Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS


TAHUN 4 2015

KSSR

SK KAMPONG SAWAH, 81500 PEKAN NANAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

SAINS
Tahun Empat (4)
Disediakan oleh,

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

1
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

Menyatakan semua deria yang terlibat untuk


membuat pemerhatian tentang fenomena
yang berlaku.

CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
Murid boleh:

1
1.1 Kemahiran
&

Proses
Sains.

1.1.1.

TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS


(KPS)

Memerhati
1. Mengingat kembali dan memahami
kemahiran proses sains (KPS) yang
telah dipelajari dalam tahun sebelumnya
melalui aktiviti mudah atau bahan
ransangan yang sesuai.
2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :
a. memerhati
b. mengelas
c. mengukur dan menggunakan
nombor
d. meramal
e. membuat inferens
f. berkomunikasi
3. Berbincang dalam kumpulan untuk
menyatakan maksud setiap KPS
dinyatakan melalui aktiviti lisan atau
penulisan yang sesuai.
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan Kisah
Kacang dan Kisah Anak Benih (BT ms 4
dan 5) .
5. Mencatatkan nota dan latihan berkaitan
aktiviti ke dalam buku nota dengan
kemas dan betul.
6. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

2
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Memerihalkan penggunaan semua deria


terlibat untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang terlibat


untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang terlibat


untuk membuat pemerhatian secara
kualitatif bagi menerangkan fenomena
atau perubahan yang berlaku.
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.

KPS :
Memerhati
Mengelas
Mengukur
dan
mengguna
kan nombor
Meramal
Membuat
inferens
Berkomuni
kasi
EMK :
TMK
Nilai murni

BBM :
Menggunakan semua deria yang terlibat
Kacang
untuk membuat pemerhatian secara
tanah
kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan

Kacang
fenomena atau perubahan yang berlaku.
hijau
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu

Foto /carta /
untuk membantu pemerhatian.
model
haiwan
Menggunakan semua deria yang terlibat

Komputer
untuk membuat pemerhatian secara

Lembaran
kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan
aktiviti
fenomena atau perubahan yang berlaku
secara sistematik.
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1

Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan.

Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan


perbezaan.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan


berbeza.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan


berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan


berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh
menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan


berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang
digunakan.
Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu
kuantiti.

Murid boleh:

1.1 Kemahiran

1.1.2.

Mengelas

Proses
Sains.

1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

3
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

1.1.3. Mengukur

dan
mengguna
kan
nombor

Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi mengukur


suatu kuantiti.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik


yang betul.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik


yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara
sistematik dan lengkap.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.4.

Membuat
Inferens

2
3

Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau


pemerhatian.
Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa
tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian.

Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau


pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi.

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang
diperolehi.

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang
diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat.

Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data.

Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa.

Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian,


pengalaman lalu atau data.

Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai


bagi satu peristiwa atau data.

Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang


suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu
atau data.
Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu

Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.5. Meramal

6
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

4
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KSSR

peristiwa berdasarkan pemerhatian,pengalaman lalu atau data


Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1

Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai.

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai.

Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai.

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan


mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan


mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara
sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang
diterima

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan


mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik
dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh
memberi maklum balas.

Murid boleh:

1.1 Kemahiran

1.1.6. Berkomuni

Proses
Sains.

kasi

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

5
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

3
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.7. Menggunakan
perhubungan
ruang dan
masa

TAJUK : KPS PERHUBUNGAN RUANG &


MASA
1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT
ms 6 & 7 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) perhubungan ruang
dan masa .
2. Membuat pemerhatian ke atas beberapa
peristiwa atau keadaan lain yang
melibatkan KPS berkaitan dengan jelas
dan betul dengan bimbingan guru :
- perubahan semasa ais melebur
- perubahan lilin yang dibakar
3. Bersoal jawab untuk menerangkan
konsep perhubungan ruang dan masa
melalui aktiviti mudah yang telah
dijalankan.
4. Mencatat nota berkaitan tajuk dengan
kemas dan betul.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

6
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan satu parameter yang berubah


mengikut masa berdasarkan satu situasi

Memerihalkan satu parameter yang


berubah mengikut masa berdasarkan satu
situasi.

Menyusun kejadian suatu fenomena atau


peristiwa mengikut kronologi berdasarkan
masa

Menaakul perubahan parameter yang


berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa

Menyusun kejadian suatu fenomena atau


peristiwa yang berubah mengikut masa
mengikut kronologi dalam bentuk penyusun
grafik yang sesuai

Mempersembahkan dan menghuraikan


kronologi perubahan yang berlaku bagi
suatu fenomena atau peristiwa yang
berubah mengikut masa

KPS :
Perhubunga
n ruang dan
masa
EMK :
TMK
Nilai murni
Keusahawa
nan
BBM :
Ais
Sayuran /
buah
Lilin
Foto /carta /
model
Lembaran
aktiviti
Komputer

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI

CATATAN

HURAIAN

TP

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.8. Mentafsir data

TAJUK : KPS MENTAFSIR DATA


1. Menjalankan aktiviti mudah
menggunakan bahan ransangan dalam
BT ms 7 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mentafsir data.
2. Berbincang dengan bimbingan guru
untuk memahami konsep mentafsir data
dengan betul.
3. Membuat pemerhatian ke atas beberapa
data atau bahan lain yang melibatkan
KPS berkaitan dengan bimbingan guru
(BT ms 8 & 9) seperti :
- carta cuaca
- carta pai kandungan udara
- carta kitaran hidup haiwan
- graf bar
- jadual waktu kelas
- jadual bertugas kelas
4. Mentafsirkan data yang dipilih dari
beberapa pilihan bahan atau data yang
disediakan secara lisan atau bertulis
menggunakan ayat yang betul dan jelas.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan dengan
kemas dan betul.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

7
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Membuat satu penerangan berdasarkan


data.

KPS :
Mentafsir
data

Memerihalkan lebih dari satu penerangan


berdasarkan data.

Memilih idea yang relevan tentang objek,


peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat satu penerangan.

Membuat satu hubung kait antara parameter BBM :


pada data berdasarkan hubungan antara
Foto /carta /
parameter atau konsep sains.
jadual
Komputer
Memberi penerangan secara rasional
Lembaran
dengan membuat intrapolasi tentang objek,
aktiviti
peristiwa atau pola daripada data yang

dikumpulkan
6

Memberi penerangan secara rasional


dengan membuat intrapolasi atau
ekstrapolasi daripada data yang
dikumpulkan

EMK :
TMK
Nilai murni

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

8
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

1.1.9. Mendefinisi
secara operasi

TAJUK : KPS MENDEFINISI SECARA


OPERASI
1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT
ms 10 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mendefinisi secara
operasi.
2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan
aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan
betul dengan bimbingan guru.
3. Memerihalkan suatu tafsiran yang mudah
tentang konsep berkaitan menggunakan
beberapa peristiwa atau situasi lain ( *
BT ms 11) yang melibatkan KPS
mendefinisi secara operasi berkaitan
dengan jelas dan betul dengan
menyatakan :
- perkara yang dilakukan
- perkara yang diperhatikan

Menyatakan apa yang dilakukan dan


diperhatikan bagi satu situasi.

Memerihalkan apa yang dilakukan dan


diperhatikan bagi satu situasi.

KPS :
Mendefinisi
secara
operasi

Membuat satu tafsiran tentang apa yang


dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
mengikut aspek yang ditentukan.

EMK :
Nilai murni

Membuat lebih dari satu tafsiran tentang


apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi mengikut aspek yang
ditentukan.

Memilih satu tafsiran yang paling sesuai


tentang suatu konsep dengan menyatakan
apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi.

Memerihalkan satu tafsiran yang paling


sesuai tentang suatu konsep dengan
menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi.

BBM :
Anak pokok
Pembaris
Carta
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

TAJUK : KPS MENGAWAL


PEMBOLEHUBAH

1.1.10. Mengawal

pembolehubah 1. Menjalankan aktiviti ransangan masa


nyalaan lilin dalam BT ms 11 untuk
memahami kemahiran proses sains
(KPS) mengawal pembolehubah.
2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan
aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan
betul dengan bimbingan guru.
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan
Tenggelam atau Timbul (BT ms 12)
dengan menentukan :
- pembolehubah yang dimalarkan
- pembolehubah dimanipulasi
- pembolehubah bergerakbalas
4. Menerangkan hubungan antara
pembolehubah yang dikenalpasti
berdasarkan aktiviti dijalankan dengan
betul .
5. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang pembolehubah dengan
bimbingan guru.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

9
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Mengenal pasti perkara yang


mempengaruhi suatu penyiasatan.

Memerihalkan pemboleh ubah yang


mempengaruhi suatu penyiasatan.

Menentukan pemboleh ubah yang


dimanipulasi dalam suatu penyiasatan.

Menentukan pemboleh ubah bergerak


balas dan dimalarkan setelah pemboleh
ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu
Penyiasatan.

Menerangkan hubungan pemboleh ubah


dimanipulasi dengan pemboleh ubah
bergerak balas dalam suatu penyiasatan.

Menukarkan pemboleh ubah yang


dimalarkan kepada pemboleh ubah
dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
ubah bergerak balas yang baru.

KPS :
Mengawal
pemboleh
ubah
EMK :
Nilai murni
BBM :
Lilin
Balang kaca
Bikar
Epal
Garam
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.11. Membuat
hipotesis

TAJUK : KPS MEMBUAT HIPOTESIS


1. Menjalankan aktiviti ransangan
ketebalan gelang getah dalam BT ms 13
untuk memahami kemahiran proses
sains (KPS) membuat hipotesis.
2. Bersoal jawab tentang aktiviti dijalankan
untuk memahami konsep KPS berkaitan
dengan jelas dan betul dengan
bimbingan guru.
- Hipotesis : Gelang getah yang nipis
lebih mudah untuk diregangkan.
(Semakin nipis ketebalan gelang
getah, semakin mudah
diregangkan) .
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan BT ms
13 Wayang Kulit atau permainan
bayang-bayang dengan menyatakan
suatu penyataan umum yang akan diuji
seperti :
- Semakin jauh kedudukan objek
daripada sumber cahaya, semakin
berkurang saiz bayang-bayang.
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

10
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat


dalam suatu penyiasatan
.

Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat


dalam suatu penyiasatan.

Memerihalkan hubungan antara pemboleh


ubah dalam suatu penyiasatan.

Membuat suatu pernyataan umum yang


boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan.

Membuat suatu perhubungan antara


pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh
ubah bergerak balas bagi membuat
hipotesis untuk diuji.

Merangka satu penyiasatan untuk diuji


berdasarkan hipotesis yang dibina.

KPS :
Membuat
hipotesis
EMK :
Nilai murni
BBM :
Gelang
getah
Patung
wayang kulit
Kipas angin
Bikar
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

pengayaan berkaitan soalan-soalan


tentang membuat hipotesis dengan
bimbingan guru.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

TAJUK : KPS MENGEKSPERIMEN

1.1.12. Mengeksperi 1. Menjalankan aktiviti BT ms 15 untuk


men

memahami kemahiran proses sains


(KPS) mengeksperimen dengan
bimbingan guru melalui langkah-langkah
yang akan dilakukan semasa
mengeksperimen :
- mengenalpasti masalah
- membuat hipotesis
- menentukan pembolehubah
- menyenaraikan alat dan bahan
- menjalankan eksperimen dan
mengumpul data
- mentafsir data
- membuat kesimpulan, dan
- melaporkan keputusan eksperimen

2. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 17 Jet Gelung Saya dan
merekodkannya di dalam buku nota
sebagai aktiviti pengukuhan.
3. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang KPS yang telah dipelajari
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

11
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan persoalan berdasarkan


masalah yang dikenal .pasti .

KPS :
Mengeksper
imen

Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan


masalah yang dikenal pasti.

Menentukan kaedah dan alat radas yang


sesuai seperti yang dirancang.

EMK :
Nilai murni

Menjalankan eksperimen untuk menguji


suatu hipotesis.

Menjalankan eksperimen, mengumpul data,


mentafsir data serta membuat rumusan
untuk membuktikan hipotesis dan membuat
laporan

Mencetuskan persoalan baru dan


merancang satu eksperimen untuk menguji
hipotesis baru daripada persoalan yang
dicetuskan.

BBM :
Garam
Air
Bikar
Straw
Kertas
manila
Pita perekat
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

sebagai rumusan pelajaran.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan


spesimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti.

CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
Murid boleh:

1.2 Kemahiran
Manipulatif

&

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

12
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

1.2.1 Menggunakan
dan
mengendalikan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul.
1.2.2 Mengendalikan
spesimen
dengan betul
dan cermat.
1.2.3 Melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul.
1.2.4 Membersihkan
peralatan sains
dengan cara
yang betul
1.2.5 Menyimpan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul

TAJUK : KEMAHIRAN MANIPULATIF


1. Mengenal dan memahami kemahiran
manipulatif disenaraikan dalam carta
secara perbincangan bersama guru.
2. Menjalankan aktiviti mudah
menggunakan bahan maujud untuk
memahami kemahiran saintifik konsep
kemahiran manipulatif (KM) dengan
bimbingan guru iaitu :
i. menggunakan dan mengendalikan
peralatan dan bahan sains dengan
betul.
ii. mengendalikan spesimen dengan
betul dan cermat.
iii. melakar spesimen, peralatan dan
bahan sains dengan betul.
iv. membersihkan peralatan sains
dengan cara yang betul, dan
v. menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat.
3. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang KMyang telah dipelajari sebagai

Memerihalkan penggunaan peralatan,


bahan sains dan spesimen yang diperlukan
bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.

Mengendalikan penggunaan peralatan,


bahan sains dan spesimen yang diperlukan
bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul.

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul,bersistematik dan
berhemah.

Fokus :
KMS
EMK :
Nilai murni
BBM :
Air
Penunu
Bunsen
Kaki retort
Glob
Tabung uji
Penyepit
kayu
Kanta
pembesar
Bikar
Carta
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
dan selamat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
pengukuhan rumusan pelajaran.
6

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR

AKTIVITI

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul,bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada rakan lain.

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS
1

2.1 Peraturan
Bilik Sains

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

13
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Murid boleh:

TAJUK : PERATURAN BILIK SAINS

2.1.1 Memahami
peraturan
bilik sains

1. Mengenal dan memahami peraturanperaturan bilik sains disenaraikan dalam


carta secara perbincangan bersama
rakan dan guru seperti :
- masuk ke bilik sains hanya dengan
kebenaran guru.
- sentiasa mengikut arahan guru
semasa menjalankan aktiviti.
- laporkan kepada guru sekiranya
berlaku kemalangan, kecederaan
atau kerosakan.
- buang sampah dan sisa bahan ke
dalam tong sampah bukan ke dalam
sinki.
- pastikan bilik sains sentiasa bersih
dan kemas sebelum keluar.
- susun kerusi dengan teratur sebelum
keluar.
- dlarang bermain, berlari, membuat
bising, makan atau minum dan
membawa keluar alat dan bahan
sains tanpa kebenaran guru.

Menyatakan salah satu peraturan bilik


sains.

Menyatakan lebih daripada satu peraturan


bilik sains.

Mengaplikasi salah satu peraturan bilik


sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan


bilik sains

Memberi sebab peraturan bilik sains perlu


dipatuhi.

Menjadi contoh kepada rakan dalam


mematuhi peraturan bilik sains.
.

Fokus :
Peratura
n-peraturan
bilik sains
EMK :
Nilai murni
BBM :
Carta
Peraturan
Bilik Sains
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

2. Menyatakan semula peraturan-peraturan


bilik sains yang telah disenaraikan.
3. Menjelaskan secara mudah beberapa
peraturan bilik sains yang dinyatakan
menggunakan contoh-contoh situasi
yang sesuai.
4. Memberikan sebab yang munasabah
bagi suatu peraturan bilik sains yang
dinyatakan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

Menyatakan bahagian yang terlibat semasa


bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu.

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

3.1 Proses
pernafasan
manusia

Murid boleh:

TAJUK : PERNAFASAN MANUSIA

3.1.1 Menyatakan
manusia
bernafas
menggunakan
hidung, trakea
dan peparu
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai
media.

1. Bersoal jawab tentang muka surat


ransangan BT ms 29 tentang proses
hidup yang dijalani oleh manusia.
2. Menyatakan bernafas ialah satu proses
hidup manusia melalui perbincangan
bersama rakan dan guru.
3. Membuat pemerhatian pada carta atau
model manusia tentang organ
pernafasan manusia iaitu :
- hidung
- trakea
- peparu

3.1.2 Melakar laluan


udara semasa
menarik dan
menghembus
nafas.
3.1.3 Memerihalkan
pergerakan
dada dengan
meletakkan
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

14
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

4. Menyatakan bahagian yang terlibat


semasa bernafas menggunakan carta
atau model manusia disediakan.
5. Memerihalkan proses pernafasan dari
aspek laluan udara dan pergerakan dada
(BT ms 32-33, Tarik dan Hembus Nafas).
6. Melakar laluan udara semasa menarik
dan menghembus nafas dalam buku
latihan sains.

Memerihalkan proses pernafasan dari


aspek laluan udara dan pergerakan dada .

Menjalankan pelbagai aktiviti untuk


menunjukkan perbezaan kadar pernafasan.

Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang


lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan
menjadi lebih cepat.

Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti


kecergasan dalamkehidupan seharian
untuk menjaga kesihatan.

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif


tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang
sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap
kesihatan.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
KMS :
i. mengguna
kan dan
mengendali
kan peralatan
dan bahan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
BBM :
Carta
Model
manusia

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
tangan di dada
semasa
menarik
dan
menghembus
nafas.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

7. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 31 sebagai aktiviti pengukuhan.

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

Menyatakan bahagian yang terlibat semasa


bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu.

Belon
Kad manila
Gunting
Botol plastik
Lembaran
aktiviti

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

10

3.1 Proses
pernafasan
manusia

Murid boleh:

TAJUK : KADAR PERNAFASAN

3.1.4 Mengitlak
bahawa kadar
pernafasan
bergantung
kepada jenis
aktiviti yang
dilakukan
melalui
pemerhatian
pada
pergerakan
dada

1. Membuat pemerhatian tentang pelbagai


aktiviti manusia yang mempengaruhi
kadar pernafasan untuk perbandingan
melalui aktiviti dan tayangan video
seperti :
- berjalan cepat /naik tangga
- berlari /melompat /bersukan , atau
- dalam keadaan rehat

3.1.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

15
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

2. Bersoal jawab tentang aktiviti yang telah


dijalankan dengan memberikan
penekanan kepada konsep kadar
pernafasan dan perbandingan kadar
pernafasan antara aktiviti dijalankan.
3. Melengkapkan latihan berformat (eg:
soalan objektif dan KPS yang berkaitan)
berkaitan tajuk Pernafasan Manusia
dalam buku latihan sains sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.

Memerihalkan proses pernafasan dari


aspek laluan udara dan pergerakan dada .

Menjalankan pelbagai aktiviti untuk


menunjukkan perbezaan kadar pernafasan.

Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang


lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan
menjadi lebih cepat.

Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti


kecergasan dalamkehidupan seharian
untuk menjaga kesihatan.

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif


tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang
sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap
kesihatan.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
dan bahan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran
aktiviti

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1

11

3.2 Perkumu
han dan
penyahtinja
an manusia

Murid boleh:

TAJUK : PERKUMUHAN

3.2.1 Menyatakan
maksud
perkumuhan
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai
media

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


proses hidup manusia yang berkumuh
melalui pemerhatian dalam tayangan
video.
2. Menyatakan contoh aktiviti manusia
berkumuh dengan mengaitkan organ dan
hasil kumuhnya melalui pemerhatian
yang dilakukan iaitu :
- peparu : karbon dioksida dan wap air
- ginjal : air kencing (urine)
- kulit : peluh (+ garam mineral)

3.2.2 Mengenal
pasti organ
dan hasil
perkumuhan
iaitu:
ginjal
menghasil
kan air
kencing.
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

16
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

3. Memerihalkan maksud perkumuhan


menggunakan penyusunan grafik organ
dan hasil kumuh dalam buku latihan
sains dengan kemas dan betul.

Menyatakan contoh perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Memerihalkan maksud perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Membina penyusunan grafik organ dengan


hasil perkumuhan.

Menaakul kepentingan manusia menjalani


perkumuhan dan penyahtinjaan.

Mewajarkan amalan ke tandas mengikut


keperluan dan pengambilan makanan yang
seimbang.

Menghasilkan persembahan grafik tentang


kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang
tidak teratur dan mempersembahkannya
kepada kelas.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

kulit
menghasil
kan peluh.
peparu
menghasil
kan karbon
dioksida dan
wap air.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran
aktiviti

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1
3.2 Perkumu
han dan
penyahtinja
an manusia

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

17
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Murid boleh:

TAJUK : PENYAHTINJAAN

3.2.3 Menyatakan
maksud
penyahtinjaan
dan hasil
nyahtinja
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai
media.
3.2.4 Menjelas
dengan contoh
keperluan
manusia
menjalani
perkumuhan
dan
penyahtinjaan

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


proses hidup manusia yang bernyahtinja
melalui pemerhatian dalam tayangan
video atau carta.
2. Menyatakan contoh mengapa manusia
bernyahtinja dengan mengaitkan proses
penyahtinjaan melalui pemerhatian yang
dilakukan dalam video atau carta.
3. Menaakul kepentingan manusia
menjalani perkumuhan dan
penyahtinjaan dari aspek :
- kesihatan
- pengurusan masa (mengikut aktiviti
sedang dilakukan, contoh : ke
tandas pada waktu rehat)
4. Mewajarkan amalan ke tandas mengikut
keperluan dan pengambilan makanan

Menyatakan contoh perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Memerihalkan maksud perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Membina penyusunan grafik organ dengan


hasil perkumuhan.

Menaakul kepentingan manusia menjalani


perkumuhan dan penyahtinjaan.

Mewajarkan amalan ke tandas mengikut


keperluan dan pengambilan makanan yang
seimbang.

Menghasilkan persembahan grafik tentang


kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang
tidak teratur dan mempersembahkannya
kepada kelas.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
3.2.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

yang seimbang.
5. Menghasilkan persembahan grafik
tentang kesan perkumuhan dan
penyahtinjaan yang tidak teratur.
6. Melengkapkan latihan dengan betul
sebagai pengukuhan dan pengayaan.

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran
aktiviti

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1
Murid boleh:

12

3.3 Manusia
bergerak
balas
terhadap
rangsangan

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

18
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

3.3.1
Menyatakan
manusia bergerak
balas apabila organ
deria menerima
rangsangan dengan
menjalankan aktiviti
3.3.2
Menjelas dengan
contoh gerak balas
manusia terhadap
rangsangan dalam
kehidupan harian
3.3.3
Membuat inferens
tentang kepentingan
gerak

TAJUK : GERAKBALAS TERHADAP


RANSANGAN
1. Berbincang dan bersoal jawab tentang
proses hidup manusia yang
bergerakbalas terhadap ransangan
melalui pemerhatian dalam tayangan
video.
2. Menjalankan aktiviti Tindakan dan
Akibat BT ms40 dan ms 42 untuk
membuat pemerhatian ke atas
gerakbalas manusia terhadap
ransangan.
3. Berbincang tentang gerakbalas manusia
terhadap ransangan melalui pemerhatian
dari aktiviti dijalankan dari aspek :
- organ deria yang bergerak balas
terhadap ransangan
- kepentingan gerak balas manusia

2
3
4

Menyatakan manusia bergerak balas


apabila menerima rangsangan.
.
Memberi contoh gerak balas manusia
terhadap rangsangan.
Menjelas dengan contoh organ deria yang
bergerak balas terhadap rangsangan.
.
Membuat kesimpulan tentang kepentingan
gerak balas manusia terhadap rangsangan.

Mewajarkan kepentingan menjaga organ


deria

Menjana idea tentang tabiat yang perlu


dielakkan yang boleh menyebabkan
kerosakan pada organ deria.
.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

balas manusia
terhadap
rangsangan.
3.3.4
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan.

KSSR

terhadap ransangan
wajaran kepentingan menjaga organ
deria
tabiat yang baik / buruk dalam
penjagaan organ deria

BBM :
Lampu
suluh
Kacang
wasabi
Radio
Cuka
Lembaran
aktiviti

4. Merekodkan pemerhatian dan mencatat


nota ke dalam buku latihan sains.
5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.
.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1

13

3.4 Pewarisan
manusia

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

19
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Murid boleh:

TAJUK : PEWARISAN MANUSIA

3.4.1 Menyatakan
anak mewarisi
ciri ibubapa
seperti warna
kulit, keadaan
rambut dan
rupa dengan
menjalankan
aktiviti.
3.4.2 Menjelas
dengan contoh
ciri pada anak
boleh diwarisi
daripada
keturunan.
3.4.3 Menjelaskan

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


pewarisan manusia melalui pemerhatian
dalam tayangan video atau foto.
2. Menjalankan aktiviti melihat foto keluarga
untuk membuat pemerhatian ke atas ciriciri pewarisan manusia .
3. Berbincang untuk menjelaskan dengan
contoh tentang ciri yang terdapat pada
anak yang diwarisi daripada ibu bapa.
4. Memerihalkan ciri pada anak boleh juga
diwarisi daripada keturunannya
menggunakan contoh-contoh yang
sesuai.
5. Membina salasilah keluarga berdasarkan
ciri yang diwarisi dan mencatat nota ke
dalam buku latihan sains (BT ms 44).

Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi


ciri daripada ibubapa.

Menyebut ciri individu yang diwarisi


daripada ibu bapa.

Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat


pada anak yang diwarisi daripada ibu atau
bapa.

Memerihalkan ciri pada anak boleh juga


diwarisi daripada keturunan.

Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah


anugerah Tuhan.

Membina salasilah keluarga berdasarkan


ciri yang diwarisi.
.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
meramal
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

Nilai murni
TMK

6. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti


pengukuhan dan pengayaan.
.

BBM :
Foto
keluarga
Komputer
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
Murid boleh:

14
&

3.5 Tabiat boleh


menggang
gu proses
hidup
manusia.

15

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

20
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

3.5.1 Menjelas
dengan contoh tabiat
yang mengganggu
proses hidup seperti:
makan makanan
yang tidak
seimbang.
merokok.
menghidu gam.
menyalahgunakan
dadah.
minum minuman
beralkohol.
3.4.2 Menerangkan
kesan tabiat yang
mengganggu proses

KSSR

1
TAJUK : TABIAT YANG PERLU
DIELAKKAN
1. Bersoal jawab tentang tabiat manusia
melalui pemerhatian seharian dan
tayangan video yang disediakan.
2. Menyatakan semula tabiat-tabiat yang
perlu dielakkan kerana boleh
mengganggu proses hidup manusia dari
pemerhatian dilakukan seperti :
- makan makanan yang tidak
seimbang
- merokok
- menghidu gam
- menyalahgunakan dadah
- minum minuman alkohol
3. Menjelaskan dengan contoh kesan tabiat

CATATAN

HURAIAN
Menyatakan tabiat manusia daripada
pengetahuan sedia ada.

Mengenal pasti tabiat yang boleh


mengganggu proses hidup manusia.

Menjelas dengan contoh kesan tabiat yang


boleh mengganggu kepada proses hidup.

Menjana idea kepentingan mengamalkan


budaya hidup sihat.

Mewajarkan tindakan yang diambil untuk


mengelakkan tabiat yang boleh
mengganggu proses hidup.

Membuat persembahan grafik secara


kreatif dan inovatif dalam usaha mencegah
tabiat yang tidak sihat.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
meramal
KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan
sains dengan
betul
EMK :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
hidup seperti:
memudaratkan
kesihatan.
mengganggu
tumbesaran.
melambatkan gerak
balas terhadap
ransangan,
3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
3.6 Menyayangi
diri sendiri

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

3.6.1Mempraktikkan
budaya hidup sihat
dalam kehidupan
seharian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
yang boleh mengganggu proses hidup.
4. Menjana idea tentang kepentingan
mengamalkan budaya hidup sihat.
5. Mewajarkan tindakan yang boleh diambil
untuk mengelakkan tabiat yang boleh
mengganggu proses hidup.
6. Membuat persembahan grafik lukisan
tangan atau komputer tentang usaha
mencegah tabiat yang tidak sihat.
7. Melengkapkan latihan Mari Lakukan BT
ms 49, Cuba Jawab BT ms 51 dan Mari
Teroka BT ms 52 sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan dengan
bimbingan guru.

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR
Nilai murni
TMK

.
.

BBM :
Carta
kesihatan
Komputer
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 4.0 PROSES HIDUP HAIWAN
Murid boleh:

16

4.1 Organ
pernafasan
haiwan
.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

21
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

4.1.1 Mengenal
pasti organ
pernafasan bagi
haiwan melalui
pemerhatian haiwan
sebenar atau
pelbagai media iaitu:
peparu contoh
kucing, burung,
buaya, katak, paus.
insang contoh ikan,
berudu, ketam,
udang.
kulit lembap

Menyatakan organ pernafasan haiwan

Memberi contoh haiwan dengan organ


pernafasannya

Mengelaskan haiwan mengikut organ


pernafasan

Mengitlak terdapat haiwan yang


mempunyai lebih daripada satu organ
pernafasan

Menaakul haiwan yang mempunyai lebih


daripada satu organ pernafasan

Membuat persembahan grafik secara


kreatif dan inovatif tentang organ

TAJUK : ORGAN PERNAFASAN HAIWAN

1. Bersoal jawab tentang organ pernafasan


2.

haiwan melalui pemerhatian seharian


dan tayangan video yang disediakan.
Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 56 untuk memerhatikan dan
mengenalpasti organ pernafasan haiwan
iaitu :
- ikan : insang
- belalang : spirakel

3. Menyatakan haiwan dan organ


pernafasan haiwan yang lain melalui
pelbagai media seperti :
- peparu : burung, kucing, paus

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
mengela
s
membua
t inferens
meramal
KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

contoh katak,
cacing
spirakel contoh
lipas, belalang,
rama -rama,
beluncas
4.1.2 Mengitlak
terdapat haiwan
yang mempunyai
lebih dari satu organ
pernafasan seperti
katak.
4.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

insang : ketam, udang, berudu


spirakel : lipas, rama-rama, beluncas
kulit lembap : katak, cacing

KSSR

pernafasan haiwan

EMK :
Nilai murni
TMK

4. Menaakul haiwan yang mempunyai lebih


daripada satu organ pernafasan seperti
katak dan kodok.
5. Mengelaskan haiwan mengikut organ
pernafasan dalam bentuk carta dalam
buku latihan.
6. Melengkapkan latihan Cuba Jawab BT
ms 58 sebagai aktiviti pengukuhan dan
pengayaan.
7. Membuat persembahan grafik secara
kreatif dan inovatif tentang organ
pernafasan haiwan

BBM :
IKan
Belalang
Carta
haiwan
Kanta
pembesar
Komputer
Lembaran
aktiviti

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

sains dengan
betul

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
1

17

5.1 Tumbuhan
bergerak
balas
terhadap
ransangan
.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

22
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Murid boleh:

TAJUK : GERAK BALAS TUMBUHAN

5.1.1 Membuat
kesimpulan
bahagian
tumbuhan
yang bergerak
balas terhadap
angsangan
dengan
menjalankan
penyiasatan
iaitu:
akar bergerak

1. Membuat pemerhatian tentang gerak


balas tumbuhan pada tayangan video
yang ditunjukkan.
2. Menyatakan tumbuhan bergerak balas
terhadap ransangan dari pemerhatian
dilakukan seperti :
- akar bergerak balas terhadap air dan
graviti
- pucuk, daun dan bunga bergerak
balas terhadap cahaya
- daun bergerak balas terhadap
sentuhan

Menyatakan bahagian tumbuhan yang


bergerak balas terhadap rangsangan.

Memerihalkan jenis rangsangan yang


menyebabkan gerak balas tumbuhan.

Menjelas dengan contoh gerak balas


bahagian tumbuhan terhadap rangsangan.

Membuat hipotesis bahawa tumbuhan


bergerak balas terhadap rangsangan.

Membuat kesimpulan tentang gerak balas


bahagian tumbuhan terhadap rangsangan.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
meramal
membua
t hipotesis
meng
eksperimen
KMS :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
balas terhdap air.
akar bergerak
balas terhadap
graviti.
pucuk, daun dan
bunga bergerak
balas
terhadap cahaya.
daun bergerak
balas terhadap
sentuhan.
5.1.2 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau
lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
6
3. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 60 untuk menjelaskan dengan contoh
gerak balas tumbuhan terhadap
ransangan.
4. Merekodkan pemerhatian dari aktiviti
yang dilakukan dalam buku latihan sains
dengan kemas sebagai pengukuhan dan
pengayaan.
5. Mereka bentuk persembahan berkaitan
penyiasatan tentang gerak balas
bahagian tumbuhan terhadap ransangan
melalui pelbagai kaedah sebagai aktiviti
pengayaan tambahan.

KSSR

Mereka bentuk persembahan secara kreatif


dan inovatif berkaitan penyiasatan tentang
gerakbalas bahagian tumbuhan terhadap
rangsangan melalui pelbagai kaedah.

iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan
sains dengan
betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Kotak
Kapas
Biji benih
Pokok
semalu
Plastik
Botol kaca
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
1

18

5.2 Fotosintesis
.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

23
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Murid boleh:

TAJUK : FOTOSINTESIS

5.2.1 Menyatakan
tumbuhan membuat
makanan sendiri
dengan menjalankan
proses fotosintesis
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.

1. Bersoal jawab untuk mengingat semula


keperluan asas tumbuhan dalam
pelajaran lepas dan mengaitkannya
dengan proses fotosintesis.
2. Menyatakan fotosintesis ialah proses
tumbuhan membuat makanan sendiri.
3. Menggunakan maklumat daripada
pelbagai media untuk menyatakan
keperluan tumbuhan semasa

Mengingat semula keperluan asas


tumbuhan.

Menyatakan fotosintesis ialah proses


tumbuhan membuat makanan sendiri.

Menggunakan maklumat daripada pelbagai


media untuk menyatakan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan proses
fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.

Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
meramal
KMS :
iii.melakar

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
5.2.2 Menyatakan
proses fotosintesis
memerlukan
karbon dioksida, air,
cahaya matahari dan
klorofil melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai
media.
5.2.3 Menyatakan
proses fotosintesis
menghasilkan
kanji dan oksigen

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
menjalankan proses fotosintesis dan
hasil proses sintesis iaitu:
- tumbuhan cahaya matahari, karbon
doiksida, air dan klorofil
- hasil fotosintesis ialah kanji dan
oksigen
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 65 untuk menunjukkan keperluan
tumbuhan bagi menjalankan proses
fotosintesis dan perbincangan BT ms
67 untuk menunjukkan hasil
fotosintesis.
5. Merekodkan pemerhatian dan nota dari
aktiviti dilakukan ke dalam buku latihan
sains.

KSSR

bergerak seperti haiwan untuk membuat


makanan.
5

Mewajarkan tentang kepentingan


fotosintesis terhadap hidupan lain.

Meringkaskan proses fotosintesis melalui


lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.

spesimen,
peralatan
dan bahan
sains dengan
betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Komputer
Anak pokok
Botol plastik
Kalium
hidroksida
Kotak
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
1

19

5.2 Fotosintesis
.

Murid boleh:

TAJUK : HASIL FOTOSINTESIS

5.2.1 Membuat
inferens tentang
kepentingan
fotosintesis terhadap
hidupan lain.

1. Menggunakan maklumat daripada


pelbagai media untuk menyatakan
keperluan tumbuhan semasa
menjalankan proses fotosintesis dan
hasil proses sintesis iaitu:
- tumbuhan cahaya matahari, karbon
doiksida, air dan klorofil
- hasil fotosintesis ialah kanji dan

5.2.2 Menaakul
mengapa tumbuhan
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

24
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Mengingat semula keperluan asas


tumbuhan.

Menyatakan fotosintesis ialah proses


tumbuhan membuat makanan sendiri.

Menggunakan maklumat daripada pelbagai


media untuk menyatakan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan proses
fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
membua
t inferens
meramal
KMS :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

tidak perlu
bergerak seperti
haiwan
5.2.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

oksigen
2. Berbincang dan bersoal jawab dengan
berpandukan BT ms 67 untuk
memahami hasil fotosintesis dan
mencatatnya ke dalam buku latihan
sains.
3. Berbincang untuk menaakul sebab
mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak
untuk mencari makanan.
4. Berbincang dan mewajarkan
kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain.
5. Meringkaskan proses fotosintesis melalui
lakaran rajah yang sesuai dan kemas.
6. Menjalankan aktiviti Mari Teroka BT ms
72 sebagai pengukuhan.
7. Melengkapkan latihan BT ms 71 sebagai
aktiviti pengukuhan dan pengayaan.

KSSR

Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu


bergerak seperti haiwan untuk membuat
makanan.

Mewajarkan tentang kepentingan


fotosintesis terhadap hidupan lain.

Meringkaskan proses fotosintesis melalui


lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.

i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
Komputer
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

20

6.1 Ukuran
Panjang
.

&

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

25
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

6.1.1 Menyatakan
panjang ialah ukuran
jarak antara dua titik.
6.1.2 Menjelas dengan
contoh tentang panjang
menggunakan alat

Menyatakan maksud panjang

Mengukur panjang dengan menggunakan


alat yang seragam.

Mengukur panjang dengan menggunakan


alat yang sesuai dan unit piawai.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran panjang menggunakan alat

TAJUK : UKURAN PANJANG


1. Berbincang tentang pengukuran
sesuatu situasi atau objek (BT ms 73).
2. Berbincang dan bersoal jawab dengan
berpandukan BT ms 74 79 untuk
memahami konsep panjang, alat
pengukuran, kaedah pengukuran yang
betul dan unit piawai ukuran panjang

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
yang tidak piawai
seperti:
jengkal, hasta, depa
dan tapak kaki.
klip kertas, pensel,
kapur tulis,penyedut
minuman, benang,
tali dan anak
mancis.

21

6.1.3 Menyatakan
panjang boleh diukur
dengan
menggunakan alat
piawai seperti
pembaris dan pita
pengukur dengan
menjalankan aktiviti.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
dan mencatatnya ke dalam buku
latihan sains.
3. Menjalankan aktiviti mengukur panjang
(BT ms 76-79)menggunakan alat
pengukuran yang :
- tidak piawai seperti anggota badan,
penyedut minuman dan klip kertas,
- alat piawai seperti pembaris, pita
pengukur dan tali.

yang sesuai, unit piawai dan kaedah


pengukuran yang betul.
5

Membuat kesimpulan kepentingan


penggunaan alat piawai dan tidak piawai
dalam kehidupan harian.

Merumus kepentingan pengetahuan


tentang pengukuran piawai dalam
kehidupan harian

dengan kaedah pengukuran yang betul


dan unit yang piawai sesuai dengan
bimbingan guru.
4. Berbincang dan membuat kesimpulan
kepentingan penggunaan alat piawai
dan tidak piawai dalam kehidupan
harian.
5. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 80 sebagai pengukuhan..

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

26
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Pembaris
Skitel
Bola
Straw
Tali
Komputer
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN

KSSR

HURAIAN

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

6.1.4 Menyatakan unit


piawai ukuran panjang
dalam
sistem metrik iaitu
millimeter (mm),
sentimeter (cm),
meter (m) atau
kilometer (km)
6.1.5 Mengukur
panjang dengan
menggunakan alat
dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah
yang betul
6.1.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

TEMA : SAINS FIZIKAL


SITI ROHA BINTI ABD KARIM

27
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

HURAIAN

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
UNIT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

: 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

22

6.2 Luas
.

6.2.1 Menyatakan luas


ialah besarnya
sesuatu permukaan.
6.2.2 Mengukur luas
permukaan satu objek
menggunakan alat
pengukur piawai
seperti kertas
petak berukuran 1cm x
1cm.
6.2.3 Menyatakan unit
piawai bagi luas dalam
sistem metrik iaitu
millimeter persegi
(mm2), sentimeter
persegi (cm2), meter
persegi (m2) dan
kilometer
persegi (km2).

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

28
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

STANDARD
PEMBELAJARAN

Menyatakan maksud luas.

Mengukur luas permukaan dengan


menggunakan alat yang sesuai.

Mengira luas menggunakan rumus dan unit


piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


membuat anggaran luas suatu permukaan
menggunakan alat, unit piawai dan kaedah
yang betul.

TAJUK : MEMAHAMI LUAS


1. Berbincang tentang konsep
pengukuran luas sesuatu kawasan
atau tempat (BT ms 80) seperti :
- gelanggang futsal
- parkir kereta
- padang permainan kanak-kanak
- bilik darjah
2. Berbincang dan bersoal jawab dengan
berpandukan BT ms 82 untuk
memahami konsep luas, alat mengukur
luas, rumus mengira luas dan unit
piawai ukuran luas dan mencatatnya
ke dalam buku latihan sains.
3. Mengukur luas suatu permukaan
menggunakan alat pengukur yang
sesuai seperti pembaris dan kertas
petak dengan unit piawai yang sesuai
dan betul iaitu :
- millimeter persegi (mm2)
- sentimeter persegi (cm2)
- meter persegi (m2)
- kilometer persegi (km2).

AKTIVITI

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


melaksanakan atau menyelesaikan suatu
situasi atau masalah harian.

Merumuskan kepentingan pengetahuan


tentang luas dalam kehidupan seharian.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Kertas
petak/ graf
Pembaris
Kad manila
Pinggan
Lembaran
aktiviti

STANDARD PRESTASI

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015
TP

KSSR

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

23

6.2 Luas
.

luas = panjang x lebar

6.2.4 Mengira luas


permukaan segiempat
tepat dan
segiempat sama
menggunakan rumus:
.

Menyatakan maksud luas.

Mengukur luas permukaan dengan


menggunakan alat yang sesuai.

Mengira luas menggunakan rumus dan unit


piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


membuat anggaran luas suatu permukaan
menggunakan alat, unit piawai dan kaedah
yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


melaksanakan atau menyelesaikan suatu
situasi atau masalah harian.

Merumuskan kepentingan pengetahuan


tentang luas dalam kehidupan seharian.

TAJUK : MENGIRA LUAS


1. Menjalankan aktiviti mengukur luas
dengan menggunakan unit yang
betul berpandukan BT ms 82-83
menggunakan :
- kertas petak atau kertas graf
- rumus luas

2. Mengitlak pengetahuan tentang


6.2.5 Menganggarkan
luas permukaan bentuk
tidak sekata dengan
menggunakan kertas
petak 1 cm x 1 cm.
6.2.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

luas untuk membuat anggaran luas


suatu permukaan berbentuk tidak
sekata menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul
seperti :
- daun
- tapak tangan
- kipas tangan

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

3. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan


BT ms 85 sebagai pengukuhan..

BBM :
Kertas
petak/ graf
Pembaris
Kad manila
Pinggan
Lembaran
aktiviti

MINGGU

STANDARD

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

29
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

STANDARD

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

PEMBELAJARAN
TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
1
Murid boleh:

24

MINGGU

6.3 Isi padu


Objek
.

STANDARD

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

30
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

6.3.1 Menyatakan isi padu 1. Memahami konsep dan maksud isi


adalah besarnya sesuatu
padu dengan menjalankan aktiviti BT
ruang.
ms 85-86.
2. Menyatakan semula unit isi padu yang
.6.3.2 Mengukur isi padu
diperkenalkan mengikut jenis contoh
satu kotak lohong dengan
yang bersesuaian :
menggunakan alat
- millimeter padu (mm3) cth :
pengukur piawai seperti
pemadam, magnet bar kecil
kubus berukuran 1 cm x 1
- sentimeter padu (cm3) cth : kotak
cm x 1 cm
kertas, kotak kasut, tin biskut
- meter padu (m3) cth : tangki air,
6.3.3 Menyatakan
almari besi makmal, bilik darjah.
bahawa unit isi padu
dalam system metrik
3. Menjalankan aktiviti BT ms 86-88
ialah millimeter padu
mengukur isi padu menggunakan :
(mm3), sentimeter padu
- kubus
(cm3), meter padu (m3)
- rumus
6.3.4 Mengira isi padu
kubus dan kuboid
menggunakan rumus:
isi padu = panjang x
lebar x tinggi

4. Mengira isi padu kubus dan kuboid


menggunakan :
- alat yang sesuai
- unit piawai yang betul
- kaedah yang betul

6.3.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

5. Melengkapkan latihan pengukuhan


dengan bimbingan guru.

STANDARD

Menyatakan maksud isi padu.

TAJUK : ISI PADU OBJEK

AKTIVITI

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Kotak
Pembaris
Kad manila
Lembaran
aktiviti

STANDARD PRESTASI

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR

PEMBELAJARAN
TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

Menyatakan maksud isi padu.

TAJUK : ISI PADU CECAIR


6.4 Isi padu
Cecair
.

6.4.1 Menyukat isi padu


cecair dalam satu bekas
menggunakan alat
penyukat isi padu tidak
piawai seperti sudu,
gelas, cawan, mangkuk,
jag dan botol.
.6.4.2 Menyukat isi padu
cecair menggunakan alat
penyukat isi padu piawai
seperti silinder penyukat,
bikar, kelalang dan bekas
bersenggat.
6.4.3 Menyatakan unit
piawai isi padu cecair
dalam sistem metrik ialah
mililiter (ml) atau
sentimeter padu (cm3),
liter (l) dan meter padu
(3).
6.4.4 Menggunakan
kaedah yang betul bagi
menyukat isi padu cecair
dengan alat dan unit
piawai yang sesuai.
6.4.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

31
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

1. Memahami konsep dan maksud isi


padu dengan menjalankan aktiviti BT
ms 85-86.
2. Menyatakan semula unit isi padu yang
diperkenalkan mengikut jenis contoh
yang bersesuaian :
- millimeter padu (mm3) cth :
pemadam, magnet bar kecil
- sentimeter padu (cm3) cth : kotak
kertas, kotak kasut, tin biskut
- meter padu (m3) cth : tangki air,
almari besi makmal, bilik darjah.
3. Menjalankan aktiviti BT ms 88-89
mengukur isi padu cecair
menggunakan alat penyukat tidak
piawai seperti sudu, gelas, mangkuk,
jag dan botol.
4. Menjalankan aktiviti BT ms 89 untuk
mengukur isi padu cecair
menggunakan alat tidak piawai.
5. Menyukat isi padu cecair
menggunakan (BT ms 90-92) :
- alat yang sesuai
- unit piawai yang betul
- kaedah yang betul
6. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Silinder
bersenggat
Bikar
Cawan
Jag
Mangkuk
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

25

6.5 Aplikasi
konsep isi
padu cecair
.

6.5.1 Mengira isi padu


pepejal berbentuk
sekata seperti
kubus dengan
menggunakan
kaedah sesaran air
dan menggunakan
rumus
6.5.2 Mengira isi padu
pepejal berbentuk
tidak sekata
menggunakan
kaedah sesaran air
6.5.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

32
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

1
TAJUK : MENYUKAT ISI PADU
CECAIR
1. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep menyukat isi padu pepejal
sekata dengan menggunakan kaedah
(BT ms 92-93) :
- sesaran air
- rumus
2. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep menyukat isi padu pepejal
tidak sekata dengan menggunakan
kaedah (BT ms 93-94) :
- sesaran air
- rumus
3. Melengkapkan pemerhatian dari
aktiviti dijalankan ke dalam buku
latihan.
4. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

Menyatakan maksud isi padu.

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

26

6.6 Jisim
.

6.6.1 Menyatakan jisim


ialah kuantiti jirim dalam
sesuatu objek
6.6.2 Mengenal pasti alat
pengukur jisim seperti
neraca tuas atau neraca
tiga palang.
6.6.3 Menyatakan unit
piawai jisim dalam sistem
metrik ialah miligram
(mg), gram (g) dan
kilogram (kg).
6.6.4 Menggunakan
kaedah yang betul bagi
mengukur jisim suatu
objek dengan
menggunakan alat dan
unit piawai yang sesuai.
6.6.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

33
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan maksud jisim

Mengukur dengan menggunakan alat yang


sesuai

Mengukur dengan menggunakan alat yang


sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran jisim menggunakan alat yang
sesuai, unit piawai dan kaedah yang betul.

Mereka cipta alat timbang untuk mengukur


jisim objek

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya.

TAJUK : JISIM
1. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep jisim (BT ms 95).
2. Mengenal dan memahami
penggunaan alat pengukur jisim
seperti (BT ms 96-98) :
- neraca tuas
- neraca 3 palang
- alat penimbang
3. Mengenal unit jisim yang betul dan
sesuai dengan objek dinyatakan.
4. Menyukat jisim menggunakan :
- alat yang sesuai
- unit yang betul
- kaedah yang betul
5. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.
6. Mereka cipta alat timbang untuk
mengukur jisim objek berdasarkan
kreativiti sendiri dan
mempersembahkannya kepada kelas.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Bongkah
kayu
Neraca tuas
Neraca 3
palang
Buahbuahan
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh :

27

6.7 Masa
.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

34
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

6.7.1 Menyatakan masa


ialah tempoh antara dua
ketika
6.7.2 Mengitlak masa
boleh diukur berasaskan
peristiwa yang berulang
seperti secara seragam
titisan air, ayunan bandul
dan denyutan nadi.
6.7.3 Mengenal pasti alat
pengukur masa seperti
jam matahari, jam pasir,
jam air, nyalaan lilin, jam
randik dan jam digital.
6.7.4 Menyatakan unit
piawai masa ialah saat
(s), minit (min), jam (j),
hari, bulan dan tahun.
6.7.5 Mengukur masa
dengan menggunakan
alat dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah
yang betul.
6.7.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Menyatakan maksud masa

Mengenal pasti alat yang sesuai untuk


mengukur masa

Mengukur masa dengan menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran masa menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang betul dan
kaedah bersistematik

TAJUK : MEMAHAMI MASA


1. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep masa (BT ms 100).
2. Mengenal dan memahami
penggunaan alat pengukur masa
seperti (BT ms 101-102) :
- peristiwa yang berulang secara
seragam : titisan air, ayunan
bandul, denyutan nadi
- jam zaman dahulu : jam air, jam
matahari, jam lilin, jam pasir
- jam masa kini : jam dinding, jam
tangan, jam digital, jam randik
3. Mengenal unit masa yang betul dan
sesuai dengan peristiwa dinyatakan.
4. Menyukat masa menggunakan :
- alat yang sesuai
- unit yang betul
5. Mengenal dan memahami cara
penggunaan jam randik berdasarkan
BT ms 103-104.
6. Menaakul kepentingan penciptaan
jam dan pengukuran masa yang baik
(BT ms 102).
7. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

Mereka cipta alat untuk mengukur masa

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang
Lembaran
aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KSSR

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh :

28
&

29

6.8 Mencipta
alat
mengukur
masa

6.9 Penggunaan
unit, alat dan
kaedah yang
betul

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

35
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

6.8.1 Mencipta alat untuk


mengukur masa

TAJUK : MASA & ALAT


PENGUKURAN PIAWAI

1. Mengimbas kembali pelajaran lepas


dengan menaakul kepentingan
penciptaan jam dan pengukuran masa
6.8.2 Memerihalkan
yang baik (BT ms 102).
ciptaan yang dihasilkan
2. Berbincang tentang situasi BT ms 106
melalui lakaran, TMK,
untuk memahami perbandingan
penulisan atau lisan
penggunaan alat pengukuran piawai
dan tidak piawai dalam pengukuran :
- panjang
6.9.1 Membanding dan
- luas
membezakan ukuran yang
- isi padu
dibuat menggunakan alat
- jisim
piawai dan tidak piawai
- masa
dengan menjalankan
aktiviti.
3. Menjalankan aktiviti BT ms 107-109
Mari Lakukan sebagai aktiviti
6.9.2 Menaakul
pengukuhan dengan bimbingan guru.
kepentingan mengukur
4. Merumuskan isi pelajaran tentang
menggunakan alat
pengukuran dalam bentuk peta
pengukur dengan kaedah
pemikiran i-THINK atau grafik yang
yang betul.
sesuai.
5. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 110 -111 sebagai aktiviti
pengukuhan.
6. Menjalankan aktiviti Mari Teroka BT
ms 112 sebagai aktiviti pengayaan.

Menyatakan maksud masa

Mengenal pasti alat yang sesuai untuk


mengukur masa

Mengukur masa dengan menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran masa menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang betul dan
kaedah bersistematik

Mereka cipta alat untuk mengukur masa

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
menguk
ur dan
mengguna
kan nombor
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

KSSR
Lembaran
aktiviti

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI

CATATAN

HURAIAN

TP

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN
Murid boleh :

30
7.1 Sumber
asas
bagi bahan
untuk
menghasil
kan
sesuatu
objek.

7.1.1 Menjelaskan
melalui contoh sumber
asas bagi bahan yang
digunakan untuk
membuat objek.
7.1.2 Mengelaskan
objek berdasarkan
sumber asasnya

.
Sum
ber
asas
Tum
buhan
Hai
wan

Bahan
Kayu
Kapas
Getah
Kulit
Bulu
Sutera

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

36
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Ba
tuan

Logam
Tanih

Petro
leum

Plastik
Kain
sintetik

Menyatakan sumber asas

Memerihalkan sumber asas bahan bagi


satu objek

TAJUK : SUMBER ASAS BAHAN

Con
toh
Objek
Meja
Baju
Tayar
Beg
tangan
Baju
sejuk
Selen
dang
Paku
Cermin
kaca
Baldi
Payun
g

1. Bersoal jawab tentang sifat bahan


berdasarkan ransangan BT ms 113.
2. Berbincang tentang sumber asas
bahan berdasarkan pemerhatian dan
BT ms 114.
3. Menjelaskan dengan contoh sumber
asas bagi bahan yang digunakan
untuk membuat sesuatu objek seperti
- tumbuhan : meja kayu, baju
kapas, tayar
- haiwan : beg tangan, baju sutera,
baju sejuk, selimut bulu
- batuan : barang kemas, tembikar,
cermin kaca, barang piuter
- petroleum : kain sintetik, payung,
khemah, baju hujan
4. Mengelaskan objek berdasarkan
bahan dan sumber asas ia diperbuat.
5. Mencerakinkan bahan-bahan yang
digunakan untuk membuat sesuatu
objek bagi menentukan sumber
asasnya (BT ms 118).
6. Berbincang untuk menaakul mengapa
sesatu bahan itu dipilih untuk

Mengelaskan objek berdasarkan


bahan.
Mengelaskan objek berdasarkan
sumber asas

Mencerakinkan bahan-bahan yang


digunakan untuk membuat sesuatu objek
bagi menentukan sumber asasnya

Menaakul mengapa sesatu bahan itu dipilih


untuk membuat sesuatu objek

Mereka cipta alat yang menggabungkan


pelbagai sumber asas

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mengela
s
mendefi
nisi secara
operasi
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

7.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR

membuat sesuatu objek.


7. Mereka cipta alat yang
menggabungkan pelbagai sumber
asas berdasarkan kreativiti sendiri.
8. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan.

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang
Lembaran
aktiviti

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN
Murid boleh :

31

7.2 Sifat bahan.


.

&

32

7.2.1 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan menyerap air
sama ada menyerap atau
kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.2 Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan terapung
sama ada tenggelam
atau di atas permukaan
air dengan menjalankan
aktiviti.
7.2.3 Mengitlak sifat
bahan dari segi
kekenyalan dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.4 Mengitlak sifat

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

37
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan bahan dan sumber asas

Memerihalkan jenis bahan dan sumber


asas bagi suatu objek

Mengelaskan objek dan menyatakan ciri


yang digunakan bagi pengelasan

Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan


penyiasatan secara saintifik.

Mencerakin komponen bagi suatu objek


dan membuat inferens tentang penggunaan
bahan

Merekacipta atau membuat inovasi suatu


objek / model serta menaakul pemilihan
jenis bahan yang digunakan

TAJUK : SIFAT BAHAN


1. Bersoal jawab tentang sifat bahan
berdasarkan ransangan BT ms 119.
2. Berbincang tentang sifat bahan
berdasarkan aktiviti BT ms 119 128
iaitu :
- kebolehan menyerap air
(Memahami Sifat Bahan BT ms
119-120).
- kebolehan terapung di
permukaan air BT ms 120-121).
- kekenyalan bahan (BT ms 122123).
- konduktor dan penebat elektrik
(Kumbang Elektrik BT ms 123124).
- konduktor dan penebat haba
(Yang Mana Satu Konduktor
Haba BT ms 126-127).
- kebolehan penembusan cahaya
(Nampak atau Tidak BT ms 128).
3. Merekodkan pemerhatian daripada

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mendefi
nisi secara
operasi
mengela
s
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

bahan dari segi


kebolehan mengalirkan
elektrik iaitu konduktor
atau penebat elektrik
dengan menjalankan
aktiviti.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR
TMK

aktiviti yang dijalankan ke dalam buku


latihan sains.
4. Mengitlak sifat sesuatu bahan
mengikut penggunaannya
berdasarkan aktiviti yang telah
dijalankan dengan bimbingan guru.

BBM :
Carta
bergambar
LCD
Komputer
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN

33

7.2.5 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan mengalirkan
haba iaitu konduktor atau
penebat haba dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.6 Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan penembusan
cahaya iaitu legap, lut
cahaya dan lut
sinar dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

5. Merekacipta suatu model serta


menaakul pemilihan jenis bahan
yang digunakan dalam penciptaan
model dicipta.
6. Mencerakin komponen ciptaan
model bagi model ciptaan dan
membuat inferens tentang
penggunaan bahan, contoh :
- Bot air (Sifat Bahan Sebagai
Asas Mencipta BT ms 129- 131)
yang menggunakan beberapa
konsep sifat bahan seperti
kebolehan terapung, kalis air,
kekenyalan dan lutsinar.
7. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 133 sebagai aktiviti pengukuhan.
8. Menjalankan aktiviti Mencari Sumber
Alternatif menggunakan pelayar

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

38
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan bahan dan sumber asas

Memerihalkan jenis bahan dan sumber asas


bagi suatu objek

Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang


digunakan bagi pengelasan

Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan


penyiasatan secara saintifik.

Mencerakin komponen bagi suatu objek dan


membuat inferens tentang penggunaan bahan

Merekacipta atau membuat inovasi suatu


objek / model serta menaakul pemilihan jenis
bahan yang digunakan

BBM :
Lain-lain
bahan dan
objek
mengikut
jenis
penyiasatan
dijalankan
(lihat BT ms
118 hingga
134)

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
7.3 Mereka
cipta objek

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

7.3.1 Mencipta objek


dengan menggunakan
pengetahuan tentang
sifat bahan.

KSSR

internet berdasarkan aktiviti BT ms


134 sebagai aktiviti pengayaan.

7.3.2 Menaakul
pemilihan jenis bahan
yang digunakan dalam
mereka cipta objek.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 8.0 PENGARATAN
1

34

8.1
Pengaratan .
.

&

35

Murid boleh :

TAJUK : PENGARATAN

8.1.1 Mengenal pasti


objek berkarat dan tidak
berkarat dengan
membuat pemerhatian
terhadap objek di
persekitaran.

1. Bersoal jawab tentang konsep


pengaratan berdasarkan ransangan
BT ms 137 dengan bimbingan guru.
2. Berbincang tentang contoh-contoh
objek berkarat dan tidak berkarat
mengikut situasi yang diperhatikan di
persekitaran sekolah dan melalui
carta bergambar ditunjukkan (BT ms
136-137).
3. Menjalankan aktiviti Ada di Sana Sini
BT ms 138 untuk mengelaskan objek
berkarat dan tidak berkarat.
4. Mengitlak objek berkarat diperbuat
daripada besi melalui pemerhatian
dan perbincangan dari aktiviti yang
telah dijalankan.
5. Menjalankan aktiviti penyiasatan (BT
ms 138) untuk memahami faktor-

8.1.2 Mengitlak objek


berkarat diperbuat
daripada besi.
8.1.3 Mengeksperimen
bagi menentukan faktor
yang menyebabkan
pengaratan
8.1.4 Menyatakan cara
mencegah pengaratan
seperti mengecat,

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

39
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan contoh objek berkarat dan


tidak berkarat

Mengelaskan objek berkarat dan tidak


berkarat

Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada


besi

Membuat kesimpulan faktor yang


menyebabkan pengaratan melalui
eksperimen.

Mewajarkan kepentingan mencegah


pengaratan

Menjalankan projek mencegah pengaratan


pada objek-objek di persekitaran.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mengek
sperimemem
buat hipotesis
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

menyalut, menyadur dan


menyapu minyak atau gris.
6.
8.1.5 Menaakul
kepentingan mencegah
pengaratan.
8.1.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

7.
8.

9.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR
Nilai murni
TMK

faktor yang menyebabkan pengaratan


iaitu kehadiran air dan udara
Merekodkan pemerhatian daripada
aktiviti yang dijalankan ke dalam buku
latihan sains.
Berbincang untuk mengenalpasti
cara-cara mencegah pengaratan dan
mewajarkan kepentingannya.
Menjalankan projek mencegah
pengaratan seperti menyapu gris dan
mengecat semula besi tingkap dan
pintu Bilik Sains.
Melengkapkan latihan dan aktiviti BT
ms 145-146.

BBM :
Bahan /
objek
berkarat
Gris/minyak
Cat
Paku / tin
Carta
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


UNIT : 9.0 SISTEM SURIA

36
&

Murid boleh :
9.1 Sistem
Suria.
.

37

9.1.1 Memerihalkan ahli


dalam Sistem Suria iaitu
Matahari, planet, satelit
semula jadi, asteroid,
meteoroid, komet melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.
9.1.2 Membuat urutan
planet dalam Sistem
Suria dengan
menjalankan aktiviti.
9.1.3 Menyatakan
bahawa planet berputar
pada paksinya dan pada
masa yang sama beredar
mengelilingi Matahari

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

40
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

Menyatakan ahli dalam Sistem Suria

Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria

Menyusun mengikut urutan planet dalam


Sistem Suria

Mengitlak bahawa planet berputar pada


paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengelilingi Matahari.

Merumuskan planet dalam sistem suria


berputar pada paksinya dan beredar
mengelilingi matahari mengikut orbit
masing-masing dengan simulasi.

TAJUK : SISTEM SURIA


1. Bersoal jawab tentang Sistem Suria
berdasarkan ransangan BT ms 147
dan tayangan LCD berkaitan angkasa
dengan bimbingan guru.
2. Menyatakan dan memerihalkan ahli
Sistem Suria berdasarkan
pemerhatian aktiviti dan BT ms 148151 iaitu :
- Matahari
- 8 planet
- satelit semula jadi
- asteroid
- meteoroid
- komet
3. Menyusun semula urutan planet
dalam Sistem Suria.
4. Mengitlak bahawa planet berputar

Membina model Sistem Suria dalam bentuk


maujud / TMK secara kreatif dan inovatif.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mendefi
nisi secara
operasi
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

mengikut orbitnya melalui


pemerhatian menerusi
pelbagai media.
9.1.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

KSSR

pada paksinya dan pada masa yang


sama beredar mengelilingi Matahari
melalui aktiviti simulasi yang sesuai.
5. Merumuskan planet dalam sistem
suria berputar pada paksinya dan
beredar mengelilingi matahari
mengikut orbit masing-masing
dengan simulasi.
6. Membina model Sistem Suria dalam
bentuk maujud / TMK secara kreatif
dan inovatif.
7. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan.

EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
SIstem
Suria
LCD
Komputer
Glob
Bola
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

HURAIAN

Menyatakan anggaran saiz atau jarak relatif


Bumi, Matahari dan Bulan dengan betul.

CATATAN

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


UNIT : 9.0 SISTEM SURIA

38

Murid boleh :
9.2 Saiz dan
jarak relatif
antara Bumi,
Bulan dan
Matahari
.

9.2.1 Mengganggar saiz


relatif Bumi berbanding
dengan Matahari.
9.2.2 Mengganggar saiz
relatif Bulan berbanding
dengan Matahari.

.
9.2.3 Mengganggar saiz
relatif Bulan berbanding
dengan Bumi.
9.2.4 Mengganggar jarak
relatif Bumi ke Matahari
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

41
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

TAJUK : SAIZ & JARAK RELATIF


1. Bersoal jawab tentang saiz dan jarak
relatif antara Bumi, Bulan dan
Matahari berdasarkan pemerhatian
pada tayangan LCD dan ransangan
BT ms 157 - 159.
2. Menjalankan aktiviit Mari Lakukan
BT ms 158 dan merekodkan
pemerhatian dari aktiviti dengan betul.
3. Menjelaskan anggaran saiz atau
jarak relatif Bumi, Matahari dan
Bulan dengan betul melalui simulasi.
4. Membuat andaian keadaan di Bumi
jika jarak lebih dekat atau jauh

Menerangkan anggaran saiz dan jarak


relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari.

Menganggar saiz dan jarak relatif Bumi,


Bulan dan Matahari dengan simulasi.

Membuat andaian keadaan di Bumi jika


jarak lebih dekat atau jauh daripada
Matahari.

Merumuskan dan memberi sebab keadaan


di Bumi jika jarak lebih dekat atau jauh
daripada Matahari.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
menggu
na kan
perhubungan
ruang dan
masa
KMS :
i. menggunakan

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

berbanding jarak Bumi ke


Bulan.
9.2.5 Meramalkan
keadaan di Bumi jika
jaraknya lebih dekat
dengan Matahari.
9.2.6 Meramalkan
keadaan di Bumi jika
jaraknya lebih jauh
dengan Matahari.
9.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

daripada Matahari .
5. Merumuskan dan memberi sebab
keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat
atau jauh daripada Matahari :
- keadaan suhu
- kesan ke atas hidupan

KSSR

Membuat gambaran mental kesan kepada


diri sendiri dan cara mengatasi jika berlaku
perubahan jarak di antara Bumi dan
Matahari.

dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

6. Membuat gambaran mental kesan


kepada diri sendiri dan cara
mengatasi jika berlaku perubahan
jarak di antara Bumi dan Matahari.
7. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 163 sebagai aktiviti pengukuhan.
8. Menjalankan aktiviti pengayaan Mari
Teroka BT ms 164 dengan
bimbingan guru.

BBM :
Carta
LCD
Komputer
Glob
Bola

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI
TP

CATATAN

HURAIAN

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


UNIT : 10.0 TEKNOLOGI
1

39
&

40

Murid boleh :
10.1
Kepentingan
teknologi
dalam
kehidupan
.
.

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

42
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

10.1.1 Mengenal pasti


aktiviti yang mampu
dilakukan dan tidak
mampu dilakukan oleh
otak, deria dan anggota
badan dengan
menjalankan aktiviti.

TAJUK : HAD KEUPAYAAN MANUSIA

1. Bersoal jawab tentang teknologi


berdasarkan pemerhatian pada
tayangan LCD / carta dan ransangan
BT ms 165.
2. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan
BT ms 166-167 untuk mengenalpasti
aktiviti yang mampu dan tidak
mampu dilakukan.
10.1.2 Mengitlak manusia 3. Menyatakan contoh aktiviti yang
mempunyai had
mampu dan tidak mampu dilakukan
keupayaan dalam
oleh manusia dengan menghubung
melakukan aktiviti.
kaitkan aktiviti dengan keupayaan
otak, deria dan anggota badan
10.1.3 Menjelaskan

Menyatakan contoh aktiviti yang mampu


dan tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Menghubung kaitkan contoh aktiviti dengan


keupayaan otak, deria dan anggota badan
manusia

Mengitlak manusia mempunyai had


keupayaan dalam melakukan sesuatu
aktiviti.

Menyelesaikan masalah dengan


mencadangkan alat yang sesuai untuk
mengatasi had keupayaan manusia.

Mewajarkan pemilihan alat yang digunakan


untuk mengatasi had keupayaan manusia.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mendefi
nisi secara
operasi
KMS :
i. menggunakan
dan
mengendali

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

melalui contoh alat yang


manusia.
digunakan untuk
4. Mengitlak manusia mempunyai had
mengatasi had keupayaan
keupayaan dalam melakukan
manusia melalui
sesuatu aktiviti dan mencadangkan
pemerhatian menerusi
alat yang sesuai untuk mengatasinya
pelbagai media.
dengan mewajarkan penggunaan
peralatan tersebut (BT ms 168-169).
10.1.4 Menyatakan
5. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan
teknologi merupakan salah
BT ms 170 untuk mengumpul
satu aplikasi pengetahuan
maklumat tentang aplikasi ilmu
sains untuk mengatasi had
pengetahuan sains dalam
keupayaan manusia.
penciptaan pelbagai peralatan untuk
mengatasi had keupayaan manusia.
10.1.5 Menjelaskan
6. Mencipta inovasi secara kreatif suatu
pemerhatian melalui
alat untuk mengatasi had keupayaan
lakaran, TMK,
manusia dan memerihalkan hasil
penulisan atau lisan.
ciptaan tersebut.

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI
TP

41

10.2
Perkembangan
Teknologi.

&

42
SITI ROHA BINTI ABD KARIM

43
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

10.2.1 Membuat urutan


perkembangan teknologi
dalam bidang:
pertanian
pengangkutan
pembinaan
komunikasi
perubatan
10.2.2 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

1
TAJUK : PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI
1. Bersoal jawab tentang perkembangan
teknologi berdasarkan pemerhatian
pada tayangan LCD / carta dan
ransangan BT ms 171.
2. Menyatakan contoh-contoh teknologi
yang digunakan dalam pelbagai
bidang.
3. Berbincang tentang perkembangan
dan membuat persembahan grafik
yang sesuai tentang urutan

Mencipta inovasi secara kreatif suatu alat


untuk mengatasi had keupayaan manusia
dan memerihalkan hasil ciptaan.

kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
LCD
Komputer
Gunting
Kad manila
Tali
Lembaran
aktiviti

AKTIVITI

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


UNIT : 10.0 TEKNOLOGI
Murid boleh :

KSSR

CATATAN

HURAIAN
Menyatakan teknologi yang digunakan
dalam pelbagai bidang

Menceritakan mengikut urutan


perkembangan teknologi dalam pelbagai
bidang.

Menjelas dengan contoh kepentingan


teknologi dalam pelbagai bidang

Menjana idea kebaikan dan keburukan


teknologi.

KPS :
memerh
ati
berkomu
nika si
meramal
membua
t inferens
mendefi
nisi secara
operasi
KMS :
i. menggunakan

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

10.3 Sumbangan
teknologi
10.3.1 Menjana idea
kepada
kebaikan dan keburukan
manusia
teknologi melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.
10.3.2 Memerihalkan
keperluan penciptaan
teknologi baru dalam
meneruskan kesejahteraan 4.
kehidupan manusia sejagat.
10.3.3 Menaakul
kepentingan
5.
menggunakan bahan
secara berhemah dalam
penghasilan teknologi.
10.3.4 Menjelaskan
6.
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

MINGGU

43

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

perkembangan teknologi (BT ms


172-178) dalam bidang :
pertanian
pengangkutan
pembinaan
komunikasi
perubatan

KSSR

Mewajarkan keperluan penciptaan teknologi


baru dengan menggunakan bahan secara
berhemah.

Mereka bentuk teknologi masa depan


dalam pelbagai bidang secara kreatif dan
inovatif.

Menjana idea kebaikan dan


keburukan teknologi melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
dan BT ms 179-181.
Menaakul kepentingan
menggunakan bahan secara
berhemah dalam penghasilan
teknologi.
Mereka bentuk teknologi masa depan
dalam pelbagai bidang secara kreatif
dan inovatif (BT ms 185).

AKTIVITI

44
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
LCD
Komputer
Gunting
Kad manila
Tali
Lembaran
aktiviti

STANDARD PRESTASI

PENGURUSAN REKOD TRANSIT MANUAL DAN ON-LINE PBS 2014


PEMULANGAN SPBT 2014 DAN PEMINJAMAN SPBT 2015
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK (HAKA)
JAMUAN AKHIR TAHUN ENAM SESI PERSEKOLAHAN 2014
KEMAS KELAS 2014 DAN PINDAH KELAS 2015

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

dan
mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

Disediakan oleh :

( SITI ROHA BINTI ABD KARIM )


Guru Sains Tahun 4 Harapan 2014

SITI ROHA BINTI ABD KARIM

45
PANITIA SAINS SK KG SAWAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN


4 2015

Disahkan oleh :

KSSR