Anda di halaman 1dari 3

TAKWIM PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


SESI 2016

BULAN
JANUARI

FEBRUARI

MAC

AKTIVITI
MINGGU PERTAMA KE EMPAT
Mesyuarat panitia kali pertama 2016.
Penyelarasan Rancangan Pengajaran Tahunan
dan Rancangan Pengajaran Harian
Menyusun atur bahan media dan alatan kerja
Memastikan semua murid mempunyai Buku
Teks
MINGGU PERTAMA KE DUA
P&P seperti biasa
MINGGU KE TIGA KE EMPAT
Penggubalan dan penyediaan kertas Ujian
Pertengahan Penggal 1
MINGGU PERTAMA KE DUA
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
Analisis ujian
PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID
MINGGU KETIGA
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
MINGGU KE EMPAT
PdP seperti biasa

APRIL

MINGGU PERTAMA
Mesyuarat Panitia RBT/TMK

MINGGU KE DUA KE EMPAT


Penyediaan Bahan Projek Murid 1
MINGGU KE EMPAT
Penggubalan dan penyediaan soalan
Peperiksaan Penggal 1
MEI

MINGGU PERTAMA
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
MINGGU KE DUA
Analisis Peperiksaan Penggal 1
MINGGU KE TIGA

TINDAKAN
Semua Guru
RBT/TMK

Semua Guru
RBT/TMK
Ketua Panitia
S/U Peperiksaan
Ketua Panitia

Semua Guru
RBT/TMK
Ketua Panitia
GB & PK 1
Semua Guru
RBT/TMK
Semua Guru
RBBT/TMK
Ketua Panitia
S/U Peperiksaan

Ketua Panitia
S/U Peperiksaan

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMB
ER

OKTOBER

NOVEMBE
R

Aktiviti Pusat Sumber


CUTI SEMESTER 1
MINGGU PERTAMA DAN KEDUA
Cuti Pertengahan Penggal 1
MINGGU KETIGA KE EMPAT
P&P seperti biasa

MINGGU PERTAMA
Mesyuarat Panitia
MINGGU KE DUA
Penyemakan hasil kerja murid
MINGGU KE TIGA KE EMPAT
Penyediaan Bahan Projek Murid 2
MINGGU PERTAMA
Pelancaran Bulan Kemerdekaan
MINGGU KE DUA KE EMPAT
P&P seperti biasa
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
MINGGU PERTAMA
PdP seperti biasa
MINGGU KE DUA
Cuti pertengahan penggal ke 2
MINGGU KE TIGA
Penyediaan Bahan Projek Murid 3
MINGGU KE EMPAT
Penggubalan dan penyediaan soalan
Peperiksaan Semester 2
MINGGU PERTAMA
Peperiksaan Semester 2
MINGGU KE DUA KE TIGA
Analisis Peperiksaan Semester 2
MINGGU KE EMPAT
Pameran projek murid tahun 4, 5, dan 6
MINGGU PERTAMA- KEDUA
Kemaskini dokumentasi murid
Kemaskini fail Panitia
Penyediaan perancangan bagi tahun 2017
MINGGU KE TIGA
Hantar Laporan Akhir Tahun

Semua Guru
RBT/TMK

Ketua Panitia
Semua Guru
RBT/TMK
Ketua Panitia
Semua Guru
RBT/TMK
Semua Guru
Semua Guru
RBT/TMK

Semua Guru
RBT/TMK
Ketua Panitia
RBT/TMK
Ketua Panitia
RBT/TMK

MINGGU KE EMPAT
CUTI AKHIR TAHUN
DISEMBER

CUTI AKHIR TAHUN