Anda di halaman 1dari 4

-

tkfr izek.k i= gsrq vkosnu i=

dksVZ Qhl LVkEi


2@& :i;k

(vU; fiNMk oxZ@foks"k fiNMk oxZ)


1. vkosnd lEcU/kh vko';d lwpuk (oSdfYid fcUnq dks ls p;u djs)a
vkosnd dk vk/kkj uEcj
vkosnd@ifjokj ds eqf[k;k dk Hkkekkkg dkMZ la[;k

kFkhZ dk QksVks

1 izkFkhZ dk uke* %&

ikliksVZ lkbZt

2 firk dk uke* %&

vfHk'ka"kk djus okys


mkjnk;h O;fDr ls QksVks
lR;kfir djkosa

3 fuokl LFkku dk iw.kZ irk*


(d) orZeku irk %&
([k) LFkkbZ irk %&
4 xko@kgj *%&
5 tUe fnukad*%
6 fyax*%&

rglhy*%&
_____/______/_________

iq:"k

efgyk

7 /keZ* %&

ftyk*%&

tUe LFkku %&

mez

oSokfgd fLFkfr %&

tkfr*%&

vU;@foks"k fiNMk oxZ

fookfgr

vfookfgr

mitkfr*%&

8 vU;@foks"k fiNMk oxZ dh jkT; lwph esa tkfr dk ekad la[;k %&
9 D;k vki@vkidk ifjokj jktLFkku ds ewy fuoklh gS* \
10 eksckbZy uEcj

gk

ugha

(ftl ij izkFkhZ vkosnu ls lacfU/kr ,l-,e-,l- }kjk

lwpuk pkgrk gS)

11 D;k vki jktLFkku ds ewy fuoklh gS gkW@ugha % -----------------------------------2. ekrk&firk@ifr dh O;kolkf;d ifjfLFkfr o vk; dk fooj.k &
d laoS/kkfud in] [k ljdkjh lsok;sa dsUnzh; jkT;] x ifCyd lsDVj mie vkfn esa fu;kstu] ?k iSjk

fefyVjh cyksa dks lfEefyr djrs gq, lkL= cyblesa flfoy inksa dks /kkj.k djus okys O;fDr lfEefyr ugha gksxa s ]
M- O;olk;h oxZ mudks NksMdj tks en la[;k [k vkSj xesa ds vUrxZr vkrs gSa vkSj O;kikj dkjksckj vkSj m?kksx esa
yxk;s gq, O;fDr] p d`f"k tksrsa ekrk] firk vkSj vo;Ld cPpksa ds LokfeRo esa] vUrjk"Vh; laxBu (la;qDr jk"V]
;quhlsQ foo esa LokLF; laxBu esa fu;kstu)

laxBu dk uke*
in dk uke*
osrueku*

xzsM(oxZ)
v{kjs&

:-

Lo;a@firk dh vpy lEifk dk fooj.k e; LFkku


leLr ksrksa ls dqVqEc dh okf"kZd vk; osruksa vkSj d`f"k Hkwfe ls vk; dks mioftZr djrs gq;sA
II D;k dj nsrk gS gk ugha ;fn gk] rks xr rhu o"kkZsa dh fjVuZ dh izfr nh tkosaA
III D;k /ku dj vf/kfu;eksa ds vUrxZr vkrk gS gk ugha ;fn ,slk gS] rks C;kSjk nhft;sA
3. e`R;q LFkkbZ v{kerk ;fn ykxw ugha gks rks NksM nhft;s
I vf/kdkjh dh e`R;q LFkk;h v{kerk dh Rkkjh[k tc ls og lsok ds v;ksX; gks x;k gks ___/____/______
I

II LFkk;h v{kerk dk C;kSjk

eSa rlnhd djrk@djrh gw fd mijksDr fooj.k esjh tkudkjh ,oa fookl ds vuqlkj lgh gaSA

fnukad %
LFkku %

_____/______/_________

vkosnd ds gLrk{kj

izek.k&i=

4.

ftuds ikl vkbZ-Vh-vkj- ,ao jkT;@dsUnzh; vf/kdkjh@deZpkjh dh osru i=@iS Lyhi miyC/k gkss
(i) xokg* %

eSa

iq=@iq=h Jh

fuoklh
foHkkx dk uke
in
izkFkhZ@izkFkhZ;k

foHkkx
dk;kZy; dk uke
ij dk;Zjr gw ,oa kiFk iwoZd c;ku djrk gw fd]
iq=@iq=h Jh

fuoklh
dks Hkyh izdkj ls tkurk gw ;s vU;@foks"k fiNMs oxZ dh tkfr

dk@dh gS] rFkk mUkds

}kjk layXu c;ku esjs le{k fn;k x;k gS tks iw.kZ lR; gSA
gLrk{kj xokg@mkjnk;h O;fDr
(ii) xokg* %

eSa

iq=@iq=h Jh

fuoklh
foHkkx dk uke
in
izkFkhZ@izkFkhZ;k

foHkkx
dk;kZy; dk uke
ij dk;Zjr gw ,oa kiFk iwoZd c;ku djrk gw fd]
iq=@iq=h Jh

fuoklh
dks Hkyh izdkj ls tkurk gw ;s vU;@foks"k fiNMs oxZ dh tkfr

dk@dh gS] rFkk mUds

}kjk layXu c;ku esjs le{k fn;k x;k gS tks iw.kZ lR; gSA
gLrk{kj xokg@mkjnk;h O;fDr

gYdk iVokj tkp fjiksVZ


Jheku~ eqrkfcd tkp] xokgks ,oa 'kiFk i= ds vk/kkj ij vkosnd Jh@Jherh@dqekjh
iq=@iq=h Jh

tkfr vU;@foks"k fiNMs oxZ dh mitkfr

dk@dh gaSA izkFkhZ fefy;j dh Js.kh es vkrk gS@ugha vkrs gSA


gLrk{kj iVokjh
gydk ua- -------------

5. uksV %& vkosnu i= ds lkFk fuEu ek.k i= dh izfr;k layXu djs %&
vkosnd dh uohure QksVks ftls vkosnu i= ij fn;s x;s LFkku ij fpidk,a LVsiy ugha djuk gS rFkk mls vfHk'ka"kk djus okys mkjnk;h
O;fDr ls lR;kfir djkosaA
vkosnu i= eas fn;s x;s kiFk i= ftuds ikl vkbZ-Vh-vkj- ,ao jkT;@dsUnzh; vf/kdkjh@deZpkjh dh osru i=@iS Lyhi ugh gS rks 10 :- ukWu

T;wfMfk;y LVkEi ij lR;kfir djkosaA

jkku dkMZ@ernkrk lwph@vpy lEifk ds ekfydkuk gd lEcU/kh@fdjk;kukek@xSl duSD'ku@fctyh] ikuh] VsyhQksu fcy dh izekf.kr
izfrA
firk dh tkfr ds lk{; gsrq izek.k i= (tkfr izek.k i=)] Hkwfe dh tekcanh] vk; izek.k i= gsrq ftuds ikl vkbZ-Vh-vkj- ,ao jkT;@dsUnzh;
vf/kdkjh@deZpkjh dh osru i=@iS Lyhi ugh gS rks fu/kkZfjr izek.k i= esa nks vyx&vyx jkT;@dsUnzh; vf/kdkjh@deZpkjh ds }kjk tkjh
izek.k i= layXu djsa@vk; dj fjVuZ lEcU/kh nLrkost@ewy fuokl izek.k i=@tUe izek.k i=@f'k{kk izek.k&i= dh izekf.kr izfrA
nks mkjnk;h O;fDr;ksa ds izek.k i= ;Fkk & laln lnL;@fo/kku lHkk lnL;@ftyk izeq[k@iz/kku@ftykifj"kn lnL;@ljiap@xzke
lsod@iVokjh@egkikSjlfpo@uxj fuxe lnL;@uxj ikfydk v/;{k@LDwy ds gSM ekLVj@lacf/kfr ih-,p-lh-@lh-,p-lh- ds MkWDVj @
ch-Mh-vks-@lgk;d vfHk;Urk@dfu"V vfHk;Urk@chV izHkkjh iqfyl vkfnA

6.

izek.k&i=
ftuds ikl vkbZ-Vh-vkj- ,ao jkT;@dsUnzh; vf/kdkjh@deZpkjh dh osru i=@iS Lyhi miyC/k ugh gkss

(i) xokg* %

eSa

iq=@iq=h Jh

fuoklh
foHkkx dk Ukke

f oHk
in

ij dk;Zjr gw ,oa kiFk iwoZd c;ku djrk gw fd] izkFkhZ@izkFkhZ;k


iq=@iq=h Jh

fuoklh fuoklh

dks Hkyh izdkj ls tkurk gw] ,ao izkFkhZ ds 'kiFk ds vuqlkj budh okf"kZd vk;ifjokj ds lnL;ks dh vk; lfgr
:- gS] blds vykok izkFkhZ ds ikl vk; dk dksbZ vU; L=ksr ugh gSaA

gLrk{kj jktdh; deZpkjh@vf/kdkjh


nwjHkk"k ,oa eksckbZy ua0 %&

(ii) xokg *%

eSa

iq=@iq=h Jh

fuoklh
foHkkx dk Ukke

f oHk
in

ij dk;Zjr gw ,oa kiFk iwoZd c;ku djrk gw fd] izkFkhZ@izkFkhZ;k


iq=@iq=h Jh

fuoklh fuoklh

dks Hkyh izdkj ls tkurk gw] ,ao izkFkhZ ds 'kiFk ds vuqlkj budh okf"kZd vk;ifjokj ds lnL;ks dh vk; lfgr
:- gS] blds vykok izkFkhZ ds ikl vk; dk dksbZ vU; L=ksr ugh gSaA

gLrk{kj jktdh; deZpkjh@vf/kdkjh


nwjHkk"k ,oa eksckbZy ua0 %&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
gYdk iVokj tkp fjiksVZ
Jheku~ eqrkfcd tkp] xokgks ,oa 'kiFk i= ds vk/kkj ij vkosnd Jh@Jherh@dqekjh
iq=@iq=h Jh

tkfr vU;@foks"k fiNMs oxZ dh mitkfr

dk@dh gaSA izkFkhZ fefy;j dh Js.kh es vkrk gS@ugha vkrs gSA


gLrk{kj iVokjh
gydk ua- -------------

7.

'kiFk&i=@c;ku*
10 :- ukWu T;wfMfk;y LVkEi ij

eSa

iq= iq=h Jh

fuoklh
xko@kgj

rglhy

ftyk

jktLFkku dk@dh gAw eSa 'kiFk iwoZd c;ku djrk djrh gw fd &
1 eSa jktLFkku ds fiNMs oxksZ dh vf/kd`r lwph fnukad 17-8-1993 esa lfEefyr oxZ vU;@foks"k fiNMk oxZ dh
tkfr

dk dh lnL; gw A

2 esjs ekrk firk jkT; ljdkj dh vf/klwpuk fnukad 28-9-1993 ds lkFk mikc} vuqlwfpr ds LrEHk 3 esa
mYysf[kr laoS/kkfud in dsfUnz; o jkT; lsokvksa ds lewg *d* oxZ&1] lewg *[k* oxZ&2 ds vf/kdkjh rFkk
Hkkjrh; LFky ty ok;q lsok ds duZy ds leku inksa ij ugha gSa ugha FksA
3 esjs ekrk firk ljdkjh@futh {ks=
+ esa in

ij dk;Zjr gS@FksA

4 esjs ekrk firk dh leLr ksrksa ls ekfld vk;

:- gSA

5 eSa mijksDr izdj.kkas dh lk{; gsrq vko;d izek.k lk{; miyC/k djkus dks rS;kj gwA
6 eSa vkSj esjk ifjokj vU; jkT; ls jktLFkku jkT; esa ekbZxszVfoLFkkfir gksdj ugha vk;s gSaA
7 ;g fd eSus fdlh Hkh ftysiznsk ls tkfr dk izek.k i= ugha cuok;k gSA

gLrk{kj 'kiFkxzfgrk

lR;kiu
eSa lR;kfir djrk gw djrh gw fd mi;qZDr fofkf"B;k esjs loksZke Kku vkSj fookl ds vuqlkj lR; gS]
vkSj eSsa vU; fiNMs oxkZsa dh fehfy;j dk gw @ ugha gw vkSj vU; fiNMs oxksZa ds fy, vkjf{kr inksa ds fy, fopkj
fd;s tkus ds fy, ik= gw] p;u ds iwoZ ;k ipkr fdlh Hkh lwpuk ds feF;k ;k xyr ik;s tkus dh nkk esa ;k
vik=rk dk irk pyus ij] eSa le>rk gw fd vH;FkZrk fu;qfDr jn~n dj nh tkosxh vkSj eSa ,slh dk;Zokgh ds
fy;s vkSj mkjnk;h gksxk tks fof/k vkSj fu;eksa ds miyfC/kr dh tkosaA

gLrk{kj 'kiFkxzfgrk