Anda di halaman 1dari 109

SURAT YAASIN

dan
TAHLIL

HURUF ARAB, LATIN


DAN
TERJEMAHANNYA

- 1 -

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah
menciptakan manusia dengan sebaik-baik
bentuk dan akal budi.
Semoga rahmat dan kesejahteraan tetap
dilimpahkan atas junjungan kita Nabi
Muhammad
SAW,
para
keluarga
dan
sahabatnya.
Dengan segala kerendahan hati penyusun
mempersembahkan Surat Yaasin, Tahlil dan
doa-doa.
Penyusun menyadari bahwa masih
banyak kekurangan-kekurangan untuk itu
mohon masukan dan kritikan yang membangun.
Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah
milik Allah SWT.
Ambil manfaat dan tinggal segala
mudharat.
Semoga berguna adanya
Amiin
Samarinda, 26 Juli 2010Algusmi Wandi

- 2 -

SURAT YAASIIN
Diturunkan di Mekah 83 Ayat

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.


1. Yaa Siin
Yaa siin


2. Wal Quraanil hakiim
Demi Al Quran yang penuh hikmah,


3. Innaka laminal mursaliin(a)

- 3 -

Sesungguhnya kamu salah seorang dari


rasul-rasul,


4. Alaa shiraatim mustaqiim
(yang berada) diatas jalan yang lurus,


5. Tanziilal aziizir rahiim(i)
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang6. Li tundzira qaumam maa undzira aabaauhum fa hum ghaafiluun
Agar kamu memberi peringatan kepada
kaum yang bapak-bapak mereka belum
pernah diberi peringatan, karena itu mereka
lalai

- 4 -7.

Laqad haqqal qaulu alaa aktsarihim fa


hum laa yuminuun.
Sesungguhnya Kami telah memasang
belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka
(diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka
tertengada.
8. Innaa Jaalnaa fii anaaqihim aghlaalan fa
hiya ilal adzqaani fa hum muqmahuun
Sesungguhnya Kami telah memasang
belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka

- 5 -

(diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka


tertengadah
9. Wa ja alnaa mim baini aidiihim saddaw
wa min khalfihim saddan fa aghsyainaa
hum fa hum laa yubshiruun
Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding
dan di belakang mereka dinding (pula), dan
Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka
tidak dapat melihat- 6 -

10. Wa sawaaun alaihim a andzartahum am


lam tundzirhum laa yuminuun
Sama saja bagi mereka Apakah kamu
memberi peringatan kepada mereka ataukah
kamu tidak memberi peringatan kepada
mereka, mereka tidak akan berima

11. Innamaa tundziru manittaba adz dzikra
wa khasyiyar-rahmaana bil-ghaiib, fa
basysyirhu bi maghfiratiw wa ajrin
kariim
Sesungguhnya
kamu
hanya
memberi
peringatan kepada orang-orang yang mau
mengikuti peringatan dan yang takut kepada

- 7 -

Tuhan yang Maha Pemurah walaupun Dia


tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar
gembira dengan ampunan dan pahala yang
mulia
12. Innaa nahnu nuhyil-mautaa wa naktubu
maa qaddamuu wa aatsaraahum, wa kulla
syaiin ahshainaahu fii imaamim mubiin
Sesungguhnya Kami menghidupkan orangorang mati dan Kami menuliskan apa yang telah
mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka
tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan
dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

- 8 -

13. Wadrib lahum matsalan ashhaabalqaryah, idz jaaahal-mursaluun


Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan,
Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan
datang kepada mereaka- 9 -

14. Idz arsalnaa ilaihimutsnaini fa kadzdzabuu humaa fa azzaznaa bi tsaalitsin fa


qaaluu innaa ilaikum mursaluun
(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka
dua orang utusan, lalu mereka mendustakan
keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan
(utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu
berkata: "Sesungguhnya Kami adalah orangorang di utus kepadamu".
15. Qauu maa antum illaa basyarum
mitslunaa wa maa anzalar-rahmaanu min
syaiin in antum illaa takdzibuun
Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah
manusia seperti Kami dan Allah yang Maha
Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu
tidak lain hanyalah pendusta belaka".

- 10 -16. Qaaluu rabbunaa yalamu innaa ilaikum la
mursaluun
Mereka berkata: "Tuhan Kami mengetahui
bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang yang
diutus kepada kamu".17. Wa maa alainaa illal-balaaghul-mubiin
Dan kewajiban Kami tidak lain hanyalah
menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".

- 11 -18. Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum, lail
lam tantahuu lanarjumannakum wa
layamassan nakum minnaa adzaabun
aliim
Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami
bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya
jika kamu tidak berhenti (menyeru kami),
niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu
pasti akan mendapat siksa yang pedih dari
kami".
- 12 -

19. Qaaluu thaairukum maakum, a in


dzukkirtum,
bal
antum
qaumum
musrifuun
Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu
adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu
diberi peringatan (kamu bernasib malang)?
sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui
batas".
20. Wa jaaa min aqshal-madiinati rajuluy yas
aa qaala yaa qaumittabiul mursaliin(a)
Dan datanglah dari ujung kota, seorang lakilaki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai
kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".


- 13 -


21. Ittabiuu ma laa yasalukum ajraw wa hum
muhtaduun
Ikutilah orang yang tiada minta Balasan
kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang
mendapat petunjuk.22. Wa maa liya laa a budul-ladzii fatharanii
wa ilaihi turjauun
Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang
telah menciptakanku dan yang hanya kepadaNya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

- 14 -
23. A attakhidzu min duunihii alihatan iy
yurudnir-rahmaanu bi dhurril laa tughni
annii syafaaatuhum syaiaw wa laa
yunqizhuun
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan
selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah
menghendaki
kemudharatan
terhadapku,
niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat
sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula)
dapat menyelamatkanku?


24. Innii idzal lafii dhalaalim mubiin
Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada
dalam kesesatan yang nyata.

- 15 -25. Innii aamantu bi rabbikum fasmauun
Sesungguhnya aku telah beriman kepada
Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan
keimanan) ku26. Qiiladkhulil-jannah, qaala yaa laita qaumii
yalamun(a)
Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga,
ia berkata: "Alangkah baiknya Sekiranya
kamumku mengetahui.

- 16 -27. Bimaa ghafaralii rabbii wa jaalnii minal
mukramiin
Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi
ampun kepadaku dan menjadikan aku Termasuk
orang-orang yang dimuliakan".
28. Wa maa anzalnaa alaa qaumihii mim
badihii min jundim minas-samaai wa
maa kunnaa munzilin

- 17 -

Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya


sesudah Dia (meninggal) suatu pasukanpun dari
langit dan tidak layak Kami menurunkannya.29. In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa
idzaa hum khaamiduun
Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu
teriakan suara saja; Maka tiba-tiba mereka
semuanya mati.

30. Ya hasratan alal-ibad ma yatihim mir


rasulin illa kanu bihi yastahziun

- 18 -

Alangkah besarnya penyesalan terhadap


hamba-hamba itu, tiada datang seorang
Rasulpun kepada mereka melainkan mereka
selalu memperolok-olokkannya.
31. A lam yarau kam ahlaknaa qablahum
minal-quruuni annahum ilaihim laa
yarjiuun
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya
umat-umat sebelum mereka yang telah Kami
binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah
Kami binasakan) itu tiada kembali kepada
mereka

- 19 -32. Wa in kullul lammaa jamiiul ladainaa
muhdharuun
Dan
Setiap
mereka
semuanya
akan
dikumpulkan lagi kepada kami
33. Wa aayatul lahumul-ardhul-maitatu,
ahyai-naahaa wa akhrajna habban fa minhu
yakulluun
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar)
bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami
hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari

- 20 -

padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka


makan
34. Wa jaalnaa fiihaa jannaatim min
nakhiiliw wa anaabiw wa fajjarnaa fihaa
minaluyuun(i)
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma
dan anggur dan Kami pancarkan padanya
beberapa mata air,

- 21 -


35. Li yakuluu min tsamarihii wa maa
amilat-hu aidiihim, a falaa yasykuruun
Supaya mereka dapat Makan dari buahnya,
dan dari apa yang diusahakan oleh tangan
mereka. Maka Mengapakah mereka tidak
bersyukur?
36. Subhaanal-ladzii khalaqal-azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul-ardhu wa min
anfusihim wa mimmaa la yalamuun(a)
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan
pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa
yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

- 22 -37. Wa aayatul lahumul-lailu naslakhu
minhun-nahaara
fa
idzaa
hum
muzhlimuun(a)
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar)
bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan
siang dari malam itu, Maka dengan serta merta
mereka berada dalam kegelapan.38. Wasy-syamsu tajrii li mustaqarril lahaa,
dzaalika taqdiirul aziizil-aliim
Dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi
Maha mengetahui.

- 23 -39. Wal-qamara qaddarnaahu manaazila
hattaa aada kal-urjuunil-qadiim.
Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilahmanzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke
manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai
bentuk tandan yang tua

- 24 -

40. Lasy-syamsu yambaghii lahaa an tudrikal


qamara wa lal-lailu saabiqun-nahaar, wa
kullun fi falakiy yasbahuun
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan
bulan dan malampun tidak dapat mendahului
siang. dan masing-masing beredar pada garis
edarnya.41. Wa aayatul lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fil-fulkil-masyhuun(i)
Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar)
bagi mereka adalah bahwa Kami angkut
keturunan mereka dalam bahtera yang penuh
muatan.

- 25 -42. Wa khalaqnaa lahum mim mislihii ma
yarkabuun
Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan
mereka kendarai seperti bahtera itu43. Wa in nasya nughriqhum fa laa
shariikhalahum wa laa hum yunqadzuun
(a)
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami
tenggelamkan mereka, Maka Tiadalah bagi
mereka penolong dan tidak pula mereka
diselamatkan.

- 26 -44. Illaa rahmatam minnaa wa mataaan ilaahiin
Tetapi (kami selamatkan mereka) karena
rahmat yang besar dari Kami dan untuk
memberikan kesenangan hidup sampai
kepada suatu ketika.
45. Wa izaa qiilla lahumuttaquu maa baina
aidiikum wa maa khalfakum laallakum
turhamuun

- 27 -

Dan apabila dikatakan kepada mereka:


"Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu
dan siksa yang akan datang supaya kamu
mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling)

46. Wa maa tatiihim min aayatim min aayaati


rabbihim illaa kaanuu anhaa muridhiin
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka
suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan
mereka, melainkan mereka selalu berpaling
daripadanya.- 28 -
47. Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalal-ladziina kafaruu
lil-ladziina aamanuu anuthimu mal lau
ya-syaaullaahu athamahuu, in antum
illaa fii dha-laalim mubiin.
Dan apabila dikatakakan kepada mereka:
"Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang
diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang
yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang
beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan
kepada
orang-orang
yang
jika
Allah
menghendaki tentulah Dia akan memberinya
makan, Tiadalah kamu melainkan dalam
kesesatan yang nyata".

- 29 -48. Waya quuluuna mataa haadzal-wadu in
kuntum shadiqiin
Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji
ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orangorang yang benar?".49. Maa yanzhuruuna illaa shaihataw waa
hidatan
takhudzuhum
wa
hum
yakhishshimuun
Mereka tidak menunggu melainkan satu
teriakan saja yang akan membinasakan mereka
ketika mereka sedang bertengkar.

- 30 -50. Fa laa yastathiiuuna taushiyataw wa laa
ilaa ahlihim yarjiuun
Lalu mereka tidak Kuasa membuat suatu
wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada
keluarganya
51. Wa nufikha fishshuuri fa idzaa hum
minal-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun
Dan ditiuplah sangkalala, Maka tiba-tiba
mereka keluar dengan segera dari kuburnya
(menuju) kepada Tuhan mereka

- 31 -

52. Qaaluu yaa wailanaa mam baatsanaa mim
marqadinaa, haadzaa maa waadarrahmaanu wa shadaqal-mursaluun
Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami!
siapakah yang membangkitkan Kami dari
tempat-tidur Kami (kubur)?". Inilah yang
dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan
benarlah Rasul- rasul(Nya).

- 32 -53. In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa
idzaa hum jamiiul ladainaa muhdharuun
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan
saja, Maka tiba- tiba mereka semua dikumpulkan
kepada kami.
54. Fal-yauma laa tuzhlamu nafsun syaiaw
wa laa tujzauna illaa maa kuntum
tamaluun

- 33 -

Maka pada hari itu seseorang tidak akan


dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi,
kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.55. Inna ash-habaal-jannatil-yauma fii syughulin faakihuun
Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu
bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).56. Hum wa azwaajuhum fii zhilaalin alalaraaiki muttakiuun
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam
tempat yang teduh, bertelekan di atas dipandipan.

- 34 -

57. Lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa


yaddauun
Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan
dan memperoleh apa yang mereka minta.


58. Salaamun Qaulam mir rabbir rahiim
(kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai
Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha
Penyayang.59. Wamtaazul-yauma ayyuhal-mujrimuun

- 35 -

Dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir):


"Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin)
pada hari ini, Hai orang-orang yang berbuat
jahat.
60. Alam ahad ilaikum yaa banii Aadama al
laa tabudusy-syaithaan, innahuu lakum
aduw-wun mubiin
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu
Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah
syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagi kamu",

- 36 -61. Wa anibuduunii. Haadzaa shiraathum
mustaqiim
Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah
jalan yang lurus.62. Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiiraa, a fa lam takuunuu taqiluun.
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan
sebahagian besar diantaramu, Maka Apakah
kamu tidak memikirkan ?.

- 37 -63. Haadzihii
jahannamul-latii
kuntum
tuuaduun
Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam
(dengannya).64. Islauhal-yauma bimaa kuntum takfuruun
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan
kamu dahulu mengingkarinya.

- 38 -65. Al-yauma nakhtimu alaa afwaahihim wa
tukallimunaa aidiihim wa tasyhadu
arjuluhum bimaa kaanuu-yaksibuun
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan
berkatalah kepada Kami tangan mereka dan
memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap
apa yang dahulu mereka usahakan.
66. Wa lau nasyaau lathamasnaa alaa
ayunihim fastabaqush-shiratha fa annaa
yubshiruun.

- 39 -

Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami


hapuskan penglihatan mata mereka; lalu
mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka
betapakah mereka dapat melihat(nya).
67. Wa lau nasyaau lamasakhnaahum alaa
makaanatihim famastathaauu mudhiy yaw wa laa yarjiuun
Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami
ubah mereka di tempat mereka berada; Maka
mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak
(pula) sanggup kembali.

- 40 -68. Wa man nuammirhu nunakkis-hu filkhalq. A falaa yaqiluun
Dan Barangsiapa yang Kami panjangkan
umurnya niscaya Kami kembalikan Dia kepada
kejadian(nya]. Maka Apakah mereka tidak
memikirkan?
69. Wa maa allamnaahusy-syira wa maa
yambaghii lah, in huwa illaa dzikruw wa
Quraanum mubiin(ul).

- 41 -

Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya


(Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak
baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah
pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.70. Li yundzira man kaana hayyaw wa yahiqqal-qaulu alal-kaafiriin.
Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan
kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan
supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap
orang-orang kafir
- 42 -

71. A wa lam yarau annaa khalaqnaa lahum


mimmaa amilat aidiinaa anaaman fa hum
la-haa maalikuun
Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa
Sesungguhnya Kami telah menciptakan
binatang ternak untuk mereka Yaitu
sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan
dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka
menguasainya?72. Wa dzallalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuuhum wa minhaa yakuluun
Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu
untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi
tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka
makan.

- 43 -73. Wa lahum fiihaa manaafiu wa masyaarib,
a fa laa yasykuruun
Dan mereka memperoleh padanya manfaatmanfaat dan minuman. Maka Mengapakah
mereka tidak bersyukur?74. Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatal
laalahum yunsharuun
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain
Allah, agar mereka mendapat pertolongan.

- 44 -75. Laa yastathiiuuna nashrahum wa hum
lahum jundum muhdharuun
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong
mereka; Padahal berhala- berhala itu menjadi
tentara yang disiapkan untuk menjaga
mereka.76. Fa laa yahzunka qauluhum innaa nalamu
maa yusirruuna wa maa yulinuun
Maka janganlah Ucapan mereka menyedihkan
kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang
mereka rahasiakan dan apa yang mereka
nyatakan.

- 45 -

77. A wa lam yaral-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa idzaa huwa


khashi-mum mubiin
Dan Apakah manusia tidak memperhatikan
bahwa Kami menciptakannya dari setitik air
(mani), Maka tiba-tiba ia menjadi penantang
yang nyata!

- 46 -


78. Wa dharaba lanaa matsalaw wa nasiya
khalqah qaala may yuhyil-izhaama wa hiya
ramiim
Dan ia membuat perumpamaan bagi kami;
dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata:
"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang, yang telah hancur luluh?"
79. Qul yuhyiihal-ladzii ansyaahaa awwala
marrah, wa huwa bi kulli khalqin aliim
Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan
yang menciptakannya kali yang pertama. dan
Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

- 47 -
80. Alladzii jaala lakum minasy-syajarilakhdhari naaran fa idzaa antum minhu
tuuqiduun
Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari
kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan
(api) dari kayu itu".

- 48 -

81. A wa laisal-ladzii khalaqas-samaawaati


wal-ardha bi qaadirin alaa ay yakhluqa
mits-lahum, balaa wa huwal-khallaaqulaliim.
Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan
bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa
dengan itu? benar, Dia berkuasa. dan Dialah
Maha Pencipta lagi Maha mengetahui.82. Innamaa amruhuu idzaa araada syaian ay
yaquula lahuu kun fa yakuun
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia
menghendaki
sesuatu
hanyalah
berkata
kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.

- 49 -83. Fa subhaanal-ladzii bi yadihii malakuutu
kulli syaiiw wa ilaihi turjauun.
Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya
kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.
---o0o--DOA YAASIN

- 50 -

Subhaanal- munaffisi an kulli madyuun.


Subhaanal- muffarri an kulli mahzuun.
Subhaana ma jaala khazainahuu bainal-kaafi
wan- nuun.
Subhana man-idzaa araada syaian ay yaquula
lahuu kun fa yakuun. Yaa mufarriju farrij (4x)

- 51 -

Farrij annii hammii wa ghammi fa-rajan


aajilam bi rahmatika yaa arhamar-raahimiin.
Maha Suci Dzat yang menghilangkan kesusahan
orang yang berhutang. Maha Suci Dzat yang
menghilangkan kesusahan orang yang menderita
kesusahan. Maha Suci Dzat yang menjadikan
perbendaharaan-perbendaharaan Nya antara
kaaf dan nuun (kun = jadilah) Maha Suci Dzat
yang jika menghendaki segala sesuatu hanyalah
berkata kepadanya : Jadilah, maka terjadilah ia.
Wahai Dzat yang menghilangkan, hilangkanlah
4x, hilangkanlah dari saya akan kesusahan dan
kegundahan, dengan segera, berkat rahmat
Mu, wahai Dzat Yang Paling Penyayang

TAHLIL

Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.

- 52 -

- 53 -

I. Illa hadhratin-nabiyyil-mushthafaa shal


lallaahu alaihi wa sallama wa aalihii wa
azwaa-jihii wa aulaadihii wa dzurriyyaatihii,
Al-Fata-tihah :
1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
2. Al-hamdulillaahi rabbil-alamin.

- 54 -

3.
4.
5.
6.
7.

Ar-rahmaanir-rahiim.
Maaliki yaumid-diin.
Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin.
Ihdinash-shiraathal mustaqiim.
Shiraathal-ladziina
anamtaalaihim,
ghairil-maghdhuubilaihim
waladhdhaliin. Aamin.

Kepada Nabi yang terpilih (Muhammad) Saw.,


keluarganya, para istrinya, anak-anaknya dan
keturunannya, Alfatihah :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan
hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat.
Semoga Allah mengabulkan.

- 55 -

- 56 -

- 57 -II. Tsumma ilaa hadharaati ikhwaanihii minalambiyaaI wal-mursaliina wal-auliyaaI
wasy-syuhadaaI wash-shaalihiina washshahaabati wat-taabiiina wal-ulamaailaamiliina
wal-mushannifiinalmukhlishiina wa jamiiil-malaaikatilmuqarrabiin, khushuushan sayyi-danasysyaikha
Abdal-Qaaddiril-Jailanii,
Alfaatihah :
1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
2. Al-hamdulillaahi rabbil-alamin.
3. Ar-rahmaanir-rahiim.
4. Maaliki yaumid-diin.
5. Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin.
6. Ihdinash-shiraathal mustaqiim.
7. Shiraathal-ladziina anamtaalaihim,
ghairil-maghdhuubilaihim waladhdhaliin. Aamin.
Kemudian kepada para handai taulan nya dan
para nabi dan para rasul, para wali, para
syuhada (orang-orang yang mati syahid), orang-

- 58 -

orang yang saleh, para sahabat dan tabiin, para


ulama yang mengamalkan ilmunya, para
pengarang yang ikhlas, dan para malaikat yang
selalu (didekatkan pada Allah) dan terutama
penghulu kita Syekh Abdul Qadir Jailani.
Alfatihah :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan
hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat.
Semoga Allah mengabulkan.

- 59 -

- 60 -

- 61 -

III. Tsumma ilaa jamiii ahlil-qubuuri


muslimiina
wal-muslimaati
walmuminiina
wal-muminaati
mim
masyaariqil-ardhi
ilaa
shuushan
aabaaanaa wa ummahaatinaa wa ajdaadanaa
wa
jaddaatinaa
wa
masyaayikhanaa
wa
masyaayikha
masyaayikhina wa asaatidza-tina wa
asaatidzati asaatidzatinaa wa li manijtamanaa haahunaa bi sababihi, Alfaatihah
:
1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
2. Al-hamdulillaahi rabbil-alamin.
3. Ar-rahmaanir-rahiim.
4. Maaliki yaumid-diin.
5. Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin.
6. Ihdinash-shiraathal mustaqiim.
7. Shiraathal-ladziina anamtaalaihim,
ghairil-maghdhuubilaihim waladhdhaliin. Aamin.

- 62 -

Kemudian kepada semua ahli kubur dari para


muslim laki-laki dan perempuan, para mukmin
laki-laki dan perempuan dari dunia timur sampai
barat, baik yang didarat maupun yang di laut,
khususnya para bapak kami, para ibu kami, para
nenek kami yang laki-laki dan perempuan, para
guru kami dan para guru dari guru kami dan
kepada orang yang menyebabkan kami
berkumpul disini,. Alfatihah :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan
hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.
Semoga Allah mengabulkan.

- 63 -

IV. Surat Al-Ikhlaash


Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
1. Qul hu-wallaahu ahad
2. Allaahush-shamad.
3. Lam yalid wa lam yuulad
4. Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad.

- 64 -

( 3 kali )
Laa ilaaha illallaah, Allaahu akbar wa
lillaahil-hamd.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula
diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara
dengan Dia."
(3 kali)
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha
Besar, segala puji bagi Allah.

- 65 -

- 66 -

V. Surat Al-Falaq
Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
1. Qul auudzu bi rabbil-falaq
2. Min syarri maa khalaq
3. Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab
4. Wa min syarrin-naffaatsaati fill-uqad
5. Wa min syarri haasidin idzaa hasad.
(Sekurang-kurangnya 3x)
Laa ilaaha illallaah, Allaahu akbar wa lillaahilhamd.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan
yang menguasai subuh,
2. Dari kejahatan makhluk-Nya,
3. Dan dari kejahatan malam apabila telah
gelap gulita,
4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang
sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."
(Sekurang-kurangnya 3x)

- 67 -

Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha


Besar, segala puji bagi Allah.

- 68 -

VI. Surat An-Naas


Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
1. Qul auudzubi rabbin-naas
2. Malikin-naas.
3. Ilaahin-naas.
4. Min syarril-waswaasil-khannaas.
5. Aaldzi yuwaswisu fii shuduurin-naas.
6. Minal-jinnati wan-naas.
(Sekurang-kurangnya 3x)
Laa ilaaha illallaah, Allaahu akbar wa
lillaahil-hamd.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan
(yang memelihara dan menguasai) manusia.
2. Raja manusia.

- 69 -

3. Sembahan manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa
bersembunyi,
5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada
manusia,
6. Dari (golongan) jin dan manusia.
(Sekurang-kurangnya 3x)
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha
Besar, segala puji bagi Allah.

- 70 -

VII. Surat Al-faatihah


1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
2. Al-hamdulillaahi rabbil-alamin.
3. Ar-rahmaanir-rahiim.
4. Maaliki yaumid-diin.
5. Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin.
6. Ihdinash-shiraathal mustaqiim.

- 71 -

7. Shiraathal-ladziina anamtaalaihim,
ghairil-maghdhuubilaihim waladhdhaliin. Aamin.
Kemudian kepada semua ahli kubur dari para
muslim laki-laki dan perempuan, para mukmin
laki-laki dan perempuan dari dunia timur sampai
barat, baik yang didarat maupun yang di laut,
khususnya para bapak kami, para ibu kami, para
nenek kami yang laki-laki dan perempuan, para
guru kami dan para guru dari guru kami dan
kepada orang yang menyebabkan kami
berkumpul disini,. Alfatihah :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan
hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.
Semoga Allah mengabulkan.

- 72 -

- 73 -

)
VIII. Surat Al-Baqarah : 1-5
Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
1. Alif laam miim.
2. Dzaalikal kitaabu laa raiba fiih,hudal
lil-muttaqiin.
3. Alladziina yuminuuna bil-ghaibi wa
yuqiimuunash-shalaata wa mimmaa
razaqnaa-hum yunfiquuun.
4. Wal-ladziina yuminuuna bi-maa
unzila ilaika wa maa unzila min
qablik,
wa
bil-aakhirati
hum
yuuqinuuun.

- 74 -

5.

Ulaaika alaa hudam mir rabbihim


wa ulaaika humul-muf-lihuun.

1. Alif laam miin.


2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa,
3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang
ghaib, yang mendirikan shalat, dan
menafkahkan sebahagian rezki yang Kami
anugerahkan kepada mereka.
4. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al
Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan
Kitab-Kitab
yang
telah
diturunkan
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
(kehidupan) akhirat.
5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk
dari Tuhan mereka, dan merekalah orangorang yang beruntung.
(Al-Baqarah : 1-5)- 75 -

IX. Surat Al-Baqarah : 163


Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha
ilaa huwar-rahmaanur-rahiiim.
Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak
ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah : 163)

- 76 -

X.

Surat Al-Baqarah 255


Allahu laa ilaaha illaa huwal-hayyul-qayyuum, laa takhudzuhuu sinatuw wa laa
nauum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa
fil-ardh, mandzal-ladzii yasyfau indahuu

- 77 -

ilaa bi idznih, yalamu maa baina aidiihim


wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuuna bi
syaiim min ilmihii illaa bima syaa wasia
kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, wa laa
yauuduhuu hifzhuhumaa wa huwalaliyyul-azhiim.
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus
menerus
mengurus
(makhluk-Nya);
tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa
yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa
berat memelihara keduanya, dan Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar. (Al-Baqarah 255)

- 78 -

- 79 -

- 80 -

XI. Surat Al-Baqarah 284 - 286


284. Lillaahi maa fis-samaawaati wa maa
fil-ardh, Wa in tubduu maa fii
anfusikum
aw
tukh-fuuhu

- 81 -

yuhaasibkum bihilaah, Fa yaghfiru li


may yasyaau wa yuadzidzibu may
yasyaa, wallahu alaa kulli syaiin
qadiir.
285. Aamanar-rasuulu bimaa unzila ilaihi
mir rabbihii wal-muminuun. Kullun
aamana billahi wa ma-laaikatihii wa
kutubihii wa rusulih, laa nufar-riqu
baina ahadim mir rusulih. Wa qaaluu
saminaa wa athanaa ghufraanaka
rabbanaa wa ilaikal-mashiir.
286. Laa yukallifullaahu nafsan illaa
wusahaa,
lahaa
maa
kusabat
waalaihaa maktasabat, Rabbanaa laa
tuaakhidznaa in na-salinaa aw
akhthanaa,
rabbanaa
wa
laa
tahmilalainaa
ishran
kamaa
hamaltahuu
alal-ladziinaa
min
qablinaa, rabbanaa wa laa tu-anaa
waghfirlaanaa
fanshurnaa
alalqaumil-kaafiriin.
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di
langit dan apa yang ada di bumi. dan jika
kamu melahirkan apa yang ada di dalam
hatimu atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan
dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
Maka Allah mengampuni siapa yang
dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang

- 82 -

dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa


atas segala sesuatu.
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang
diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman.
semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami
tidak
membeda-bedakan
antara
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasulrasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan Kami taat." (mereka berdoa):
"Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali."
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai
dengan
kesanggupannya.
ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka
berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami
tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
bebankan kepada Kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada Kami
apa yang tak sanggup Kami memikulnya.
beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami,

- 83 -

Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang


kafir."
(Al-Baqarah 284 - 286)

XII. Irhamnaa yaa arhamar-raahimiin 7x


Rahmatullaahi wa barakaatuhuu alaikum ahlal baiit. Innahuu hamiidum majiid. (Surat
Hud : 73)
Berilah kami Rahmat wahai Dzat Yang Paling
Penyayang dari segala Penyayang 7x
Rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan
atas kamu, Hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."

- 84 -

XIII. Surat Al-Ahzab : 33


Innamaa yuriidullaahu liyudzhiba ankumur-rijsa ahlal-baiti wa yuthahhirakum
tath-hiiraa.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Surat Al-Ahzab : 33

- 85 -

XIV. Surat Al-Ahzab : 56


Innallaaha
wa
malaaikatahuu
yushalluuna alan-nabiyy, yaa ayyuhalladziina aamanuu shalluu alaihi wa
sallimuu tasliimaa.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi[Bershalawat
artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari
Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari
orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi
rahmat seperti dengan perkataan:Allahuma shalli ala
Muhammad]. Hai orang-orang yang beriman,

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan

- 86 -

ucapkanlah
salam
penghormatan
kepadanya[Dengan mengucapkan Perkataan
seperti:Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya:
semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi].

Surat Al-Ahzab : 56

- 87 -

XV.

Allaahumma shalli afdhalash-shalaatialaa


asadi
mahkluuqaatika
nuuril-hudaa
sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadiw
wa alaa aali sayyidinaa Muhammadin
adada maluumaatika wa midaada
kalimaatika
kul-lamaa
dzakarakadzdzaakiruun, wa ghafalaan dzikrikalghaafiluun.
Wahai Allah, berikanlah rahmat dengan rahmat
yang paling utama kepada makhluk Mu yang
paling berbahagia, yang menjadi cahaya
petunjuk , penghulu dan pimpinan kami, yaitu
Muhammad, dan kepada keluarga penghulu
kami Muhammad sebanyak apa yang Engkau
ketahui dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Mu
setiap kali otang-orang yang ingat untuk
berdzikir kepada Mu, dan setiap kali orangorang yang lalai itu lalai dari mengingat-Mu.

- 88 -

XVI. Allaahumma shalli afdhalash-shalaatialaa


asadi mahkluuqaatika syamsidh-dhuhaa
sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadiw

- 89 -

wa alaa aali sayyidinaa Muhammadin


adada maluumaatika wa midaada
kalimaatika
kullamaa
dzakarakadzdzaakiruun, wa ghafalaan dzikrikalghaafiluun.
Wahai Allah, berikanlah rahmat dengan rahmat
yang paling utama kepada makhluk Mu yang
paling berbahagia, (yang menjadi penerang)
laksana matahari diwaktu dhuha, penghulu dan
pimpinan kami, yaitu Muhammad, dan kepada
keluarga penghulu kami Muhammad sebanyak
apa yang Engkau ketahui dan sebanyak tinta
kalimat-kalimat-Mu setiap kali otang-orang
yang ingat untuk berdzikir kepada Mu, dan
setiap kali orang-orang yang lalai itu lalai dari
mengingat-Mu.

- 90 -

XVII.

Allaahumma
shalli
afdhalashshalaatialaa asadi mahkluuqaatika
badrid-dujaa
sayyidinaa
wa
maulaanaa Muhammadiw wa alaa aali
sayyidinaa
Muhammadin
adada
maluumaatika
wa
midaada

- 91 -

kalimaatika kullamaa dzakarakadzdzaakiruun, wa ghafalaan dzikrikalghaafiluun. Wa sallim wa radhi


yallaahu taaala an saadaatinaa ash
haabi rasuulillaahi ajmaiin.
Wahai Allah, berikanlah rahmat dengan rahmat
yang paling utama kepada makhluk Mu yang
paling berbahagia, yang (menjadi penerang)
laksana bulan purnama diwaktu gelapnya
malam, penghulu dan pimpinan kami, yaitu
Muhammad, dan kepada keluarga penghulu
kami Muhammad sebanyak apa yang Engkau
ketahui dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Mu
setiap kali otang-orang yang ingat untuk
berdzikir kepada Mu, dan setiap kali orangorang yang lalai itu lalai dari mengingat-Mu.
Dan selamatkanlah (beliau). Mudah-mudahan
Allah memberikan keridhahan kepada para
penghulu kami, yaitu seluruh para sahabat
Rasulullah.

- 92 -

XVIII. Surat Ali 'Imran : 173 dan Al-Anfaal : 40.


Hasbunallaahu wa nimal-wakiil.
Nimal-maulanaa wa niman-nashiir.
Allah itu cukup bagi kami, menjadi Tuhan kami
dan Dialah sebaik-baik Dzat yang diserahi.(Surat
Ali-Imran : 173)
Dialah sebaik-baik tuan dan sebaik-baik
penolong. (Surat Al-Anfaal : 40)

XIX.

Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-aliyyil-azhiim.


Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha
Agung.

XX.

Astaghfirullaahal-azhiiim. 3x

- 93 -

Saya mohon ampun pada Allah Yang Maha


Agung.

XXI. Afdhaludz-dzikri fa'lam annahuu :


Laa ilaaha illallaahu Hayyum maujuud.
Laa ilaaha illallaahu Hayyum mabuud.
Laa ilaaha illallaahu Hayyum baaq.
Laa ilaaha illallaah. 100x
Laa ilaaha illallaahu Muhammadur
Rasuulullaah.
Ketahuilah bahwa dzikir yang paling utama
adalah :
Tiada Tuhan melainkan Allah Dia Maha Hidup
lagi Maha Hidup.

- 94 -

Tiada Tuhan melainkan Allah Dia Maha Hidup


lagi disembah.
Tiada Tuhan melainkan Allah Dia Maha Hidup
lagi kekal.
Tiada Tuhan melainkan Allah. 100x
Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah
utusan Allah.

XXII. Allaahumma shalli'ala Muhammad.


Allaahumma shalli'alaihi wa sallim 3x
Wahai Allah berilah Rahmat kepada
Muhammad
Wahai
Allah
berilah
Rahmat
dan
kesejahteraan kepada nya. 3x

XXIII. Subhaanallaahi
wa
bi
Subhaanallaahil-azhiim. 33x

- 95 -

hamdihii.

Maha suci Allah dan dengan memuji-Nya


Maha suci Allah yang Maha Agung. 33x

XXIV. Allaahumma shalli alaa habiibika sayyidinaa Muhammadiw wa alaa aalihi wa


shabihii wa salliim.. 3x Ajmaiin
Wahai Allah, berilah rahmat dan keselamatan
kepada kekasih-Mu, yaitu penghulu kami
Muhammad, kepada keluarganya dan para
sahabat semuanya. 3x

- 96 -

- 97 -( -

XXV. Surat Alfaatihah 1-7 :


1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiiim.
2. Al-hamdulillaahi rabbil-alamin.
3. Ar-rahmaanir-rahiim.
4. Maaliki yaumid-diin.
5. Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin.
6. Ihdinash-shiraathal mustaqiim.
7. Shiraathal-ladziina
anamtaalaihim,
ghairil-maghdhuubilaihim
waladhdhaliin. Aamin.
Artinya :
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.

- 98 -

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta


alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan
hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau beri nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Semoga Allah mengabulkan.
---o0o---

DOA TAHLIL

- 99 -

- 100 -

- 101 -

- 102 -

- 103 -

- 104 -

Auudzu billaahi minasy-syaithaanir-ra-jiim,


Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdulillaahi
rabbil-aalamiin, hamdasy-syaakiriin, hamdannaaimiin, hamday yuwaafii niama-huu wa
yukaafii maziidah, yaa rabbanaa lakal-hamdu
kamaa yambaghii li jalaali wajhika wa azhiimi
silthaanik. Allaahumma shalli wa sallim alaa
sayyidinaa Muhammadiw waalaa aali sayyidinaa
Muhammad. Allaahumma ta-qabbal wa aushiitsawaaba maa qaranaahu maa sabbahnaa wa
mastghfarnaa wa maa shallainaa alaihi wa
sallama hadiyyataw waa shilataw wa rahmatan
naazilataw wa barakatan syaamilatan ilaa
hadharaati habiibina wa sya-fiiinaa wa qurrati
ayuninaa sayyidinaa wa maulanaa Muhammadin
shallallahu alaihi wa sallam, wa ilaa jamiiI

- 105 -

ikhwaanihii minal-ambiyaai wal mursaliin, walauliyaai


wasy-syuhadaai wash-shaalihiin,
wash-shahaabati wat-taabiiin, wal-ulamaailaamiliina wal-mushannifiinal-mukhlishiiina wa
jamiiil- mujaahidiina fii sabiilillaahi rabbilaalamiiin,
wal
malaaikatil-muqarrabin,
khushuushan ilaa sayyidinasy-syaikh Abdil
Qaadiril-Jai-laaniy, tsumma ilaa jamiii ahlil
qubuur minal muslimiinawal-muslimaati wal
muminiina wal-muminaati masyaariqil-ardhi
wa mghaaribihaa barrihaa wa barrihaa,
khushuushan ilaa aabaainaa wa ummahaatinaa
wa ajdaadina wa jaddaatinaa wa nakhushshu
khushuushan ilaa manijtamanaa haahunaa bi
sababihii wa li ajlih. Allaahummaghfir lahum
warhamhum wa aafihim wafu anhum.
Allaahumma anzilir-rahmata wal-maghfirata
alaa ahlil-qubuuri min ahli laa ilaaha illallaahu
Muhammdur Rasuulullaah. Rabbanaa arinalhaqqa haqqaw warzuqnat-tibaaah wa-arinal
baathila baathilaw warzuqnajtinaabah. Rabbanaa
aatinaa fid-dun-yaa hasantaw wa fil-aakhirati
hasanataw wa qinaa adzaaban-naar. Subbhaana
rabbika rabbil izzati ammaa ya-shifuun, wa
salamun alal-mursaliina wal-hamdu lillahi
rabbil-aalamiin. Alfaatihah :
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan
yang terkutuk,. Dengan nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan pujian

- 106 -

orang-orang yang bersyukur dan pujian orangorang yang memperoleh nikmat, dengan pujian
yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan
memadai dengan penambahan nikmatNya. Wahai
Tuhan kami, hanya bagi Mu segala puji,
sebagaiman pujian itu patut terhadap kemuliaan
Mu dan keagungan kekuasaan Mu. Wahai Allah
berilah rahmat dan kesejahteraan Mu kepada
kepada penghulu kami Muhammad dan kepada
keluarga penghulu kami Muhammad. Wahai Allah
terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat AlQuranul Azhiim yang telah kami baca, tahlil kami,
tasbih dan istighfar kami, bacaan shalawat kami ke
penghulu kami Nabi Muhammad SAW. sebagai
hadiah yang bisa sampai, rahmat yang turun dan
berkah yang merata kepada kekasih kami,
penolong dan penyejuk mata kami, penghulu dan
pemimpin kami yaitu Muhammad, semoga Allah
memberikan rahmat dan kesejahteraan kepadanya,
kepada semua temannya dari para nabi dan para
utusan, para wali dan para syuhada,orang-orang
yang saleh, para sahabat dan tabiin, kepada para
ulama yang mengamalkan ilmunya, para
pengarang yang ikhlas, dan kepada semua pejuang
dijalan Allah, Tuhan semesta alam dan kepada para
malaikat
yang didekatkan (kepada Allah),
khususnya kepada penghulu syekh Abdul Qadir
Jailani kemudian kepada semua penghuni kubur,
para muslim yan laki-laki dan perempuan dari

- 107 -

dunia timur dan barat baik darat maupun laut,


terutama lagi kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu
kami, nenek kami yang laki-laki dan perempuan ,
para guru kami dan para guru dari guru kami dan
kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul
disini, Wahai Allah ampunilah mereka , kasihanilah
mereka dan maafkanlah mereka. Wahai Allah
turunkan lah rahmat dan ampunan kepada
penghuni kubur yang ahli mengucap Laa ilaaha
illallaahu Muhammdur Rasuulullaah (Tiada Tuhan
selain Allah , Nabi Muhammad utusan Allah).
Wahai Tuhan kami tunjukkilah kami kebenaran
sebagai suatu kebenaran, jadikanlah kami dapat
mengikuti nya, tunjukanlah kepada kami kebatilan
itu suatu kebatilan, dan jadikanlah kami
menjauhinya. Wahai Tuhan kami berikanlah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan
jagalah kami dari siksa neraka, Maha suci Tuhanmu
(Allah) ,Tuhan segala keperkasaan , Tuhan yang
bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang
kafir. Semoga keselamatan tetap dilimpahkan
kepada para utusanNya dan segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Bacalah Al-Fatihah.
--o0o--

- 108 -

Catatan :
- Penulisan Surat Yaasin dan Ayat-ayat pendek
menggunakan Quran in Word created by
Mohamad Taufiq
- Penulisan Doa dan Tahlil menggunakan Font
Traditional Arabic MS Word
- Referensi Yaasin dan Tahlil susunan Drs. Abu
Hanifah dan,.
- Dari berbagai data lainnya..

- 109 -

Anda mungkin juga menyukai