Anda di halaman 1dari 20

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung


cita-cita hendak :
Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta
satu
masyarakat
adil
di
mana
kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas
prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

IKRAR GURU MALAYSIA


Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun
Negara
Pada setiap masa.

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
National Education Philosophy

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan Negara.
Education in Malaysia is on-going efforts
towards further developing the potential of
individuals in a holistic and integrated manner,
so
as
to
produce
individuals
who
are
intellectually,
spiritually,
emotionally,
and
physically balanced and harmonic, based on a
firm belief in and devotion to God. Such an effort
is designed to produces Malaysian citizens who
are knowledgeable and competent, who possess
high moral standards and who are responsible
and capable of achieving high level of personal
well being as well as being able to contribute to
the harmony and betterment of the family, the
society and the nation at large.

VISI
:
Pendidikan

Berkualiti Insan
Terdidik Negara

MISI :
Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk
Membangunkan
Potensi Individu Bagi

Dalam bidang Keberhasilan Utama Nasional


(NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi
tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk
meluaskan akses kepada pendidikan
berkualiti dan berkemampuan

KOMPONEN STANDARD
GURU MALAYSIA

STANDARD

ASAS
PENENTUAN
STANDARD &
KEPERLUN

S1 Amalan Nilai
Profesionalisme
Keguruan
S2 Pengetahuan dan
Kefahaman
S3 Kemahiran PdP

KEPERLUAN

Misi Nasional
FPK
FPG
Tatasusila Profesion
Keguruan
Etika kerja KPM

Guru
Kompetan

K1 Kelayakan Masuk
Program Latihan
Perguruan
K2 Latihan, Pentaksiran
dan Penilaian
K3 Kolaborasi
K4 Infrastruktur &
infostruktur
K5 Jaminan Kualiti

ENAM MATLAMAT
STRATEGIK JPN JOHOR

Modul
Insan
Unggul

1.

Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti


Program Immersion
Dasar Kepimpinan Melalui 5 Fasa Kepimpinan (3 tahun di satu sekolah)
Kepimpinan Transformasional
Kepimpinan Pertengahan
Kepimpinan Instruksional

2.

Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan
sahsiah
Pembudayaan Ilmu
Satu Guru Satu Kajian Tindakan
Panel Perunding Mata Pelajaran
Program Khidmat Bantu Guru
Program Perkembangan Staf
Transisi Pendidikan Khas

3.

Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global


Pembangunan Disiplin
Program Headcount Kehadiran Murid
Sahsiah Unggul
PINCH (Program 1 Negeri Celik Huruf)

4.

Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian


Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Johor Top 5 Dalam Peperiksaan Awam
Membangunkan SABK Cemerlang
Dasar RK 50% Cemerlang
E-Bank Item Negeri Johor

5.

Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti


Pusat Sumber Sekolah
Mengembalikan Kecemerlangan Sukan Sekolah

6.

Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan


Pelaksanaan MSISO 9001 : 2008 Di Sekolah
Pelaksanaan KPI Kepada Semua Pegawai dan Staf
Perancangan Strategik 2009 2011 Ke Arah Sekolah Unggul
Sistem Penyebaran Maklumat Berkesan
Sifar Audit Berteguran
Mengutamakan Kebajikan Guru
Pengurusan Pegawai Staf Bermasalah
Pemantauan Berfokus

TRANSFORMASI PENDIDIKAN AKAN


DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH 13 TAHUN

Sebelas Anjakan untuk Transformasi Sistem


Pendidikan Malaysia

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

Enam Ciri Utama yang Diperlukan oleh


Setiap Murid untuk Berupaya Bersaing
pada Peringkat Global

PERUNTUKAN MASA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


TAHAP I

BIL

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU


(MINIT
SK

SJKC

SJKT

MODUL TERAS ASAS


1

Bahasa Malaysia

360

300

300

Bahasa Inggeris

300

150

150

Bahasa Cina

360

Bahasa Tamil

360

Pendidikan Islam

180

120

120

Pendidikan Moral

180

120

120

Pendidikan Jasmani

60

60

60

Pendidikan Kesihatan

30

30

30

Matematik

180

180

180

Dunia Seni Visual

60

60

60

Dunia Muzik

30

30

30

Dunia Sains dan Teknologi

60

60

60

90

30

30

30

1380

1380

1380

MODUL TERAS TEMA

MODUL ELEKTIF
9

Bahasa Arab / BCSK / BTSK / B. Iban /


B.Kadazandusun

Perhimpunan
JUMLAH

PERUNTUKAN MASA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


TAHAP II

BIL

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU


(MINIT
SK

SJKC

SJKT

MODUL TERAS ASAS


1

Bahasa Malaysia

300

240

240

Bahasa Inggeris

300

180

180

Bahasa Cina

300

Bahasa Tamil

300

3
4

Matematik

180

180

180

Sains

120

120

120

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

180

150

150

Pendidikan Jasmani

60

60

60

Pendidikan Kesihatan

30

30

30

Pendidikan Seni Visual

60

60

60

10

Pendidikan Muzik

30

30

30

11

Reka Bentuk & Teknologi / Teknologi


Maklumat dan Komunikasi

60

60

60

12

Sejarah

60

60

60

90

30

30

30

1500

1500

1500

MODUL PELAJARAN ELEKTIF


13

Bahasa Arab/Bahasa Cina Sekolahh


Kebangsaan/Bahasa Tamil Sekolah
Kebangsaan/Bahasa Iban/Bahasa
Kadazandusun/Bahasa Semai

Perhimpunan
JUMLAH

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA


Office of the Director General of Education Malaysia
PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA
Level 7 Block J Damansara Town Centre
50604 KUALA LUMPUR
Tel:03-2586900
Fax:03-2535150
KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3)
9 Mac 1999
Semua Pengarah Pendidikan Negeri
Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian
Pendidikan 256: "Buku Rekod Mengajar Guru", bertarikh 1 Julai 1963.
2.
Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan, terdapat amalan di mana
maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan ke
dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar
Guru itu diadakan.
3.
Dengan Surat Pekeliling lkhtisas ini, berkuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan, Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja, iaitu (i) Rancangan Pelajaran
Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Pengetua, Guru Besar atau wakilnya hendaklah
memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir.
(i) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.
(ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang
mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai
objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.
4.
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah
dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikernukakan
dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan
dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus
dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi
kuasa.
5.
Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling lkhtisas ini kepada semua Pengetua, Guru Besar dan
guru di negeri Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan.
Sekian.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

s.k.

Y.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak


Menteri Pendidikan Malaysia
Y.B. Dato' Haji Mohd. Khalid Yunus
Timbalan Menteri Pendidikan
Y.B. Datuk Dr. Fong Chan Onn
Timbalan Menteri Pendidikan
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan
Ketua Nazir Sekolah
Pegawai Perhubungan Awam

MAKLUMAT GURU

01.

Nama :

02.

Jantina :

03.

Agama :

04.

No. Fail JPN :

05.

No. SPP :

06.

No. Kad Pengenalan : (Baru) :


(Lama) :

07.

No. Cukai Pendapatan :

08.

Tarikh Perlantikan Pertama :

09.

Tarikh Sah Jawatan :

10.

Tarikh Naik Pangkat / GD :

11.

Tarikh Mula di Sekolah Sekarang :

SENARAI TUGAS GURU

BAHAGIAN A :
1.

TUGAS 1 : KURIKULUM
Mata Pelajaran

Tahun

Minit Seminggu

Bil. Murid

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

___________________________ _____________

_____________ minit

_________ orang

2.

3.

4.

5.

TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN


2.1 : _____________________________

2.4 : _____________________________

2.2 : _____________________________

2.5 : _____________________________

2.3 : _____________________________

2.6 : _____________________________

TUGAS 3 : HAL EHWAL MURID


3.1 : _____________________________

3.4 : _____________________________

3.2 : _____________________________

2.5 : _____________________________

3.3 : _____________________________

3.6 : _____________________________

TUGAS 4 : KOKURIKULUM
4.1 : _____________________________

4.4 : _____________________________

4.2 : _____________________________

4.5 : _____________________________

4.3 : _____________________________

4.6 : _____________________________

BAHAGIAN B :

KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)

5.1 : Sukan _____________________________________________________


5.2 : Pertubuhan / Kesatuan Guru ____________________________________
5.3 : Sumbangan Kreatif ___________________________________________
5.4 : ____________________________________________________________
5.5 : ____________________________________________________________

PENGGAL PERSEKOLAHAN

2016
KUMPULAN A : Sekolah-Sekolah Di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu

Penggal

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula

Akhir

Bil.
Minggu

Bil. Hari

Hari Persekolahan

03.01.2016 10.03.2016

10

50

Cuti Pertengahan Penggal 1

11.03.2016 19.03.2016

Hari Persekolahan

20.03.2016 26.05.2016

10

50

Cuti Pertengahan Tahun

27.05.2016 11.06.2016

16

Hari Persekolahan

12.06.2016 08.09.2016

12

65

Cuti Pertengahan Penggal 2

09.09.2016 17.09.2016

Hari Persekolahan

18.09.2016 24.11.2016

11

50

Cuti Akhir Tahun

25.11.2016 31.12.2016

37

52

286

JUMLAH
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am

215

Jumlah Hari Cuti Penggal

71

HARI KELEPASAN AM
2016

Bil
1.
2.

Perkara
Hari Thaipusam
Tahun Baru Cina

Tarikh
Ahad, 24.01.2016
Isnin, 08.02.2016
Selasa, 09.02.2016

3.

Hari Keputeraan DYMM Sultan Johor

Rabu, 23.03.2016

4.

Hari Pekerja

Ahad, 01.05.2016

5.

Sabtu, 21.05.2016

7.

Hari Wesak
Hari Keputeraan DYMM Seri Paduka Baginda Yang
DiPertuan Agung
Awal Ramadhan (*)

8.

Hari Raya Puasa (*)

Rabu, 06.07.2016

6.

Sabtu, 04.06.2016
Isnin, 06.06.2016
Khamis, 07.07.2016

9.

Hari Kebangsaan

Rabu, 31.08.2016

10.

Hari Raya Haji (Hari Raya Qurban) 1437H (*)

Isnin, 12.09.2016

11.

Hari Malaysia

12.

Awal Muharram (Maal Hijrah) 1438H

Ahad, 02.10.2016

13.

Hari Deepavali (*)

Sabtu, 29.10.2016

14.

Hol Almarhum Sultan Iskandar

Ahad, 06.11.2016

15.

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)

Isnin, 12.12.2016

16.

Hari Krismas

Ahad, 25.12.2016

Jumaat, 16.09.2016

[(*) Tertakluk kepada perubahan

PERINGATAN
Apabila Hari Kelepasan itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang
lain, maka hari tersebut diganti dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu
pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.
[SUKJ.630/2 JLD.13]