Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3


BIDANG 1 : PERKEMBANGAN DIRI
Bulan

Minggu

Nilai Dan Tajuk

Objektif / Hasil
Pembelajaran

Kandungan Akademik

Aktiviti Pembelajaran

JAN
1&2
1.1 Kepercayaan Kepada
Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan
sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhanNya berlandaskan
pegangan agama masingmasing selaras dengan
prinsip Rukun Negara.

1.2 Amanah
Sikap bertanggungjawab
yang boleh menimbulkan
kepercayaan dan
keyakinan orang lain.

1.3 Harga Diri


Keupayaan dan keyakinan
diri agar mampunmemulia
dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan.

Hukum dan fenomena alam


merupakan
peraturan yang ditetapkan
pencipta
Pengurusan alam secara
bertanggungjawab tanda
bersyukur dengan anugerah
Tuhan

Pengurusan alam secara


berhikmah untuk kebaikan
semua hidupan.

Pekerja beretika negara


berjaya
Etika kerja yang positif sebagai
satu budaya

Amanah dalam
menjalankan tugas
sebagai seorang pekerja
Peraturan kerja
Imej organisasi
Banteras rasuah

i.
1.
2.

Menguruskan alam
dengan penuh
tanggungjawab
Tanda kesyukuran
terhadap anugerah
Tuhan.

ii.
iii.

Rujuk juga obj. 1-3 Unit 1


dalam Buku Teks. MS 1.

Tayangan
video/gambar/slaid
tentang keindahan
alam ciptaan Tuhan
Membuat buku skrap
tentang keindahan
alam ciptaan Tuhan.
Lawatan ke tepi
pantai/sungai/hutan
simpan.

Aplikasi KBAT

Panduan
Guru/
Buku Teks

BAND

Unit 1

Menyatakan caracara menguruskan


alam sebagai tanda
bersyukur dengan
anugerah Tuhan

Alam
Harmoni
Manusia
Sejahtera

Kognitif
BAND 1
4

Peta titi

Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit


1
i. Temu ramah dengan kakitangan
akademik/bukan akademik
di sekolah tentang peraturan
kerja.
1. Bersikap amanah dalam ii. Kajian kes tentang etika kerja
melaksanakan tugas
seorang guru, doktor dan
dengan mematuhi
polis.
peraturan kerja.
iii. Mengumpul maklumat daripada
media cetak/elektronik
Rujuk juga objektif 1-3 Unit 2
tentang pekerja-pekerja
dalam Buku Teks. MS 8
contoh dalam sesuatu
organisasi.

Rujuk juga aktiviti Buku TeksUnit


2
1. Mengamalkan cara hidup
i. Mencari maklumat tentang
yang sihat demi maruah
kehidupan seorang yang
Pegangan hidup yang teguh
diri.
berjaya yang dalam hidup.
menjamin maruah diri
ii. Perbincangan tentang cara untuk
terpelihara
Rujuk juga objektif 1-3 dalam
memajukan diri dalam
Keupayaan menjaga maruah diri Buku Teks Unit 3. MS 14.
pelbagai bidang.
dalam kehidupan

Amalan cara hidup yang


Rujuk juga aktiviti Buku TeksUnit
sihat
3.
Pegangan agama

Unit 2

Menghuraikan kesan
rasuah dalam
sesuatu tugasan

Pekerja
Beretika
Negara
Gemilang.

kognitif
BAND 1
4

Peta bulatan

Memberikan contoh
tokoh atau idola yang
telah berjaya dan
bagaimana mereka
mengecapi kejayaan

Unit 3
Harga Diriku
Maruah
Hidupku

kognitif
BAND 1
4

1.4 Bertanggungajwab
Kesanggupan diri
seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan
sempurna.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


yang kukuh
Usaha memajukan
diri dalam pelbagai
bidang.

Pekerja bertanggungjawab
produktiviti meningkat
Sedar tentang diri sebagai
pekerja

Sikap bertanggungjawab
menjalankan tugas
sebagai seorang pekerja
- Usaha meningkatkan
produktiviti.

i. Menyediakan senarai tugas


1. Menjalankan tugas yang
seorang pekerja (guru,
dipertanggungjawabkan
tentera,pekerja kilang
sebagai pekerja
pembuatan)
sempurna.
ii. membincangkan kesannya jika
Rujuk juga objektif 1-3 dalam
tugas tersebut tidak dibuat
dengan bersungguhBuku Teks Unit 4 MS 20.
sungguh.
Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit
4.
i.

1.5 Hemah Tinggi


Beradab sopan dan berbudi
Pekerti mulia dalam
pergaulan seharian.

Amalan berhemah tinggi


menjamin hubungan dengan
individu lain
1.
Bersedia mengakui
kesilapan dan berfikiran
Kesediaan menilai diri sendiri
terbuka terhadap kritikan
sebelum menilai orang lain.
dan pandangan untuk

Sedar dan sanggup


perkembangan diri.
membetulkan kesilapan diri Rujuk juga objektif 1-2 Buku
Teks Unit 5 MS 26

Sedia menerima kritikan


dan pandangan yang
membina.

ii.

Menonton
filem/membaca petikan
dan menilai watak-watak
yang menunjukkan
kesediaan :
mengakui kesilapan
diri
menerima kritikan
pandangan yang
membina
Main peranan situasi
berkaitan dengan
menyedari dan mengakui
kesilapan diri.

Peta pelbagai
alir
Unit 4

Menyatakan kesan
sekiranya seseorang
melakukan tugas
dengan sempurna
kepada masyarakat

Tugasku
Tanggungjaw
abku

kognitif
BAND 1
4
Amalan
BAND
1,4,6

Peta buih
berganda

Unit 5

Menerangkan reaksi
yang wajar apabila
dikritik oleh orang
lain.

Amalan
Berbudi
Hidup
Sejahtera

kognitif
BAND 1
4

Peta bulatan

Rujuk juga aktiviti buku teksUnit


5.

1.6 Toleransi
Kesanggupan bertolak
ansur, sabar dan mengawal
diri bagi mengelakkan
berlakunya pertelingkahan
dan perselisihan faham dan
kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci penyelesaian


konflik
i. Pemerhatian terhadap kumpulan
Toleransi mewujudkan
yang membuat aktiviti
1.
Mengamalkan sikap
persefahaman
menyelesaikan masalah dan
toleransi semasa

Amalan toleransi
membuat laporan.
menyelesaikan masalah
ii. Mengumpul dan membincangkan
membantu menyelesaikan
isu daripada keratan akhbar
masalah
Rujuk juga objektif 1-3 Buku
yang menunjukkan amalan
Saling memahami
Teks Unit 6.MS 31
toleransi.
Fikiran terbuka
Saling menghormati
Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.
Kesabaran
Baik sangka

Unit 6
Menyatakan
bagaimana
pengamalan nilai
toleransi boleh
menyelesaikan
masalah

Toleransi
Kunci
Kedamaian.

Peta bulatan

kognitif
BAND 1
4

1.7 Berdikari
Kebolehan dan
kesanggupan melakukan
sesuatu tanpa bergantung
kepada orang lain.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


Sikap berdikari asas
kecemerlangan
Sikap berdikari membawa
i. Tugasan kumpulan tentang sikap
1. Berdikari dalam
kejayaan dalam bidang yang
berdikari dalam
melaksanakan sesuatu
Menghuraikan
diceburi
melaksanakan sesuatu tugas
tugas atau kewajipan
bagaimana

Amalan berdikari dalam


di kalangan individu atau
dengan cemerlang tanpa
pengamalan nilai
kumpulan
dengan
cemerlang.
menjalankan tugas bagi
bantuan orang lain.
berdikari boleh
Pekerja
memastikan kejayaan
membantu seseorang
Usahawan
dalam kerjaya yang
Rujuk juga objektif 1-3 Buku
untuk berjaya
Ahli Sukan.
diceburi.
Teks Unit 7 MS 35
Rujuk aktiviti buku teks Unit 7
Pekerja
Usahawan
- Ahli Sukan

Unit 7
Berdikari
Tangga
Kejayaan

kognitif
BAND 1
4

Peta bulatan
Unit 8

1.8 Kerajinan
Usaha yang berterusan
penuh dengan semangat
ketekunan, kecekalan,
kegigihan, dedikasi dan
berdaya maju dalam
melakukan sesuatu
perkara.

1.9 Kasih Sayang


Kepekaan dan
perasaan cinta yang
mendalam serta
berbekalkan yang lahir
daripada hati yang
ikhlas.

Usaha berterusan menjamin


kecemerlangan
Daya usaha pasti membawa
1.
kejayaan

Usaha yang berterusan


2.
bagi memastikan kejayaan
dalam pelbagai bidang
Sukan
Ekonomi

Berusaha secara
i. Mengumpul maklumat tentang
berterusan dalam pelbagai
kejayaan negara dalam
bidang sehingga berjaya.
bidang sukan dan ekonomi.
Rujuk juga objektif 1-3
Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.
Buku Teks Unit 8 MS 42.

i. Sumbang saran tentang sebab,


Sayangi diri hargai kehidupan
1.
Menyayangi
diri
dengan
akibat dan cara mengelakkan
Gejala HIV/AIDS mengancam
menjauhi gejala yang
diri daripada terlibat dengan
kehidupan
boleh
menyebabkan
gejala HIV/AIDS.

Sedar akan punca dan


HIV/AIDS
ii.
Menghasilkan
esei bertajuk
akibat gejala HIV/AIDS
2. Membantu danmemberi
Gejala HIV/AIDS

Tidak terlibat dengan


sokongan moral kepada
mengancam manusia
gejala yang boleh
penghidap HIV/AIDS.
iii. Ceramah oleh wakil majlis AIDS
menyebabkan HIV/AIDS
Rujuk juga objektif 1-4 Buku
Malaysia.

Usaha membantu
Teks Unit 9MS 48
penghidap HIV/AIDS
Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

Menghuraikan
sumbangan yang
boleh diberikan
kepada negara
apabila mencapai
kejayaan dalam
pelajaran

Kerajinan
Penentu
Kejayaan

kognitif
BAND 1
4

Unit 9

Menyatakan
bagaimana gejala
HIV/AIDS boleh
memusnahkan masa
hadapan seseorang

Hidup
Bermakna
Tanpa AIDS

Peta pelbagai
alir

kognitif
BAND 1
4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


FEB
4
1.10 Keadilan
Tindakan dan
keputusan yang
saksama serta tidak
berat sebelah.

Pemerhatian yang adil, rakyat


sejahtera
Prinsip keadilan kerajaan
menjamin kesamarataan

Layanan yang adil kepada


rakyat jelata
Pendidikan
Kesihatan
- Infrastruktur

i. Kaji selidik tentang


kemudahan /perkhidmatan
1. Menerima prinsip keadilan
asas yang disediakan oleh
yang diamalkan kerajaan
kerajaan di kawasan bandar
dan luar bandar.
Rujuk juga objekti 1-3 Buku ii. Pidato yang bertema PeluangTeks Unit 10 MS 54.
peluang pendidikan yang
disediakan oleh kerajaan
Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

Menyatakan maksud
kesamarataan
pendidikan yang
disediakan oleh
kerajaan di kawasan
luar bandar dan
bandar

Unit 10
Pembanguna
n Untuk
Semua
Menjamin
Kemakmuran
Negara

kognitif
BAND 1
4

Peta Bulatan

1.11 Rasional
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang
nyata dan dapat mengambil
tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar.

1.12 Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan
dalam membuat
pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran,
pertuturan atau perlakuan
tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang
lain.

Amalan sikap rasional


mencerminkan kebijaksanan
Kebijaksanaan menimbangkan
kesan sesuatu tindakan
menjamin hubungan yang
harmonis

Kebolehan menimbangkan
kesan pertuturan dan
perlakuan terhadap diri
dan orang lain
Anggota keluarga
Rakan
Jiran

i. Mengkaji dialog (skrip/rakaman)


yang menggambarkan
penyelesaian
masalah/membuatkeputusan
1. Berupaya
tanpa pertelingkahan secara
menimbangkan kesan
adil.
setiap pertuturan dan
ii. Mengkaji skrip
perlakuan.
drama/sketsa/rakaman yang
menggambarkan
Rujuk juga objektif 1-3 Buku
penyelesaian masalah
Teks Unit 11 MS 59.
membuat keputusan tanpa
pertelingkahan.

Kesederhanaan amalan mulia


Kesederhanaan menjamin
kesejahteraan bersama

Amalan kesederhanaan
dalam menyambut sesuatu
majlis, perayaan dan hari
kebesaran
Majlis keluarga
Majlis di sekolah
Perayaan
agama/kaum
- Hari kebesaran
negara

1.

2.

3.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.


i. Senarai semak reaksi individu
terhadap amalan
kesederhanaan
semasa menyambut
perayaan/hari
kebesaran

Mengamalkan sikap
bersederhana dalam
memyambut sesuatu
majlis, perayaan dan
hari kebesaran.
Menerima amalan
kesederhanaan oleh
keluarga, sekolah dan
kerajaan
Rujuk juga objektif 1-2
Buku Teks Unit 12 MS
65.

ii. mengumpul maklumat/gambar


tentang sambutan
kenduri/perayaan/hari
kebesaran
dan berbincang tentang
amalan
kesederhanaan semasa
sambutan
majlis berkenaan.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
12.

Unit 11

Memberikan contoh
pertuturan yang
rasional untuk
mengelakkan
pertelingkahan

Bijak
Bertindak
Menjamin
Kesejahteraa
n

kognitif
BAND 1
4
Amalan
BAND
1,4,6

Peta alir
Menceritakan situasisituasi yang
mencerminkan nilai
kesederhanaan
dalam majlis yang
disambut oleh
keluarga

Unit 12
Berhemat
Dalam
Perbelanjaan

Peta alir

kognitif
BAND 1
4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


BIDANG 2: KEKELUARGAAN

2.1 Kasih Sayang


terhadap
Keluarga
Perasaan cinta , kasih dan
sayang yang mendalam
dan berkekalan terhadap
keluarga.

Kerukunan rumah tangga


menjamin kesejahteraan
keluarga
Kasih sayang ibu bapa
membentuk kebahagiaan
keluarga

Peranan ibu bapa


mendidik anak-anak
dengan penuh kasih
sayang
Mengasuh
- Memberi pendidikan

Unit 13

1.

Menerima peranan ibu


bapa dan mentaati
asuhan dan didikannya

Rujuk juga objektif 1-3 Buku


Teks Unit 13 MS 72.

Menyenaraikan peranan ibu


bapa.
Melakonkan kehidupan sebuah
keluarga dan membuat
penilaian/ramalan.
Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

Menyenaraikan kesan
anak-anak yang
dididik dengan kasih
sayang dan anakanak yang kurang
kasih sayang

Kasih
Dicurah
Asuhan
Ditaati

kognitif
BAND 1
&2

Peta buih
Unit 14

2.2 Hormat dan Taat


kepada Anggota
Keluarga
Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan
berinteraksi dan memberi
layanan secara bersopan
untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

Hormat budaya keluarga demi


kesejahteraan bersama
Prinsip kekeluargaan
membentuk imej keluarga

Amalan prinsip
kekeluargaan
Peraturan
Maruah
Keputusan keluarga

1.
2.

Menerima dan mematuhi


prinsip-prinsip dalam
keluarga.
Rujuk juga objektif 1-3
Buku Teks Unit 14 MS
78.

i. Bercerita tentang prinsip


kekeluargaan masing-masing
- Peraturan, maruah dan
keputusan keluarga.
ii. Mencipta prinsip kekeluargaan
yang diingini.
Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

Menyenaraikan
prinsip kekeluargaan
yang ditetapkan oleh
keluarga masingmasing

Prinsip
Kekeluargaan
Asas
Keharmonian

kognitif
BAND 1
&2

Peta titi

2.3 Mengekalkan Tradisi


Kekeluargaan
Menerima, menghormati,
dan mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun-menurun
dalam keluarga

6
7

Tradisi kekeluargaan pengikat


keluarga bahagia
Amalan adat dan pantang larang
menjamin tradisi kekeluargaan

Amalan adat dan pantang


larang memelihara
keharmonian keluarga
Kelahiran
Perkahwinan
Kematian

Unit 15
i Mengumpul maklumat tentang
adat dan pantang larang
keluarga.
ii. Menyediakan buku skrap
tentang
adat dan pantang larang
keluarga
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

1. Menjaga nama baik


dan maruah keluarga
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
15 MS 83.

CUTI TAHUN BARU CINA


PERKPG PERKONGSIAN ILMU PT3

Memberikan
perbezaan antara
adat dan pantang
larang

Amalan Adat
Warisan
Keluarga

kognitif
BAND 1
&2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


8&9

UJIAN 1

10

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (16/3 20/3)


2.4 Tanggungjawab
terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh
setiap individu
terhadap keluarga
untuk melahirkan
keluarga
bahagia,meningkatkan
imej dan menjaga
maruah keluarga.

Kesejahteraan hidup
berkeluarga memartabatkan
maruah keluarga.
Maruah keluarga
tanggungjawab anggotanya

Tanggungjawab
memelihara maruah
keluarga
- Usaha meningkatkan
kemajuan
diri dan keluarga
- Tidak melibatkan diri
dalam
perlakuan yang tidak sihat.

1.
2.

Menjaga nama baik dan


maruah keluarga.

ii. Menyediakan peta minda


tentang perkara-perkara yang
boleh dan tidak boleh dilakukan
dalam menjaga maruah keluarga

Rujuk juga objektif


1.3 Buku Teks Unit
16 MS 89.

Unit 16
Maruah
Keluarga
Impian
Bersama

i. Perbincangan tentang watak


yang
menjaga maruah keluarga
berdasarkan tayangan
filem/drama.
Menyenaraikan caracara menjaga maruah
keluarga

kognitif
BAND 1
&2

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks


Unit 16
BIDANG 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

MAC

11

3.1 Menyayangi dan


Menghargai Alam
Sekitar
Kesedaran tentang
perlunya
memelihara dan
memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan
keseimbangan
ekosistem.

3.2 Keharmonian antara


Manusia dengan Alam
Sekitar.
Keadaan saling
memerlukan
hubungan yang
harmonis antara
manusia dengan alam
sekeliling supaya
kualiti kehidupan
manusia dan alam
sekeliling terpelihara.

Alam sekitar berkualiti


menjamin kesejahteraan
bersama
Penjagaan alam sekitar
tanggungjawab bersama

Penglibatan dalam
menjaga keseimbangan
ekosistem
Individu
Berkumpulan

Udara bersih anugerah Tuhan


yang tidak ternilai
Udara bersih menjamin hidup
sihat.

Punca pencemaran udara


dan kesaanya

Peranan pelbagai pihak


dalam menangani
pencemaran alam sekitar.

i. Mengumpulkan gambar dan


keratan akhbar tentang
perlakuan
individu yang menjaga alam
sekeliling.
ii. Sumbang saran tentang
sebab,
akibat dan cara mengawal
pencemaran.
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 17.

1. Melibatkan diri
dalam pelbagai
aktiviti penjagan
alam sekitar.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
17 MS 95.

i. Mengumpul maklumat tentang


sebab, akibat dan cara
mengawal
pencemaran dari media cetak
dan
elektronik.
ii. Projek-projek pengawalan
pencemaran udara
- Projek kitar semula
- Projek pelupusan
sampah
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 18.

1. Tidak melibatkan diri


dalam kegiatan yang
boleh mencemarkan
udara.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
102.

Unit 17

Menjelaskan kesan
kepada manusia
sekiranya alam
sekitar dijaga
dengan baik

Pemeliharaan
Alam Sekitar
anggungjawa
b Bersama

kognitif
BAND 1
&3
Amalan
BAND
2,3,6

Peta buih
Unit 18
Udara Bersih
Hidup Selesa
Menerangkan kaitan
banjir besar dengan
aktiviti manusia

kognitif
BAND 1
&3
Peta buih
berganda

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016

3.3 Kemapanan Alam


Sekitar
Pengekalan keseimbangan
alam sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan hidup.

3.4 Peka terhadap isuisu


Alam Sekitar
MAC

12

Prihatin terhadap persoalan


yang berkaitan dengan
alam sekeliling dan
berusaha
menyelesaikannya

Pengekalan sumber laut


sebagai warisan alam
Pengekalan sumber laut
tanggungjawab bersama

Kepentingan laut dan


lautan kepada manusia
Sumber Protein
Sumber tenaga

Tenggungjawab melindungi
dan mengekalkan hidupan
marin
Penyu
Dugong dugon
Terumbu karang
Tindakan bertanggungjawab
menjamin kualiti alam sekitar
Aktiviti terancang menjamin
kualiti alam sekitar

Pengurusan aktiviti
manusia secara terancang
Pembangunan yang
terancang
Tiada pembakaran
terbuka
Pembuangan sisa
toksik secara
terancang dan
terkawal.

1. Menyedari
kepentingan laut dan
lautan kepada
manusia.
2. Bertanggungjawab
melindungi dan
mengekalkan hidupan
marin.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Unit 19 MS 109.

i. Tayangan filem dokumentari


tentang kepentingan laut
dan
lautan kepada kehidupan.
ii. Menulis surat penghergaan
kepada organisasi yang
melindungi hidupan marin.
iii. Melibatkan diri dengan
projek
yang dijalankan melindungi
hidupan marin.
ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 19.

1. Lebih prihatin
terhadap isu alam
sekitar dan
melibatkan diri dalam
aktiviti menjaganya.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
20 MS 115.

i. Aktiviti kreatif seperti mencipta


puisi/cogan kata/lirik dan
melukis poster tentang
penjagaan
alam sekitar.
ii. Mengumpul
maklumat/membuat
kajian kes tentang kagiatan
yang
merosakkan alam sekitar
- Penerokaan
hutan/pembalakan
haram
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 20

Menjelaskan projek
yang boleh
dijalankan bagi
melindungi hidupan
marin

Memberikan
kebaikan dan
keburukan
penerokaan hutan
kepada manusia

Unit 19
Sumber Laut
Terpelihara
Manfaat
Bersama

Unit 20
Masyarakat
Prihatin Alam
Terpelihara
Peta titi

kognitif
BAND 1
&3
Amalan
BAND
2,3,5,6

kognitif
BAND 1
&3
Amalan
BAND 1
5

BIDANG 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


4.1 Cinta akan Negara
Perassan sayang dan
bangga kepada
negara serta
meletakkan
kepentingan negara
melebihi kepentingan
diri.

Sayangi khazanah negara,


warisan bangsa
Khazanah negara kebanggaan
kita

Khazanah negara dihargai


dan dipelihara
Seni bina negara
Tempat-tempat
bersejarah
Warisan kesenian
negara

1.
2.
3.

i. Aktiviti permainan tradisional


congkak, gasing dan
wau
ii. Buku skrap tentang khazanah
negara dalam aspek seni
bina
negara, tempat-tempat
bersejarah dan warisan
kesenian
negara.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
21.

Berbangga dengan
khaanah negara.
Menyokong segala
usaha pemeliharaan
khazanah negar.
Rujuk juga objektif
1.3 Buku Teks Unit
21 MS 122

Unit 21
Menjelaskan cara
untuk
memartabatkan
permainan
tradisional dalam
kalangan pelajar

Khazanah
Negara
Warisan
Bersama

kognitif
BAND
1,2,3
Amalan
BAND 1
6

Peta buih
berganda

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


APRIL

13
4.2 Taat Setia kepada
Raja dan Negara
Kepatuhan dan
kesetiaan yang
berkekalan kepada
Raja dan negara.

4.3 Sanggup Berkorban


untuk Negara
Kerelaan melakukan
atau
menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa
sebagai
tanda kebaktian untuk
negara.

Rukun Negara asas pegangan


hidup rakyat
Prinsip Rukun Negara dihayati
bersama

Kepentingan prinsip Rukun


Negara

Usaha untuk menghayati


dan mengamalkan prinsip
Rukun Negara.
Kesediaan rakyat berkorban
untuk program negara
menjamin kecemerlangan
negara
Kesediaan menjayakan pelbagai
program negara bermula dari
hati

Kesediaan dan
kesanggupan rakyat
menjayakan pelbagai
kempen negara
Melancong Dalam
Negeri
Belilah Barang
Buatan Malaysia
- Masyarakat
Penyayang

i. Menyenarai perlakuan yang


menunjukkan penghayatan
terhadap Prinsip Rukun
Negara
ii. Minggu Penghayatan Rukun
Negara
Contoh aktiviti : kuiz/cogan
kata/
melukis poster.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
22.

1. Memghayati dan
mengamalkan
prinsip Rukun Negara
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
22 MS 130.

1 Menyokong dan
melibatkan diri dalam
pelbagai kempen
negara
2. Rujuk juga objektif
1-2 Buku Teks Unit
23 MS 137.

Unit 22

Menjelaskan
kepentingan
menghayati dan
mengamalkan
Rukun Negara

Peta bulatan
Unit 23
Berkorban
Demi
Kemajuan
Negara

i. Mencipta/mengumpul risalah
tentang tempat-tempat
pelancongan dalam negara.
ii. Pemeran Barangan Buatan
Malaysia di bilik darjah.
iii. Kutipan derma untuk Hari
Pahlawan.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Menyenaraikan
sebab-sebab
mengapa kita perlu
menghargai jasa
pahlawan-pahlawan
negara

Rukun
Negara Asas
Kesetiaan.

kognitif
BAND
1,2,3

kognitif
BAND
1,2,3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016

BIDANG 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

5.1 Melindungi Hak


Kanak-kanak
Membela, memberi
naungan dan memelihara
hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan
mereka yang sempurna.

Pendidikan sempurna
membentuk insan cemerlang
Pendidikan menjamin masa
depan anak-anak

Pembentukan insan
berakhlak mulia melalui
pendidikan formal dan
tidak formal
tanggungjawab bersama
Ibu bapa
Guru
Masyarakat
Media massa

1.
2.

Berhak mendapat
didikan dan ilmu
pengetahuan.
Memahami dan
menerima bahawa ibu
bapa, guru, masyarakat
dan media massa
bertanggungjawab
memberikan Pendidikan
kepada anak-anak.

Rujuk juga objektif 1-3 Buku


Teks Unit 24 MS 143.

i. Perbincangan tentang peranan


ibu
bapa, guru, masyarakat dan
media
massa dalam memberi
pendidikan
kepada anak-anak.
ii. Pidato bertajuk Kepentingan
kanak-kanak memperoleh
pendidikan yang sempurna
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
24.

Unit 24
Pelajar didedahkan
dengan gambar
kanak-kanak
gelandangan.
Pelajar diminta
menyenaraikan hakhak kanak-kanak
tersebut

Pendidikan
Membentuk
Keperibadian
Mulia

Peta bulatan

kognitif
BAND
4,5,6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


APRIL

14
5.2 Menghormati Hak
Wanita
Melindungi dan
mengiktiraf wanita
sebagai individu yang
boleh memberi
sumbangan dalam
pembangunan,
keluarga, masyarakat
dan
negara.

5.3 Melindungi Hak


Pekerja
Menghormati,mengha
rgai dan mengiktiraf
perkhidmatan,jasa
dan sumbangan
golongan pekerja
dalam pembangunan
negara.

5.4 Menghormati Hak


Golongan Kurang
Berupaya
Memberi layanan
yang bersopan
kepada golongan

Pengiktirafan hak wanita


menjamin kebahagian
keluarga
Hak wanita sebagai isteri, ibu
dan pendidik serta pengasuh
dalam kehidupan berkeluarga

Hak wanita sebagai isteri


seperti mana dalam ikrar
nikah

Hak wanita sebagai ibu


Pengurusan keluarga
Peranan sebagai pendidik &
pengasuh

Pengiktirafan terhadap
pekerja pemangkin
produktiviti
Hak pekerja untuk mendapat
pengiktirafan

Jasa dan sumbangan


pekerja perlu dihargai
Hari Pekerja
Ganjaran dan
penghargaan

Kecacatan bukan penghalang


produktiviti
Golongan kurang berupaya
mampu menyumbang kepada
negara

Peranan dan sumbangan


golongan kurang berupaya
dalam pelbagai bidang
Ekonomi
Sosial
Agama

Unit 25
Wanita Insan
Istimewa

1. Menerima wanita
sebagai angota
penting dalam
keluarga
2. Menghormati peranan
wanita sebagai ibu
yang menguruskan
rumah tangga.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
25 MS 149.

i. Forum Peranan wanita


dalam
keluarga
ii. Pantomin hari Ibu
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 25.

1. Menyokong usaha
mengiktiraf jasa dan
sumbangan pekerja
2.Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks unit
26 MS 155.

i. Sumbang saran/perbincangan
tentang sumvangan pekerja
dalam
kehidupan seharian.
ii. Mengumpul maklumat tentang
objektif Hari Pekerja disambut
setiap tahun.
iii.Mencipta slogan bagi
mengiktiraf
sumbangan pekerja kepada
negara.

1 Menerima bahawa
golongan kurang
berupaya juga dapat
menyumbang dalam
pelbagai bidang
2. Rujuk juga objektif
1-2 Unit 27 MS 160.

Menjelaskan
peranan wanita
dalam
pembangunan
negara

Unit 26

Menjelaskan
kepentingan
menghargai pekerja
pada setiap tahun

Pekerja :
Jasamu
Dihargai,
Hakmu
Diiktiraf

kognitif
BAND
4,5,6

Peta bulatan

i. Lawatan ke rumah golongan


kurang berupaya
ii. Membuat folio tentang
individu/golongan kurang
berupaya yang berjasa
iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

Unit 27
Kecacatan
Bukan
Penghalang
Menerangkan
bentuk sokongan
dan sikap pelajar
terhadap rakan yang
kurang berupaya

10

kognitif
BAND
4,5,6

kognitif
BAND
4,5,6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


kurang berupaya
supaya tidak berasa
tersisih dan
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan.

APRIL

15

PERKPG PERKONGSIAN ILMU PT3 (20/4 24/4)

16

5.5 Melindungi Hak


Pengguna
Membela dan
memelihara hak
individu untuk menjadi
pengguna yang
berilmu,mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang
berkualiti dan tidak
mudah dieksplotasi.

Pendidikan kepenggunan
membantu mengenakkan hak
pengguna
Pengetahuan kepenggunan
pemangkin kualiti barangan dan
perkhidmatan

Pendidikan
kepenggunaan
mendidik pengguna
bersikap lebih rasinal
Pilihan barangan dan
perkhidmatan
berdasarkan harga
dan kualiti
Menyuarakan
ketidakpuasan hati
Tuntutan ganti rugi
melalui pampasan
- Tuntutan terhadap
alam sekitar yang bersih n
selamat.

Unit 28
i. Ceramah tentang pendidikan
kepenggunaan oleh ahli kelab
pengguna.
ii. Manulis surat/artikel
menyuarakan ketidakpuasan hati
tentang barangan yang dibeli
atau perkhidmatan yang diterima.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
28.

1. Menggunakan
pengetahuan
kepenggunaan dalam
menegakkan hak
sebagai pengguna
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teka Unit
28 MS 169.

Menerangkan
tindakan yang boleh
diambil sekiranya
terbeli barang
elektrik yang rosak

Pengguna
Bijaksana Hak
Terbela
kognitif
BAND
4,5,6

Membanding
beza

BIDANG 6 : NILAI BERKAITAN DEMOKRASI


6.1 Mematuhi Peraturan
dan

Undang-undang menjamin

1 Tidak melibatkan diri


dalam kegiatan yang
menyalahi peraturan

i. Ceramah tentang salah laku


yang
perlu diatasi berdasarkan

11

Menyenaraikan
tindakan yang boleh
dikuatkuasakan

Unit 29
Mematuhi

kognitif
BAND 2
6

Undang-undang.
Menerima dan mematuhi
peraturan dan undangundang yang telah
ditentukan tanpa
mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

6.2 Kebebasan Bersuara


Kebebasan berucap da
mengeluarkan fikiran
dengan batasan tertentu
bagi menjaga keselamatan
dan ketenteraman.

MEI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


kesejahteraan masyarakat
Undang-undang membantu
masyarakat berdisiplin
undang
Salah laku perlu
undang.
ii. Forum.sketsa tentang kegiatan
diatasi berlandaskan
dan undang-undang
yang menyalahi peraturan dan
undang-undang
bagi menangani
undang-undang
Gengsterisme
gangsterisme di
Rujuk juga objektif 1-3 Buku
iii.Tayangan filem tentang salah
Vandalisme
sekolah
Teks Unit 29 MS 176.
laku
Pengedaran/penjual
an bahan media
ebrunsur lucah
Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.
- Menciplak hasil
ciptaan orang
Lain.
Kebebasan bersuara
mencerminkan kematangan
diri.
Amalan berfikir sebelum
bersuara menjamin keputusan
terbaik

Amalan berfikir
sebelum bersuara
Proses membuat
keputusan dan
mengambil tindakan

i. Sumbang saran untuk


menyelesaikan masalah tentang
sesuatu isu dan membuat
keputusan
ii. Sesi perbincangan antara
pengawas/AJK kelas/pemimpin
murid dengan murid-murid lain
untuk menyelesaikan sesuatu
masalah.
iii . Rujuk aktiviti buku teks Unit 30

1 Berfikir sebelum
bersuara
2.Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
30 MS 182.

Undangundang Asas
Kejahteraan
Amalan
BAND
1&4
Peta pelbagai
alir

Unit 30
Membincang
kan cara
untuk
meningkatka
n keceriaan
kelas dalam
kalangan
AJK kelas

17

Berfikir
Sebelum
Bersuara

kognitif
BAND 2
6

Peta alir

Unit 31

6.3 Kebebasan Beragama


Kebebasan setiap individu
untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan
Malaysia.

6.4

Penglibatan Diri
dalam

Kebebasan mendapat
pendidikan agama menjamin
kesejahteraan bersama
Rakyat Malaysia bebas
mendapat pendidikan agama
- Peluang mendapat pendidikan
agama seperti yang
diperuntukan
- Pendidikan formal dan tidak
formal ( Institusi pendidikan,
rumah, tempat-tempat
beribadat)

1 Menerima bahawa
setiap individu bebas
mendapat pendidikan
agama.
2. Mendapat pendidikan
agama secara formal
atau tidak formal.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
31 MS 187.

i. Mencari maklumat daripada


internet tentang pendidikan agama
dan membincangkannya.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Program negara dijayakan


bersama

1 Melibatkan diri dalam


menjayakan kempen-

i. Melukis poster kempen yang


dianjurkan

12

Menyatakan
apa yang
pelajar faham
tentang
kebebasan
beragama

Pendidikian
Agama
Menjana
Kesejahteraan
Negara

Unit 32
Menyenaraika

kognitif
BAND 2
6

kognitif
BAND 2

Pembangunan
Negara
Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan,undangundang dan
Perlembagaan
Malaysia.

6.5

Sikap Keterbukaan
Bersedia memberi
dan menerima
pandangan,
pembaruan dan
kritikan selaras
dengan kebenaran
fakta dan norma
masyarakat Malaysia.

JUN &
JULAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN


Pelaksanaan kempen negara
tanggungjawab bersama

Tangungjawab
pelbagai pihak bagi
kempen yang
i. Pertandingan mencipta/melukis
menjayakan
dianjurkan demi
logo/tema sempena sesuatu
kempen-kempen
kemajuan negara
kempen
yang dianjurkan
2. Rujuk juga objektif
iii.Perbincangan tentang lirik lagu
demi kemajuan
1-3 Buku Teks Unit
bagi sesuatu sambutan kempen.
negara
32 MS 193.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
Agensi kerajaan
Badan bukan
kerajaan
Pihak swasta
Individu
Sikap terbuka menjamin
kebaikan semua pihak
Amalan sikap terbuka menjamin
hubngan yang harmonis
1. Bersikap terbyuka

Amalan skap
dalam membuat
keputusan dan
i. Senarai semak : penilaian kendiri
keterbukaan untuk
menyelesaikan sesuatu
tentang sikap keterbukaan murid.
membuat keputusan
masalah dalam
dan menyelesaikan
pelbagai situasi.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.
masalah dalam
2. Rujuk juga objektif 1pelbagai situasi
2 Buku Teks Unit 33
Perbincangan dan
MS 199.
mesyuarat
(keluarga, rakan, guru
dan
anggota masyarakat)

18 - 20

LISAN PERCUBAAN UNTUK TINGKATAN 3 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 - 22

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23

PERKPG PERKONGSIAN ILMU PT3 & SPM

24 - 28

UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 GEOGRAFI, SEJARAH

29

PERKPG PERKONGSIAN ILMU PT3 & SPM

30 - 32

LISAN BERTUTUR PT3

33

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

OGOS

13

3 2016

n sumbangan
pelajar dalam
pembangunan
negara

Menanyakan
tindakan dan
perasaan
pelajar
apabila
ditegur oleh
rakan dan
guru

Penglibatan
Diri Dalam
Pembangunan
Negara
Tanggungjawa
b Bersama

Unit 33
Sikap
Keterbukaan
Membentuk
Hubungan
Harmonis

kognitif
BAND 2
6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016


BIDANG 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
Unit34

SEPTEMB
ER

SEPTEMB
ER

34

7.1 Hidup Bersama


Secara Aman
Hidup berbaik-baik
antara satu sama lain
dengan
mengutamakan
kedamaian dan
keharmonian hidup
tanpa mengira
agama,bangsa,dan
budaya.

Penyelesaian konflik tanpa


keganasan menjamin keamanan
Penyelesaian konflik secara diplomasi
demi kebaikan bersama

Saling membantu dan


bersama-sama menjayakan
pelbagai dasar negara
Ekonomi
- Sosial

1. Menyokong dan
melibatkan diri
dalam
menjayakan
dasar
negara
2. Rujuk juga
objektif
1-3 Bukur Teks
Unit
34 MS 206.

i. Menghasilkan peta minda tentang


matlamat, objektif, pelaksanaan
dan kesan sesuatu dasar kerajaan.
ii. Kajian tentang keberkesanan
sesuatu program pembangunan
negara kepada kerajaan dan
rakyat.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
34

7.3 Saling Menghormati


antara Negara
Menghargai dan
memuliakan
hubungan antara
negara untuk
menjamin
kesejahteraan
sejagat.

Rakyat pemangkin kejayaan dasar


negara
Dasar negara dijayakan bersama

Saling membantu dan


bersama-sama menjayakan
pelbagai dasar negara
Ekonomi
Sosial

Hormat-menghormati antara negara


penting untuk kesejahteran sejagat
Kemerdekaan lambing kedaulatan
sesebuah negara

Kemerdekaan sesebuah
negara dihormati

Sebarang bentuk
pencerobohan terhadap
sesebuah negara mesti
dielakkan
Pencerobohan sempandan
negara ( daratan, perairan dan
udara)

Diplomasi
Menjana
Keamanan

kognitif
BAND
4,5,6
Amalan
BAND
1,2,4

Peta dakap

34
7.2 Saling Membantu
dan Bekerjasama
Usaha yang baik dan
mambina yang
dilakukan bersama
pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk
mencapai sesuatu
matlamat.

Menceritakan
bentuk
sumbangan
yang boleh
diberikan
kepada
mangsa
banjir

1.Menyokong dan
melibatkan diri
dalam
menjayakan dasar
negara.
2. Rujuk juga
objektif
1-2 Buku Teks
Unit
35 MS 212.

1. Menghormati
kemerdekaan dan
kedaulatan
sesebuah
negara.
2. Rujuk juga
objektif
1-3 Buku Teks
Unit
36 MS 220.

14

i. Menghasilkan peta minda


tentang matlamat/objektif,
pelaksanaan dan kesan sesuatu
dasar kerajaan.
ii. Kajian tentang keberkesanan
sesuatu program pembangunan
negara kepada kerajaan dan
rakyat.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

i. Mencari maklumat dari internet


tentang sejarah kemerdekaan
negara-negara jiran.
ii. Mengumpul keratin akhbar
tentang kes pencerobohan
sempadan negara-negara di
dunia dan membuat rumusan.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

Pelajar
didedahkan
dengan
pelan
pembanguna
n pendidikan
Malaysia dan
diminta
memberikan
respon
tentang
kebaikan
dasar ini
Menjelaskan
bagaimana
nilai ini boleh
dipupuk
menerusi
tragedi
MH370 dan
MH17 yang
melibatkan
mangsa dari
pelbagai
negara

Unit 35
Rakyat
Muafakat
Negara
Berjaya

kognitif
BAND
4,5,6
Amalan
BAND
1,2,4,5,
6

peta bulatan
Unit 36
Hormatmenghormati
Membawa
Berkat

peta bulatan

kognitif
BAND
4,5,6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016

OKTOBE
R
NOVEMB
ER

35 & 36

PENGUKUHAN DAN PEMULIHAN P. MORAL/LATIH TUBI TERANCANG PT 3

37

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

38 & 39

PENGUKUHAN DAN PEMULIHAN P. MORAL/LATIH TUBI TERANCANG PT 3

40

PT 3

41 - 43

PERBINCANGAN KERTAS JAWAPAN & PEMBETULAN

44-45

LATIH TUBI TERANCANG/BENGKEL PERSEDIAAN TINGKATAN


CUTI AKHIR TAHUN 2015

SMK GUNSANAD 2
KENINGAU
15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2016


PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3
HAK MILIK PANITIA P.MORAL SMKG2

16