Anda di halaman 1dari 9

UJIAN PASCA

BAHAN SUMBER PdP MATEMATIK

POLA DAN JUJUKAN NOMBOR


Masa: 20 minit

Nama Murid:
Tingkatan:
Nama & Alamat Sekolah:

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

Jawab semua soalan berikut.


1

Bentuk-bentuk berikut disusun mengikut suatu pola.

Antara berikut, set bentuk yang manakah disusun mengikut pola yang sama?
A
B
C
D

2, 5, 11, 23,
Bermula dengan nombor 2, peraturan yang manakah akan memberikan setiap sebutan dalam pola di atas?
A Tambah 1 pada sebutan sebelumnya, kemudian darab 2.
B Darab sebutan sebelumnya dengan 3, kemudian tambah 1.
C Darab sebutan sebelumnya dengan 2, kemudian tambah 1.
D Tolak 1 daripada sebutan sebelumnya, kemudian darab dengan 3.

Rajah menunjukkan batang-batang mancis yang disusun.

Rajah 1

Rajah 2

Rajah 3

Sekiranya pola ini dilanjutkan, berapa batang manciskah yang diperlukan untuk membina Rajah ke-10?
A 30
B 33
C 36

D 39

Dalam rajah, 13 batang mancis digunakan untuk membina 4 bentuk segiempat sama dalam satu baris.
Berapakah bilangan bentuk segiempat sama dalam satu baris yang boleh dibina dengan menggunakan 73
batang mancis? Tunjukkan jalan pengiraan bagi jawapan anda.

1 2 3 4 5
, , , ,
2 3 4 5 6
(a) Apakah sebutan yang seterusnya dalam pola ini?

(b) Apakah sebutan yang ke-100?

(c) Apakah sebutan ke-n?

Berikut adalah pola susunan bagi tiga segi tiga yang serupa. Semua segi tiga yang kecil adalah kongruen.

Rajah
Rajah
Rajah
1
2
3
Lengkapkan jadual di bawah dengan mencari bilangan segi tiga kecil yang membentuk setiap rajah.
Rajah

Bilangan segi tiga kecil

2
3
4
Urutan segi tiga-segi tiga yang sama dilanjutkan sehingga Rajah ke-8. Berapakah bilangan segi tiga kecil
yang diperlukan bagi Rajah ke-8?

Jackson telah menyiasat ciri-ciri poligon. Dia membina jadual di bawah untuk melihat sama ada dia boleh
mencari hubungan antara sisi dan sudut poligon.
(a) Lengkapkan jadual dengan mengisi ruang yang kosong.

Poligon

Bilangan
sisi

Bilangan segi tiga

Hasil tambah sudut


pedalaman

1 180

_____

_____

_____ 180

_____

_____

_____ 180

_____

_____

_____ 180

(b) Isikan nilai yang betul ke dalam kotak di bawah.

Hasil tambah sudut pedalaman poligon bersisi 10 =

180

(c) Jackson dapat melihat suatu pola dan dapat menulis suatu ungkapan menggunakan n yang betul bagi

mana-mana poligon. Lengkapkan apa yang ditulis olehnya.


Hasil tambah sudut pedalaman poligon dengan n sisi =

180

Seorang petani menanam pokok-pokok epal dalam bentuk segiempat sama. Untuk melindungi pokok-pokok
epal tersebut daripada angin, dia telah menanam pokok-pokok konifer di sekeliling kebunnya.
Berikut ialah rajah bagi situasi ini di mana anda boleh melihat pola bagi pokok-pokok epal dan pokokpokok konifer bagi sebarang bilangan baris (n) pokok epal.

C C

n=1

n=2

n=3

n=4

Pokok epal
Pokok konifer

(a) Lengkapkan jadual berikut.

Bilangan pokok epal

Bilangan pokok konifer

3
4
5

C C C

(b) Terdapat dua rumus yang boleh anda gunakan untuk menghitung bilangan pokok epal dan pokok konifer

bagi pola yang dihuraikan di atas.


Bilangan pokok epal = n2
Bilangan pokok konifer = 8n
dengan n ialah bilangan baris bagi pokok epal.

Terdapat satu nilai n dengan keadaan bilangan pokok epal adalah sama dengan bilangan pokok konifer.
Cari nilai n dan tunjukkan kaedah untuk menghitungnya.

(c) Andaikan petani itu ingin membesarkan kebunnya dengan lebih banyak pokok. Apabila petani itu

membesarkan kebunnya, apakah yang meningkat lebih cepat; bilangan pokok epal atau bilangan pokok
konifer? Huraikan bagaimana anda memperoleh jawapan.

JAWAPAN
1

24

6
7

(a)

(b)

100
101

Rajah

Bilangan segi tiga kecil

16

(c)

n
n 1

Bilangan sisi

Bilangan segi tiga

Hasil tambah sudut pedalaman

1 180

2 180

3 180

4 180

(b) 8
(c) n 2

(a)

Bilangan pokok epal

Bilangan pokok konifer

16

24

16

32

25

40

n2 8n
n 2 8n 0

(b)

n(n 8) 0
n 0 atau n 8
Maka, n 8

(c) Salah satu jawapan yang seusai.

Pokok epal = n n, manakala pokok konifer = 8 n. Kedua-dua rumus mempunyai faktor n, tetapi
pokok epal mempunyai satu lagi faktor n yang akan meningkat manakala faktor 8 kekal sama. Maka,
bilangan pokok epal akan meningkat dengan lebih cepat.

Bilangan pokok epal akan meningkat dengan lebih cepat kerana bilangan pokok epal akan dikuasa
duakan berbanding didarab dengan 8.
Bilangan pokok epal ialah fungsi kuadratik. Bilangan pokok konifer ialah fungsi linear. Maka,
bilangan pokok epal akan meningkat dengan lebih cepat.
Penggunaan graf untuk menunjukkan n2 melebihi 8n apabila n = 8.