Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUNN 6


Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran/Pentak
siran
Refleksi

Kekeluargaan
6
7.20-8.20
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Berbual untuk mendapatkan tiga maklumat
dengan tepat daripada petikan.
2. Mengemukakan tiga maklumat yang tersirat
dengan betul secara bertatasusila.
1. Murid mendengar petikan yang dibaca.
2. Murid berbual dalam kumpulan untuk
mendapatkan maklumat tersurat. (Three-StepInterview)
3. Murid dalam kumpulan mengemukakan maklumat
yang tersirat dengan tepat. ThinkPairShare)

Ilmu
Nilai
EMK
KP
KB
BCB

: Kajian Tempatan
: Menghargai dan menghormati
: Ilmu
:
:
:

Kosa kata
Murid dapat menyatakan tiga cara mengamalkan gaya
hidup sihat dengan menggunakan ayat gramatis.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standard Pebelajaran

Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pembelajaran
dan
Pengajaran/Pentaksira
n
Refleksi

Kesiahatan dan Kebersihan


6
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara
kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan tiga cara mengamalkan gaya hidup
sihat secara kritis dengan menggunakan ayat
gramatis.
2. Menyatakan tiga cara mengamalkan gaya hidup
sihat secara kreatif deangan menggunakan ayat
gramatis secara bertatasusila.
1. Murid membaca dan meneliti risalah tentang
amalan gaya hidup sihat. (berpasangan)
2. Murid menyatakan tiga cara mengamalkan gaya
hidup sihat secara kritis dengan menggunakan
ayat gramatis.(Think-Pair-Share)
3. Guru menjelaskan cara menyatakan ayat
gramatis secara bertatasusila. (Pada pendapat
saya)
4. Murid menyatakan tiga cara mengamalkan gaya
hidup sihat secara kreatif dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara bertatasusila.ThinkPair-Share)
Ilmu
: Pendidikan Kesihatan
Nilai
: Hormat-menghormati, kebersihan diri
EMK : Ilmu
KP
:
KB
:
BCB
:
Kosa kata
Risalah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standard Pembelajaran

Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran/Pentaksi
ran

Kekeluargaan
6
7.10-8.10
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai
keterang secara mekanis.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca petikan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
2. Membaca lima ayat tunggal dan lima ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan secara
mekanis.
1. Murid membaca petikan secara mekanis.
2. Guru memberi penerangan tentang ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan.
3. Murid mengecam dan menyebut ayat tunggal
yang mengandungi pelbagai keterangan yang
terdapat dalam petikan.(Think-Pair-Share)
4. Murid membaca ayat majmuk yang
mengandungi pelbagai keterangan. (Pair-Share)

Membina dan membaca ayat majmuk dengan pelbagai


keterangan.
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih saying, hormat-menghormati
EMK : Kreatif
KP
: Interpersonal
KB
: mengecam
BCB
: Bacaan mekanis
Ayat tunggal dan ayat majmuk
Petikan
Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
pelbagai keterangan.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standarad
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Kesihatan dan Kebersihan


6
Cara-cara Menjaga Kesihatan dan Kebersihan
9.00 10.00 pagi
3.7.1 Menghasilkan perenggan yang kohensi dan
koheren dengan betul.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencatat lima idea berdasarkan gambar dan
petikan yang diberi.
2. Menyusun lima idea berdasarkan kronologi cerita.
3. Menulis perenggan yang kohensi dan koheren.
1. Murid memerhati gambar yang ditunjukkan.
2. Murid membaca teks ringkas yang diedarkan.
3. Murid berfikir dan membina lima idea utama
berdasarkan gambar melalui pembelajaran(ThinkWrite-Pair-Compare).(Peta I-think : Peta Bulat)
4. Murid menyusun dan menulis llima ayat lengkap
berdasarkan lima idea yang ditulis melalui peta Ithink ( Peta Carta Alir).
5. Murid menulis semula hasil idea dalam bentuk
perenggan yang kohensi dan koheren dengan
Bahasa yang menarik.
Murid menggaris kata kerja dan membina ayat ringkas
berdasarkan kata kerja yang diperoleh.
Murid membina ayat lengkap berdasarkan kata kerja
yang boleh dijadikan cerita pendek.
Ilmu
: Pendidikan Moral dan Kesihatan
Nilai
: Hormat-menghormati
EMK
: ***teknologi
KP
: *** merancang dan menyusun
BCB
:

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran/Pentak
siran
Refleksi

Kata kerja
Gambar tunggal dan petikan
Murid dapat menulis karangan yang kohensi dan
koheren.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Kemasyarakatan
6
Gotong-Royong Membersihkan Bilik Darjah
08.10-09.10 pagi
4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkanuntuk
menyampaikan mesej menggunakan Bahasa yang indah
serta Bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membina dialog untuk menyampaikan mesej
dengan menggunakan bahasa yang indah.
2. Mengujarkan dialog yang dihasilkan dengan
sebutan, intonasi dan gaya yang betul serta
bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.
1. Murid memerhati gambar dan bersoal jawab
mengenainya.
2. Murid membaca dialog yang disediakan oleh guru.
3. Murid menanda dan menyebut bahasa yang indah
dalam dialog yang telah dibaca dengan bimbingan
guru.
4. Murid berbincang dalam kumpulan untuk
membina dialog. (PK: Team-N-Chain)
5. Murid melakonkan dialog yang telah dihasilkan.
6. Murid menyatakan nilai murni yang dapat
diperoleh sebagai rumusan PdP.
Ilmu
Nilai

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


: Bekerjasama, menjaga kebersihan

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran/Pentak
siran
Refleksi

EMK : Kemasyarakatan
KP
: Verbal-linguistik
KB
: Menjana idea
BCB
: Bacaan Intensif
Kata tanya, tanda baca
Teks dialog, kad manila, kertas kajang
Murid dapat mengujarkan dialog dengan sebutan,
intonasi dan gaya yang betul.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tema
Tahun
Tajuk
Masa
Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Pemulihan
Pengayaan
Pengisian Kurikulum

Kemasyarakatan
6
Gotong-Royong
8.10 9.10 pagi
5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti
nama mengikut konteks dengan betul.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyenaraikan kata ganti nama tunjuk.
2. Membina kata ganti tunjuk mengikut konteks
dengan betul.
1. Membaca petikan yang menganduni kata ganti
nama tunjuk.
2. Mengecam dan menggarisi kata ganti nama tunjuk
yang terdapat dalam petikan.
3. Menyenaraikan kata ganti nama tunjuk mengikut
konteks berdasarkan struktur-struktur Kagen
(Numbered Heads Together)
4. Membina lima ayat menggunakan kata ganti
tunjuk.
Menggarisi kata ganti nama tunjuk
Menjawab teka silang kata
Ilmu
: Pendidikan Moral
Nilai
: Bekerjasama, kebersihan
EMK : Kemasyarakatan

Sistem Bahasa
BBM
Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran/Pentak
siran
Refleksi

KP
: Perbualan, simulasi
KB
: Menjana idea
BCB
: Murid berfikir secara kreatif
Kata ganti nama tunjuk
Petikan bacaan
Murid dapat membina lima ayat yang maenggunakan
kata ganti nama tunjuk.