Anda di halaman 1dari 3

Berikut ini adalah contoh naskah MC bahasa jawa kawi

dalam sebuah acara pernikahan

<img class=" wp-image-74 size-full alignleft"


src="http://pidatobahasajawa.com/wp-content/uploads/2015/04/MC-PNG.png" alt="MC PNG"
width="210" height="240" />
Assalamualaikum Wr.Wb

Poro pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing
pitutur

Poro pinisepuh saha sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepeoyaning


kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan

Poro pangenban pangembating projo satrianing nagari ingkang minangka pandampandoming kawulo dasih.

Nuwun inggih para brayat ageng barayo wiro wiyoto wiro tamtomo purno karyo
labet projo ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu
bagyo mulyo.

Kunjuk panjenenganipun poro alim para para ulama, bopo haji saha ibu hajah poro
santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning
ilahi, pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuing budi.

Poro sedyo werdo carono madyo tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bagyo
mulyo.

Mboten katalumpen kadang kulo werdo mudo taruna mudi taruni ingkang minangko
sekaring projo ingkang tansah kawulo tresnani.

*Mrandopo awit keparengipun ingkang hamengku gati nuwun inggih panjenenagipun Bp


(yang punya hajat)kulo ingkang ingkang kapitedan hambuko wiwaraning suko dwaraning
kondo, jejereng pambiawara punapa dene pranata adicara hangaturaken rantamaning
tumapaking titi laksito adicora, ingkang sampun rinantam dening kadang kulo wongso
kaeneraken wonten ing pahargyan agung prastowo sowanipun.
(Sebelumnya menginjak acara seorang MC bahasa jawa kawi mengajak hadirin untuk
mengucapkan puji syukur kepada sang pencipta) Sang yaning poro tamu kakung miwah putri,
ingkang tansah satuhu bagyo mulyo
Sak derengipun kawulo hangaturaken rantamaning titi laksito adicoro sumonggo tansah
kawulo derekaken memujo lan memuji dhumaten g Gusti ingkang hamurbeng dumadi
nuwun inggih ALLAH SWT ingkang tansah paring rahmat, taufik, hidayah sarta inayah
ingkang tansah rumentah dumateng kulo panjenengan sedoyo ing antawisipun nikmat
sehat,sempat saha nikmat islam. Sahinggo kulo panjenengan sedoyo saged makempal
silaturahmi saho saged netepi darmaning agesang nuwun inggih wonten ing pahargyan
agun prastowo punika.
Sholawat saho salam mugi tansah katur dumateng nabi agung Muhammad SAW ingkang
tansah dipun tenggo- tenggo syafaatipun wonten ing yaumil Qiyamah.
Kanthi raos panelongso panjenenganipun Bp kulo ingkang hamengku gati nuwun inggih
Bp(nama yang punya hajat)nyuwun dhumateng ngersaning para tamu sutrisno mugi
anggenipun ngentas pitulus putrinipun nuwun inggih nimas dyah kusumaning ayu Rr..
(nama pengantin putri) ingkang badhe kadaupaken kaliyan Bagus (nama pengantin
putra) atmajo panjenenganipun Bp.(nama orang tua dari pihak besan)ingkan g pidalem
wonten ing..(alamat). Mugi anggenipun netepi dharmaning asepuh hamiwowo suto
mahargya siwi tansah kali s ing rubedo nir ing sambikolo soho tinebehno saking siku
dendaning Gusti ingkang maha Kuasa.
Sang yaning poro tamu kakung miwah putri ingkang dhahat pinundhi-pundhi. Kaparengo
kulo sumawelo atur saho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan saho imbal
wacono ingkang saperlu badhe hangaturaken urut reroncening adicoro wonten pahargyan
agung prastowo punika.

Bilih adicaro ingkang angka:


1. Binuko pahargyan agung prastowo
2. Sowanipuntemanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasono
rinenggo
3. Atur pambagyo harjo
4. Pasrah gatining karso saking sesulihing besan
5. Panampi saking sesulihing ingkang hamengku karso
6. Panjrahing sari puspito adi punopo dene panggihipun risang pinanganten sarimbit
purno diniro panggih, badhe kapacak upocoro adat widi widono kacar kucur, dulangan,
timbangan saho sungkeman. Wondene pratondo paripurnaning paharyan menawi temanten
sarimbit sampun jengkar saking sasono rinenggo hanuju sangajengipun balai wismo, tanda
yekti pawiwahan sampun paripurno.
Wassalamualaikum wr.wb
Dari contoh diatas sebagai contoh naskah MC bahasa jawa kawi saja anda bisa kembangkan
sesuai kemampuan dan kemauan anda sendiri, tapi anda juga harus memperhatikan makna
ataupun kosa kata dari bahasa kawi itu sendiri.
MC bahasa jawa kawi