Anda di halaman 1dari 14

UNIT 11: KOD ETIKA PROFESIONALISME KEGURUAN DAN

PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.


SOALAN PERBINCANGAN:
11.1 Apakah yang dimaksudkan dengan kod etika?
Tokoh
Dewan bahasa dan
pustaka(1995)

Perspekftif islam

Tingkahlaku betul berasaskan al-quran dan ketakwaan kepada


Allah.

Kamus
(1994)

prinsip moral.

Pengertian Kod Etika


Kod etika merupakan garis panduan yang bertujuan

Oxford

Tokoh
Secara umum

Pengertian Etika
Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkahlaku dan kesusilaan.

meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam


perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek
yang berkaitan dengan peraturan, peranan nilai, serta
tingkahlaku profesion.

Rumusan anda tentang Kod Etika Keguruan:


Peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi yang menjadi panduan dalam
meningkatkan mutu penghasilan kerja dan sebagainya.

11.2 Apakah Prinsip & Nilai Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
PRINSIP
1. Niat yang betul
2. Perlakuan yang baik
3. Pergerakan ke arah kebaikan
4. Memperkotakan apa yang dikatakan
5. Berdisiplin dan beradab

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amanah
Benar
Bijaksana
Bersyukur
Berdedikasi
Ikhlas
Penyayang

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

NILAI ETIKA KERJA

11.3 Lengkapkan kandungan Kod Etika Keguruan dan nyatakan peranannya.

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
a)Tanggungjawab

guru

kepada pelajar

Pengajaran &
Pembelajaran

Modal insan

Kerja-sama

Taat &
Patuh

Profesional

b)Tanggungjawab
guru
terhadap
ibubapa

Sepunya
Integriti

d)Tanggungjawab
terhadap
rakan
sejawat dan profesion

Tanggungjawab Guru
a)Tanggungjawab
terhadap pelajar.

Rajah 9.1: Kod Etika Keguruan


Malaysia

Keterangan

guru -Mengutamakan pelajar lebih dari segala-galanya.


-Bersikap adil dan saksama terhadap setiap pelajar tanpa mengira
agama, taraf ekonomi dan sebagainya.
-Guru perlu merahsiakan segala maklumat berkaitan pelajar
daripada mana-mana pihak yang tidak berkaitan.

b) Tanggungjawab guru -Menghormati


terhadap ibubapa

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

c)Tanggungjawab
terhadap
masyarakat
dan
negara

PIBG

tanggungjawab ibubapa terhadap anak-anak

mereka.
-Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama yang
dieratkan antara rumahtangga dan institusi pendidikan.
-Mengelakkan daripada pengunaan kata atau sesuatu perbuatan

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
yang boleh menyebabkan pelajar hilang kepercayaan terhadap
kedua ibu bapa mereka.
c)

Tanggungjawab -Mengelakkan diri dari menyebarkan atau menyampaikan

terhadap masyarakat dan maklumat yang boleh menyebabkan rosaknya kepentingan


negara

pelajar, ibubapa, masyarakat, Negara dan juga profesion.


-Menghormati masyarakat ditempat guru berkhidmat dan

d)Tanggungjawab

-Mengelakkan diri dari membuat sesuatu perkara yang mana

terhadap rakan sejawat boleh menjatuhkan maruah seseorang guru dihadapan pelajar,
dan profesion perguruan.

ibubapa dan masyarakat.


- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan
profesion perguruan.

11.4Kemukakan Kepentingan Kod Etika dalam Perkhidmatan


Garis panduan

-Garis panduan dalam bertingkahlaku

Tanggungjawab guru

- Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan


-Menekankan 2 konsep penting iaitu pembangunan insan
dan konsep ibadah.
- Guru lebih memahami tanggungjawab mereka dalam

Kandungan

bidang perguruan.
-Berbeza kod etika dengan Negara lain.
- Dapat melihat keunikan etika yang diamalkan mengikut

Dokumen

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

menjalankan tanggungjawab dengan penuh telus dan amanah.

setiap negera.
-Usaha menyemak semula sistem ini.
-Melihat sejauh mana kodnya dapat dipertahankan dan

Imej profesion

diamalkan.
-Dapat membuka mata rakyat terhadap kepentingan

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
profesion dan tanggungjawab guru di mata masyarakat.
-Merupakan nilai etika yang sangat penting.

Etika kerja

-Pengamalan

etika

kerja

dapat

mengekalkan

dan

menyakinkan terhadap tugas yang diberikan.


Nyatakan Piagam Pelanggan Perkhidmatan Keguruan

Pengurusan pelanggan

12 Menjalankan pemantaun

Perkhidmatan

13 Mengambil
memanjangkan

tindakan
kes

dengan
pelanggaran

peraturan.
3

Pembangunan organisasi

Saraan

Pembangunan modal insan

Pengurusan psikologi

Pasca perkhidmatan

Khidmat pengurusan

Pengurusan maklumat
10 Memastikan semu staf akademik dan staf
pengurusan mendapat layanan bagi
urusan perjawatan dan kerjaya.
11 Mengadakan perbincangan terbuka bagi
semua staf

11.5 Perbandingan peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan


a) Pengertian
Tokoh
Grotius

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

11.4

Pengertian Peraturan Pendidikan


Perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan
Satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin
sesuatu keberkesanan sesebuah organisasi.

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

Tokoh

Pengertian Perundangan Pendidikan

-Semua peraturan yang berkaitan tingkahlaku yang dibentuk mengikut


autoriti atau adat sesuatu kaum.
-Undang-undang yang telah digubal oleh sesebuah badan pengubalan
undang-undang yang bertujuan melindungi hak individu dan kebebasan
tertentu.
Rumusan anda tentang peraturan & perundangan pendidikan:
Peraturan merupakan syarat yang perlu dipatuhi oleh sesebuah organisasi bagi mengelakkan
berlaku masalah. Manakala perundangan adalah undang-undang yang digubal bagi
memelihara hak individu tertentu.
b) Perbandingan ciri-ciri peraturan pendidikan & perundangan pendidikan
Peraturan Pendidikan

i. Mendisiplin Individu Serta

Perundangan Pendidikan

Tujuan

Amanah Dalam Pekerjaan


ii. Mewujudkan Pentadbiran
Yang Cekap

i. Menjaga hak individu


ii. Supaya tiada yang melampaui

Kepentingan
Contoh

iii. Peraturan 4 Bab D Perintah


Am

11.6 Tujuan & fungsi peraturan-peraturan pendidikan.

bidang kuasa
iii. Akta Pendidikan
1996(Pindaan 2006)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Webler Dictionary

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

Mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan


melanggar peraturan-peraturan tersebut.

yang

PENCEGAHAN

Mengingatkan para pegawai agar sentiasa


berwaspada dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang diamanahkan.

PENGAJARAN

Tindakan yang dikenakan untuk


dijadikan iktibar dan panduan kepada
pegawai yang terlibat dan pihak-pihak
lain agar perkaran yang sama tidak.

11.7 Merujuk Peraturan 4 (2), jelaskan perkara-perkara yang tidak dibenarkan


guru-guru lakukan semasa dalam perkhidmatan.
Perkara-perkara yang tidak dibenarkan guru-guru lakukan [Peraturan 4(2)]:
-Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.
-Berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya
bercanggah dengan tugas awamnya
-Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah
-Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan/
mencemarkan nama baik perkhidmatan awam
- Seseorang pegawai tidak boleh tidak cekap atau kurang berusaha
- Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah
-Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

PERINGATAN

- Membawa atau cuba membawa apaapa bentuk pengaruh atau tekanan luar
- Membantah atau melawan pegawai atasan

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
UNIT 12: AKTA PENDIDIKAN 1996
SOALAN PERBINCANGAN
Lengkapkan maklumat penggubalan Akta Pendidikan 1996
Laporan Razak (1956)

a)Laporan Raman Talib (1960)

Dasar Pendidikan Kebangsaan &


Akta Pendidikan (1961)

Laporan Khir
Johari (1967)

b) DEB (1970)

Akta Bahasa
Kebangsaan (1967)

Reformasi Sistem
Pendidikan Kebangsaan

Laporan Hussien
Onn (1970)

c) Rukun
Negara (1970)

Laporan Murad
(1973)
Laporan Majid
(1971)

d)Laoran Kabinet
1979

Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah
(1982)

e)AKTA
PENDIDIKAN 1996

Wawasan 2020
(1991)

AKTA
PENDIDIKAN
(1996)
AKTA
______550______

Ordinan

PARLIMEN

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

12.1

Kanun

PERLEMBAGAAN

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
12.2

Huraikan kandungan Peraturan Akta Pendidikan 1996.

b) Kurikulum pra sekolah.

Kurikulum prasekolah kebangsaan yang ditetapkan


hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai
dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid
pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masingmasing.

c) Penerimaan masuk murid ke


sekolah penyimpanan daftar
dan syarat bagi pengekalan
murid belajar di sekolah.

Guru besar atau pengetua hendaklah menerima masuk


murid yang adalah warganegara atau bukan warganegara
sekolah untuk menerima pendidikan. Ibu bapa hendaklah
mengemukakan surat beranak asal murid bagi
penerimaan masuk ke sekolah rendah, kad pengenalan
atau surat beranak asal murid bagi penerimaan masuk ke
sekolah menengah. Guru besar atau pengetua hendaklah
menyimpan daftar penerimaan masuk murid.
Hari yang pendidikan hendaklah dijalankan di sekolah
bagi menggantikan hari yang pendidikan tidak dapat
dijalankan atas apa-apa sebab yang diluluskan oleh
pendaftar. Kaedah-kaedah cuti penggal hendaklah
mendapat kelulusan menteri. Sekolah hendaklah menurut
semua Hari kelepasan Am persekutuan dan Hari
Kelepasan Am Negeri yang diwartakan bagi negeri di
mana terletaknya sekolah itu, yang jatuh pada hari
sekolah semasa penggal sekolah.
Menteri boleh menetapkan cara murid di institusi
pendidikan hendaklah dinilai dan taraf yang perlu dicapai
oleh murid itu. Menteri boleh membuat peraturan
-peraturan yang mengadakan peruntukan bagi
peperiksaan yang hendaklah diadakan bagi maksud akta
ini, masa dan tempat peperiksaan akan diadakan dan
kelayakan serta syarat untuk mengambil peperiksaan,
yuran yang hendak dibayar bagi mengambil peperiksaan,
sukatan pelajaran dan Bahasa pengantar, pengendalian
peperiksaan dan kuasa, fungsi dan kewajipan Pengarah
Peperiksaan.
Perlu diuruskan oleh jawatankuasa penerbitan sekolah
dan pengedaran Majalah Sekolah dan bahan multimedia.
Serta perlu mendapat kelulusan Guru Besar atau

d) Penggal, hari dan cuti sekolah.

e) Penilaian & peperiksaan.

f) Majalah sekolah & bahan


multimedia.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Peraturan Berkaitan Persekolahan, Kurikulum & Bahan


a) Kurikulum kebangsaan.
Kurikulum Kebangsaan yang ditetapkan hendaklah
menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir
tempoh persekolahan masing-masing dan hendaklah
termasuk mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam
jadual dan apa-apa mata pelajaran lain yang ditetapkan.

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

Peraturan Berkaitan Institusi Pendidikan & Masyarakat


a) Pendaftaran institusi
Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Institusi
pendidikan
Pendidikan dan Guru bagi setiap Negeri dan bagi manamana kawasan lain di dalam Malaysia yang ditentukan
oleh Menteri, dan boleh melantik apa-apa bilangan
Timbalan Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru,
Penolong Pendaftar Institusi Pendidikan dan Penolong
Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta
ini.
b) Pendidikan khas
Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di
sekolah khas yang ditubuhkan atau di mana-mana
sekolah rendah atau menenghah yang difikirkan oleh
menteri suai manfaat.

c)

Institusi pendidikan swasta

d) Institut Pendidikan Guru

e)

Institusi Politeknik

f)

Persatuan Sekolah

g) Persatuan Ibu Bapa & Guru

Institusi pendidikan swasta yang


menyediakan pendidikan rendah atau
menengah atau kedua-duanya hendaklah
mematuhi kehendak Kurikulum Kebangsaan
dan hendaklah menyediakan murid bagi
peperiksaan yang ditetapkan.
Tiada seorang pun boleh menubuhkan atau
menyenggarakan suatu institut pendidikan
guru melainkan dengan kelulusan Menteri.
Tiap-tiap institut pendidikan guru yang
ditubuhkan di bawah Bab ini hendaklah
mengendalikan apa-apa kursus pengajian
dan
program latihan yang diluluskan oleh
Menteri.
Politeknik
yang
ditubuhkan
boleh
menawarkan kursus pengajian dan program
latihan yang diluluskan oleh Menteri dan
menganugerahkan sijil, diploma atau apaapa kelayakan lain yang ditetapkan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Pengetua untuk penerbitan dan pengedaran.

Persatuan Sekolah hendaklah diuruskan oleh suatu


jawatankuasa yang dikenali sebagai jawatankuasa PIBG.
Jawatankuasa PIBG hendaklah dilantik oleh anggota
Persatuan pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan.

Mengelola dan mengatur kegiatan Persatuan dan

1
0

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.
(PIBG)

Bincangkan kepentingan penggubalan Akta Pendidikan 1996

Kepentingan
Memantapkan sistem
pendidikan
kebangsaan

Huraian
Akta pendidikan 1996 telah
memperjelaskan Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Bertujuan memantapkan
sistem pendidikan kebangsaan sejajar
dengan kehendak dan cita-cita Malaysia
untuk menjadi pusat kecemerlangan
pendidikan yang bermutu tinggi dan
bertaraf dunia.

Contoh
Sistem pendidikan
kebangsaan terdiri
daripada pendidikan
prasekolah,
pendidikan rendah,
pendidikan
menengah,
pendidikan lepas
menengah dan
pendidikan tinggi.
Bahasa Kebangsaan
hendaklah menjadi
Bahasa pengantar
utama di semua
institusi pendidikan
kecuali sekolah jenis
kebangsaan,

Memperkukuhkan
kedudukan Bahasa
kebangsaan

Dalam Akta Pendidikan 1996 dijelaskan


kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai
Bahasa pengantar utam di semua sekolah
atau institusi Kecuali di sekolah jenis
kebangsaan atau lain-lain sekolah yang
diberi pengecualian.

Penyelarasan semua
jenis kurikulum
kategori sekolah
melalui kurikulum
kebangsaan

Memperuntukksn kurikulum kebangsaan


(kurikulum yang telah ditetapkan)
hendaklah digunakan oleh semua sekolah.

Semua sekolah perlu


menggunakan
kurikulum yang sama
yang telah ditetapkan
oleh Kementerai
Pelajaran Malaysia.

Menggunakan sistem
penilaian dan
peperiksaan yang
sama

Penggunaan sistem penilaian dan


peperiksaan yang sama bagi menyelaraskan
sistem supaya lebih seragam.

Menteri boleh
menetapkan cara
murid di institusi
pendidikan hendaklah
dinilai dan taraf yang
perlu dicapai oleh
murid itu. Menteri
boleh membuat
peraturan-peraturan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

12.3

membuat keputusan atas perkara-perkara yang


menyentuh perjalanan Persatuan, tanpa bercanggah
dengan dasar umum yang ditetapkan oleh Mesyuarat
Agung Tahunan.

1
1

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

Perundangan pada
tahap prasekolah
hingga tahap
pendidikan tinggi
termasuk kerajaan

Golongan guru hendaklah memastikan


martabat perguruan sentiasa
dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke
tahap yang lebih tinggi dan dihormati. Oleh
yang Di samping itu Akta Pendidikan 1996
juga harus diperhalusi dengan teliti demi
menjayakan matlamat pendidikan negara.

Mempertingkatkan
pendidikan teknikal

Akta Pendidikan 1996, seksyen 35,


membolehkan menteri mengadakan
pendidikan teknik di mana-mana sekolah
menengah kebangsaan dan institusi
pendidikan lain.

12.4

Peraturan-peraturan
Pegawai Awam
(Kelakuan dan
Tatatertib) telah
diperkenalkan untuk
menjadi panduan
kepada guru dan kaki
tangan kerajaan yang
lain dalam
melaksanakan
tanggungjawab yang
diamanahkan.
Pendidikan teknik
menyediakan latihan
kemahiran, latihan
khusus yang
berhubung dengan
pekerjaan, latihan
meningkatkan
kemahiran sedia ada
dan latihan teknik
atau vokasional yang
diluluskan.

Perbezaan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961

Perkara
Sistem Pendidikan

Kategori Sekolah

Akta Pelajaran 1961


Akta pelajaran 1961
menyebut bahawa Sistem
Pendidikan Kebangsaan
hanyalah meliputi sekolah
atau institusi pendidikan
kerajaan atau bantuan sahaja.

Akta Pendidikan 1996


Akta Pendidikan 1996 telah
memperjelaskan tentang Sistem
Pendidikan Kebangsaan. Sistem
Pendidikan Kebangsaan hendaklah
terdiri daripada pendidikan prasekolah,
pendidikan rendah, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi (tetapi
tidak termasuk pendidikan di sekolah
ekspatriat).
Akta pendidikan 1961,
Akta Pendidikan 1996,
Sekolah dibahagikan kepada
memperuntukkan institusi pendidikan
dua kategori iaitu bantuan
dibahagi kepada tiga kategori untuk
penuh (termasuk kerajaan dan lebih memudahkan pentadbiran
bukan milik kerajaan) dan
khususnya berkaitan dengan sekolah
swasta.
kerajaan dan bantuan kerajaan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

yang mengadakan
peruntukan bagi
peperiksaan yang
hendaklah diadakan
bagi maksud akta ini.

1
2

Bahasa
Kebangsaan

Akta pendidikan 1961,


bahasa kebangsaan adalah
wajib bagi sekolah-sekolah
yang dibiayai oleh kerajaan
dan bantuan kerajaan dan
bantuan kerajaan sahaja.

Akta Pendidikan 1996,


memperuntukkan Bahasa Kebangsaan
sebagai mata pelajaran wajib di semua
sekolah.

Kurikulum

Dalam Akta Pelajaran 1961,


tiada langsung peruntukan.

Pendidikan
Prasekolah

Akta Pelajaran 1961, perkara


ini tidak begitu jelas.

Akta Pendidikan 1996,


memperuntukkan kurikulum
kebangsaan (kurikulumyang
ditetapkan) hendaklah digunakan oleh
semua sekolah.
Akta pendidikan 1996, memberi kuasa
kepada menteri untuk menubuh dan
menyenggara tadika. Seksyen ini perlu
untuk membolehkan kementerian
mengadakan kemudahan prasekolah
kepada kanak-kanak khususnya
masyarakat luar Bandar dan
berpendapat rendah.
Akta Pendidikan 1996 menyebut
dengan jelas bahawa tempoh
pendidikan rendah adalah antara 5
hingga 7 tahun.

Pendidikan Rendah Dalam Akta Pelajaran 1961


tempoh pendidikan rendah
adalah 6 tahun.

Pendidikan
Menengah

Tiada peruntukan jelas

Ada peruntukan bagi pendidikan lepas


menengah di Sekolah Menengah
Kebangsaan, kolej atau mana-mana
institusi pendidikan lain, Kelas-kelas
tingkatan 6, kelas matrikulasi dan
sebagainya disediakan

Pendidikan Teknik
& Politeknik

Tiada peruntukan jelas

Pendidikan Khas

Dalam Akta Pelajaran 1961,


perkara ini tidak jelas.

Mengadakan program kerjasama


dengan mana-mana institusi
perbadanan atau organisasi
perindustrian. Mengadakan kursus
pengajian atau program latihan dengan
mana-mana universiti atau institusi
pendidikan lain.
Selaras dengan sebuah negara yang
mahu mewujudkan masyarakat
penyayang, maka dalam Akta
Pendidikan 1996 telah diperuntukkan
dalam seksyen 40, yang membolehkan
menteri mengadakan pendidikan khas

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

1
3

Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan


Pendidikan Di Malaysia.

Dalam Akta Pelajaran 1961,


peruntukan mengenai
pendidikan guru adalah
terlalu umum.

Pendidikan Swasta

Dalam Akta Pelajaran 1961,


tiada perintukan tentang
perkara ini.

Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan


1996 telah memperuntukkan bahawa
institusi pendidikan swasta yang
menjalankan program twinning dan
lingkage hendaklah mendapat
kebenaran dari menteri terlebih
dahulu.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Pendidikan Guru

di sekolah khas atau di mana-mana


sekolah rendah atau menengah.
Dalam Akta Pendidikan 1996,
peruntukan mengenai pendidikan guru
lebih terperinci.

1
4

Anda mungkin juga menyukai