan Penduduk Taman Melati / Pemulihan / Pengayaan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN


PERJALANAN

MINGGU
10
6-10HB

PENGISIAN
KURIKULUM

m/s- 49

Buku Teks
m/s -50

Buku Teks
m/s 51-52

CATATAN

UNIT 10 SELAMAT DALAM

Peraturan
Lawatan

1.6

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.
1

Berbicara untuk mendapatkan


maklumatyang tersurat dan
tersirat untuk membuat
rumusan dengan betul secara
bertatasusila

Nilai murni : Mematuhi


peraturan
Ilmu : PKJR
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s -54

Memori
Perjalanan

2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca

2.6.
1

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu

Nilai murni : Mematuhi


Peraturan
Ilmu : PKJR
Pembelajaran Kontesktual
Strategi P&P:

Buku Teks
m/s- 55

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

11

BM Tahun 6

MAC
2016

KB Menjanakan idea

Berwaspada
di Kawasan
Rehat dan
Rawat

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.
1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan
menggunakan idea utama dan
idea sampingan secara kohesi
dan koheren

Nilai murni : Menjaga


Keselamatan Diri
Ilmu :Pendidikan Moral
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s 56

Awasi
Keselamatan
mu

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi denngan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur

4.4.
1

Melafazkan puisi dengan


sebutan yang jeas dan
intonasi yang betul serta
memahami puisi tersebut

Nilai murni : Berwaspada


Ilmu : Pendidikan Moral
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB Menganalisis

Buku Teks
m/s- 57

Prihatin
Semasa

5.1

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks

5.1.
7

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut
konteks dengan betul

Nilai murni : Menjaga


Keselamatan
Ilmu : Pendidikan Moral
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Membuat inferens

Buku Teks
m/s -58

7-10HB MAC
10 19HB

----- OTI /AR1 (S0ALAN DISEDIAKAN OLEH JPNT)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MAC .......
MINGG
U/
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 11 PASTIKAN

SELAMAT
Awasi Diri di
dalam Feri

1.7

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

1.7.2

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila

12

Nilai murni : Mementingkan


Keselamatan
Ilmu : Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya
Pembelajaran luar bilik darjah
Strategi P&P:
KB - Menganalisis

Buku Teks
m/s -59

BM Tahun 6

MINGGU
11
20
-24HB
MAC
2016

MINGGU /
TARIKH

Peka akan
Keselamatan
Diri di Pasar

2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Membaca bahan bukan


sastera untuk menghasilkan
idea baharu

Nilai murni : Berhati hati


Ilmu : Pendidikan Moral
BCB : Membuat imbasan dan
luncuran
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 60

Keselamatan
di Pangsapuri

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.2

Menulis dan menyampaikan


maklumat dalam bentuk
karangan berformat dengan
menggunakan bahasa yang
santun

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Pendidikan Moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s- 61

Waspada
Sentiasa

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi denngan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur

4.4.2

Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indahdan
melafazkannya dengan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta
memahami puisi tersebut

Nilai murni : Mengutamakan


keselamatan
Ilmu : Pendidikan Moral
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 62

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN


SEBELUM KLIK
Nasihat Guru

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

1.4.1

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 12 FIKIR

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagi sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
13

Nilai murni : Berhati-hati


Ilmu : Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
KP: Interpersonal

Buku Teks
m/s -63

BM Tahun 6

dalam situasi formal dan


tidak formal secara
bertatasusila

MINGGU
12
27-31HB
MAC
2016

Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Pembayaran
dalam Talian

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul

2.5.1

Membaca dan memahami bahan untuk


memindahkan maklumat dalam bentuk
grafik

Nilai murni : Berwaspada


Ilmu : TMK
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s- 64

Pujukan
dalam talian

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul

Nilai murni : Bertindak


bijak
Ilmu :Kemasyarakatanl
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Menilai

Buku Teks
m/s -65

Bersama
sama
Melayari
Internet

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.4
.

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata kerja dan kata bantu megikut
konteks yang betul

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : TMK
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Membuat gambaran
mental

Buku Teks
m/s -66

Bacaan luas / Pemulihan /

MINGGU /
TARIKH

Secara bertatasusila

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN


ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

Buku Teks
m/s 67-72

Pengayaan / Penilaian 2

PENGISIAN KURIKULUM

UNIT 13 FORMULA
14

CATATAN

BM Tahun 6

PERPADUAN

MINGGU
13
3-7HB
APRIL
2016

Sahutlah
Cabaran

1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebuatan yang jelas dan
intonasi yag betul

1.5.1

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagi ayat
yang mengandungi bahasa
yang indah

Nilai murni : Keberanian


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB - Menaakul

Buku Teks
m/s -74

Trio Kesateria

2.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan
bacaan prosa dan puisi dengan
sebutan yang betul

Nilai murni : Perpaduan


Ilmu : Sosiobudaya
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s -75

Harmoninya
Kampung
Sentosa

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

Menghasilkan perenggan yang


kohesi dan koheran dengan
betul

Nilai murni : Toleransi


Ilmu :Kemasyarakatanl
Pembelajaran Kontestual
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s -76

1 Malaysia

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni


kata lagu dengan melahirkan
imaginasi melalui penghasilan
karya satera

Nilai murni : Hormat-menghormati


Ilmu : Pendidikan Muzik
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Merekacipta

Buku Teks
m/s -77

Hari Keluarga
Kampung
Sejahtera

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul

5.2.2

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata ganda
dalam pelbagai situasi dengan
betul

Nilai murni : Hormat menghormati


Ilmu : Sosiobudaya
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s -78

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

15

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 14 BERKAT HIDUP

SEPAKAT

MINGGU
14
10-14HB
APRIL
2016

Seikat bagai
Sirih,
Serempun
bagai Serai

1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebuatan yang jelas dan
intonasi yag betul

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi
yang betul menggunakan
pelbagi ayat yang
menggunakan bahasa yang
indah

Nilai murni : Semangat


bermasyarakat
Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -79

Juara
Persembahan
Multimedia

2.3

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.1

Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis
ayat dan ragam ayat secara
mekanis

Nilai murni : Berkerjasama


Ilmu : Pendidikan Muzik
KP : Interpersenal
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 80

Suburkan
Perpaduan

3.7

Menghasilakan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Menghasilkan penulisan
imaginatif dan deskriptif
dengan bahasa yang menarik

Nilai murni : Toleransi


Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s -81

Mekarnya
Perpaduan

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai


seni kata lagu secara bebas
dan mempersembahkannya
melalui nyayian secara didik
hibur

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan Muzik
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 82

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

16

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN


MEMAJUKAN NEGARA

MINGGU
15
17-21HB
APRIL
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 15 PERPADUAN

Rahsia
Kejayaan
Negara

1.3

Mendengar, memahami
dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.
2

Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap ayat
Tanya dengan betul

Nilai murni : Hormatmenghormati


Ilmu : Pendidikan moral
KP: verbal linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -83

Perpaduan
Menjana
Pelaburan

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberikan respons ang
betul

2.4.
3

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alasan

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Ekonomi
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s -84

Nikmat
Perpaduan

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan
betul

3.8.
2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Ekonomi
KP: TMK
Strategi P&P:
KB Megecam

Buku Teks
m/s 85

Sehati
Memburu
Impian

5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul

5.2.
3

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul

Nilai murni : Harmoni


Ilmu : Ekonomii
KP: Verbal linguistik
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s 86

Penubuhan
ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

Bacaan Luas / Pemulihan / Pengayaan


17

Buku Teks
m/s -87-88

BM Tahun 6

Malaysia

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA


BAHASA KITA

MINGGU
16
24-28HB
APRIL
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 16 PERKASAKAN

Terapkan Jati
Diri

1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.1

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap sesuatu
arahan berdasarkan ayat perintah
dalam pelbagai situasi dengan betul.

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -90

Karnival
Bahasa
Melayu

2.3

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebuatan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 91

Pejuang
Bahasa

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat secara
imlak.

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Menulis secara
mekanis
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 92

Saya Bangga
Berbahasa
Melayu

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur

4.2.1

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 93

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

18

BM Tahun 6

Catatan
Jian Hui

MINGGU /
TARIKH

5.1

TAJUK

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

STANDARD KANDUNGAN

Memahami dan menggunakan pelbagai


jenis kata adjektif, kata adverba, kata
penguat, dan kata penegas mengikut
konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA


BAIK DIKENANG JUA
Hormati
Bendera Kita

MINGGU
17
1-5HB
MEI
2016

1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.2

1HB MEI AHAD .................

Harumkan
Nama
Malaysia

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -94

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 17 BUDI YANG

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya ddengan betul

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -95

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Mengitlak

Buku Teks
m/s 96

HARI PEKERJA

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul

19

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

Jeneral Tan
Sri Rodzali
bin Daud

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Menulis pelbagi teks prosa dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak.

Nilai murni :
Bertanggungjawab
Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 97

Biar Putih
Tulang

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata tugas mengikut konteks dengan
betul

Nilai murni : Berani


Ilmu : Pendidikan moral
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menaakul

Buku Teks
m/s 98

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

MINGGU
18
8-12HB

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 18 BERSYUKUR

Citra
Pendidik

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betu secara
bertatasusila

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -99

Utamakan
Barangan
Buatan
Malaysia

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul

Nilai murni : Cinta akan


negara
Ilmu : Ekonomi
KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:

Buku Teks
m/s 100

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

20

BM Tahun 6

KB Membuat kesimpulan

MEI
2016
Pengorbanan
Wira Negara

3.7

Menghsilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
yang betul

3.7.1

Menghasilkan perenggan yang kohesi


dan koheren dengan betul

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Sejarah
BCB : Membuat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 101

Kita Sudah
Berjaya

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata hubung mengikut konteks yang
betul

Nilai murni : Semangat


bermasyarakat
Ilmu : TMK
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 102

Kenali
Benteng
Negara Kita

MINGGU /
TARIKH

Bacaan Luas
Pemulihan

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Pengayaan

Buku Teks
m/s -103108

/ Penilaian 3

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA


KESENIAN BANGSA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 19 KHAZANAH

Seni
Persembahan

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.1

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila

Nilai murni : Menghargai


warisan
Ilmu : Kebudayaan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -110

Persembahan

2.4

Membaca dan memahami

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat

Nilai murni : Rasional

Buku Teks

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

21

BM Tahun 6

MINGGU
19
15-19HB
MEI
2016

MINGGU /
TARIKH
MINGGU
20

maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

Muzik yang
Istimewa

yang tersurat dan tersirat untuk


membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

Ilmu : Pendidikan Muzik


Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
KB Menyelsaikan
masalah

m/s 111

Kisah
Penggiat
Seni Telepuk

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa,


dan ayat dengan betul

Nilai murni : Kegigihan


Ilmu :Pen.Seni Visual
KMD : Meramal
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 112

Kisah Hidup
Sepotong
Kayu

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Kesenian
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 113

Ikutlah Resmi
Padi

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul

5.2.3

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata majmuk dalam pelbagai situasi
dengan betul

Nilai murni : Merendah diri


Ilmu : Pendidikan Muzik
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s -114

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

22HB 26HB MEI 2016


27 HB MEI 16HB JUN
2016

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

STANDARD PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 20 WARISAN

BERHARGA

MINGGU
21
19-23HB
JUN
2016

MINGGU /
TARIKH

Peliharalah
Warisan Kita

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

1.4.
2

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila

Nilai murni : Menghargai


warisan
Ilmu : Sejarah
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -115

Menghayati
Karya Sastera

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

2.4.
1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
bersirat untuk membuat ulasan
dengan betul

Nilai murni : Menghargai


warisan
Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Merumus

Buku Teks
m/s -116

Menimba Ilmu
di Muzium
Diraja

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.
4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan

Nilai murni : Menghayati


warisan
Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 117

Tetamu dari
Planet Zefira

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakn
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.
1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa yang indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan

Nilai murni : Menghargai


warisan
Ilmu : Kesenian
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 118

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA


BUDAYA KITA
ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 21- INDAHNYA

23

BM Tahun 6

MINGGU
22
26-30HB
JUN
2016

Bagai Aur
dengan
Tebing

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

1.4.
3

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betu secara
bertatasusila

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Kebudayaan
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -119

Meraikan
Tetamu

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.
2

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
mengikut keutamaan ke dalam bentuk
prosa.

Nilai murni : Berbudi


bahasa
Ilmu : Kebudayaan
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menyelesaikan
masalah

Buku Teks
m/s 120

Permainan
Tradisional
Masyarakat
Kita

3.5

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

3.5.
2

Mencatat maklumat daripada pelbagai


sumber dalam bentuk grafik

Nilai murni : Menghargai


warisan
Ilmu :Kebudayaan
KP: Visual ruang
Strategi P&P:
KB Membuat gambaran
mental

Buku Teks
m/s 121

Masakan
dalam Buluh

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.
1

Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam pelbagai
situasi

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Kemasyarakatan
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 122

Bacaan Luas

27 30HB JUN
PERUBAAN
ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

Pemulihan / Pengayaan

PRA

PENTAKSIRAN UPSR

24

Buku Teks
m/s 123124

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU

MINGGU
23
3-7HB
JULAI
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 22- BUMIKU SEJAHTERA

Baja
Organik
Cecair
mesra
Bumi

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

1.4.4

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
memberikan alas an yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Nilai murni : Menghargai alam


Ilmu :RBT
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -126

Penghalau
Serangga
Organik

2.5

Membaca , memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.3

Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

Nilai murni : Menghargai alam


Ilmu : Sains
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 127

Satu Murid
Satu Pokok

3.9

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Sains Pertanian
BCB : Bacaan imbasan dan
luncuran
Strategi P&P:
KB Menyelesaikan masalah

Buku Teks
m/s 128

Pesta
Pantun
Alam
Sekitar

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur

4.4.1

Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut

Nilai murni :
Bertanggungjawab
Ilmu : Pen.Alam Sekitar
KP: Menyelesaikan masalah
Strategi P&P:
KB Verbal-linguistik

Buku Teks
m/s 129

Mari
Nyamanka
n Udara

5.3

Memahami dan membina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi

5.3.2

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul

Nilai murni : Menjaga


kesihatan
Ilmu : RBT
Penyelesaian masalah

Buku Teks
m/s -130

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

25

BM Tahun 6

Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

6 7 HB JULAI
KHAMIS) .
MINGGU /
TARIKH

TAJUK

(RABU &

HARI RAYA AIDILFITRI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU

MINGGU
24
10-14HB
JULAI
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 23- PENCINTA ALAM

Damainya
Teratak
Hamba

1.6

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan secara
bertatasusila

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan betul
secara bertatasusila

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains
KP: Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB - Merumus

Buku Teks
m/s 131

Bijak
Nenekku

2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu

Nilai murni : Menghargai


alam sekitar
Ilmu : Sains
KP : Interpersenal
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 132

Manfaatkan
Air Hujan

3.6

Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan


makumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren

Nilai murni : Menghargai


alam
Ilmu : Sains
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 133

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

26

BM Tahun 6

Lampu Tanpa
Elektrik

MINGGU /
TARIKH

5.1

TAJUK

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

STANDARD KANDUNGAN

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata nama dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU


KEINDAHAN ALAM

MINGGU
25
17-21HB
JULAI
2016

Nilai murni : Menghargai


alam sekitar
Ilmu : Sains
KP: Pembelajaran Kontektual
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

PENGISIAN KURIKULUM

Buku Teks
m/s 134

CATATAN

UNIT 24 LESTARIKAN

Segar Tanpa
Asap

1.6

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan secara
bertatasusila

1.6.2

Berbicara dengan menerapkan bahasa


yang indah untuk menyampaikan
maklumat dengan tepat secara
bertatasusila.

Nilai murni : Kerjasama


Ilmu : Pendidikan alam
sekitar
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 135

Bas
Mesra Alam

2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Membaca bahan bukan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : Sains
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 136

Kelab
Sahabat Alam

3.6

Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : RBT
KP: Pembelajaran
Konstektual
Strategi P&P:

Buku Teks
m/s 137

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

27

BM Tahun 6

KB Mereka cipta

Kembara
dalam
Keindahan

5.1

Bacaan

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

Panorama Royal Belum, Perak


/

Luas -

18 21HB JULAI
PERCUBAAAN
MINGGU /
TARIKH

TAJUK

Memahami dan menggunakan pelbagai


jenis kata adjektif, kata adverba, kata
penguat, dan kata penegas mengikut
konteks dengan betul

Nilai murni : Menghargai


alam sekitar
Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 138

Buku Teks
m/s 139144

Pemulihan / Pengayaan / Penilaian 4

PENTAKSIRAN UPSR

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 25 KEAJAIBAN

SAINS

MINGGU
26
24-28HB
JULAI
2016

Sains
Aerodinamik

1.7

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains
Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
KB - Menaakul

Buku Teks
m/s -146

Tentera
Berkaki Enam

2.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puiisi
dengan sebutan yang betul.

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : Kemasyarakatan
BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 147

Ahli Sains
Bertaraf

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre

3.7.1

Menghasilkan perenggan yang kohesi


dan koheran dengan betul.

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : Sejarah

Buku Teks
m/s 148

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

28

BM Tahun 6

dengan betul

Dunia

MINGGU /
TARIKH

Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Istimewa lagi
Benar

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan
secara didik hibur

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej
menggunakan bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan

Nilai murni :
Bertanggungjawab
Ilmu : Sains
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 149

Bahaya Ribut
Petir

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul

Nilai murni : Bekerjasama


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s -150

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI


DAN INOVATIF

MINGGU
27
31HB

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 26 MASYARAKAT KREATIF

Masyarakat
Kreatif dan
Inovatif

1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Bercerita dengan sebutan dan intonasi


yang betul dengan menggunakan
pelbagai ayat yang mengandungi
bahasa yang indah.

Nilai murni : Berdaya


usaha
Ilmu : RBT
Kreatif dan Inovasi
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s -151

Mengurangka
n Populasi
Anai-anai

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat ulasan dengan betul

Nilai murni : Berdaya


usaha
Ilmu : Sains
Kreativiti dan Inovasi

Buku Teks
m/s 152

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

29

BM Tahun 6

JULAI
-4HB
OGOS
2016

MINGGU /
TARIKH

respons dengan betul

Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Pembakar
Lemang
Moden

3.6

Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheran

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains
Kreativiti dan Inovasi
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 153

Syair
Pencipta
Tangan
Robotik

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur

4.4.2

Mencipta puisi menggunakan bahasa


yang indah dan melafazkan dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta memahami puisi tersebut

Nilai murni : Kegigihan


Ilmu : Sains
Kreativiti dan Inovasi
Strategi P&P:
KB Menjana idea

Buku Teks
m/s 154

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI


TEKNOLOGI

UNIT 27 MANFAATKAN KEMAJUAN

Teknologi
Rumah Pintar

1.2

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

1.2.6

Mendengar, memahami dan menyebut


jenis ayat dan ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains
Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
KB Mengenal pasti

Buku Teks
m/s -155

Pengesan

2.4

Membaca dan memahami

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat

Nilai murni : Berdaya

Buku Teks

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

30

BM Tahun 6

MINGGU
28
7-11HB
0G0S
2016

MINGGU /
TARIKH

maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

Penyakit
Denggi

yang tersurat dan tersirat untuk


membuat rumusan dengan betul

usaha
Ilmu : Sains
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mengitlak

m/s 156

Tablet yang
Istimewa

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Menghasilkan penulisan imaginatif dan


deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Sains
KP: TMK
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 157

Permainan
Terowong

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan pelbagai


kata hubung mengikut konteks dengan
betul

Nilai murni : Kejujuran


Ilmu : Sains
KP: Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s 158

TAJUK

Bacaan Luas Saksofon


Buluh

/ Pemulihan / Pengayaan

8-11HB OGOS - TAMBAH


NILAI

PENTAKSIRAN UPSR

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA

Buku Teks
m/s 159160

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 28 HARGAILAH

POKOK
Tut Pokok

1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

1.3.3

Mendengar, memahami, memberikan


respon terhadap pesanan dan
31

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains Pertanian

Buku Teks
m/s -162

BM Tahun 6

terhadap sesuatu arahan,


soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul

MINGGU
29
14-18HB
OGOS
2016

MINGGU /
TARIKH

menyampaikan pesanan dengan


menggunakan bahasa yang santun
dalam pelbagai situasi

BCB : Bacaan imbasan


Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Pilihan Bijak

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alasan

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Sains Pertanian
KP : verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Membandingbezakan

Buku Teks
m/s 163

Jagailah
Diriku

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul

Nilai murni : Menghargai


alam sekitar
Ilmu : RBT
BCB: Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 164

Tanya Pada
Pokok

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera

Nilai murni : Menghargai alam


sekitar
Ilmu : RBT
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 165

Keistimewaan
Kantan

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan


pelbagi kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks yang betul

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : RBT
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -166

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA


PENTERNAKAN MODEN
ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

32

UNIT 29

BM Tahun 6

MINGGU
30
21-25HB
0G0S
2016

Ikan Keli
Lubuk Rezeki

1.6

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan secara
bertatasusila

1.6.2

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Nilai murni : Daya usaha


Ilmu : RBT
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -167

Kenali
Kambing
Jamnapari

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul

2.5.1

Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik

Nilai murni :
Bertanggungjawab
Ilmu : RBT
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s 168

Ikan Patin
Mengubah
Hidupku

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
yang betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagi jenis karangan

Nilai murni : Berwawasan


Ilmu : RBT
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 169

Sinar
Kebahagian

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : RBT
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 170

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

33

BM Tahun 6

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA


SUMBER REZEKI

MINGGU
31
28HB
OGOS
-1HB
SEPT
2016

CATATAN

UNIT 30 PERTANIAN

Fungsi RISDA

1.7

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila

Nilai murni : Tekun


Ilmu : Sains Pertanian
KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -171

Oh, Begitu
Caranya!

2.3

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Perdagangan
Pembelajaran luar bilik
darjah
Strategi P&P:
KB Mengena lpasti

Buku Teks
m/s 172

Susah Dahulu
Senang
Kemudian

3.9

Menuis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis

Nilai murni : Tekun


Ilmu : Keusahawanan
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 173

Hilangnya
Duka

5.3

Memahami dan membina


ayatyang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam pelbagai
situasi

Nilai murni : Kegigihan


Ilmu : RBT
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s 174

Bacaan Luas -Taman


Agroteknologi

31HB

OGOS

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

MARDI Langkawi

/ Pemulihan / Pengayaan

HARI KEBANGSAAN
34

Buku Teks
m/s 175176

BM Tahun 6

RABU

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

...................

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 31 BERSAMA SAMA MENJANAKAN

EKONOMI

MINGGU
32
5-9HB
SEPT
2016

Kilang
Kerepek
Warisan

1.4

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusula

1.4.
3

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila

Nilai murni : Berbudi bahasa


Ilmu : Ekonomi
KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s -178

Kraf tangan
Sumber
Pendapatan

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.
3

Membaca, memahami, dan menaakul


bahan untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik, puisi
atau prosa

Nilai murni : Berusaha


Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menaakul

Buku Teks
m/s 179

Perusahaan
Songkok
Safwan

3.6

Menuis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun

3.6.
1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren

Nilai murni : Berbudi bahasa


Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menjanakan idea

Buku Teks
m/s 180

Mari Berniaga

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik
hibur

4.1.
2

Memahami dan mengubag seni kata


lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : Ekonomi
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB Mereka cipta

Buku Teks
m/s 181

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

35

BM Tahun 6

Kedai dalam
Taman

MINGGU /
TARIKH

5.2

TAJUK

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai daam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.
1

Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai
situasi dengan betul

5 - 8HB SEPTEMBER
2016 ..........

PENTAKSIRAN UPSR 2016

9 - 17hb SEPTEMBER 2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA

MINGGU
33
18-22HB
SEPT
2016

Nilai murni : Berusaha


Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

PENGISIAN KURIKULUM

Buku Teks
m/s -182

CATATAN

UNIT 32 BERJIWA USAHAWAN

Potret
Kejayaan

1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

1.5.
1

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : Ekonomi
KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -183

Resepi
Kejayaan
Brahims

2.6

Membaca pelbagi bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.
1

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu

Nilai murni : Kegigihan


Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 184

Upin dan Ipin

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.
2

Menulis pelbagai teks prosa dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak

Nilai murni : Berdaya usaha


Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Mengecam

Buku Teks
m/s 185

Warung Bas

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan yang kreatif

4.2.
2

Mencipta puisi menggunakan bahasa


yang indah dan melafazkannya
dengan sebutan yang jelas dan

Nilai murni : Kegigihan


Ilmu : Ekonomi
KP: Interpersenal

Buku Teks
m/s 186

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

36

BM Tahun 6

melalui lakonan secara didik


hibur

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

intonasi yang betul serta memahami


puisi tersebut

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA

MINGGU
34
25-29HB
SEPT
2016

Strategi P&P:
KB Menaakul

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 33 KAD DAN DIRIKU

Sesal Dahulu
Pendapatan...

1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Kewangan
KP : Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
KB Menghubungkaitkan

Buku Teks
m/s -187

Istimewanya
Kami

2.6

Membaca pelbagi bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Membaca bahan bukan sastera untuk


meghasilkan idea baharu

Nilai murni : Berjimat cermat


Ilmu : Ekonomi
Kajian Masa Depan
Strategi P&P:
KB Menganalisis

Buku Teks
m/s 188

Penggunaan
Kad Kredit

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secra


kritisdan kreatif dengan betul

Nilai murni : Rasional


Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Mensintesis

Buku Teks
m/s 189

Bertindak
Segara

5.3

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu

5.3.2

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan

Nilai murni : Bertindak bijak


Ilmu : Ekonomi

Buku Teks
m/s 190

ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

37

BM Tahun 6

melalui nyanyian secara


didik hibur

TARIKH
/MINGGU

penanda wacana dengan betul

Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB Menaakul

AKTIVITI / PROGRAM
PASCA UPSR

MINGGU
35 43
18HB
SEPTEMBER
-24HB
NOVEMBER

PROGRAM PRA MENENGAH


LAWATAN SAMBIL BELAJAR
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENGUMUMAN KEPUTUSAN UPSR
HARI ANUGERAH CEMERLANG
JAMUAN AKHIR TAHUN

Kawan-kawan bolehlah ubahsuai untuk dapatkan rpt yang lebih


baik. Tqvm
ALIDAH YUSOF SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU

38