Anda di halaman 1dari 2
menghitung Bolehkah anda Mustrasi ‘mengira berikan contoh lain | Simulasi = Menggunakan | merekod bagi... 2 Ukiran bahanfidea/ menunjuk cara Adakah ini bertaku | Demonstrasi strategi/ konsep/ | mengubahsuai dalam ... ? Persembahan prinsip/ teori menjana idea Apakah faktor yang | Temu bual dalam situasi_ | membangunkan/ anda ekan ubah jika | Pertujukkan baru. menjalankan a?) Diari menyumbang Bolehkah anda Juma I can tell it back, menggunakan gunakan kaedah ini | Poster explain, give ' | mengitiak dalam ...? Model examples, and | menjelas dengan ‘Apakah soalan Laporan DO ‘contoh yang anda akan Buku skrap something with it. | menganggar tanya jike 2 Eksperimen membina Daripada menyelesaikan yang diberi, memanipulasi bolehkah anda bina mengejar satu set arahan membuat urutan untuk....? mempraktikkan membezakan MENGANALISIS _ | mencerakinkan “Apakah fungs Survei memiih ‘Apa pendapat anda | Database = Mengasingkan | mencirikan tentang ... Abstrak maklumat kepada | Menaakul Apakah andaian anda | Laporan komponen — membezakan mengenai ... ? Graf komponennya —_| mengasingkan Kenyataan yang ‘Senarai semak untuk memahami | membuat andaian | manakah relevan | Carta dan membuat | menyelesaikan dengan ... 2 Garis panduan perhubungan _| masalah ‘Apakah yang tustrasi antara membuat urutan dipercayai oleh Rancangan Komponen. membuat kesimpulan | penulis .. ? Soal setidik mengawal pemboleh | Apakah hubungan can tell, explain, | ubah antara ...... dengan apply, give menggunakan see? examples, and take | Pethubungan ruang | Apakah idea itapartand | danmasa utamavtema? examine different. | menyusun mengikut | Bagaimana ... aspects. keutamaan serupa dengan ..... menjelaskan melalui | Apakah masalah contoh denga membuat kajian menterjemahkan _ - mengeksperimen menghitung membuat kajian menterjemah mengeksperimen mengeksperimen menghitung Bolehkah anda mengira berikan contoh lain | Simulasi = Menggunakan merekod bagi... ? ‘Ukiran bahan/idea/ menunjuk cara Adakah ini berlaku Demonstrasi strategi/ Konsep/ | mengubahsuai dalam ... 7 Persembahan prinsip/ teori menjana idea Apakah faktor yang | Temu bual dalam situasi | membangunkan/ anda ekan ubah jika | Pertujukkan baru. menjalankan ae Dieri menyumbang Bolehkah anda Juma Ican tell It back, | menggunakan gunakan kaedah ini | Poster explain, give" | mengitiak dalam ... ? Model examples, and _| menjelas dengan Apakah soalan Laporan DO contoh yang anda akan Buku skrap something with i. | menganggar tanya jika ..2 Eksperimen membina Daripada makiumat menyelesaikan yang diberi, memanipulasi bolehkah anda bina mengajar satu set arahan membuat urutan untuk....? mempraktikkan membezakan MENGANALISIS _ | mencerakinkan ‘Apakah fungsi...? | Survel memiih ‘Apa pendapat anda | Database Mengasingkan | mencirikan tentang ... Abstrak maklumat kepada | menaakul ‘Apakah andaian anda | Laporan komponen — membezakan mengenai .. ? Graf komponennya | Mengasingkan Kenyataan yang ‘Senarai semak untuk memahami | membuat andaian | manakah relevan | Carta dan membuat | menyelesaikan dengan... ? Garis panduan perhubungan _| masalah ‘Apakah yang tustrasi antara membuat urutan dipercayai oleh Rancangan komponen. membuat kesimpulan | penulis Soal selidik mengawal pemboleh | Apakah hubungan 1 can tell, explain, | ubah dengan ‘apply, give | menggunakan examples, and take | perhubungan ruang | Apakah idea itapartand | danmasa utama/tema? examine different | menyusun mengikut | Bagaimana ... aspects. keutamaan serupa dengan menjelaskan melalui | Apakah masalah contoh dengan... ‘membuat kajian ‘menterjemahkan mengeksperimen menghitung membuat kajian menterjemah