Anda di halaman 1dari 31

SUKUKA

TA

mata

dada

cil

gig
i

bubu

susu

koko

yoyo

pari

kaki

dadu

kayu

sari

tali

te

teko

tisu

topi

ker
a

bola

beca

bumi

jeli

duri

feri

pasu

muka

nasi

padi

sofa

tebu