Anda di halaman 1dari 8

Ciri2-ciri Murid Pemulihan.

Murid-murid pemulihan khas mempunyai bermacam ciri yang


membezakannya dengan murid-murid lain yang tahap pembelajarannya
adalah normal di dalam kelas.

Ciri-ciri kanak-kanak pemulihan juga boleh dikelaskan kepada 5 kategori,


iaitu emosi dan tingkahlaku, sosial, kesihatan, kesediaan belajar dan
pengamatan.

Antara ciri-ciri murid pemulihan khas adalah seperti berikut:


a.
1) Emosi dan Tingkahlaku
Mempunyai perasaan rendah diri dan risau.
Mempunyai perasaan sedih, hiba atau duka.
Cepat berasa bosan atau jemu terhadap pelajaran.
Mempunyai perasaan takut akan perkara-perkara baru.
Bersikap degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.
Bersikap pasif.
Malas

2) Sosial
Sentiasa berasa gelisah dan selalu bergerak di dalam bilik darjah serta
mengganggu kawan-kawan.
Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
Mempunyai perangai ganjil seperti gemar menghisap atau menggigit
jari/kuku.
Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.

Suka berbohong dan kadang-kadang mencuri.


Hyper aktif.

3) Kesihatan
Tidak bertenaga serta kurang zat makanan.
Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus).
Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).
Lemah gerakan motor-kasar dan halus.
Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
Kurang menjaga kebersihan diri.

4) Kesediaan Belajar
Belum bersedia untuk belajar.
Perbendaharaan kata kurang.
Lemah pemahaman.
Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

5) Pengamatan
Tidak boleh mengenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.
Lemah terhadap pendengaran bunyi dan rentak.
Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
Lambat mengelaskan benda atau nombor.
Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.

Tidak dapat menyelesaikan masalah.


Sukar mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undangundang.
Tidak dapat membuat kerja-kerja yang kreatif.
Lemah pergerakan dan perbuatan.
Lemah daya pemikiran/ingatan.
Tidak boleh mengingat kembali apa yang telah dipelajari.
Sukar untuk membuat kenyataan am

Sumber: Jabatan Pendidikan Khas, 2009***

Objektif Pendidikan Pemulihan


1.
Membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahirankemahiran tertentu.

2.
Memupuk serta mengembangkan sikap yakin diri dan sikap positif
terhadap pembelajaran.

3.
Membantu murid mengubah sikap negatif dan tingkah laku yang
menjejaskan pembelajaran.

4.
Membolehkan murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan
cara mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang sesuai dengan mereka.

5.
Membolehkan murid mendapat layanan dan kemudahan belajar yang
sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu.

6.
Membolehkan murid mendapat peluang yang sama dengan melibatkan
diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial, sama ada di dalam atau di luar
bilik darjah.

7.
Membolehkan murid meneruskan pelajaran mereka dalam sistem
persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan
masing-masing.

Konsep Pemulihan
Program pemulihan merupakan langkah-langkah khusus yang dijalankan
untukmembantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran
tertentu dalamkemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira). Mereka
patut dipulihkan sebaiksahaja masalah yang dihadapi itu dapat dikesan dan
ditentukan oleh guru bilik darjahatau guru mata pelajaran dengan langkahlangkah yang berbeza bergantung kepada jenis masalah.

Strategi Pemulihan dalam Kelas Khas


Kenal pasti murid yang perlu pemulihan khas.
Kenal pasti masalah murid.
Kenal pasti punca masalah murid.
Menjalin hubungan mesra dengan murid.
Menunjukkan penghargaan kepada murid.
Mewujudkan situasi yang diperlukan oleh murid untuk belajar.
Memilih pendekatan kaedah, teknik yang sesuai.
pendekatan bermain sambil belajar.
teknik bercerita.
teknik latih tubi.
teknik bersoal jawab.

teknik nyanyian.
Memilih dan menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai.
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai
kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh
masa ditetapkan.
Menjalankan aktiviti pengukuhan.
Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk tindakan susulan.

OBJEKTIF DAN PRINSIP PENDIDIKAN PEMULIHAN


Objektif Pendidikan Pemulihan
Program ini bertujuan untuk membolehkan murid-murid :
1. Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikut aktiviti-aktiviti yang
dipilih dan menggunakan bahan-bahan yang bersesuaian dengan
kemampuan murid.
2. Mendapatkan layanan dan kemudahan yang sesuai dengan keupayaan
dan perkembangan mental individu.
3. Mengurangkan beban masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang
lemah melalui bantuan guru dan pihak yang berkenaan ( pihak sekolah
dan ibu bapa).
4. Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke tahap
yang lebih maju.
5. Memperoleh serta mengukuhkan keyakinan diri dan sifat berdikari
apabila berada dalam kumpulan dan masyarakat.
6. Mendapat peluang yang sama seperti rakan-rakan mereka melibatkan
diri dalam aktiviti-aktiviti sosial di dalam aktiviti-aktiviti sosial di dalam
dan di luar bilik darjah.
7. Meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah
khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

Prinsip Pendidikan Pemulihan

Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalam melaksanak pendidikan


pemulihan. Antaranya ialah :

Menentukan objektif pendidikan pemulihan

Guru perlu mengetahui objektif yang hendak dicapai semasa pendidikan


pemulihan dijalankan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah
pembelajaran, membimbing mereka mengubah sikap negatif dan tingkah
laku yang menghalang pembelajaran dan mewujudkan keyakinan dalam diri.
Guru juga harus memastikan aktiviti pengajarannya melibatkan deria rasa,
penglihatan , pendegaran dan pertuturan.

Menyusun strategi pendidikan pemulihan

1. Mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan melalui ujian


saringan, ujian diagnostik, laporan guru dan sekolah serta maklum
balas daripada temu duga yang dibuat dengan ibu bapa.
2. Mengenal pasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid yang
antaranya terdiri daripada masalah dalam kemahiran lisan (mendengar
dan bertutur), membaca dan menulis.
3. Mengenal pasti punca-punca yang menjadikan murid-murid
bermasalah dalam pembelajaran dari aspek fizikal, intelek, emosi dan
pembelajaran.
4. Merancang pelbagai aktiviti untuk menolong murid lemah sama ada
secara individu, kumpulan kecil atau melalui rakan sebaya.

5. Membaut penilaian untuk menentukan kemajuan yang bertujuan untuk


mengekalkan pelajar dalam kelas atau dihantar ke kelas pemulihan.
6. Menjalinkan hubungan mesra antara guru dengan murid dan murid
dengan rakan sebayanya.
Merancang dan menyusun aktiviti pendidikan pemulihan

Pemilihan dan aktiviti hendaklah berdasarkan kebolehan murid.

Aktiviti hendaklah menekankan penggunaan bahan pelbagai bentuk


untuk membolehkan murid menggunakan deria.

Matlumat hasil kerja daripada aktiviti hendaklah disampaikan dengan


segera

Memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai

Terdapat pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan


dalam melaksanakan aktiviti pemulihan. Antaranya:

Pendekatan Deduktif

Pendekatan Induktif

Pendekatan Elektif

Kaedah Komunikatif

Pendekatan Main Sambil Belajar( Didik Hibur )

Teknik Bercerita

Teknik Latih Tubi

Teknik Bersoal Jawab